ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกนิภา  บุญคู่
ป.6
โรงเรียนบ้านช้างข้าม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พะนา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  ทองทา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรชนก  ขอหมั่นกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิกา  ผลมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรณิการ์  ธนะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
8
เด็กชายก้องภพ  ธูปขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาบภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สมตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเขา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเศวต
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันยภัค  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
15
เด็กชายกัมพล  สุ่นขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์เนตร
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัลยา  สอนวงษา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพร  สุธาธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
23
เด็กชายกุญช์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
25
เด็กชายเกรียงไกร  อาบไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเกวลิน  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
27
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงขนิษฐา  ระงับโจร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงขวัญหทัย  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
30
เด็กชายจตุพล  ใยดี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
31
เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
32
เด็กชายจักริน  กระจายศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจังคนิภา  กิจพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ภูเขาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิดาภา  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
39
เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
40
เด็กชายเจริญ  หัสคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
41
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
42
เด็กชายชนกันต์  นางแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชนาธิป  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนิษฐา  อ่วมรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชมพูนุท  สุรันกูล
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชลพินทุ์  ฤกษ์งาม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชลินทิพย์  เดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
48
เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
49
เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชุติมาพร  สรรพกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
52
เด็กชายฐิตติวัสส์  สุขคีรี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงฐิตารีย์  ชิ้นประยูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรดีหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
55
เด็กชายณรงค์พนธ์  บุญญานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชั้นเชิง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฐนันท์  ปิมปาตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณิชาดา  วงค์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวชู
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
62
เด็กชายดนัยพงษ์  สารสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
63
เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงตะวันวาด  นิลบัว
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงทรรศยา  อังคะนา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
66
เด็กชายทัศไนย  ชอบชน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงทิฆัมพร  เขานิกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
68
เด็กชายไทย  เทพวงศา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธณัทอร  เตชะดีสุขสม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
70
เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายธนกฤต  ค้าผล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
72
เด็กชายธนกฤต  คำเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนภรณ์  ฆ้องวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
75
เด็กชายธนาธิป  มานอง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
76
เด็กชายธนายุต  ถังไชย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธยานี  เหล็กดี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธัญชนก  ชนะกานต์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
81
เด็กชายนที  กลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
82
เด็กชายนนทกร  คุณเอนก
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนภสร  ผลจีน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนรีกานต์  ริมราง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
85
เด็กชายนฤสรณ์  เขี้ยวสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนันฐิตา  เผือกยอด
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
87
เด็กชายนันทวัฒน์  เบ็ญจะขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
89
เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัชนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
90
เด็กชายนิธินันท์  ทุมวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
92
เด็กหญิงบัณฑิตา  ล้วนเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปณิดา  ปัญญาทิพย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
97
เด็กชายปภังกร  เจริญธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
98
เด็กชายปภังกร  สมสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
99
เด็กชายปรัตถกร  หล่อทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปราณปริยา  มาตขาว
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
101
เด็กชายปราบตา  เลิศไพศาลกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปรีณาภา  ตั้งมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปวรรณรัตน์  มาโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
104
เด็กชายปวริศ  ฝ่ายสิงห์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายปัญจพล  แจ่มอ่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
107
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริโวหาร
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปาริฉัตร  นาเม็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
109
เด็กชายพงศกร  วิเศษบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรพนา  กุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
112
เด็กชายพันธวัช  ปลิพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
113
เด็กชายพัสกร  ปลิ้มทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
114
เด็กชายพีรพัฒน์  คำนวณ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
116
เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กล้ามสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงภัทรวดี  โยธิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทธิกูล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภู่มาลา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
122
เด็กชายภาคิน  หอมหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
คณิตประถม
123
เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
124
เด็กชายภูธร  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
125
เด็กชายภูมินทร์  ซิลำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
126
เด็กชายภูวริพัฒน์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
127
เด็กชายมณีสาร  นนทะวงษา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงมนธิชา  ชลมารค
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
129
เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเขา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงรัตนกร  พรอันแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านช้างข้าม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรัตนากร  ล้วนเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
132
เด็กชายรัษฎากร  วงจันลา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
133
เด็กชายรามินทร์  รสหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
134
เด็กหญิงรินรดา  นนทิกร
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลพูล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
138
เด็กหญิงลลิตา  ปานนิล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงลานนา  ศรัทธาบุญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวทัญญา  ชุณหพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
143
เด็กชายวรพรต  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
145
เด็กชายวรวิช  แซ่เหลา
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ผา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวรัทยา  ไชยสิทธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวริยา  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวริศรา  เลิศภูวไนย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวริศา  ทองวันเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
151
เด็กชายวายุ  รักษาอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวิภารัตน์  คลังทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
154
เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
155
เด็กหญิงศรัณยา  ปานนิยม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศริศรา  สำราญจิตร์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศศิธร  พุทธศร
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
158
เด็กชายศิรสิทธ์  สาดมะเริง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศิริพร  เทียนแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงาสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
คณิตประถม
161
เด็กชายศิวกร  ต่ายสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญตัว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศุวิมล  ลาภมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
164
เด็กชายสทัชภง  วิเศษบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
165
เด็กชายสมบูรณ์  เขมนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
166
เด็กชายสหชาติ  สุขเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
168
เด็กชายสิทธิชาติ  ลิ้มปนะแสงกุล
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสิรินภา  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุนิษา  สมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุวัจนี  งามดีเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุวิมล  น้อยนาค
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
173
เด็กชายเสวี  คำสุก
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
174
เด็กหญิงเสียงใส  บูพา
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอธิชานัน  ผิวงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอัญญาณี  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
180
เด็กชายอัธฑสัณ  เอาะตะเมาะ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
181
เด็กชายอัศวิน  กองคาวี
ป.4
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิตประถม
182
เด็กชายอาคม  ชัยอาษา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
183
เด็กชายอานนท์  จันเจิมวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
184
เด็กชายอานนท์  สีดาชาด
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอุษา  สิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
187
เด็กหญิงเฮียง  จันท่า
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
188
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหมหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายกฤษฎา  พรมภา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายกอบชัย  ลือสถาน
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายกิตติทัต  สมบัติวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญศรี
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจิราภรณ์  แดงอ่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายจิราภัทร์  อิ่มบุญ
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณัฐภัทร  กันยะมา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวดิษฐ์ลดา  เนินสถาน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
201
นายธนวัฒน์  ดวงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงธิตยา  เกษแก้วสถาพร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวนราทิพย์  พวงเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ชารี
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงประไพรัตน์  จันทศร
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงปุญยวีร์  วงศ์เสาร์
ม.1
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
208
นายพงศกร  ใจเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพัชริญา  เล่าเลิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงลภัสรดา  พัสดุ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงวรพร  พรกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงสิรภัทร  ภูคงสี
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงสุชาวดี  กระจ่างฉาย
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวสุธีมา  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงสุวรรณี  คำถา
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยกาศ
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงอริสา  กะวันทา
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
223
เด็กหญิงกนกพร  ผาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงกนกพร  แสนสระศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกนกพล  สมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกนกศรี  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงกรงใจ  พรเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
229
เด็กชายกฤติน  วรุตตะโมนันทะ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงกฤติมา  ธนูทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายกฤษดา  นาคฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่างนำ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกัลยา  หึกขุนทศ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกัลยาณี  เอมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
235
เด็กชายกิมเฮ็ง  จิม
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
236
เด็กชายกีรดิต  อะกะเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกุลภรณ์  แสงเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงเกตุศินี  หนูหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เทียมยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงเกวยูลิน  ปราบนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงเกศริน  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงเกศศิรินทร์  ใจปลื้ม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายจักรินทร์  รวมวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงจินต์ศุจี  จันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายจิรภัทร  สีหอม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
251
เด็กชายจิรายุ  อิ่มบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงจุฑามาส  คำเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงเจนจิรา  แคนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
254
เด็กชายเจษฏา  ซาอุไลย
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายฉัตรดนัย  หะระเวก
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชณิภรณ์  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชนาธินาถ  บุญสารี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
258
เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงชลลดา  งึมประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
260
เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชานน  เข็มแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชาลินี  ธัญสาร
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
263
เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงชุติมณฑ์  จัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงฐรกานดา  สมนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
268
เด็กชายณัฎฐริน  แสนทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงณัฎฐา  ยิ้มศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงณัฐการย์  โสมนัส
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณัฐชญา  นาโสก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณัฐชา  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ดำรงเลิศพิริยากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงณัฐสุมน  มาเอม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณิชาบูล  จันทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายทินกร  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
280
เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธนกร  ค้าผล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนกร  ท่าหิน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนโชติ  เพ็ญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
284
เด็กชายธนพัฒน์  ศิริโสภณพร
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
285
เด็กชายธนะดี  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงธนัชญา  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธนัชญา  อุทัยรัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปตินัง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
289
เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงธันวาพร  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธนบัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายธีรนัย  กระต่ายวงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
293
เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนภัทร  แล้วล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนภัสรา  พวงทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงนภัสสร  ผาดผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนันทิยา  ศรัทธาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงนัยนา  ศรัทธาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
300
เด็กชายนาคร  นามดัง
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนิตยา  พุ่มรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงนิภาพร  พุทธศร
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงนิภาสรณ์  วัฒน์วิภูเดช
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
304
เด็กชายบพิตร  ราชสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงบวรรัตน์  เครือสินธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยกาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงเบญจวรรณ  รุณพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินมั่น
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
310
เด็กชายประวัฒน์  ไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงปริชาด  เติมแต้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงปอฝ้าย  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปัถวีกาญ  รอดศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายปาณรวิชญ์  สุขมงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปาริฉัตร  งามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปาลินี  เลาหพันธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
321
เด็กชายปิยะวัฒน์  เตสา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
322
เด็กชายพชรพล  รักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
324
เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทธิสรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
325
เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  ผลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงพัชรภา  ทองปลาด
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงพัชราภา  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
328
เด็กหญิงพัตรพิมล  ลาจ้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
329
เด็กชายพิพัฒน์  ปัญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพิมนิดา  แสนคำพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
331
เด็กชายพีรธัช  วันทาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงพุทธรักษา  จินดาบถ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
333
เด็กชายเพ็ชรัตน์  กะหมายสม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงเพียวระยา  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงภัททิรา  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงภัทรภร  ทองพิน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฮวนชาตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงมณทกาญ  อาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงมณิสร  ศรพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายมนัสนันฐ์  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงมลนภา  ทองนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบ่อ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
345
เด็กชายยืนยัน  จันทร์กลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงรดา  ปราบไพริน
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
348
เด็กชายรังสิมันต์  สาขา
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
350
เด็กชายรัตติภูมิ  โชติอนันกุล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผลพูล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงวรรณนิดา  กาบกลางดอน
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทรงเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงวันใส  เชียง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงวัลลภา  คีรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
358
เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงวิชุดาพร  เกตุแสนสี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงวิภวาณี  แสงเข้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงวิภาดา  มาลิบาน
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงวิริญา  จุติ
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กหญิงวิสาสินี  บุญพา
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
364
เด็กชายวีรวัฒน์  อินทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงศตพร  ตะบองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายศรายุทธ  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงศศิวิมล  จำนงค์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงศิรดา  แสนพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงศิริพร  เกษราธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายศิริภูมิ  งามวงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
372
เด็กชายศุภกร  บุญลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
373
เด็กชายศุภโชค  สาพรม
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
374
เด็กชายศุภากร  อมรพลัง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงสกลสุภา  โชติสุกใส
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงสมฤดี  ชำนาญชล
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
377
เด็กชายสรวิศ  ศรีพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงสิตากาจน์  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
379
เด็กชายสิทธิพล  สุทธรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตามูล
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายสุทธิชัย  สนั่นวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงสุพัชชา  จันทบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงสุภัทรา  อัมพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงสุภัทราณี  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
388
เด็กชายสุริยัน  พุทธอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงสุวนันท์  เขียวโต
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงสุวรรณา  ลือญาติ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงหทัยภัทร  กุดสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  ทัสสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงอชิรญา  ท้ายสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงอโณทัย  สูนยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
396
เด็กชายอดุลศักดิ์  คุ้มหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงอธิกา  หอมเกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กหญิงอนัญตญา  แก้วโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงอนัญพร  ดวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงอรปรียา  อรัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนพลิ้ว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงอรวรรณ  ชูจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอรวรรณ  นุชรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอริสา  ชุมปลา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอังสนา  ชัยนาท
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอาทิตยา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอารีรัตน  บุษบรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงไอริณ  เกิดประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายฮง  จันท่า
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าวิไล
วิทย์ประถม