รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปณต  พูลนิติพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวิศวะ  ขอเสริมกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายอนนท์  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนภนต์  ลิ้มเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายคีตกานต์  ละพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายคณาธิป  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปีติพร  สังขะบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรวิชญ์  วรยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญนภา  สีหวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปิยะนาถ  จันทร์เสี่ยน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปริยาตม์  หล่อยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  พงศ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกชกร  สิทธิพาที โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพสุธันย์  พัชรพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายไชยวัฒน์  วิชัยศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฎฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวินเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคสู่สุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฏฐกานต์  ชาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรวิศา  ราชบัณดิษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชวิดา  อรุณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำละมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกมลพร  ตั้งวินิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายวิโรจน์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอิสรีย์  รัชธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกีรภา  ใจกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธัญพร  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชนินพร  เกี้ยงกรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกรวรรณ  รังสีปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธันย์จิรา  จันรธณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงบัญฑิตา  นารีคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายศิวัช  ยงศรีชูชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเศวตศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลาหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวรัชยา  เพียศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็ชรศรีชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายธีราทร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกมลชนก  ลิ้มวาฉิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายฉัตริน  ราชธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนญา  จันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุธิตา  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวิชญ์ภาส  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายฐิติวัชร์  บุดดีคำภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  อุ่นท้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปัณนธร  อุตรนคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภูริณัฐ  แสงเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายก้องภพ  นามแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายศักรชาติ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายถิรวัฒน์  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายพฤทธิ์  ปัดทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐชนนท์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายชวกร  ศิริโคจรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายจักรกฤษณ์  เพียผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายบารมี  บุญศรีประภาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงมิถิลา  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศุภกานต์  ตระกูลเงินดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงคีตา  นีสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพีรดนย์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปุณณทัศ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายจิระเมศ  ส่วยสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายปรีชานันท์  ลัพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายกันต์พงษ์  นิลพฤกษ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธนรุจ  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสุกนต์ธี  พงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มวิโรจน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณชนก  เซียวสิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายปัณณภัสร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายภัทรพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงทิพย์นาฏ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญรดี  น้อยสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายนพวุฒิ  พรหมดวงดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรินทร์  ธีระวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายคเณศ  บุญโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอริยะ  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายกษิดิ์เดช  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศุทธชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายชวนากร  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายสิรวิชญ์  วิสัยจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนงนภัส  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอินทิรา  จิตรดาภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายศุภวิชญ์  ลีศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จักรนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิชชญาภา  เปี่ยมคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายฐาปนเดช  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนกฤต  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายณภัทร  โตริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายธีระ  มากทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายจักรภัทร  นุชศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายนรเสฏฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์อยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสนเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายก้องภพ  หินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายภัทรพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายรณกร  สีหวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายธัญยวิชญ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปิยณัฐ  โสมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายชนนน  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายพุเตย  แสงรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนัญชนก  มาสุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจิตตนาถ  คารมปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายธนัท  สิทธิเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายรักภูมิ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  วนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายนพเก้า  ปัดสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายรัฐภูมิ  พระสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายเจตพิพัทธ์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายกันตภณ  แสงศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงภัทรวดี  โนราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศิวนาถ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศุภพิชญา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนิดา  เผ้าหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพัณณกร  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัชรพร  คลังระหัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณรินลดา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฐชามณณ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายรณกร  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฉัตรเศวตภิรมย์  ธีระตะโกกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกรภัค  จันทร์พูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายษรเดช  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสกนธ์วรรณ  เลิศไพจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายสิรวิชญ์  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายพัทธดนย์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปริวรรต  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสิริวิมล  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายภาณุวัฒน์  พานสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัทธนันฑ์  ยะรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเสาวนี  เฟื่องฟูสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัจฉรียา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธิญาดา  เดชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายธนภัทร  ไชยเวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกฤตยชญ์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชุมนุมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณราชู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงศศิประภา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุภาวดี  สาอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกิตติธัช  ใจศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพีรัช  สุรพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยผาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปภาวรินท์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายปุณณภพ  ชื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายณัฐชนนท์  เดชนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปณิดา  นาพิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงโกลัญญา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายวศิน  ตีระสุชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงผาณิตา  อินทรพาณิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายปกรณ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายวงศ์วริศ  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายชิติพัทธ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายพงศ์นริศร์  บูญพลอยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายธนพงศ์  อบสุกลิ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพัณฑิรา  มหาเปชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงรักษิณาพร  นาทัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายบุรัสกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุพัตรา  โสดาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพัทธนันท์  ทับบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธนัญญลักษณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายณรงค์กร  แก้วจุลศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เฉยไสย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายเผ่าภูมิ  เผ้าหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายฆฤณ  ลิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเนตรชนก  หล่องบุศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงบงกฎ  ชัชวาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงจุติภัทร  ละน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายวริศ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพัชริฎา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจิดาภา  ภานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุราสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพัชรพล  คำพิชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงธัญพร  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายปิยะนัฐกาญ  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนวินท์  ชินเนหันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายวัชรพงศ์  มหาโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศุภัครสวัส  โพธิปัสสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรชต  สินพิทักษ์เขต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพสธร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปุญญพัฒน์  จินตภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนนท์ปวิธ  คงกันกง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศงสนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพรหมพัฒน  ศิริภัคกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐดนัย  ร้อยพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนิติกรณ์  โถทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวชิรวิทย์  พันพิพิธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภณัฐศิณีย์  ภิงคะสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิอาภา  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนยศ  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรัญชลี  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกัณตพงศ์  บึงมุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนนรพัชร์  โกฑัญญะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินเนหันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายทัพพ์ภณ  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภฤกษ์  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสพล  จันทะคาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุทธิพัฒน์  เมฆินทร์อนุกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรชพร  ชัยบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธาม  บุญสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเมทนี  ทองธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เลิศธนาธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชาคริยา  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปัญญาพร  ประสารฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์ผะกา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฏฐเอก  วุฒิเวียงธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสรวิชญ์  สามารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายศรัชดล  วีรโพธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสาริศา  อหันทริก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัลยกร  กองผาพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเจริญพิรยา  ทวีชัยจุฑานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอมรัตน์  สุขเพสน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐรดา  โล่วณิชเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพุ่มไพลิน  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชณัฐฏา  เกษมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วิริยะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมัฏฑวี  รามนัฏ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมิรินธนา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพายุทธ  พาธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐสินี  จำปานุ้ย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงศกร  ยะตัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจักรินทร์  ปาลสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญมาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุทธิพจน์  อินแบน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธาริต  มูลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธนวรรณ  เหล่าพันนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนงนภัส  จงศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริณัฐ  ดวงประวัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอุษามณี  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพุทธนฐิติ  มหาเปชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูมิพีระ  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรชต  เต็งคิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอาณกร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชลชนม์  วงศ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิยะดา  คันชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงราชิดา  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพิชชาวดี  ทุมหนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงหฤทัย  ประสาทมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศุภกานต์  อเนกบุณย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพสิษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศจิษก์ฐา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณภัค  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายมาตุนุกูล  แพงสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพุธิตา  อุดมวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงทภัทร  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธีรดา  อัศวพัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเขมจิรา  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศตรรฆภรณ์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เศวตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชิชญา  ไชยโภชน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพุทธรักษา  ประเสริฐทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปฏิญญา  วงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรวิสรา  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเนติภูมิ  ธาราโฉม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกมลชนก  มาลาเว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูริ  โสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรณกร  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายคณิตศาสตร์  ทองพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปานชนก  คุณกิตติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจักรภัทร  จินคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวรินทร  โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาสพิชญ์  โสตถิปิณฑะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพรกนก  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกรองแก้ว  ชาญนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุภัสสรา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกานต์ชนิท  เกศคำขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณภัทร  สีสุดตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกิณทรัตน์  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐกรณ์  แสนราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงหทัยกานต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศิริกัลยา  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัชพล  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤษณพล  บรรจงจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพรศิกานต์  คำทอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกิตฏิพันธ์  หงษ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภูศรีโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอลิชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธนิดา  อดทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนโชค  วิจิตรนาวี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธณวุฒิ  ผดุงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปุณณภา  มุ่งจอมกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพิสิษฐ์  ดอกรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายบรรณวิทย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวาสุเทพ  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกฤตยา  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกันตนิษฐ์  นพพระโสก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศริษา  คุณสามารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนันทวัสน์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายคุณานนต์  เบญจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภามน  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกานต์สินี  ภูมิสถาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอัษฎาวุธ  มาตุธรรมธาดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศุภฤกษ์  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปฏิภาณ  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณฐมน  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชิดชนก  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลธิดา  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปณาลี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสิตานันม์  เรืองกลิ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงญาณินท์  แก้วโบราณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพนิตพิชา  กรวิทยาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูตะวัน  แก้วกงพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงลลิตพรรณ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอัควินท์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปิยะปราชญ์  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกฤตชญา  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศีละส์  เบ็พพ์เลอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวิทยา  งามหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายเคนโซ  บูเตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายศุภกร  สันติศราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเภาลีณา  ศรีค้ำฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพีรกานต์  ดาหนองมาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีพนัสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปรัชญ์  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจตุภัทร  มูลตรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธัญพร  จินดาจำนง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายรชต  บุตรบ้านเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบุษยภรณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรกัญญา  เลขวรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสิทธิพล  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเฮือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนิติธร  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรฐนนท์  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปภัสวรรณ  หล่อยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศิวรรจน์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกันยกร  สอนสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวิภูษิต  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชยพล  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกฤษณธร  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัชรินทร์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัลยกร  นุชประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธันย์ชนก  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธิพัฒน์พงศ์  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนเดชบดี  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูวนารถ  บัวพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสรวิศ  มีมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐพร  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายโพธิวัฒน์  สมภาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกฤษณพงศ์  สิทธิหาโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูธิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชนันธร  ทีเหล็ก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสหรัถ  นาคนชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสุนิติ  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพชร  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงเศษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอรปรียา  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธานที  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธีรริญญ์  ปุริสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกัญญภา  เสนบี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรินญา  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวิลาสินี  ทองขวาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพัสกร  เหล่าพันนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเดชาธร  เหลาบ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงโชติมณี  ชมนาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพัณณิตา  กระดานราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพงศธร  อันทพะหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธีระวิทย์  มีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปรนัฐ  พิมพ์ดีด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพนธกร  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรรัตน์  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปาราเมศ  บุดดาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณภพ  พิพัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนาถตยา  มาจรูญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  พรนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกสิณะ  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปรเมศ  ชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฐานวรรณ  นาถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศศิประภา  ทิพย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนภัทร  จันทะชาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสกุณา  คลังบุญครอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาพระลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนำชัย  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายศิริวัฒน์  สังสหชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศิลป์ศรุตต์  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนพล  ศิลาอำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงญาณภัทร  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภัทรดนัย  สามีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยะรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจิราพร  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 2 (ไม่อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนวรรธน์  คธาเหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิพงษ์ประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงศศิพิมล  แสนบน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายปลวัชร  ไชโยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงลลนา  พวงชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายสิทธิพร  สุระพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รังสีวิจิตรประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายภูรินทร์  พิมเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงปาณิฌานันท์  เชิงหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวนัสนันท์  รัตนโกเศศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงรมิตา  แพงพรมพรึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงธนพร  คูอุดมเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายสรวิศณ์  สุวรรณปักษิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายอิทธพร  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงลลิตา  พวงชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ลุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายธนกฤต  พิมพ์วาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  สมวาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แก้วปานกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายกฤติฌา  หงอกสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายศุภวิชญ์  โสภาวนัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายชานน  พันนุฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายธนสร  สุจริตประกอบค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงณัฏฐ์โชษิตา  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงบุญพอใจ  บุญเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายศุภกร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงทรงพรชนก  น้อมในธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายประกฤษฎิ์  พลจอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายแทนคุณ  สกุลดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุษราคัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวิศัลยา  ใครอุบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงณพร  วัฒเนสก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงนภัสกร  ยุวนะศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธนัชญา  ธิติเมธาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงภัคนัน  พลสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงมนต์พิชา  พวงเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอติพร  โกฏิมนัสวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายเขม  นนทภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายศุภกฤต  สิริแก้วสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงอภิสรา  จัตวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงชยานิษฐ์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายสิรภพ  โคตรตาแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมรกต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกิตติรักษ์  บุตรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงอิงขวัญ  วงศ์พุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายปิติวรรธน์  กิตติวิมลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แก้วนพจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายชัชรินทร์  ข้อยุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายพศวีร์  โรจน์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงภัทรภร  ละราคี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงถาวรีย์  พลคำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายฐปนพัชร  ภูมูลนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชยพล  จันทร์ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพีรชาภา  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองเฟื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนันทินี  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพีรวัส  ศรัทธาทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธนพร  นาใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปานฤทัย  ธงคาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุเมธินี  โลมาอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฤทัยภัทร  งามชัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงจิรภา  นะจะคูณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงฟ้าใส  สิงคิบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรธร  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงรัตนวดี  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรสินี  อุทัยกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สีอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศวรรยา  มะสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสิริมงคล  ม่วงลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายประธานา  โมลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนภัทร  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายพสธร  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกฤษฎี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายวีรากร  ระวีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์แพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายกฤตอนันต์  ภิญโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายชวภากร  สวัสดิ์พรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายจารุกิตติ์  ปทุมนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายปภินวิช  ปัญจรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอริสรา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายพิชชานันท์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงสุรดา  ศุภดล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วงษ์ศรีวรพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอชิรญา  อินนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภัคภร  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายธนกร  ปทุมนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายกษิดิศ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายคณวัฒน์  คงเดชอุดมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายพลกฤต  สินโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงประณยา  มาโนฮาราน สืบสีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายภัทรพล  คงศรียาตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวีรเดช  ตามควร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธีรภัทร  กิตติวัฒนากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวารินไธย  คำแก่นคูณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายคณาธิป  ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณภัทร  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงน้ำเพชร  พรหมเดชไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกันยาวีร์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกุญธร  แสนชัยธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพอเพียง  กันโอภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณิชชา  คำแก่นคูณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธมลวรรณ  แคนหมั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสาริชฌิตา  ปทุมนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปทิดา  กิตติสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิริเฉลิมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนภสร  บุญสุทธิสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเกศราภรณ์  สอนบุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสิทธิโชค  วรวิริยะประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปวริศา  ยศไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณิศากรณ์  เศรษฐ์ธณบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธิปก  วันจันทึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายสุทธิพจน์  พัฒนขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายปัณณทัต  อัครธรสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศาสนะสุพินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายศิรเมศร์  พูนสินฐิติบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายพสชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาววรัญญา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนัชชา  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวรินทร  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธรณ์  เอกทัตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวิสสุตา  งามเบญจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายรพีพงศ์  อุปชิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงธันยสุดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธนณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธนภร  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพรชีวิน  ปัจจะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายเคียรี่ คามิน  เพิ่มสินทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงลภัสรดา  จอมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงญาดา  ประฏิภาณวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงเกณิกา  อิ่มถวิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายสุภณัฐ  อาษารัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกวิสรา  สุมามาลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอภิสุภานันท์  สินธุมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายภูวนนท์  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายจิรวิชญ์  ชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสิริญา  สินโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกชนันท์  ภูกาบเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายปรินทร  เขจรจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกชกร  ภูกาบเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์วิเมลือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกฤติน  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงสวิชญา  สิงหามาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพรนภัส  น้อยธรรมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธีธัช  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปุณิกา  ช่างยันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายจิรายุส  เตชะกำธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นายนิติพนธ์  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงลิลฎา  เจริญศิริพรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงมนัสพันธน์  นัยพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภัสสร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกฤตพร  อัศวจิตต์ภัคดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอัครมณี  รอบรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณภัทร  พรหมโคตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกชมน  อนุกูลอนันต์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายนิติภูมิ  นิติพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสาริศา  พัฒนขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวจันทมณี  วัฒนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงธนัญญา  นาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวภัทรา  หมั่นการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวอภิสราภา  ลือโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทรงชัยสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณฐนพ  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศุภโชค  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายกุลธวัช  คงศรียาตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายณฐนน  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงศุภพิชชา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงครองขวัญ  ประสารฉ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายธนพนธ์  ระไวกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงรมิดา  พลดงนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงปริภาดา  คงเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายวงศ์วริศ  ทิพย์ธนากานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายอินทัช  เจริญครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
896 นายสรวิส  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เพ็ชร์ประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ไชยปรีชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงกวินธิดา  สถานเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายพงศ์พล  คงบัว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายพีรภัชร  ผดุงไกเม็ด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงกานดา  ทูลพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายเพชรการุณย์  มีอุดร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ราตสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายภาณุรัตน์  โยชน์รัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงรชณีกร  พรมทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกชกร  สีโนนแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนากกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสุชัญญา  สุขทั่วญาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษาเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงรัชนีกร  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงทอฝัน  ทองศรีสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงนรินทร  นามพิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพรชนก  แวงชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงกัญรัศมิ์  สัมฤทธิ์ยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงพุทธิพร  สอนโก่ย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายภัทรกร  ขันทองคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายณภัทร  พาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายภีมวัจน์  ภูมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายณกฤช  สุขศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายธีระเทพ  พรมดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงเปรมยุดา  เที่ยงปัด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงนัฐวกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายสิทธิพล  พัฒเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพรนภัส  หงษ์คำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่โฟ้ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  วงษ์จันทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายราชพฤกษ์  ปรุงคำมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธนัท  โสดานิล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปวริศา  สอนทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศุภมิตร  คันธะพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงฐิติชญา  วงศ์ราชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิเชียรแสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพิชชานันท์  ก่อสกุลชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุภามาศ  ราชแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพัณณิตา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงปวริศา  อนุชน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนวัฒน์  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพลาธิปจ์  คงฐาณิรันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายโสภณ  รัชโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกัณณิกา  สอนถม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนุชนารถ  พิทักษ์ทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพงษธร  อุ่นรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอาริษา  พรรษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายพลอธิปณ์  คงฐาณิรันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอภิชนันท์  หาญสุริย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงรัชชิดา  ฤทธิ์ลือไกร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสโรชา  งอกไข่น้ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธนพงษ์  วะลัยใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงดวงกมล  ยอดสะอึ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อนุตรอังกูร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตาสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงจิดาภา  เสชัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชานิสา  วรจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อันชุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอวิกา  เชื้อบุญมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายศุภกร  สีหาจ่อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเชิด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงรวินท์พรปิยะ  พัดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธราวุทธ  คณะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวันวิสา  บุญกล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงเมธาวี  ทายัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุรัสสดี  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงญาดา  ณ ระนอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงกัณยาวีร์  วัชเรนทร์สุนทร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนันท์นลิน  ภูภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายโยนาธาน  ยัวร์เกนเซ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอภิวิชญ์  ปาลสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายบุรินทร์พศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนภัสสรณ์  โพธาคณาพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงจิรัชยา  สระทองสอน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงศรัณี  จันทร์เกษร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงศศิธร  ทวิสุวรรณ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริแก้วเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงปินฑิรา  ธรรมโหร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายพงศ์ธร  เสนาสิงห์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายราชัน  พิกุลทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงปริลักษณ์  วรพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงนันท์สินี  จังพล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงฐิติมา  คำมูล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงศศิวิมล  ดียิ่ง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรมั่ง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณัฐกมล  ผันบาง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หิรัญพัฒนภาคิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายสหรัฐ  วังคีรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงกรวินท์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพคำนาม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงโชติกา  นันทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายชวัลกฤติ  หุมสิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายศิกษก  ดวงขุนลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชนิตาภา  แป้นน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงฐาปนี  ต้นทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงโศภิษฐ์กมล  เฉิดรัศมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงสมิตานัน  อิงภู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงกกเกื้อกิ่งขวัญ  อินทร์ยา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายวิชญ  จรทะผา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงขวัญกมล  กายจะโป๊ะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายกิตติพงศ์  เล่ห์ศิริกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงฉัตรธีรา  จงประเสริฐผล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงฐิติกานต์  วงอินจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายธนทัต  ลาภโชค โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายธรณ์ณพล  ธนธัญญฺ์กนก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายภัทรพล  ชนชนะชัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายธีร์จุฑา  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงพีรนากร  บุตรทหาร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงศตพร  ขีดขั้น โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงขจีวรรณ  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงยานุมาศ  บุญจวง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงศิรประภา  หาญสุริย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงมณีรัตน์  อนันตะบุศย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายคณิศร  หริตวร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายพิริยะ  จาระศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงธัญชนก  อมรสิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงณิศิการ  แก้วศิริบัณฑิต โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายจเด็จ  เอาะน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงสิริยากร  สักขวา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายศุภวิชญ์  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายดนุพัฒน์  พลกอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายจตุรภัทร  โสรส โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายกิตติ์รวัช  บุญทศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายวสิษฐ์พล  สีละพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงผริตา  สุนีย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงไอยรา  บัวแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์รัตนานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่นวัง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงฟาติมา  สายธนู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายรณกร  พลบำรุง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายยุทธภูมิ  สะท้านบัว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงสุรัสสวดี  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงมาราตี  มาจรูญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์อนันท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงสุภาวิตา  ขามธาตุ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงจิรดา  สุดมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอัปสร  มณีแจ่ม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายดลลชา  ปัญเศษ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายพชรกร  สวัสดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงธารทองทิพย์  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนสนามบิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายฐปนนท์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสุชัญญา  นนทะนำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพนิดา  ไสบาล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชุติดาภา  พลศักดิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายรพีพงษ์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกรรวีวิสุทธิ์  สุระนันท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงภคพร  โมในยกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  ต้นเรือง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามสมมิตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธนภรณ์  นาค-อก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุวิพร  เครือมา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สุวรรณเบ็ญจางค์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญญาพร  ภูศิลาแทน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงศิรประภา  ซ้ายสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายชยิน  ประทุมวัน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศุภณัฐ  วิสาสังข์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายภูมิสิริ  กิ่งแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หน่อสีดา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงอุมาพร  พรมย่อง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วใส โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนรินธร  อุ่นมีศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชสนับ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายพิชญะ  โคตะมูล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงกมลชนก  สมศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพรหมวรินทร์  พรมนา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงเตชินี  นิลจิตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงรัชกร  อินทริง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายโรจนินท์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอภิสรา  นันอ่อน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณิชาทร  อารียะเดชาพงษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงวันใหม่  แก้วขันตี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงธนกมล  ฤทธิ์พรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธมน  ศิริพากุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงธัญชนก  พลเสนา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพัทรดา  เตียเจริญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงวรันธร  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวชิรวิทย์  ผึ่งฉิมพลี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณัชพงศ์  จันทมาตย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนดล  สุทธิวิเศษ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอนันตชัย  แก้วจวง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงวรรณพร  นันคำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภิชญาภา  กานนทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงประกายขวัญ  ศิริคำพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกษาแสง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายพงศกร  ดลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงไอริสา  ชาติศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณิชารีย์  เปรินทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวผ่อง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายภูชิฐ  สังหาวิทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพลอยกนก  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกุศลาภรณ์  สุธิตานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสิรินทร์  ขันธทัต โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายภานุกูล  พลนิกร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณัฐมน  อ่างลี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณิชนันทน์  แดนสามสวน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงธัญลดา  โสเพ็ง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแพทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสุชาลินี  ผลให้ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายวัชรพล  นครศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายปราชญ์  ปึ่งพรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายกวินภพ  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายวิทยา  จำปาวะตะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายประทักษ์  ทาทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวณิชชา  ธีระศิลป์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนลินณี  เนตรจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงรัฐดา  แก้วทุย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงพรรณชนก  เข็มพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงสุภาวดี  สีท้าว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวรดา  สุพิทักษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธันยาพร  อุดพ้วย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยวิสุทธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วรรณรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปลัดขวา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกรรวี  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสิริกรรณดี  บรรเทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายชญานนท์  แก้วอรุณ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนทิพย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิสัญญา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายจักรภัทร  ดวงใจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงภัคจิรา  มาตราช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายอิสยาห์  พงษ์สระพัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายธนโชติ  ตาลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายพิจักษณ์  อ่วงอารีย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายศุภชัย  ธรรมเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายอริย์ธัช  หลวงพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายปิยวัฒน์  ตุลยเดชาภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายพงษ์พิสิฐ  มูลเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายปรเมศวร์  แสงสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายภูริคุณ  ภาวัลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายณฐกร  แหลมฉลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายอภิรักษ์  พุดซ้อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายเปรมโชติ  ช่างศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายวงศธร  พวงคุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายภูรินทร์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายอชิตพล  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายตติพล  พลพาณิชย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายพีรภัทร  เทศน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายวิชญะ  ทองศรีพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายยุติวิชญ์  รัตนพิบูลย์ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงธณัญชิดา  ผันสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงอุทัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนขันแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงนพธีรา  ราศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ภูแลนช้าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงวฤนดา  โคตรเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายจรณ์  สิทธิองอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายชินพัฒน์  สุวรรณโสฬส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาววิรัญญา  ชมภูราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวสุกัญญา  นาคราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวรุ้งญาดา  อินทร์คล้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงธนิฎฐา  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวณัชชา  อ่อนเหลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายวัชร์ธนศักดิ์  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาววิภาภรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายนิติกร  พาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาววีรญา  แก้วกันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นายธีร์ธวัช  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายสุวิจักษณ์  สิงห์โตหิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศุภวิชญ์  คุณเศรษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายปัณณธร  ชาทวงยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายณปวร  เกิดคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายเกรียงเดช  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายบุญธวัต  เชงสันติสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายศรุต  ศรีกะพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายปุณณวิช  เขมทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายจิราภาส  วศะกุลพฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายกฤษสร  ธีรเวชานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายเควิส ยุทธวิชัย  อุ่นประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายนภสชล  ธนวิบูลย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายวรปราชญ์  อัมรานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกฤตย์  กนกานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายหาญวิสิฐ  เลืองยวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายเลออน  เซ็ค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายณัฐดนัย  จิวเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายลภัส  ลภัสรดากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายคณิศร  เลิศร่วมพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกานดารัสมิ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  มาตโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงสรารัตน์  เสร็จกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  สมบัติหิรัญโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงพฤฒยา  เหล่าแสงสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงพิริสา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงชุดาภัทร  ชินกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงขวัญข้าว  นันทะวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงปริยากร  เชื้อแสดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงสมิตานัน  คุณยงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงวรัญญา  พัฒนศิริเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโพัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงสุภัสรา  ประทุมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิเศษฎ์เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงปริมลดา  ศรีธรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงศศิวิมล  กาลจักร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แมดสถาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงเนติมา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงสุธาวินี  ภูบุตรตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงพรวิสาข์  เจริญวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงปวีณนุช  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงกรกมล  พันธุ์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงวรัญญา  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงณฐมน  แก้วกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงประภาพร  หมื่นอภัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงพัณณิตา  กิจเชาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตีกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงอคิราห์  จำปาบรรพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริพัฒน์เจริญกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงกัลป์ณิศา  พันธ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงณชนันท์  พูลชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุบาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงวิชญาดา  นันทรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงชรินทิพย์  เสนาวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงปิ่นมุข  ศรีสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ศรีทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงปริมประภา  อิ่มจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงศิรดา  บุญหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคตรชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งพลสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงชนานิศ  ไชยสถิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงธรรญชนก  มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงชมพูนุช  ฝีปากเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภิญโยขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงธัญพร  สุธรรมคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงรติรัตน์  ศรีอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงกษพร  ฉวีแปลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงธนพร  เนินชัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงวิภาดา  โยธาภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทรงยินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงชลิตา  เรืองจิรภัทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อพึ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงศรันย์พร  คันทะพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงวริศรา  ต้นกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างเรือนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงเกศสิริ  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงมนัสนันท์  พระลักษณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงนรมน  สาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงชฏาพร  ธีรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงญาณินท์  พลสีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงชาลิสา  ชนาเทพาพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่ลั้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณมงกุฏ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงลลิตวดี  เรือนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  จันปุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดวงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงปภาขวัญ  แสนจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงชัยรัมภา  ยอดพนม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงปักษมล  คำพิลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงชาลิสา  ราชธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอัลนา  ภักดีอำนาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงเศรษฐชยาภรณ์  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงปุณณภา  นิลบรรพต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงสมัชญา  โภคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงณัฐนพิน  บูรภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงปุญญภัสร์  วันชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงพรภวิษย์  ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงภัทราพร  ปรเมศวธ์โยธิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงพิชญธิดา  ค้ำชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงศรินญา  พลบุปผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงปภาวิรินท์  แสงมีคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค้อชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงเยาวเรศ  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ก้วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงมทนาลัย  อันโด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงกุญช์วรรณ์  ลินทะนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงรวิภา  ศรีชะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงนนณัฐทิชา  กาละมหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงธีมาพร  สุวรรณปิยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงกมลพร  บุญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงพรธีรา  ดวงทาแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงนิรัชพร  บุญยเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงชลดา  จันทสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงชนิษฎา  วนิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงพิลาศพัชร์  อินทรขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มะโนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงพัชรพิม  อยู่ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงเขมสิริ  ศรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีคุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงพิชญาภา  งามโคกกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันกิตติวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงภูริชญา  พลยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงนภพร  แสนตรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงสรัลชนา  เตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงอารยา เอมิลี  เวอร์นอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงลดาภรณ์  กันยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงจรรยาพร  มะณีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงวริศรา  เนตรภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงมธุรดา  ขีดแต้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงพิชญาภา  ค้ำชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงศิริญาพร  อึ่งชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงธนารีย์  หลานวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงวรรณกร  มูลเทพพิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินยิ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงลักษมณ  ไชยกุมาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงณัฐชา  พรมเมืองเก่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงจิรชยา  ยิ้มประยูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงนันทรัตน์  แสงขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงดลยพร  วงศ์อุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงจัสมิน  ภูมิภาค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงกัญญาภัค  โรจนแสงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงภาวินี  โม้แซง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงดากานดา  สายงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงสีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงนุชจรินทร์  สีสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงปาริสรา  วรรณราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงสิรินดา  เซียวสิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงสชญา  ศรีจูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงตรีดาว  เจียพงศ์พิบูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงกัลป์จรีย์  ศรีสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงภัณฑิลา  หม่องเหล็ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เกิดอยู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงทานตะวัน  มะลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงทาริณา  วงภูเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงอัยนาอ์  งามสมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงจิดาภา  ใจเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงกชนิดา  แสนจันดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงภัทรปภา  วรศรีโสภณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงธันวรา  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อยู่วิจิตรธนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณธาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงมธุรดา  สีสุนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงวิภารดา  เมืองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงกานต์พิชา  คำเวียง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงภูริดา  ฉิมยินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงอภิปรียา  คำภาหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพัชรอร  ธันยากรวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงศิวปรียา  เที่ยงธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงอรนิชา  สุนมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงกรรณากาญจน์  ศรีทองอร่าม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงณิชาณันนณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงนภัทสภร  เคนจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงนวินดา  พันจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงดวงกมล  สัตยมุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะลาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงนันทยา  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงวนัชพร  พรรคมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงดวงฤทัย  สัตยมุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงศศิพิมล  บุตดาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงผไทมาศ  เหง้าเกศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงฆรวัลณ์  ธนรัตนไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงกานต์ชนก  แสนสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงคณาบุญ  พุทธวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงชฎานิศ  ดียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงณิชา  จูประพัทธ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงศุภัทรษร  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงโม้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงพิกุล  คำสะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงศุภรดา  ใจสุขใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงสุณิชา  ถนอมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นามวงศ์ลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่างบุญตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฌายีเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงมุกตะวัน  ทองธิราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงศรุตา  หอสกุลไท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไวทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงอรรศวรรณ  หีบทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงลลิตวดี  เดชพลมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปทิตตา  แสนโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงศิริวรินทร์  ขอห้อมกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงทองพันชั่ง  ดุลยมหากำธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงกรกนก  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงญาณพันธุ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงศิระกาญจน์  เลิศโอฬารกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงรวินทนิภา  เวศพันธุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงขวัญเนตร  เทศวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงภัทริยาพร  โกษาแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงต้นฝน  บุนนาค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงฮาน่า ริต้า  แฮมลิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงชลธาร  โครตนรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงภริตา  มีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงจิรัชญา  กัญญะพิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงไปรยา  สุดคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงศิริพร  สาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงสุชานันท์  สงสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงนัณณ์ธนกร  ธนัณท์ตระกูลกาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิพรรค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงณิชกมล  ไวโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงกรณิศ  สำกำบัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงช่อทิพย์  วณิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงรติมา  พรฤทธิ์ไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงปรียาภัทร  อังศุชาติวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงพิชญ์จิรา  เวชพิชญธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงซีย่า  ถัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงชาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงรินรดี  คำเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงณิชา  ราชชมภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงพิชญาภา  ก่อทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญชาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงสาริศา  ทองหล่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงศ์ศรียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงรุ่งนภัส  พรมคำน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงสุรินทร์ยา  พัฒนาประทีบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงปัณฑิตาพร  พรมทันพันเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอนสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงณัฐณิชา  ้ิเจตนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงกชพร  เนตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงกาญจนศิริ  นามพรหมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไทธนบดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงสุชานรี  พินากัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงสายชล  แทนนรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงมาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงโสวจัสสตา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงธิดารัตน์  อมาตยคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธพงศ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงอรวรา  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงพรชิตา  บรอนเนอร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงมาริสา  บิวเคนนัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ด้วงวังหิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงอธิชา  พาดกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงณัฐวีณ์  จารุสิทธิ์วานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงนิจจารีย์  หาญมนตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงสุวรินทร์  เจริญสุระสถล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงวรณัน  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงณัฐณิชาลักษณ์  กิตติโชตินราแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงสุธีรา  ใสโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงณัฐยาน์  เพ็ชรสุทธิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงหยกอันตรา  วชิระพัฒนพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงเกวลิน  เกรียงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงปารณีย์  เหลาพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงวรินทร  ศรีวิจารย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงต้นรัก  หนองโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ช่างสากล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงสกุลกาญน์  ศรีเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงศรีเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงอนันดาภรณ์  ภูลายยาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงธนัญชนก  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงอดัมย์ญาณ์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงปุณรดา  นิธิศหิรัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงขวัญชีวา  นารอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงพิมพิกา  โคตรบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์โท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงปิยะธิดา  วัดเวียงคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงวรัทยา  ครองเคหัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงอลันนา  นัดด์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงศาตนันท์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงธันย์ชนก  จงคณารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงจิราภรณ์  แรมลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงพิรดา  ปรีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงปพิชญา  แพงวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงอรณภัทร  พรมมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงอพิชญา  นราแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงศรณ์ณภัทร  สุขมหันทนบุญโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงทิพปภาพร  กุลชาติมณีสิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงสิริลดา  ยมศรีเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงกุลธิดา  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงนันทภัค  นพณัฐนรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงธนพร  ธารสวาสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงกวินธิดา  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภัครินทร์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงดนยา  วงศ์สุริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงทรรศนีย์ โซเฟีย  เฟรมมิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงชัญญานุช  พาพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงเมโลดี้ กาญจนา  เชิทท์เล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงศศิภา  เศรษฐสุนทรากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงสุพรรณวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงพิชญาภัคร  ปานะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงณัฐชา  สาวิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดรไพชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงบุษยา  หงษ์ทัพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วจันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงพรรวษา  ฉลูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงสิรินภา  ปลื้มกมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงชิดชนก  พันพละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงทัศนนันท์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสุชานาถ  ปาประโลม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงฉัตรฏิภาณ  เขียวอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงณัชชา  เทียมสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงนฤภร  เธียรศรีเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงปิยฉัตร  วาพัดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธัญพงศ์สิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีตะวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงศริญญา  บุญแดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงอภิรดี  สิมาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงกาญจนา  เงินขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงฟิตรี  ปาทาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงนายาฟ  คานห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงวิมลรัตน์  มากมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงกิตติยา  แก่นจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงเจตศิรินทร์  แก้วก่ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงภัสสรา  วงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงกมลเนตร  เกษเกษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงวิลาสินี  นุ่นวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงไปรยามนัส  อุทิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงนภัสกร  นันทรักษเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีสนั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงนันทิพร  มาซา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงสุวภัทร  กินรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยคำเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงเกศราภรณ์  นิติพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงญานีภัทร  ทรัพยสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงจิรัชยา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงชลลดา  สุวรรณวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงภัณฑิรา  ดอนอาจทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้ววงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงทิพธัญญา  ไชยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงจิราพร  ภาสันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงนริศรา  ทีหอคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงยลดา  แวงชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงพิชญาภา  ประจวบแท่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ผาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงอนัญญา  นามวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงอรอินทร์  กุลแสนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงชุติมา  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสมวรรณ  นามไพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงจารวี  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงเนติกาญจน์  พวงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงอัจฉริยา  เลิศสิริวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงนราทิพย์  บุญประสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงไพริน  สุขเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 นางสาวพรกนก  โพธิ์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวปาณิสรา  พิพัฒน์โรจน์หิรัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงจิรวดี  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงจิดาภา  พจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงอ่อนพะเนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนวินดา  สระเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงณมน  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงจินตนา  ไพรไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงจูน แมร์รี่  กิ๊บสัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงพุทธิมา  จันทร์เต็ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีหามาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธัญญลัภน์  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงพิมพกานต์  เทียนสุคนธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงกิตติญากร  ยอนไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงปิยธิดา  สีดาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศิลปดอนบม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงบุญญาพร  ลาดซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงเบญชญา  แก้วบุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงนาขวัญ  วีระกูลเกษตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธ์ุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสริมทรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงวิมลสิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงกีรติกา  ชื่นบุญชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงณภัทร  อุดทามูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงตติญาภรณ์  แก้วพูนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงชญานันท์  อิทธิสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงวิภาวี  บัวภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำโฉม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงเมย์  บิว แคน นัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงศรันยาภรณ์  วงศ์กาญจนฉัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงภู่กัน  แซ่ภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพัชรพร  อยู่ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูสมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกรวรรณ  ปริยานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงญาณิศา  ดาวเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงดาราภา  ชาญวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงพิชญา  ผุยมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงสุภัทริญาดา  กองกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงภิรญา  นิธิศหิรัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงศิรินิภา  แพนไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงปภาภัสสร์  อโหสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงชนิกานต์  งามเจริญมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงสรัลชนา  ปรินทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงสุรดา  สมอฝาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชีวาพร  โสภามา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงพรชนก  ระดาเขต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พลบำรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงชนรดี  อ่อนน้อมดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสุพิชฌา  อยู่ยอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงนัชชา  ยอดสกุลยิ่งยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงชนัญธิญา  ซ้ายโฮง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จอมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุบุตรดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอารยา  สารวิถี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษมไพบุลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โพนทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวริศรา  สอิ้งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณิชาภา  พลับนิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงพิมพ์แพรทอง  ทุมรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงอภิชา  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงปานตะวัน  พังทุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงรารินนา  กรีฟซัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงปรียากร  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงกรวรรณ  ชนาเทพาพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือกตระกูลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงปุญญกัญจน์  ขามช่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  จุนทะเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงฐิติมา  วิสิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงศิลป์ศิริ  พูนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงรุ่งนภา  หนายสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงธัญชนก  เภตรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมาลีพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงวิชญาดา  มะหลัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงกานดารัสมิ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงชาลิสา  สามาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงปทิตตา  ลือคำหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงณัฐกุล  พิมพ์ดีด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยธรรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงอภิญญา  พาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงสรญา  โยธชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงชญาดา  ศรสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงปวิตา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีบัวเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงศรีประเสริฐ  โพนยงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงมัลลิกา  แสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงภัสสรระพี  คมสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงภัสสรระวี  คมสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงชลลดา  เฟื่องคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงพิมลพัตร์  ตราชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงอริศรา  โยมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงธรรมพร  ลาภพระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงปณิสรา  บุญอนันต์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงสันศินี  ซีเม็กก้าคิราแฮม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงระริน  จันทวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรศร  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงธัญธิตา  บุญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กชายณัฐดนัย  ใบเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ป.4 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงเกตน์ชญาณ์  แข็งขยัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงกชพรรณ  ศุภรพนิตกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายเอกรัตน์ ไซม่อน  แดนี่ซูวารัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงปาณิสรา  ราชิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงตรีรัตน์  ตรีพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงนันทัชพร  พรมโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงนิศารัตน์  พิทักษ์รัตนากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงกัลยากร  พลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายกษิดิศ  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ตันติสุวิชวงษ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณวาณิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายปัณณทัต  สมตา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายธีรัตม์  ร่วมสุข โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กชายภูมิรพี  ศิริพัฒนโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายวรชยุต  บัวเขียว โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายรัชกฤช  ชาติชัยทัศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายธนพงษ์  คำญา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงศุภานัน  ลังการิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายกฤตยชญ์  กองฉลาด โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กชายภูเงิน  ผาผง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กชายเบญจามิน  เสือเมือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กชายถิรคุณ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กชายภาณุวัตร  คำวงค์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กชายกานต์กวี  ชำนาญเช โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงธนภรณ์  ช่างเหล็ก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงฐิติมา  กิตติพยัคฆ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงกชกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงพิชญ์ลลิตภัทร  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงสุทาทิพย์  ชาริดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงภัททิยา  ภูห้องเพชร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงปาระพี  คำแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงปิญาดา  เพชรทะเล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีโนนยาง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงณํฏฐนิช  อนุภาพ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงณัฏฐนิช  อนภาพ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายนรินทร  อนุภาพ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กชายธีรพงษ์  วงค์ชารี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริมโนพิเชษฐ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงศิริรัตน์  โหว่่ภักดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงศุภัคจิรา  ศิลสมิต โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงวิภาวดี  แซมเฒ่า โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กชายนัทธวัฒน์  คงศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงนรีกานต์  โพธิกนิษฐ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงสุมิตา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายกฤตพล  ชุนบุญมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กชายกันตพัฒน์  พิมพ์แมน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิรัชต์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงอาทิติยา  สีระรวม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงศิล์ปรยา  หิรัญเขว้า โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงณิรมล  บุญกว้าง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชินวงค์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ใหญ่กระโทก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กชายชาญชัย  อินทะปัตถา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายกิตติพัฒน์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายธีรภัทร  หงษ์สิธี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงธนพร  เต็งยงค์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงอรุณีย์  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิระกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงขนิษฐา  พลเยี่ยม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงอภิภา  ศรีพุทธา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายธันวา  ทองบุญมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายภาคิน  สุชาภมรปัญญา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงศลิษา  เจริญรุ่งเรืองกูร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงบุษกร  ซึมดอน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายตั้งปณิธาน  ยิ่งหาญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายคุณากร  โค้วนลินทิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายภาคภูมิ  อาจทุมมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สีหาบัว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงถาวรีย์  แซ่หว่าง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงอรวรรณ  มูลตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงพัชราภรณ์  หัสพิมพ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงชมพูนุท  นามลิวัน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงกวิสรา  แสงบุตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงอรุโณทัย  ไชยเทศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ฟูกุนนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงจิดาภา  พรมมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ  อินทะปัตถา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายต่อตระกูล  ทองแกมแก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงชลธิชา  เหลาผา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงวารินทร์ธร  เธียรนิเวศน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงอารยา  ชริดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงปุณณาธิษณ์  ยิ่งหาร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงสุภางพัช  ศรีมันตะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงอริสา  สุขสมเขตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุขศาลา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองแก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายฮัทร์ซัน  วงษ์สุดิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายภูริวัฒน์  ฟากวิลัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายพัชฏะ  ปานช่วย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงเพียงพอ  แสงนาค โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงธิลิตดา  ศิริสุจริตกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงนราพร  ญาติพรหม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงวรรณวลงกรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงลักษิกา  นามเมืองจันทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงณฐพร  ไชยศรีหา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงวริศรา  โกพลรัตน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงภัทราวดี  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงณภัทรา  สุภัคชูกุล โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด 1 ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงขวัญสุดา  แก้วลา โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงภาสินี  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงชมพูนุช  พรึงพร้อม โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงสุธิดา  มูลวิชา โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงณิชานันท์  วงค์หนองแล้ง โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงสุดารัตน์  วิชัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1 ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายรุ่งโรจน์  รอดประเสริฐ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงปาณิศา  ตะโม โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงสุพิชญา  สมอาจ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วใส โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงนภัสสร  จุลลาบุดดี โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาศรีภู โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายพีรยุทธ  คนกลาง โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายฐนกร  แซ่เท้ม โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงปดิวรัดดา  หล้าพลซาย โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายวัชระ  พันธ์กุ่ม โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  สุโพธิ์ขันธ์ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทอง โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กชายธนากร  แสนพิมพ์ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทาศรีภู โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กชายธนภัทร  ช่างลาย โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงภัทรธิดา  คุ้มทัพ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงวิลาสินี  ชารีดี โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงดุ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงจรัญพร  วันทาณี โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงพุทธรักษา  โอดพิมพ์ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อดิศักดิ์ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงแพรวนภา  ยิ้มก่ำ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงสุชัญญา  อินจงล้าน โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายพงศ์ปณต  ถาพรมเทศ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายนรินทร  เคนเวียง โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงอิงควรรณ  พิศนุย โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงวิภาวิณี  โคตะมะ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายชาคริต  วงศ์โพธิสาร โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายกฤษดา  กาบบัวลอย โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงกฤษนันท์  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยะคะเน โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงวิจิตตรา  เพชรอรุณ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงศศิธร  ไกรจำเนียร โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายเปรมบดินทร์  เถาเบา โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงเบญจพร  ลาดโลศรี โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงสุชาดา  ศิริโนนรัง โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาบแก้ว โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายกฤษฎา  ทาสุวรรณ์ โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงพัชราวดี  อุทธา โรงเรียนสุรัสวดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงวราพร  หาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายสุทธิพงษ์  เหลาเกตุ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงกัญนิภาฏี  พันแก้ว โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายศิริเกียรติ์  ชมภูโคตร โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงภูวิศา  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณัฐกมล  เหล่าวงษา โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 1 ป.5 วิทย์ประถม