รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรปภา  ชยุตชัยกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภกานต์  แว่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณภัทร  สิรินิพัทธ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายอนุพงษ์  นักเคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภาวิดา  สอ้านวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเศรษฐ์  กนกศิขรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสุภกร  สมานคุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายพุฒิพงศ์  จิณณธรรมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนชาติ  ซิกว้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพีรวัส  สว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยเกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอะเนชา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  รุจิอริยวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภาคิน  วงษ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชยพล  ศรีพลแสน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกชกร  พาดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติพิชย์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐพร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปิยรินทร์  วงษ์บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัชญา  เธียรประดับโชค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปฐวิน  มั่นสีเขียว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปัญญากร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชญดา  กล่อมจรูญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปพิชญา  พรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐชนน  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพุทธิเมธ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศยามล  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภณัฐ  โสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเอกธนัท  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอธิณัฏฐ์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสิริศุภลักษณ์  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฐาปนีย์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพสิษฐ์  สัทธรรมนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายเมธาพัฒน์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธเนษฐ  ธเนศานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวสุรมย์  สุภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพาขวัญ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธีระพัทธ์  ธีรเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวาสิตา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพชรพร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญธิตา  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรรณปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธนัท  ชีวางกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรณัฐ  จำเนียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนธรณ์  รุทธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายฉัตรธาดา  ถนอมญาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนภูมิ  ภัทโรวาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวีรวิชญ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงสุดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เอมโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกันตธีร์  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอัญญนุช  ชาญภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกฤภาคุณ  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอินทุนิพา  อวยพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปุณยาพร  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชินาธิป  จันเจริญรัชต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิตณฬี  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธีร์จุฑา  รังสิวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชลกานกร  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงแววปราชญ์  ทวีพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอิสรีย์กร  ชลศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภาคิน  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพงศกร  วิชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชัชพิมุข  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์บำรุง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐานิดา  ศกุนตนาคลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวุธ  สงวนผลไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพีรญา  สนธิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปองพล  วงศ์ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนัชญ์พงศ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุพิชญา  ครสาร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลสุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงบุญราศี  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคณธัช  เจียมอาตม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐชนก  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรวินท์  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฏฐพัชร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิธิรดา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุพัชญา  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมมานันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศรุตา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิชชนาถวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอริศรา  เลี่ยว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญษร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธิษณพจน์  เชี่ยวเชิงชล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพริมา  จินตนาวัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภาพร  มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนันทญา  บูรณศิลปิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกฤต  ทับดารา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกรภัทร  ภู่กิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐชานนท์  ลำดวง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทรธิดา  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอารีณัฏฐ์  ศิรินิชากรสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภิญญา  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายญาณันธร  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธัชชัย  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวีรยา  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจิรัฎฐ์  ธนฐิติบวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธิญดา  ภูธนโชคทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ชม  คุณากรธำรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนรีรัตน์  งามพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกษิติ  อุดม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกรัศม์  เกษมพงศ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศุภสุตา  ฉันทะโกโส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภัทจพล  สังขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณภัทษร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอัครชัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิณห์ศุฑา  บุญกิตติวศิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนนลนีย์  อุปครุธ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  พลายมิตร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกิตติกานต์  เหล่าภักดี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายธรรมณปดล  ธรรมวาจา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
232 นายภัทรพงศ์  ใจชื่น โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวปิยะฉัตร  อาสา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวชานิดา  ภูประวิง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงญาณิศา  เมษา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรนภัส  แจ่มจำรัส โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฎฐรัสม์  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพศวีร์  พิสุทธิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปริพัฒน์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายกวิน  เสียงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายชิษณุพงศ์  หล่อเกิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปัณณธร  คุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนภธร  กรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายเกรโกร์  ศรีทองกุล แชตวิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายปวริศ  ลัดลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพิชชากร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤตภาส  ชินศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธนกร  แก้วศรีสด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธนกร  หวังจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แก้วปรีชาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายรชต  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศนันท์ธรณ์  แสงวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงรินรดา  แดงมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพชรพล  สะอาดศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชัชญาภา  พันมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วปรีชาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงมิญชะญา  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวรัชยา  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายกันต์กวี  เหลืองอมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ดาทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายสิรวิชญ์กร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหาพรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายศรัณย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญารัตน์  อุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวัชรวรงค์  มุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิรัชยา  พ้นภัยพาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงไอยฌา  มาห์มุด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพลอยณิศา  โชคช่วยอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศิรัช  กางแม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวรินทร  ลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวุฒิภัทร  พุ่มเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงประกายแก้ว  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายจักริณทร์  สีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชิชา  ทับทัมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอังสณา  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกันตภณ  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปิยะวัฒน์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนภัทร  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนพภร  ลองแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกษิดิศ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรัชยา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชลรชา  ยูรประวาลเวท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัลยกร  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอรรถนัสท์  พูลลาภผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โทรพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เศวตจินกาบล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเกศินี  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสิปปกร  พัฒนาเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพัชรพล  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฏฐนันท์  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายศิริพล  คำทรัพย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภูริชญ์  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพีระณัฐ  ป้อมพิมพ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิริยรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยพงศ์รัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปฑิตตา  คงแนวดี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สวนจิตร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนุ้ย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกฤติน  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพริ๊นซภัทร  มีเพชรอัฐมงคล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณชพล  ศุภจิตกุลชัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 นายสิรวิชญ์  จิมากร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวเขมจิรา  ไทยขำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายอชิรวิชญ์  ประดิษฐ์ผล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวไอริณ  แก้วซิ้ม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวธนัชภรณ์  ปรัชญากุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชยุต  ชุ้นสามพราน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายกฤษกร  จั่นพุฒ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปุญชรัสมิ์  เลื่อมประภัศร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนวปฎล  ศิริพรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภกร  แดงพยนต์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปณต  ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณธนาสิน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธณัฐชา  ไอยราพัฒนา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริวัลลภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายกิตติธัช  บุญณรงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายพรหมพิริยะ  พลอยประไพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงญาณิน  ดีศรีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงมฆพร  เลิศวรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายวรากร  พิริยศาสน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงญาดา  ดีศรีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศศิวิภา  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชนม์ชนก  อิกูจิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอัยย์  งามกิจเจริญลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสุษิระ  แย้มเม่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวริฐา  ตรีคันธา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอันน์  งามกิจเจริญลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธิษณา  ทันด่วน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัยน์ปพร  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพรรวินท์  พรกิตติสกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายคุณาวุฒิ  กล้าหาญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงโมริยาห์  ผิวอ่อน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐพิมล  อังค์สุธาสาวิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิมพรรษา  แพงมา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวีรนันท์  เสียงธนาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร  ผิวเสวก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพชร  วงศ์เดิมดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุบผามาลา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายอธิป  สิทธินิสัยสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณิชา  ดำสนิท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุธาวี  นุชปาน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัชชา  นวภัทรภาคิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายเดโชชัย  สายสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพลอยณิศา  ลิ้มภักดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธนกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัชชา  โชติธนวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญศิริโสภาคย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายนรวีร์  คำนึงกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายพงศภัค  สุขแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายฐาปกร  วาณิชวิทยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายวีรภัทร  มาประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนิศาชล  แสงจันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธันยชนก  เจริญสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีสายพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายสิริกร  ชูทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชัยเนตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณภัชชา  ชนะชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายธีรนัย  สิทธิชัยทวีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายศรัณยพงศ์  เขมสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายณัฐกิตติ์  อัศวพรรณราย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายปกสยาม  รัตนกังวานวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันติวรัตนถิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงภวรัญชน์  เฮงตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายนราธิป  สุวณิชย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายดนุพร  แสงทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งคูณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายสรวิศ  ต่างใจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายจิตติพัฒย์  มั่นเจริญพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนันทภัทร  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายรัชชานนท์  ศิริโสดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายชิษณุชา  มโนวรกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายปัญจพล  มากหุ่น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์คำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวณัชนก  นภาสินชัยบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอรวรรณ  เนียมชาวนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญาณธิชา  แว่นไธสง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุทธิจิวิมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยปราการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงบัณฑิตา  พิสิฐพัฒนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมินทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเปรมกมล  พูลผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชลชัย  ทองประกอบ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภัทรชัย  ดีบุก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสิรภัทร  รื่นกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธันฐกรณ์  รอดสการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชยธร  หงษ์เจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศรัณยพงศ์  สุทธิพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปานรวี  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริศรา  ไตรรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปิติภัทร  รอดปุ๋ย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงโสภิตา  ทองระอา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนวัฒน์  สมฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปิ่นสุดา  หลงเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพลพีร์  สว่างเนตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนสร  แตงเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอิศราวรรณ  หิรัญวงศ์วัฒน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอิสรีย์  หาพิพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนกฤต  ชูไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ณ ภูเก็ต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธนาเธียรเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจักรพงศ์  มาลัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐภัทร  รักษ์คิด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจุฑาทิพ  สารพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิวินีย์  สถาวรสมิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรดา  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพัทมน  ศรีศักดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุชญา  แก้วเจริญสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชญาวี  โอทนาวาทกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนิธิกร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิดาภา  รติกัญจนากรกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายจักรภัทร  ธนกิตต์วรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศุภมาส  ธราธรรมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชลาธิป  อันถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตุระพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภูษณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรุจดนัย  เลาเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศุภกร  อำพนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชญาน์นันท์  วิจิตรกุลสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกันยาวีร์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายภัทรวัธ  เฟื่องพูนทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนกฤต  จำรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิรัชญา  แต้พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนนธิฌา  ทองสมบัติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพรรวินท์  พงศ์ชูพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  แก้วฟ้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปริยากร  ทารินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนพภัสสร  ปิยะบุญสิทธิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปภาดา  อินทรประสาท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงคาลัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  สิงห์โตทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวริสชา  พิลึก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวริษฐา  จรูญรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอรทัย  ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธัญม์ญารัตน์  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชาญธวัช  ยิ้มเจริญ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงสวิตตา  หิรัญญากร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงรดามณี  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายปฏิญญา  ญาติเสมอ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายณภัทร  พันธ์พรม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายจักรรินทร์  ใจซื่อ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงชมพูนุท  เรือนทองดี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิชชานาฏ  ถิรธรรมสรณ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนิฏฐา  เจือทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคณาวุฒิ  พฤทธิพงษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปวริศา  เสียงสมบัติดี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วัฒนา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัญญานุช  สุขเจริญโชคดี โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัชชา  ธนธรรมโชคชัย โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงเขมจิรา  ท่าตะคร้อ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอื้อรักษ์โอฬาร โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกฤตธีรา  จริยาประเสริฐ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงปาลิตา  วิโนทพรรษ์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิชญธิดา  พราหมลอย โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจิรัชยา  ชูคำเกียรติ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายอณรรฎาศ์  จันทร์เทวาลิขิต โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายญาณทวี  บุญทวี โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงบุษกร  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพรไพลิน  เลิศอุดมกิจไพศาล โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธนัญญา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายกษิภัศ  ใจเอื้อ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทรงไตร โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสะอาด โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายสิรวิชญ์  เผยสง่า โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายพชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวรรณรดา  เมฆชอุ้ม โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวมุกรวิณันท์  อังกูรคุณานนท์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปัทมา  โพชนะ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปวริศา  เปี่ยมวัฒนชัย โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงทิพยมาศ  ชัยหา โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภัทร  เพ็งทอง โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวริศรา  อุดมเดชภาคินทร์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพรจันทร์  สอิ้งแก้ว โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภัทรดนัย  ศรีผ่อง โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ภมร โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายทินภัทร  จันทวัน โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุนิรชา  วิภัทรปกรณ์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวรปรัชญ์  พรเพียรภักดี โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีรพัฒน์  สินวิเชียรรัตน์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกุลภรณ์  อรรถนาก โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสิรภพ  จินตนาวัน โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวาสนา  ทิมมี โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายสหรัถ  ราชพิทักษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงมณฑ์สิชา  จันธิมา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงฐิติทิพย์  ทองเฉลิมชัย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายชนาธิป  แก้วคำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงรินทร์ระฎา  กรองสี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกานต์ระวี  ง่วนสำเริง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุทิตตรา  สุดประเสริฐ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุทัตตา  จูกลิ่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงธุวานันท์  มะหนิ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชัชฎาพร  เอมอุทัย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัชรินทร์  แม่นเหมือน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเพชร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอดิศร  วรดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนันทัชพร  สาครรัตน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปวริศา  หิรัญเกื้อ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกวินนาถ  ศรีชมภู โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจตุพร  กองนอก โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภัทรพล  โกมโลทก โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกันต์สินี  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงดนุลดา  เสริมศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกุนทร  สุขเอี่ยม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสุทธิราช  ทนดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนิติพัฒน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเศวตฉัตร  พิพิธกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพีรดา  มีสุข โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปูริตา  กำจายกิตติกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลักฐาน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายจตุรงค์  เล็กคำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเจษฎา  ปัญญา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพชรพรรณ  ยินดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรุ่งรวิน  ภูติโส โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงออมทรัพย์  บุตรชีวปรีชา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  นิลฉวี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอภิพร  ไม้พรต โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงบัญจรัตน์  สินทา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  รุจิพรมงคล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐณี  วิญญาณ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนภัสรา  สีนิล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนศรีโชติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายปภินวิช  จิตไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายวสุพล  ทองในธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพมลพร  พูลพืชชนม์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายภูธเนศ  มะโนลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงฑักษิณารีย์  ทักษิณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายสิรวิชญ์  สีใคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายเอกณัฏฐ์  การุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายอติวิชญ์  เปภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนิจจารีย์  เหลืองอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายจิรพัฒน์  เสาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจิณนิภา  ห่าน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชาคริยา  แสงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนลินลดา  ชพานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงฐิตินาถ  สำราญดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงภัทรวดี  ทะเรรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายเปี่ยมปิติ  ศิริวรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  เจตเขตการณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกวินธิดา  ปานเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวริศรา  วิรัชกุลวาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายปรีชา  ปรีชาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายฐาปน  สีมีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายธนภัทร  ศรีมั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงบุศราทิพย์  ยศยาบุรพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงโชติกา  ศิริรัตนชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปฐมณ  เกตุพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายกษิดิศ  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายเจตวัฒน์  เจริญกมลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลื้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวริศรา  ว่านกระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงเกณิกา  ละอองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายฐิติวัชร์  ไชยพิพัฒนขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายอนาวิล  วงษ์พิไลวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายกรวิชช์  สุภานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายกฤตนัย  หลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศิราณีย์  เขียวชอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายณรรรณ  ลมุนพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายธนโชติ  กฤษฎาพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สินเธาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอาภาวดี  นัยวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงธนัชชา  ธนาจันทาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายพีรวุฒิ  จรูญจิรเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิชญาภา  กำแหงคุมพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิชญาพร  กำแหงคุมพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงธนัญชนก  โพธิ์เมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายภรัณยู  ผดุงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายภคภูมิ  ผดุงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายอัครชัย  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายนวพรรษ  ผดุงเทียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายธนัตถ์ชวินส์  ตันฑุลวาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอรรัมภาส์  สัตนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายปัณณวัฒน์  ม่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษฎาพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงนิชาภา  ละอองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ขันตี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนิชนันท์  มีพลอย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชื่นทิพย์  วงษ์เจริญธรรมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวาสนา  จาตุรันต์เรืองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไชยนาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวินนิธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศุภกฤษ  พวงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนรวิชญ์  ติลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอันติกา  ศุภกรสันติกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูวดิท  ชอบอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชั้นศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายวรภพ  อุดมทองรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชัญญอร  ภูลำสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกรรณิกา  เหมือนมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงลภัสรดา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนัช  กิมตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวรวุฒินันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสุธินันท์  พลหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงโมณีก้า  หลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภควดี  กันยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ทรงกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงซัยญ่า  วณิชชากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพัชรพล  ใจงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงธนภรณ์  กิจไพโรจนธัญ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกฤตธี  สายเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ยิ่งรักชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงพชรดา  โออดิศัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวรพรรณ  เคลือวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ประไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายสิรวิชญ์  ภิระพันธ์พานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายพิธาน  นรการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายจิ้นเหว่ย  ฉั่ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายณฐภัทร  ตรีภพนาคกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงนนท์นภัส  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายกชชิติพันธ์  ทองอุ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธนพร  วรคุณาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายสรรณ์เพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายธนกฤต  ศรีเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปรางชมพู  สมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกมลภพ  กิตติทรงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนนทกร  สอสุดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอังกูร  วราทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอิสรีย์  เชื้อสำเภาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม