บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
 ห้องสอบที่ 1 อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 7 0 2 6 0 2 2 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------