รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีมหายันต์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุวนันท์  ใสอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรนัชชา  อนันต์ศุภมงคล โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรนันท์  เงินดี โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศิริพร  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงธนพร  แก้วอุไร โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชญาณิศา  ระถี โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงภาวิณี  วาจาสัตย์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวนิดา  อ่อนสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเตชากิจ  อาปรีชา โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนพล  นาคพล โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกฤษกร  แพรสมทรง โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิเจริญยศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพชรพรรณ  วงษ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรายุ  สังขะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปราณปรียา  กังวานพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนิษฐา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แพงไพรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายปรินทร  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนภัสสร  อ๋อสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายขันติ  การภูมิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนัญญา  ฐิตินพกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุชัญสินี  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิรดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีอริยธีรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศรัณย์ภพ  ทองนพเก้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายบัณญวิศญ์  พิทยาคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกุลนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจตุรพร  จิตตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิภาภัทร  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พาณิชยปการนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจันทรา  เตียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกมลชนก  จันทนากร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชญานน  ภูชำนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกธร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธารธรรม  เจนสารศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวงศกร  จิตจาชโล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณิษาชล  ลาภอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนัญชิดา  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐวัตร  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายชลกร  สุขปั้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุชานันท์  ติ่งแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพิชญุตม์  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพชรพล  เสือโต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฉัตรนภา  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันทัชพร  รักษาญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิรภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศศิร์อร  สิริสุภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเจนญาดา  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีสมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิณรัตน์  ศรีสมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงญาณิศา  วสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  อัศวไมตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปานระพี  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณภัทร  เชื้อนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนทราวิฑูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธนูธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายทีปกร  นีรพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิริณัฏฐ์  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกุลปริยา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกาญจน์ณัฐฎา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญญรัตน  ชมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอติจพร  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรารักษ์  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายวชิรวิทย์  เทียมภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายยศกร  เชื้อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายมนพัทธ์  แสงอำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปรินธร  จันทร์ขจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศมลทรา  แสวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัชรี  พจน์วิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายชุติพล  ใต้ศีโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐพล  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพงศภัค  สายญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายนวพล  แดงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพรสิริ  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุชานันท์  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิราภา  เชี่ยวชาญกิจการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมนัญชยา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายบริพัตร  เหลืองสิริพาณิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิริวราพร  ภัทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายศิวกร  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจิตติมา  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฏฐ์  ธีระเศรษฐ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป  ออเซเล อ็อกเบนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพรนภัส  บุณณะปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเขมจิรา  ธีรชนันกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายยศพนธ์  ธรรมรัตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายคณพศ  ราชบุรณะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปพิชญา  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวิชญาดา  พุทโธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัณณิตา  สัตยาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยก้านตรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปีติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสิทธิพัฒน์  ฉิมพลีกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายปรเมษฐ์  ครูส่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรัฐภูมิ  หนูรอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธนกฤต  จินะพรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงนฤชล  พานทองชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปุญยาพร  จิตรำพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงบวรลักษณ์  บทจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายปฏิพัทธ์  รักเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายกิตติธัช  ปาณปุณนัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐกร  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุริยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภาณุพงศ์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสุวิจักขณ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภูชิต  ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายทวีศักดิ์  วงษ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศิรภัสสร  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศุทธินี  มาโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบุญลดา  พุทธประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุธาสินี  สาระพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยาลิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงโยษิกา  จักกระหวัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายธิปกร  วาศภูมิภัทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชนิษฐา  ตากแสง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายกฤษฎา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุทธสินี  วรวัฒน์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทรพร  จิตต์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศรัญญา  สำรวย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนิสร  เงาะจันทรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรรณรดา  พุทธประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เรืองรัศมีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงรัชต์ชลิดา  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธันย์ชนก  มิตรพระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนวัฒน์  อาสนานิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กวีพัฒนถาวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีพัฒน์ถาวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัคพร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวรัชยา  ดวนพล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐภัทร  ดาศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายเมธี  คุณศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายกรดนัย  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายปิยภัทร  นิรมลธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอารยา  โยชูวานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศุภวิชญ์  เปลี่ยนผดุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำรอด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เชื้อสุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิรินดา  สุพจนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หล้ามะณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกฤตตรีภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิตติพศ  วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอุษาคเนย์  ทองถนอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติภพ  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศิรวิทย์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิณณวัตร  เหลืองสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเบญพร  นามเหมาะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศิวัฒน์  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวิชชุตา  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบัณพร  ร่านเสียง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจารวี  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งสีทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอรชพร  นารี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพลพิศิษฐ์  สงวนคุณากร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวงศ์วริศ  อินทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนันทิกานต์  น้อยใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิจินดาญาโน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปฐพี  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณภัทร  กิจติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปิ่นราชินี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  มิตรจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพรชัย  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาณิศา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนวธร  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรชต  นกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชชภา  เพ็ขรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนะบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมนสิชา  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภานิชา  สันตะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพุฒิพงศ์  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธิติ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรรณชนก  อะเมกอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบุษยมาศ  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิชาภา  บญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปภังกร  ใจไว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐดนัย  นันทะพรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกิตติภณ  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนราธิป  มะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนิติเทพ  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรเมธ  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปภาวรินท์  จุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเบญญทิพ  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธนพร  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชาคริยา  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนพภัสสร  หิรัญสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชวิศา  ชลดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชริลญาณี  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรสินทรา  สีลาเม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรรณธนพร  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปรวีร์  ความดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรพีพร  วิศิษฏ์สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิชญาภา  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนันธิชา  พุ่มพันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวรวิช  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศักรินทร์  จิตรทิวา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศิวกร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนบูรณ์  ปานหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเนตรดาว  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณิชากร  เรียบสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรัญชน์นรี  มงคลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนัชชา  แพงพุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจิณณพัต  สิริวงศ์รื่นเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุธาวัลย์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนบัตร  วิลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศักดิ์ธัช  วโนธยาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนิดา  บวรรื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภัทร  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงประภัศร  เอี่ยมธิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพิเชฐ  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนิชคุณ  ปรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุภัคนันท์  ชลพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธิญาดา  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฟ้าดาว  เนตรคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเบญญาภา  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพงศภัค  เงินชูศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภฤกษ์  สุจริตนรเศรษฐ์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงไอศิกา  เตมีรัสมี โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปรางค์รวี  บุญตาม โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงโสภิตา  เหลืองอ่อน โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณภัทร  ชลศรานนท์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนิษฐา  ยิ่งรัตนวิทย์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายอภิชนม์  จันทร์ศิรินาวิน โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีรัตม์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชลชิชย์  อึ๊งตระกูล โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสิรวิชญ์  สีม่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายจิรกิตติ์  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายพรชัย  จินประชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนีรา  นทีบูร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสาธิตา  วิมุตติโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุดมธนภัทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพงศภัค  ฉิมสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธนกฤต  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธริศรา  คีรีมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายนราธร  มีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายวรเวช  เกตุวัตถา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายอธิคุณ  เย็นแม้น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธีริศรา  ปะมาละ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงจิราพร  อาศัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธิติกานต์  เชาวน์นิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวิสาขา  มงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายธนโชติ  ทองแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงน้ำเพชร  อรุณรัตนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอรพรรณ  อัครอมรธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายธนกฤต  ชั้นศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สกุลกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายเพชรโต  อรุณรัตนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์สมปอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงมาริษา  ฉิมวัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัชชาอัญญ์  ทองสว่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชยานันท์  ยางสุด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งสีทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธนกร  ธนรัตนานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายภาสกร  มูลศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคสีน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงโสพิชญา  แกมไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายกชกร  ลายทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงกุลนันทน์  จันสุระ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงลัลนา  ฐิติปุญญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศิรรัตน์  ใจแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนพงษ์  เมืองแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนภัทร  จารแก่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพรหมพร  ชัยเนตรวรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฐณิชา  แน่นนันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายกณวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายอภิรักษ์  พิสิฐธำรงกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพัชรพร  สาระพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศรันภัทร  จ้อยลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธยานี  เกษมศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรยาพร  ลือชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชลสิทธิ์  เผือกนรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอิทธิพลธนิน  กล่องแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพลพล  รัตน์วิทยากรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอนัญศรี  แข็งแอ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพีรยา  ทองอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจิราพร  สุรปัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธนาธิป  นิสัยมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอังคณาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีธิติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวรเทพ  กำแหง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฐนรี  พรมจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนภาพร  เจนกระบี่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนพล  ดีพร้อม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพิชญา  โชติถวิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงธัญญานุช  จุมจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายบุลากร  จิ๋วน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณภัทร  วงค์สุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวัชรศร  เชี่ยวชาญกิจการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธีรพงศ์  ทรงศิลสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอติกานต์  ใจซื่อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิสชา  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวิภาวี  เปี่ยมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอภิญญา  จุมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงรวิสรา  อัญชลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายภาณุสรณ์  เหมรัตน์ภูริดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวรเมธ  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวฐานิดา  ภู่ระดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงจิรประภา  ไชยยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกลวัชร  พิมพ์แดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เตปินตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุภาพร  ผาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกฤษณา  ประสานเกียรติราช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายนันทพงศ์  บุญภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายติณณภพ  แซ่ล้อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกฤษณะ  รามนู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธีเดช  รวิพลภากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายยศพนธ์  อนันต์สิทธิพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายชลชาย  พานทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายก้องภพ  สนดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสิริกมลกาญจน์  มณีรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพรศิริ  เนื่องพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงเขมิสรา  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุรัตน์สวดี  ภุชพงษ์วัลลภ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐพร  ธนิทธิพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูสงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสหวรรธ  ทัศนาจิตต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศรัณญภัทร  เรืองอุตมานันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสุพจน์  ณีวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชณุวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอรกัญญา  ฝ่นเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวรฤทธิ์  ประไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายรัชชานนท์  อวยพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายธนวัฒน์  จิอู๋ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธิเบศร์  จีนเสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายพสกมิตต์  ลักษณวิเศษกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายกรวิชญ์  ชื่นคุณากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศาสตราวุธ  พรหมภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศวัสกร  ทองวิโรจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายกฤษณพงศ์  คูชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ขำพ่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสันติภาพ  รุ่งพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายธีรพัฒน์  นามจิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายชนาธิป  เตียวสกุลวนิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายมณฑล  ใจกว้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงศุภสุตา  โกเลี้ยง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวศิริยาภา  ดีเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานูเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายกิตติพัทธ์  ศิริคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวีรพล  จึงเจริญพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายฐาปกรณ์  จำเมือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายจิรสิน  จานทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรัตติกาล  คงนมนาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุดถิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปิยังกูร  พืชพันธ์ไพศาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายวุฒิชัย  พิมพา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงช่อผกา  สูงสันเขต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายทักษ์ดนัย  เหมะเทวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายสุรวรรตน์  กุมขุนทด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีอุบล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพียรทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฐระพี  นาควัชรางกูร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายภัครัมภ์  พุทธอวยชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภูธเนศ  อ่วมทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายพรชัย  ไชยเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงญาณิกา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณิชท์ณภัทร์  พีรภาสวรานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวธัญญารัตน์  ชื่นวิริยกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวสุภาวรรณ  เชี่ยวชาญกิจการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุชัญญา  รวยรื่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวอภิษฐา  โมรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงญาสุมินทร์  สีบุญเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธีระพงษ์  พวงพี่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภูมิศักดิ์  มีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงจันธิภา  โฉมรุ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายสรวิชญ์  อุมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอัชฌา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวริสรา  แสงแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภกฤษ์  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีสมุทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจิรภัทร  พรพิฆเนส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายมนัสวิน  น้อยสว่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนิศารัตน์  ใบงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปิยรัตน์  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวิภาภัค  คำชื่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปรียาพัชร  สนธิองค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณัฐกมล  เอียดแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณโฆษิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพรนัชชา  กางศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธนโชติ  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายกณวรรธน์  วิไล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายพีระพจน์  เขื่อนวัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายปฏิพัทธ์  วารี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายจักรินทร์  น้อยบัวงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงณัฐนลิน  สีหาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวราโชติ  หวังสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพิทวัส  บุญเนตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพรธวัล  คุ้มภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายทักษิณ  มงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรโชติศุภพัชร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงรัจจิรา  ฉาไธสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงธนัตถญา  จันทนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณพิชญ์  เพิ่มพูลกิจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุนิสา  คู่นา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงดวงดาว  กฤษโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพิชยาวุฒิ  สานุวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปัญญา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพิชญะ  โชติถวิล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายรณกฤต  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วบุตรตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพลอยมาลิน  ตาชูชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวรัญญา  สมอรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงภัคสุดา  คุณธรรมวรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงรัตนากร  พวงดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุภัชญา  โสภณภิรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงแพรวา  อังคะนาวิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงประภาวรินท์  ทองสดายุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเกริกพล  วรสายัณห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธมน  ภุมจุรีรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนัชชา  นักระนาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญาภัค  พุกอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศศินิภา  สุขโข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายเศรษฐรัฐ  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงญาดา  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภาสณัฏฐ์  ฤทธิ์แดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุภาผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฐชนน  ภูถมดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฐชนน  กิจบรรณเดช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกันต์กวี  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปวรวรรณ  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิริวรรณดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงโยษิตา  พานหนองเส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรวิภา  ศรีกล่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปารมี  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอัญพัชร์  อภิวงศ์ธนภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปุณณภา  ธนแสงพลู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงภูษิตา  สมพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสิทธิพล  วิริยะประจักรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธนิชยา  ภิรมบัว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนุชสรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจักรีรดา  บุญถนอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชยางกูร  เชยชม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปัณฑาวีร์  ธรรมนิติเวทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชนิสรา  สุทธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชามญช์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงโชติกา  ชมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอภิชญา  จินดาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แคว้นโอฬาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงฉัตรชนก  นาคู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกฤษบดินทร์  ประตังเวสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธนพร  สุขสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีรโชติ  ภัทโรวาสน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐกร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงโยษิตา  นางาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิมมาดา  โรจนแพทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอารีวรรณ  งามเมธาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภัทรภร  เนตรธนโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงดวงอมร  เตยอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปุณณภพ  ศิลาลักษณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายภูมิภัทร  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภูวิศ  วงศ์พยัศฆ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปาณิศา  จุลศิริพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชรากามุด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนกฤต  ปัญญาช่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพัฒน์นรี  กลีบสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์ชมพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชนาพร  จักกวานน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนพล  แสงนวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธณัชสินันท์  พรหมคุณาภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนัทนิชา  วงศานุประพัทธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงขัตติยา  ศรีภูมิกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภิชาติ  นุชประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทุมมาไว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัคจิรา  เกษมภิบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเขมจิรา  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศิศิรา  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วาจาสัตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุประวีณ์  พิรุณสาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอชิรญา  รัตนมโนพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพีรยากร  ดอกไม้คลี่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายอริยวัฒน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปุณวัทฒ์  ญัตติณรงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเบญญภา  เตชาธรรมนนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พิมพ์ศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัฒนภิรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกฤติน  ทองมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนกร  เสถียรพงศ์พันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัชชา  ฮึ้งเบี้ยว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธีรพล  โสมานันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวัชรมณี  ภักดิ์กระจ่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธีรภัทร  พันสนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงชณัญชิวรรณ  พูลงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนฤบดินทร์  ชื่นใจธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอารยา  วิริยกิจจา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนโชติ  วิถีธรรมศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายคฑาเทพ  ธรรมสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนกร  ธรรมพรสิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปวิณ  อนันตนิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงฟ้าใส  หัวใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจิดาภา  คงประเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเขมิกา  แสงมงคลพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงตรีญาณากร  รักษาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุชานันท์  ตันยศนนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพีรวัส  พงษ์เสวลักษณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพฤกษ์  เอี้ยพิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพัทธนันท์  จิตตะวิกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอรรณพ  เกียรติศักดิ์วณิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชนากานต์  ทองสนธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอิทธิชัย  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอดิสร  ธรรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอัคคเดช  หลงบิดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวรัญญู  ประกอบผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์สนิทจำปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปิยรัตน์  เบญจมณีวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนโชติ  มหัดคะประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชลธนวุฒิ  สาวิกา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณัฐชนน  หาญอาสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปาณิสรา  อินธิรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายภาคิน  เมฆสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายณภัทร  เสริมชีพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณัฏฐ์เอก  รัตนวีระกาญจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอิทธิพร  รัตนถาวรชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุพิชชา  ชมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธัญชนก  วึบชัยภูมิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกิรณา  จิอู๋ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกานต์มณี  มากพูน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปาราเมศ  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายคณนาถ  อารีราษฎร์พิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนัทนภัส  สีกระทุ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูตะวัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัชชา  วิลัยเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กาญจนวรรธนะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจรัญญา  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปิยธิดา  สามาลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม