ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 411 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ทานะจิตต์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  ตุลาทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  โอภาษี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  ปานรัตน์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤตยา  อ้วนศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติกาญจน์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณพล  เกตุเผือก
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกาญจนี  มาอินทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจหาญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
15
เด็กชายโกมินทร์  คำภีรัง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงขวัญทิพย์  สุจริตปฏิภาณ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายคเชนทร์  คำสอน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กชายเงินแท่ง  เพียเฮียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจตุพร  ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจรัสรัตน์  เนตรคุณ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายจักรภพ  บุญแสง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจันทศิริ  สมบุญทวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิรดา  พงษ์ภมร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิราภรณ์  แจ้งมรคา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิราภา  ชินทรักษา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจุฑามณี  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสานต์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฑารัตน์  นกกาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเจนจิรา  มีชาติชวนันท์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 412 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญาดา  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนัญชิดา  คงไทย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญภรณ์  ทองคำน้อย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
41
เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนาภา  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
44
เด็กชายชยพล  สิทธิพูน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชลธิชา  สังข์สี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
47
เด็กชายชลสิทธิ์  กิ้มนวน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์อนันต์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อึ่งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
50
เด็กชายชัชวาล  สาดจันทึก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
51
เด็กชายชาญวิทย์  เงินสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงซากินะฮ์  แสงวิมาน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
54
เด็กชายฐปนัท  ทุมทา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงฐิตาภา  ไกรสิริโภค
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจ็กกลัด
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงฐิติวรดา  ตุ้มเที่ยง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายฐิติวัสส์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กชายณภัทร  เกตุคำศรัยศกร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
61
เด็กชายณภัทร  เงินอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กชายณภัทร  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณหทัย  กองทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  สลุงอยู่ดาสิริ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมดง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวิไล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลิวทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฐชา  เพศสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
70
เด็กชายณัฐฏกานต์  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 413 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐธิดา  เข็มงาม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มดา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐพล  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิชนันทน์  บาร์คอส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงดลนภา  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงดวงกมล  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงทรรณรต  ศรีไตรภพ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายธนชาติ  ฉวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายธนทัต  แก้วธไนศวรรย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายธนธรณ์  รื่นรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธนภรณ์  กุลเสือ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนภรณ์  สอาด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงธนัชชา  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธนัชชา  ทองคง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
91
เด็กชายธนากร  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนิดา  แผงดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สนธิสัญญา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
97
เด็กชายธันยบูรณ์  ชวดหลี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธันยพร  ปาญฑผลิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายธิปไตย  มาลัยวงค์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
103
เด็กชายธีรภัทร  แสงโคตร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
105
เด็กชายนนทวัฒน์  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 415 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงนภัสสร  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงนฤมล  หงษ์ร่อน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนัชชา  กันสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนัชชา  เกตุสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
113
เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนิชาภัทร  โอฮิระ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายนิธิวัฒน์  อินทศร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีคร้าม
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
117
เด็กชายนุชากรณ์  ขันธศึกษา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายเนติวงศ์  ชาวห้วยหมาก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงบงกช  ฉ่ำเจริญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงบุษกร  คำพลึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงบุษกร  จงเทพ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
124
เด็กชายบูรพา  สมบัติทยานนท์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เพ็ญแข
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายปกฉัตร  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงปกิตตา  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
128
เด็กชายปฏิพัทธ์  แก่นสากล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
129
เด็กชายปฏิภาณ  บุญประจวบ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
132
เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปรัชญาพร  คามะนา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
135
เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
136
เด็กชายปริญญา  บุญณะกูล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
137
เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายปรีชา  ยมาภัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปรียาฉัตร  จันทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 416 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปลายกัลยา  ไทยชนะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปวรวรรณ  สัณฑกุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  ขาววร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปัณรส  แก้วลัดดา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปาณิตา  เมฆา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีรงณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงปาลิตา  ปรางค์นอก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
151
เด็กชายปุณณวีร์  ตาลเหล็ก
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
154
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แนบนิล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงพจน์ณิชา  นาคจำนงค์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพชรธิดา  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
158
เด็กชายพชรพล  เถื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
159
เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
160
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายพัชรพล  ภูมิโคกรักษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพัชรี  คงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพัฒนาพร  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
167
เด็กชายพันธกานต์  กุณธูป
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพินัชชญา  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  คลายานนท์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แก้วคง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฮ็งพร้อม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิยดา  เพียรกิจนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 421 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กชายไพโรจน์  จันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
182
เด็กชายภควัต  แก้วกลางดอน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
184
เด็กชายภรัณยู  พันธ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายภัควัฒน์  เครือจันตา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธินันท์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายภัทรพล  สิทธิราช
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
188
เด็กชายภาณุพงศ์  นันโต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
189
เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
190
เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
191
เด็กชายภูริภัทร  โคตรวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคี่ยม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมินตรา  เชยวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงเยาวภา  แวดอุดม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
196
เด็กชายรชต  โตดีลัง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
197
เด็กชายรังสิมันต์  สายทิพย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
198
เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลน้อย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงรัตนาวดี  ตังคณิตานนท์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
202
เด็กชายรุ่งรวิน  คำนนท์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
203
เด็กชายรุจิกร  ยินดีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์แดง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
206
เด็กชายวรรัฐ  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวรัญญา  ภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
209
เด็กชายวราเมธ  สุรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  เกียรติอรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
212
เด็กชายวัชรากร  ราญฎร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวันวิสา  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวาสิฎฐี  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
215
เด็กชายวิธวินท์  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายวิระยะ  ศรีสุมาลัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
218
เด็กชายวีรภัทร  ไชยทาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
219
เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
220
เด็กชายศรัณยพงค์  จารุเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
221
เด็กชายศรัณยพงศ์  เปกาลี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงศศิธร  พลทะรักษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงศศิธร  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
226
เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศิรภัสสร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศิรินภา  เทียนศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศิริยากรณ์  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
233
เด็กชายศิวกร  ศิริปูน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
234
เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
235
เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
236
เด็กชายศุภวิชญ์  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
237
เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลลประวิทย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสนธิตา  พยุงพงษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
240
เด็กชายสพณดณัย  เชื้อชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
คณิตประถม
241
เด็กชายสมเกียรติ  ล้อมวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
242
เด็กชายสมยศ  ปริโต
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสาธินี  จำเริญรื่น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงสุขวิมล  การะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
248
เด็กชายสุชล  จันทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสุณิสา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุธิศา  ขันธะสุโข
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
251
เด็กชายสุธี  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุปรียา  เนินทราย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุปรียา  บุญจันดา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  ลุนลอย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงสุรีรัตน์  เงินแจ่ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายอนุวัติ  ยุนิลาธนกิจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
260
เด็กชายอภวิชญ์  พันธุขันธ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เณร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
263
เด็กชายอภิรักษ์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายอภิสิทธิ์  ผดุงนึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอมรรัตน์  เมืองสำราญ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอรณิชา  สุขนา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอรธิดา  นาคสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
269
เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอังคณา  พรมสโร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงอัญมณี  นุชพงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงอาทิตยา  วันนาลัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
274
เด็กชายอินทฤทธิ์  ลานคำแหง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงเอวิตา  ทูปทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กชายกรกวิน  วงษ์ขอม
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายกฤษนัฐ  สถิตย์เวียงทอง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายก้องภพ  วงษ์สว่าง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่อนละมัย
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โนนจุ้ย
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงกานติมา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงกิตติมา  จั่นวงศ์
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงกิตติยา  ทัพวิเศษ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงกิตติวรรณ  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายจตุพร  ศรีบำรุง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ่ล่ำสัน
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวจิดาภา  วิมุติสุนทร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงจิดาภา  หริ่มเทศ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงจิตสุภา  สวนหลวง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงจิราวรรณ  ประจิตร
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงจีรนันท์  หะสิตะ
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยฟ้า
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายเจตน์ชณินท์  ฉันทตระกูลชัย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองอินทร์พงษ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวชนากานต์  พรหมสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงชนิกานต์  หรั่งแร่
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
298
นายชลชาติ  ด้วงโต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชลดา  แก้วสวัสดิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายชวิศ  บาร์คอส
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายชัชสรัญ  พลพรม
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายชัยนพพร  จงสุขกลาง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวฐิฏิชญาณี  เทียนบางธัญโรจ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวณัฐฐาภรณ์  ศิริสลุง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายณัฐพงศ์  ฟักทอง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายณัฐพนธ์  จำปาดิบ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายณัฐพล  จันทร์ผ่อง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 4 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
311
นายณัฐภัค  พัฒน์ชัยวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงณีรนุช  ทองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงเด่นนภา  เพ็งสลุง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงทิพย์ปรียา  ฉายา
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายเทวรินทร์  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธนกฤต  แซ่กิม
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโยธี
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนากร  เชิดชูชัยทิพย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธนากร  บัวสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธมนวรรณ  ไพรเขียว
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงธารทิพย์  นิยมพร
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงธิดาทิพย  สุขทัศน์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธีรภัทร  ทัพมาลัย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายนทีฑัต  ฟักนิ่ม
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงนนทิชา  เอกนาวากิจ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายนรานนท์  แจ้งนคร
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงนริศรา  แถมจำเริญ
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายนันท์ภูมิ  อาสานอก
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงนิรชา  พงษ์ภมร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงบงกช  บุญคำ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงบุญรักษา  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปฏิญญา  สมบุญ
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงปณิตา  หมึกสี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายปรัชญา  สุ่มมาตร์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีประจันทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงปริชญา  สุทธิธรรมนันต์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงปวีณา  เจริญสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงปัณฑิตา  มีฤาษี
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปานามา  โนนสว่าง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายผาณิต  แย้มเมืองไชย
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพรชิตา  ขำพลจิต
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์สงวน
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพรทิพย์  ไวยทรง
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 311 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงพรรษกร  เงินสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทับทิมเทศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงพาพรรณ  อ้นจันทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
350
นายพีรพัฒน์  ตันตระกูล
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
351
นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงภาวินี  เจริญสลุง
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงมีนลญา  สิงวัน
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายเมธาวี  กัลยาญวัตร
ม.1
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงรวิสรา  เจียรมาศ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงลลิตา  คณาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวรัญญา  ผูกจิตร
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงวิชญาดา  อรุณเจริญ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
361
นางสาววิภาดา  นาแสวง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงวิยะดา  ฉัตรคำ
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงวิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายวุฒิชัย  พันขุนทด
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายศรณ์  ทางดี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงศศิกานต์  เข็มวงค์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงศศิธาดา  เวสสธาดา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงศิริพร  ทองไทย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
369
นางสาวศิริรัตน์  ทัศนะ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรองแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายศุภกร  มาเหนี่ยง
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
372
นางสาวสตรีรัตน์  ดวงเนตร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนพลอย
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายสรานนท์  เชตประพันธ์
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงสุชานาถ  เข็มมาก
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงสุชานาถ  โสภา
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวสุนิสา  จันทร์ฝ้าย
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงสุพรรณสา  ถ้วยทอง
ม.3
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงสุพรรษา  ล่องลอย
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงสุมาลัย  น้อยศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 312 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงโสภาณพิศ  ภัทรกาญจนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงอภิชญา  โสนน้อย
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวอักษรสินี  อินทร์พินิจ
ม.3
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
384
นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงอาลีนา  หุ่นไทย
ม.1
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  รองแหยม
ม.2
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายอมรเทพ  นาคสำฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะกาวิล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงอรณัญน์  เจ๊ะหมัด
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายอรรถพล  บุญชุ่ม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงอรษา  ปาสีวงษ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงอรัญญา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายอวิรุทธิ์  นาคมณี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงอังคณา  งามมา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอัญธิกา  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงอัญนินทร์  ปุณณพรธนาโรจน์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอัญมณี  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายอาทิตย์  แสงอุทัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอาภัสรา  คันศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอาภาภัทร  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอารยา  ศรีฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอุไรวรรณ  เกตุหอม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายเอกดนัย  เหง่าเฮียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงเอมพิกา  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 313 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กชายกณวรรธน์ หาว  ซุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกนกกร  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกนกชนก  อ่อนคล้าย
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุส่าห์ดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกนกวลัย  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกรกนก  พรมสี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกรภัทร  ศรีดา
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤษณพงศ์  กองบุญ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกฤษณะ  ครองเคหา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤษณะ  เรือนปัญญา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤษดา  สนธิสัญญา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายก้องภพ  วานยุทโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เยียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างดาว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัณญารัตน์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วประวัติ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายกันตพล  มูลใจตา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกันยรัดษ์  พงษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัลยกร  เงินสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงกัลยภรณ์  ประเสริฐแก้ว
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกานดา  เชื่อมั่น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกิตติชัย  ตรงมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
445
เด็กชายกิตติภพ  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกิติพัฒน์  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มิ่งพันธ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกีรัตยา  วาสุนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเกวริน  อ่อนละมัย
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเกศสุดา  ทองคง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงคณิษร  ศรสุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายคมศักดิ์  แสวงศรี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายจตุพงศ์  พัดเงิน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายจตุุรภัทร  ตราชู
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงจรัญพร  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
ป.4
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
464
เด็กชายจารุพงศ์  กระปุกนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
465
เด็กชายจารุพัชน์  จันทวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายจารุวัฒน์  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงจิณณพัต  คตน่วม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจิดาภา  ทำกินดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจิรนันท์  ฉัตรตะขบ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายจิรภัทร  สาสิน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงจิรวรรณ  ขำปู่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
475
เด็กชายจิรวัฒน์  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจิราภรณ์  พุทธเดช
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ป้อมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
482
เด็กชายเจริญ  อันประนิตย์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 315 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงเจลวรินทร์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงเจียระไน  เจียรณ์มงคล
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายชนวัฒน์  แย้มเจิม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนดี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงชนัญญา  ขุนการินทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กชายชนันธร  เชื้อบุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชนิกานต์  ร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชลดา  สุขอ่อง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชลดา  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชลธิชา  ทองคง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงชลธิชา  หมอยา
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายชลสิทธิ์  ขุนทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชลสิทธิ์  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชลิตา  กอกัน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กชายชัชชัย  คล้ายวิเชียร
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
501
เด็กชายชัยพงษ์  จันทร์ตรา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงชาลิสา  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงโชติมา  คล้อยนาค
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กชายญาณภัทร  เกตุหล่ำ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงญาณภา  เรียนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงญาริศา  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงฐณัฐฐา  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงฐานิกา  อินสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงฐิดาภา  ยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฐิตาพร  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมไสว
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายฐิติวัฒน์  โพธิ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณฐชา  วิทยัน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณฐมณฑน์  บุตรมี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
518
เด็กหญิงณปภา  จูจันทร์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณภัทร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายณรงค์วัฒณ์  ขันโสดา
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณัชชา  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติ์อังกูร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฐกานต์  สูงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐชา  แพทองคำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฐชา  ลาดสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐชา  ศิริ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วสีหมอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงณัฐธิตา  เมืองงาม
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันนิฤทัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายณัฐพงษ์  หลักพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
537
เด็กชายณัฐภัทร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณัฐมล  นันโต
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณัฐรุจา  ดิษสลุง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณัฐวดี  เปียดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดผา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
547
เด็กชายดรัณภพ  พันธ์จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงดาวรรณ  นันฑมานนท์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายเดชาธร  พงษ์สงวน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงตรีเพชร  ศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายตะวัน  หมื่นละ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงตันหยง  กระต่ายจันทร์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
553
เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายทศพล  ประเสริฐทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายทิพย์สัณห์  นิ่มสังข์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนกร  เทียนเรียว
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธนกร  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงธนนันท์  จันลา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
561
เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงธนพร  อ่อนโนน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธนวินท์  สุทธาดี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธนศักดิ์  งามดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธนัชชา  กิ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธนิสรณ์  โพธิ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธราดล  วงษ์ทน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธรานนท์  พันบุญ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
571
เด็กชายธัชชัย  คูณจันทร์ทึก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงธัชรินทร์  สุขสุนิตย์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธัญจิรา  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธัญยาภรณ์  พลเขียว
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงธันชนก  สานกลาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธันย์ชนก  อบมะรี
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธิดาพร  พลเสน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือศิริ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงธิติญากรณ์  เปี่ยมสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงธิติยา  รื่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธีรเมธ  ขันธ์ดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
588
เด็กหญิงนงนุช  มอเน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนงลักษณ์  คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายนนทนันท์  มั่นพรม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายนพเก้า  สีนาง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายนพคุณ  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
593
เด็กชายนพดล  โมรีวัน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนภัสกร  พรหมชาติ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิตติศัพท์ขจร
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนภัสสร  สินลา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนราวัลย์  จิระเนตร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนริชา  กระปุกนาค
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนรินทร์ภัสร์  ผาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนริศรา  นพตากูล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงนรีกานต์  ธีระเสถียร
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนฤมล  วงษ์แดง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงนลินญา  พ่วงไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนลินนิภา  กันโพงาม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงนวรัตน์  พ่วงเผือก
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำอุดม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนันทนา  เพิ่มขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงนันท์ลิน  อินทร์พล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงนันทิพร  แตงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนาตาชา  พุฒป้อง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงนารีรัตน์  สีมัยนาม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงนิศารัตน์  มงคลสาร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
623
เด็กหญิงบงกชรัตน์  แสงคร้าม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงบูรพา  เอี่ยมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งไทร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กชายปฏิภาน  อยู่เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงประกายฟ้า  คล้ายรักษ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายประพจน์  วัดน้อย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ยันดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปริฉัตร  อยู่ยิ่ง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กชายปริญญา  หกขุนทด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายปรีชาพร  เจ็กสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปวิณากร  เอี่ยมเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปัญญสิริย์  มูลชาลี
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปาณิศรา  ชูหิรัญ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปาณิสรา  สืบสุยะ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปานแก้ว  คำปนารถ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปารวี  นิ่มฟัก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปาริฉัตร  หวังถ้ำกลาง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปาริชาติ  วงษาหาร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปาลิตา  จำปางาม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปิยดา  กองถึก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
655
เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงปุณณดา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
658
เด็กชายปุระชัย  ยามา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงเปมิกา  ดวงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
660
เด็กชายเปรม  อุนาสี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
661
เด็กชายพงศกร  อ่อนสำลี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพงศ์ภูดิศ  จิตรจง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพนิดา  ชาญชัยรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
665
เด็กชายพรชัย  อารีชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพรทิพา  เจริญสลุง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายพรเทพ  บุญศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพรพิมล  บุญอำพล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพรรณทิวา  หวังจุลกลาง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพฤศา  สังข์ประไพ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพลอยนภา  จั่นนิล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นันสุนีย์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัจจัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพัชรินทร์  น่วมนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่อมทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพันธิตรา  พานิชลาน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
683
เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กชายพิชชากร  เถื่อนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพิชญา  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
693
เด็กชายพิษณุ  สืบเชื้อ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายพีรชัย  สินมั่น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กชายพีรทัต  เอี่ยมสะอาด
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพีรพัฒน์  กิวิพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
697
เด็กชายพีรพัฒน์  ภักดีวงษา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
699
เด็กชายพีรภาส  ภูสมตา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพุธิตา  เฉลยอาจ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงแพรพรรณ  เชาว์ไว
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงแพรวา  โต๊ะสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงไพลิน  บัวมาก
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงภัคจีรา  มอญดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงภัทรนันท์  พงษ์สงวน
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
707
เด็กชายภัทรพล  ประจง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภัทรภร  ชุมพร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริสำอางค์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภาณุพันธ์  ศรีเเพ่ง
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงภาณุมาศ  ยงยุทธิ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กชายภานุวัฒน์  เหล็กกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงภาราวดี  สิงห์พันธ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภิญญดา  ศรสุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภูเบศร์  เฉลิมมณฑป
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูคำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภูริชญา  นาคพุ่ม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภูริชญา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภูริชญา  เหรียญทอง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงภูริชยา  ทนลาน
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
723
เด็กชายภูริณัฐ  ประดิษฐ์ภูมิ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภูริภัทร  ทองภู
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
726
เด็กชายมงคล  ตอมพุทรา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงมณีวรรณ  เจียงพุทธา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
728
เด็กหญิงมนต์นภา  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุคำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงมัลลิกา  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงมาลินี  กาวิล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงมุฑิตา  ชิดนอก
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายยศพล  ขำวงษ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายยุทธการ  จันคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงยุพารัตน์  ผ่องฉาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงเยาวภา  ทับศิลป์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงเยาวเรศ  นุ่มอุรา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายรพีภัทร  ประคองเก็บ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงรสริน  มอญดี
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงระวีวรรณ  ถุงเงิน
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายรัชต  บุราณคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงรัมภาพร  เอี่ยมดี
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
753
เด็กชายวงศธร  งามสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
755
เด็กชายวชิรพล  วงษ์เนียม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นสีสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญนารักษ์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงวรรณชนก  ลิ้มทัศไนยกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงวรรณรท  กฐินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
763
เด็กหญิงวรรณษา  คำพลึก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเย็น
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายวรวิทย์  มีมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงวรวีร์  ทูปขุนทด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงวรัญญากร  กิ่งย้อย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงวริศรา  สีสมุทร
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายวศิน  อ่อนพรม
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายวัชรพล  ลาภโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงวิภารัตน์  แจ้งโห้
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จิ๋วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงวิมลสิริ  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงวิษา  ยิ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงศศิกานต์  สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงศศิธร  แก้ววาว
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงศศิธร  บัววาศ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงศศิประภา  เฉลิมพจน์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายศหวรรษ  ประสังริโย
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงศิรภัสสร  สวัสดิผล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปัญญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
798
เด็กชายศิวัช  ทองกร
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
799
เด็กชายศุทธวีร์พันธุ์  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายศุภกร  สิงห์คะเชนทร์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
801
เด็กชายศุภกิตติ์  โสสีสุข
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายศุภชัย  สุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
803
เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายศุภณัฐ  ทองวงษ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงศุภิสรา  จั่นทองแท้สกุล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
807
เด็กชายเศกสรรค์  สุตตันติปิฎก
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายสมเจต  น้อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
809
เด็กชายสรยุทธ  ทับทิมบัว
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นนาค
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายสหภาพ  ใยกะมุข
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสายสวรรค์  สิงห์เงิน
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายสิทธิพงษ์  มะเดื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสิปาง  วงศ์ตั้นหิ้น
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงสิริกร  ท่าจำปา
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กชายสิริกร  สุขผล
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงสิริวิภา  ยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงสิริวิมล  สีสุข
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายสิริศักดิ์  กมลศิลป์
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณเจริญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงสุจิวรรณ์  ดวนขันธ์
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงสุชาวดี  พงษ์สมร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงสุณิษา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงสุณิสา  ชีรัมย์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงสุณิสา  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดีณรงค์
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุริยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ลพบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 อาคาร(ด้านหลังธนาคารกสิกรไทย) ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
833
เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงสุนีรัตน์  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงสุปรีญา  แก้วฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงสุพิชญา  เปล่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงสุพิชย์ชา  พูนหลำ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงสุพิชา  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงสุภาพร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงสุภารัตน์  ชำนาญกุล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงสุภาวดี  จาคำคง
ป.6
โรงเรียนวัดดำรงบุล
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสุภิสรา  รัตนพยอม
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายสุรธัช  คนมั่น
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสุรีรัตน์  มิ่งขำ
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสุวิชชา  ชั่งทอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงโสภินดา  บุญวงศ์
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงหทัยภัทร  สีสด
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงหยกพกา  กลิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายอธิน  พฤฒิวรัญญู
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายอนพัทย์  ภู่สี
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงอนุสา  ประจงแต่ง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
862
เด็กชายอเนชา  อิ่มเอม
ป.4
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงอภิญญา  เทพแดง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กชายอภิรักษ์  สุขประมาณ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายอภิสิทธิ์  นามชัย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม