บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
 ห้องสอบที่ 4 อาคารสุวรรณรัฐ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธนวัตน์  ทองสุขดี  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 1 0 5 0 0 2 8 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------