รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัชพล  ปราณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชยพล  วงศ์สุริยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนยศ  มหาวิริโยทัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธัชพล  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชญานนท์  เบ็ญมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนัทกฤษณ์  เอี่ยมพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิตรี  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปุณฑริกา  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพนิดา  ยศสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายรัฐภูมิ  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภัคนันท์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปัณณ์  วิลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายแทนทัพ  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิชฌานันท์  พรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพีรดา  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุนันทินี  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงออมทอง  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนวพร  สุจิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกษมา  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนภูมิ  พลรบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสายวสันต์  จินดางาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฐิตารีย์  ว่องไวเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  เสริมศิริชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตภาส  หิรัญรติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนพนธ์  ปัญจพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจรรยพร  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์เจริญ  พราวแดง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณภัทร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงลักษิกา  สมชื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกรกมล  นนทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอาทินันท์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปัญญาพร  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณภัทร  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายสิงขร  เสนาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอรกัญญา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอรวรา  สารี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวริศรา  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวรดนัย  หลำโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอัชริญา  ลีลาวัลลภ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณธิดา  มุสิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภัทรพงศ์  สะแกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรธิดา  นิลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกตัญญุตา  วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรายุทธ  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ธรรมสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณีรนุช  สินพิพัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฏฐชัย  สิงห์ภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพสธร  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุพัตตรา  อริยาเมธี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉันทะจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงทิมทอง  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิราภร  รักษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายกันตภณ  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพัธนนท์  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิตรลดา  ฤกษ์โหรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธัญกัญญ์  แก้วศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายไตรวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอัจริยา  ภักตะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายสิทธินนท์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตั้งประสิทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอนัญญา  ปราบโคบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุรภา  กิตยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิมโพธื์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปาริชาติ  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภัทรพล  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายเอกพงศ์  โรจนานุกูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภวุฒิ  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอัญญรัตน์  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงมัลลิกา  คำลือสาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปุณยวีร์  น่วมมะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายฌาญวุฒิ  พิษณุวัฒนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายเตวิช  บุณย์คณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมนัสนิตย์  สีมันตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายหฤษฎ์  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพุทธิพงศ์  ผันผ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจุฑาฑิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉันทะจำรัสศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปฑิตตา  โอศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอลิศา  เมฆประดับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนริศรา  ลายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัชรีพร  เต็มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเบญญทิพย์  รังกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนพนธ์  พุกศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายทัตเทพ  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายวาทิตย์  รักรัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนนทกร  แย้มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภคพล  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายชัชชัย  พานิชย์สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรนาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศิรวิชญ์  พุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุชญา  สุขปิติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิญชาน์  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงน้ำอุ่น  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภูมิศิริ  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนบดี  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวรุณโส  อนันต์สิิทธิพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชนาธิป  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤษกร  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชลพินทุ์  ภวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปพิชญา  จักขุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปรายฟ้า  ถาวรโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงดารินทร์พัชร์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภิริษา  แสงสุก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกิตติโชติ  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอนันตญา  หนูรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธีระฎาภรณ์  วรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปาริชาติ  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศุภกิตติ์  เห่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสรวิชญ์  จิตใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุมาก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชนันธร  กาญจโนภาส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปัญญวัฒน์  มิตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนนทนันท์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิตติธัช  สรวนแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบัว  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอาคิรา  ธันยธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงหทัยภัทร  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนภัทร์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนภัส  พรชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวสุพล  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีธนโภคิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณฐมน  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงดฤนธร  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรมย์รวินท์  แซ่เฮ้า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวันสถาปนา  ปรีเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพศิกา  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเสาวณีย์  เฉลิมสุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเตชินท์  เกิดสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศาสตรพล  บุญวัธนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปธานิน  รัตนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอรวิชญา  เจียรจรูญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอิน  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชลากร  กินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รูปใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเปศล  เปียนวม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนดล  มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงญาณกร  ศรีอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอภิสรา  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศิราวิชญ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรธิตา  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกชกร  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปิยธิดา  จิระสุวรรณพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญวรา  คงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอุดมโชค  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธัชทฤต  วรภัทรกุลธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพรอำไพ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกชพรรณ  หร่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญวรรรณ  นิ่มเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกชพรรณ  นิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธนิดา  วิมลรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเมธัช  วิทยวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธีร์ธวัช  เทพมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปวริศา  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศิรพัชร์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  นิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทรธาดา  ภูนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมนัญชยา  ประยูรมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปพิชญา  สาณะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสุกนต์ธีร์  โกสิยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภวันรัตน์  แก้ววัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบุรินทร์พศ  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายชิษณุพงศ์  แพลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนพภัสสร  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายไตรเทพ  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐชนน  หัวใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภัคพล  ฮกลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐวีณ์  ชุณหพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนกร  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐวุฒิ  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกัญญพัชร  ภู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกฤติมา  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงทัศนาวัลย์  สุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐสินี  อารยาทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนนลณีย์  เลิศเบญจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปัญญากร  ศรีคงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริจุมพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิรภัทร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนิชานันท์  โรจนเพียรสถิต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวีร์กฤต  โอวาทสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอาคิฬะ  เทียมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายอานนท์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายธราดล  สมวิจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายถิรวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายศิวัช  ทองดาวเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธีรเมธ  เพียรจัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนศักดิ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายปรณพ  รัตนสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายคทาวุธ  พฤติสมพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภวิฏ  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงธีระพร  พ่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายวีรชน  สุวัชระกุลธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเดชาชัย  หอระตะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชลลดา  ตุ่นสำอางค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศิรภัทร  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงรินรดา  ศรีศิลารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายเศรรษฐพงศ์  วิชาวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐนันท์  โพธ์สันเทียะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงเกตุญาณินท์  สมบูรณ์ฐิติกร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกานต์ระพี  ธนานุประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกุลปรียา  แหลมเขาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายธิติวัฒน์  เกตุตุ้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายจิรายุ  มาระโภชน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายนรเสฏฐ์  นรวรา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายรัชพล  มงคล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายศิวัช  เนียนทะศาสตร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธานัท  สายวาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนิรมล  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพิชญุตม์  รัตนมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายจักรภพ  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณฐกร  คำเหลือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภูรินัฐ  ทองเม้า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายจีรวัฒน์  ปัตตานี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเกิดโชค  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสุธี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรติวัฒน์  ป้องทัพไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อริยกุลนิมิต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกมลชนก  ชมสา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอมริศา  บุญญา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณิชาภัทร์  คำหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฉันชนก  รื่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนกร  บุญสอน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปริญญา  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายยติภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายนิรวิทธ์  ขจรบรรจง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศิริพงษ์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกัญจน์  พงษ์ช้าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพชรดนัย  สิวะโมกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกชพร  บัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงแพรพิไล  ลาวิลาศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรสิตา  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจิณัชญา  พัฒพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมบูรณ์บริรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวรวรรณินี  ปานาลาด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ปัญญาเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรมิดา  ไพรศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายโสภณวิชญ์  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอริญชญา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวงศธร  เกิดสินธ์ุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศิวกร  จันทศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปัณณธร  กุลเกีรติประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธานัท  สระบัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชากร  ตัณสุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงรัตนพร  หยาง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสราลักษณ์  วรรณไชย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวริศรา  ส่องประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุภัสสร  ซิ่มเทียม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนริสรา  พิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอภิวิชญ์  ศิลปเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรณิดา  บุญมีมา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสโรชา  ม่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภัทราวดี  รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวรรณชนก  อินทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกมลวรรณ  สำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุธาสินี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐชา  อาระลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกนกพร  สมาจักร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกานต์รวี  ด้วงเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาสะศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพงศกร  ต่ออำนาจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปัญจะ  เพ่งพิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกฤตเมธี  พงษ์อนันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจิดาภา  แหวนเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงไอรดา  สาวพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงแสงอุษา  ใจเย็น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุไร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเบญญาภา  พันเดช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภิญญษพัชญ์  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอลงกรณ์  แตงเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงเดือน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สารตัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปราณปริยา  พันธ์เอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฐิติมา  แหลมเขาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพิรชัช  โกโสด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภาณุพงศ์  นงนุช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกฤติมา  เจียมวงศากุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงครียา  มีศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใช้เสือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกมลทิพย์  คุณวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปรภรณ์  สุภผลดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงทัตพร  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายยงยุทธ  ดรงค์พิทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปุณณภา  ต่อชุนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงษ์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชนัดดา  นิลรัตนโอภาส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงฉัตรชนก  ลิ่มเชย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์กำเนิด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนฤมล  ศึกษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนาถฤดี  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงฐิตารีย์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจิราภา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเจติยา  โลหะเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรปรียา  รุจิภานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศิวพร  พวงมะณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสุภัสสร  ซิ้มเทียม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปวริษา  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนัญนภรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภาวิไล  หมื่นเดช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงถาวร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธีรโชติ  ลาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงมาธวี  สุทธิพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพรนภัส  นงค์จิตร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิราภัทร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แย้มสุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนภัสสรีย์  กิจประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงภาวิณี  เทียนทองดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐชา  เหลียวเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศลิษา  เสาวภาภรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนลินี  เมียงอารมณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ยกบุญญาธิการ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปวริศวร์  วงศ์แสนสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศิวกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกฤษณ์  วิไลพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บู๊ฮวดใช้ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุธิมา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อารีย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกนกรส  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชนะนันท์  ไพพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชลธิชา  ภารา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐนนท์  ลานตวน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภูมิพัฒน์  โอ่งตั้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนดล  บุญจรัล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนบดี  ไชยสิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภูฏาน  ภัทรหิรัญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐธัญ  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองศรีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงมณฑน์สินี  ประดิษฐพัสตรา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมจุ้ยพะเนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณฐินี  ศรียาภัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฏฐ์เปมิกา  รักษ์กวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยศปัญญา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุขกิจภากรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนิภัทร  เล็กขำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัชพล  นาครินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนภูมิ  ม่วงรอด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพงศกร  เหล่ารุ่งเรืองกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนรภัทร  โฉมชัชวาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วนะภูติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอโรชา  เรืองกิจตระการ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเทยุน  ธนรินทร์ โรห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรรณรดา  ยิ่งยง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศุภกร  อุไรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศุภิสร  พานทวีป โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภัทรดนัย  สีไส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนมงคลกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชรัลนุช  รัตนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายพงศภัค  ฮวดตี๋ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายชนกชนม์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณัฐปพน  ตรวจนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายธนดล  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายอติวิชญ์  กวางทอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงโสมสิริ  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพิชชาพร  โชคเกิดสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอาภิณญา  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรินพาณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณภัทร  ศรีเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสิริกร  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายณัฐพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิรญา  นุตยะสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพฤฒินันท์  โสธรวิไล โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงโสภาลักษณ์  ลำดวน โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธันยากานต์  ศิรทิพย์ชุติกุล โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายขวัญแก้ว  ต้นกัญญา โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปริยากร  ดิลกรัตนพิจิตร โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายจิรายุ  พุ่มศิริ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนันณิชา  พาใจ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสิรินันท์  เปรมทวี โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวริยา  เข็มทองคำ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม