รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทินภัทร  ใจชื้น โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพรชนก  คำปาน โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวัลย์วิสา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงวรรณิสา  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1 ป.6 วิทย์ประถม