บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
 ห้องสอบที่ 5 อาคารสุวรรณรัฐ
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาคำ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 0 5 0 0 0 9 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------