ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรวรรณ  ศุภกิจโภคา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตภาส  ริมแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณล  ทองจ่าม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ตระกูลเมฆา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติศักดิ์  มหามณฑล
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลยา  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
11
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เป็งสา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคริสตินา  ดันเจโล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กชายจตุรภัทร์  สายพรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
14
เด็กชายจิรัฏฐ์  จารีวิษฏ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
16
เด็กชายจีโอ  โซว
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
18
เด็กชายแจ็ วูดี้  เมอร์เชอร์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชัญญาดา  วงค์ดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กชายดวงตะวัน  ฉินยี่
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
25
เด็กชายทัตพงศ์  ไชยอุประ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
26
เด็กชายทัศน์วสันต์  ฟูแสง
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
28
เด็กชายธนภาคย์  จิตงามขำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธนัชนันท์  นุ่มนวล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
32
เด็กชายธาวิน  อินขะ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
33
เด็กชายโธมัส จันละออ  คราฟท์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
34
เด็กชายนรัฐพงษ์  สุพรรณพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
35
เด็กชายนันธิวัฒน์  แสนซุ้ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงนิสา  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กชายไบรอัน  บุญรักษา เต๋า
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กชายปาณัสม์  ปรางค์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงปาลิกา  ปาลิกุย
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
42
เด็กชายปิยทัสส์  จินดาสวรรค์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
43
เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
44
เด็กชายพงศภัค  มาทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพัชรนันท์  กีรติประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพัชรวรรณ แวน  ลีเว่น
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนศิลป์ชัย
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมวงศ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงภัคควดี  เขื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงภัณฑิรา  วัฒนศิริเสรีกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวียงนาค
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
53
เด็กชายภาณุพงศ์  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายภูตะวัน  ฉินยี่
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงภูตะวัน  สุริยะคำ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงมณฑิตา  ศกุนตนาค
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงมธุริน  เสนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงมนสินี  ลิน
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
59
เด็กหญิงมัชฌิมา ดอกจันทร์  ฮาชิโมโต
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กชายเมธวัจน์  ฉัตรวิริยะมงคล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
61
เด็กชายแมทธิว  สมิทธ์เสรี
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงยูมิ  มิยาตะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงรสิตา  ตัณชวณิชย์
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
66
เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเรเนชะ กอร์ อารวิน  ซิงค์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
68
เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิตประถม
69
เด็กชายวีรภัทร  ริ้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
71
เด็กหญิงศิริยากร  สุภา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
72
เด็กชายศิริราช  มานะขันติกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิตประถม
73
เด็กชายศุภชัย  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กชายสถาพร  ก้อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กหญิงสร้อยทิพบ์  จันตา
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
76
เด็กชายสหรัถ  ตันสถาน
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
คณิตประถม
77
เด็กหญิงสาริศา  สุทิศ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
78
เด็กชายสิงโต  สุวิทย์ศักดานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
79
เด็กชายสิงห์  สุวิทย์ศักดานนท์
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสิริกร  พงศกรไกรเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสุจินดา  อินทร์สูง
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงสุชัญสินี  ตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
83
เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
84
เด็กชายอคิน  หล้ากาศ
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงอนัญญา  อินภิบาล
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
87
เด็กหญิงอนิสรา  อุดมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงอภิชยา  ปวงคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงอรรัมภา  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
90
เด็กชายอะเร  เลายี่ปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปิ่นยา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
คณิตประถม
92
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
คณิตประถม
93
เด็กชายโฮเซ่  โกฮ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กหญิงกชพร  อ่อนละมัย
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายก้องเกียรติ  อินด้วง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มาลีสะท้าน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวเกื้อตะวัน  คำเป็ง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวเจษฎาภรณ์  กันทะรส
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองตอง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงฐิติพร  เชียงของ
ม.3
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
100
นายณัฐวัฒน์  ชาญด้วยวิทย์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงดรัลพร  คำศิริ
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธนนน  โรจโนภาส
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนวัตน์  ทองสุขดี
ม.2
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวธัญลักษณ์  แก้วโปธา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวนริศรา  วงค์คม
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายบุญศรัญญ์  กิจนวัตตะ
ม.1
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวเบญญาภา  ปัญจรัตน์ธนโชติ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวปาณิสรา  แซ่พ่าน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงพิชญา  คำป้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองตอง
คณิต ม.ต้น
111
นายภูชิต  สิริจันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเยาวภา  พันทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองตอง
คณิต ม.ต้น
113
นายศิริศักดิ์  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวศุทธศรี  ชุมภูคำ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายสรศักดิ์  ง้อมอ้าย
ม.2
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวสาวนี  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายสิรพิชญ์  มานะขันติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงสุทธาธิณี  อินทยนต์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองตอง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงสุพพัตรา  แซ่กู้
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงกมลพร  สินพุ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
122
เด็กชายกฤติพงค์  โพธิสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกฤติมา  บุญซาว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกัญญาภัค  สมบัตินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตมา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกานต์สินี  สุทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกุลวดี  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายเกรียงไกร  ท้าวประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงเกวลิน  พงค์ศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
136
เด็กชายเกื้อคุณ  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงขวัญชีวา  อินศล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายจักรพงศ์  ต๊ะเปี้ยสืบ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายจักริน  ทศพร
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายจักรี  นที
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงจัสมินท์  นิลบ่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจิรัชญา  จี้โปทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ใหม่เขียว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  สมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์กุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงฉัตรชนก  จิระนันทกุล
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงชญาณิศา  กะวัง
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
151
เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
152
เด็กชายชยานันต์  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
153
เด็กชายชานุวัฒน์  นันตาบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
154
เด็กชายชินภัทร  ชุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กชายชินราช  แสงท้าว
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงโชติกา  วงศ์คำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเซลีญา  วิโอต์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงญาณิศา  ชัยชื่น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณฐพร  บุญปั๋น
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
162
เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณปภา  เชิดสถิรกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณรัญญา  เขียวสลับ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ตะโกภู่
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมพิงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุษบง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงณัฎฐิกา  โฉมพรรณ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
169
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันทร์ไชย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์อุดม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  มาพร
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เสรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเดือนระมิงค์  แสนวงค์
ป.4
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงตรีนภา  หอมอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงทักษพร  ธนวรรณวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายแทนตะวัน  ขอดคำ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนวัฒน์  วงค์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธนาพรรณ  ไชยมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธัญญพิสิษฐ์  อินปันสา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจมาลัย
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินผูก
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธันย์ชนก  ปันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธาวิน  จิระมหาโภคี
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธีระวิทย์  ปัญญาแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายนนทกานต์  ฝั้นริยะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนภัสกร  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนรมล  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงนริศรา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนวพร  อาบสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนาตาลี  โคเฮน
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนิภาดา  นาโนพรม
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายบุณยกร  สถิตสกุลวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลกรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
204
เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงประกายกาญจน์  จันดาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงประกายดาว  โนมะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายประณิธาน  สุวรรณโน
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปรัชญ์ชนันท์  วัฒนไชยกิตติ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปรีชา  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปัญญาพร  กิติปัญญา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงปัญญาพร  วงค์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปัตติญา  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปาณิศา  กันยา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปาณิสรา  หมีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมเสนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
219
เด็กชายพลภัทร  ธีรวนนท์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพัชรพล  คำตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพัชรมัย  ธาตุอินจันทร์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
225
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยยอง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิยดา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงแพรวา  ดิ๊ข่อ
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
228
เด็กชายภัคพล  หน่องพงษ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงภัทรพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
232
เด็กชายภาณุ  สาเวศ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภาณุพงศ์  มาฟู
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมณีรินทร์  สารแห้ง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงเมธาวี  จูฑามาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงเมลานี  สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
วิทย์ประถม
237
เด็กชายยศกร  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
238
เด็กชายยศพัฒน์  มาสกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินตะมูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายโยนัส  เบเร็นด์ส
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงรสริน  อาวร
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงริชุฎา  ทองหลอม
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
243
เด็กชายฤทธิ์ติกร  กิติกา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายเลอศักดิ์  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายวทัญญู  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวรัชยา  อินต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวริทธินันท์  เลาหมู่
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
250
เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
251
เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
253
เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศุภัคชาญา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายเศรษฐพงศ์  จำปาเทศ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงโศรตรีย์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงษิญาภา  กมลภัคสกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันต์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสมหญิง  แสนชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคารสุวรรณรัฐ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสาริณี  มูเซอร์ดำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสิงห์คำ  ลุงเล็ก
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสุขคำ  อาจอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุคนธทิพย์  งามวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐพงค์
ป.6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทย์ประถม
268
เด็กชายสุชาติ  อะจอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุชาริณี  สุยะก๋อง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงอชิรญา  โสติผล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงอโนมา  แสนมงคล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงอภิญญา  อินปั๋น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
วิทย์ประถม
277
เด็กชายอัครชัย  คำมะวัน
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอัจฉริยา  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอาซามิ  เลายี่ปา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายอาทร  ลุงเล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอาลีนา  ดาววงค์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอาหมี่  ซุ๋ยมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงเอคต้า กอร์ อารวิน  ซิงค์
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กชายมินทร์ธาดา  อินพรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดโรงวัว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กชายจักรพรรดิ์  นันทา
ป.6
โรงเรียนวัดหนองครอบ
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มูลลี
ป.6
โรงเรียนวัดโรงวัว
วิทย์ประถม
287
เด็กชายวุฒิชัย  เสาร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดโรงวัว
วิทย์ประถม