บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนบ้านมะขาม
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงนรีกานต์  ริมราง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 2 0 3 1 0 4 0 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------