รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนราธิป  ไพโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพชร  มณฑาประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภกร  สุขสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัทรภร  บุตรวัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุภลัคน์  เล็บขาว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสาริสา  พันธ์ุธรรม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชากานต์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิชชาพร  เรียงศิลารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศึกนอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนัญธิดา  เฮงเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงรัตน์ติมา  พูลผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยสา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาดสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันตยา  นิดอน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันทิกานต์  ปุ้ยกอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงดวงกมล  วันนุรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจีราพร  เกตุมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปภาวี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปริยากร  แสงสว่าง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิมชนก  มนเทวิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายญาณากร  นิดร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอณาวิน  ปลูกใจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรพีพร  ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ฟักค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญานิน  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรพิมล  ยะหัตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัทธนันท์  นันทวิจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวรชัย  ชัยเสนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฝันสิริ  บุญประคอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิง่จารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายก้องภพ  ศชเลิศธำรง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายกิตติพศ  ปรัชญสุนทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรภัทร  เมืองมุสิก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมิรพี  ณีคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภาคภูมิ  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปริพัตร  ภูเครือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายนวิน  เดชาวาศน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนติชนารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกมลชนก  คุณารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกลชนก  ปุญณพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรลภา  นัอยหว้า โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชชาพร  การขยัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศรัณยธรณ์  พีรวัฒน์กุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัณณ์พิชญา  สุจริตาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธนวรรธน์  ขันติชัยมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายนันทภันธน์  อดทน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายปัณณพงศ์  กำแพงใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชัญภร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายสิธานนท์  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญานิกา  โมคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกิรณา  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภัทรพงศ์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายภควัฒน์  หวันจิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วไชยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวารุณี  ศรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงราเชล  เอรูเร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายนราวิทย์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายจิรายุทธ  มงคลสิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกฤต  แก้วบุญเพื่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณรงค์กร  เข็มนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวิชญาพร  อยู่ลือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณภัทร  พลแสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปณิดา  ลี่ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนธรณ์  สุรังสรรค์ศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอารียา  ใหม่พู่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายทชภณ  ญาติเสมอ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอริสรา  ศิลารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สังอ่อนดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายนันทเมธ  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศุภิสรา  ยุทธเสรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกฤติกานต์  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธนเมธ  พิมพ์เบ้าทำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณวรุตม์  บุญพบ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายจิรายุ  จินตะนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชฏาพร  อินเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณเกิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปภาวฎี  สีจำปา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชนิษฐา  ล้อเลิศวิไล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายจักรภัทร  คะวิลัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายปัณณวัฒน์  คะเสนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวีร์  คงแสงพรหม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพงษ์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสุเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนทิชา  ปรีชา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุกฤตา  รักษาเมือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธิดารัตน์  พลไพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐพล  จ่าทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณภัทร  พรหมรุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัช  ไทยนาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายดนัยณัฐ  ถนอมสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐานพงศ์  นพแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภัทรพล  วงษ์ปุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐภูมิ  สมาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีใสคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทิพวรรณ  ทวีพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสิตางศ์ุ  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงไปรยา  สามสี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธีรกานต์  อนุศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเต็ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภาวสุ  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพัชราภา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอารีรัตน์  ผาสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รุ่งสิทธิ์เมธีกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพัชรมล  ดีนานดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนุช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญจมาศ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริพรทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวีรภัทร  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอัครวินท์  วงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวริศรา  แซ่เตียว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุพิชชา  วัฒนสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพีระพงษ์  คงเสงียมวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอินทัช  เตียงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนันทภพ  รักอิสระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุเมธ  บุญเอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นมีศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปิย์วรา  ขมเล็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพลอยชมพู  นิยมสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธีรญา  สุขเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนภัสชล  งามวงศ์น้อย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอริสา  เวียนภูมิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรภัทร  ศักดาเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญรัตน์  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอัตษฎา  พินิจค้า โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชาลิสา  ชุติพันธุ์มณีรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศรัณยพัชร  ป่วนกระโทก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพูนทรัพย์  ผงชานัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภัทร์พิชชา  มังกษัต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวรพล  เข็มทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุปวีร์  กุลเทพพิชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพิทาย  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายตฤณ  บุณยะปานะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอัครพล  ศรีวรสาร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกล้าณรงค์  คงเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุรภา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุวรา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ภู่พนมภูมิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ต้นสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอดิสรณ์  วงค์หิรัญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรนุช  เตียงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอรชพร  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศิริประภา  คชวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อำนวย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปพนธีร์  สุวทิตย์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายชลาสินธุ์  ศรีเกษม โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายธนชาติ  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรวัฒน์  ผุสดี โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวนาลี  แสนพรหม โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณิชากานต์  คนรักษ์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารทิพย์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศิริประภา  ศรีหาบัว โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอารยา  นาจารย์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายเจษฎา  เจนการ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม