บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 ห้องสอบที่ 23 -
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศศิกานต์  สมวงษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 8 1 3 0 0 5 9 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------