ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษฎา  ร่าแรง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
2
เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลอยหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วก่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกิตติยา  สว่างอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
6
เด็กชายเกียรติปวุฒิ  บุญถึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงคณิตตาน์  การบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
8
เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรภัทร  ประจิมทิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พรหมเหรียญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กชายชนะพงศ์  ผดาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชนิญญา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชลณิชา  เวียงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชลลดา  วโรรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กชายชลวิทย์  กลี่เตี่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
18
เด็กชายชัยชนะ  แก้วลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชิดชนก  บุญปก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชุติกานต์  รังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชุติมา  นามบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฐิดาพร  วรรณสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กชายฐิติพงศ์  มารินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฑิตยา  นนทะภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัฐนิชา  โง้นทุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐวดี  ปุณตุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
33
เด็กชายไตรรัตน์  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
34
เด็กชายทฤษฎี  บัวภาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงทัฐชญา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์กรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธัญสุดา  สินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
38
เด็กชายธีระชัย  ศรีด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนันท์นภัส  การมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนันทิชา  ศรีทา
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
41
เด็กหญิงนันธิชา  บัวสิม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนาลิสา  ปัญญารส
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนิธิพร  วันทานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปรานัดดาว  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปาณิศา  อุปชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปาริฉัตร  ประโคทัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปิราวรรณ  ประชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
52
เด็กชายพงค์พีระภัค  บุญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพรกนก  เสาะก่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพัชร์ศศิ  จำเริญสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลีอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
57
เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงภาวิณี  ต้นภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงภาวิตา  โดนโยธา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
60
เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กชายภูวเนตร  พิมพ์โกธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงรักษิตา  สีทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
64
เด็กชายรัตนกิจ  ณ อัมภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
65
เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงลลิตา  แก้วกลมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
67
เด็กหญิงวธูสิริ  สายมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
68
เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีใคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรัญญา  ทุมวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
70
เด็กชายวราวุฒิ  อาษาสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวิชิตา  สุริวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวิภานี  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
73
เด็กชายศรีปกรณ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
74
เด็กหญิงศรุตยา  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
76
เด็กชายศุภกิจ  สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
77
เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
78
เด็กชายสงกรานต์  ภูพิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงสมกมล  แป้นคุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
80
เด็กชายสิรภพ  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสุชญาดา  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสุชัญญา  เคนบัวบาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสุพิชญา  พันพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
86
เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
87
เด็กชายสุรเชษฐ์  อ้วนดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
88
เด็กหญิงอภิชญา  อุเหล่า
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
คณิตประถม
89
เด็กชายอภิชาติ  ทีหอคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
90
เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอรัญญา  พลมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง
คณิตประถม
92
เด็กชายอริยะ  คำเผือก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
93
เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่งาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
94
เด็กชายอุดมโชค  ชัยคำรงค์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
95
นางสาวกนกพร  อินทร์กอง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
96
นางสาวกัลยกร  สิทธิโชติ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
97
นายกิตติ  บุญมีบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
98
นายชานนท์  พันทะพล
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวนิภาพร  ผลาพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวนุชธิตา  ตุลากัน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวพรชิตา  ทรัพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
102
นายรัฐกิจจ์  ศรีสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
103
นางสาววิสุดา  พิมพ์ตะยาน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวศิริกัญญา  มีเหง้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวศิริพร  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
106
นางสาวสุชานาถ  รักชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
107
นางสาวสุพรรษา  ขันหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวสุวิชาดา  ขันไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กชายกนกพล  คูณหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกรพินธุ์  สีขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกฤตยา  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกฤติยา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  รักษาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงขนิษฐา  เขียวอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงขวัญนรี  กานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
118
เด็กชายคมชาญ  วระมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงจันทกานต์  มุงคุลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงเจเจ  ปินะถา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงชญานิน  กองพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงชนธีชา  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงชนัญธิดา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงชนิสรา  ศิริภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงญาสุมินทร์  สามารถ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
130
เด็กชายณฐพล  นนทะคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงณัฐนรี  ภวภูตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายณัฐวุฒิ  อองตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงดาราพร  หงษ์อาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
135
เด็กชายดุลยวิทย์  สมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงทอฝัน  สักขินาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงทิพยเนตร  ธุระชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงธนพร  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูเวียงวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธัญยธรณ์  สินทวีศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธีระเดช  ซองวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
143
เด็กชายธีระพงศ์  สมภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
144
เด็กชายนครินทร์  บำรุงพัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงนภัสรา  ศรีใคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนันทยา  ภูตอดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
148
เด็กชายนันทศร  หูไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนันธิชา  ศรีลาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงนิจจารีย์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
151
เด็กชายนิติภูมิ  สิ่วไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงนิรชา  เดชเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนิศรา  ภูธรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนีรนาท  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงเบญจพร  ลีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงปณัฏฐา  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปนัดดา  สมปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงประกายแสง  พรมประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปราณปริยา  เวชกามา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปริณดา  จำปามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพัชริกา  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงพัตรพิมล  อุนาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
167
เด็กชายภานุวัชร์  นุ่นหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
168
เด็กชายภูวดล  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
169
เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงลลิตา  ศรีเหล่าหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงโลร์นา  เพรสตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายวชิรพล  พะดาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงวิลาสินี  ฮาตระวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงศิรญา  ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
179
เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
180
เด็กชายสันติ  ราบรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงสิริญากร  พัฒโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงสุจิรา  ขันถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสุนิสา  พิศาลเศรฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุพรรณี  พลอามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุพัชตรา  สีภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงสุภัทร  ภัทรพงศ์สินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงสุมิตรา  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงสุรางคนา  วิริยะขันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงสุวิรัญญา  จำปาชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเสาวนันท์  คงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอโณชา  นาคยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
195
เด็กชายอติชาติ  มาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายอนิวัติ  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายอนุพงศ์  การีกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายอนุวิท  วิเศษสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงอภิชญา  นูคำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงอรกานต์  ปุลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอรณิชา  คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงอรวรรณ  มีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงอริสา  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงอลิสา  ศรัทธามาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิทย์ประถม