ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรือนเครือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
2
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรองแก้ว  บุญภักดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิศนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยาณี  พยุงดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
9
เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกายา  สัจจเลิศรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
11
เด็กชายกำกับ  กีรติศิวกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพัศ  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติภพ  แตงทับ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
15
เด็กชายกีรติ  เพิ่มยินดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
17
เด็กชายเกิดชัย  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
18
เด็กหญิงคีตกานท์  สุวรรณลุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงคุณัชญา  ชอบค้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจตุพร  โพธิ์วงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
21
เด็กชายจตุรพล  โสภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจินดามณี  ราชสีห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรภัทร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชญานิศ  สุภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชนนิกานต์  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนาภา  เค้าอ้น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
30
เด็กชายชัยพร  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
32
เด็กชายชิษณุพงศ์  อัมพระรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฌิฌา  มาลาสาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
34
เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีกุลจิตรประศาสน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
35
เด็กหญิงฐิติญา  งาเกาะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฎฐกิตต์  บัวสิม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงดวงกมล  สุณวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
41
เด็กชายดาราศาสตร์  เจริญวิภารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเดียลดา  ภูมิมะนาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
43
เด็กชายทัศนพล  ใสเสริม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทิตยา  ปิ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
45
เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตภาณุ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
46
เด็กชายธนชัย  พงษ์เรื่อง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
47
เด็กชายธนดล  อ่อนสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
48
เด็กชายธนธรรพ์  สินเธาว์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
49
เด็กชายธนภัทร  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
50
เด็กชายธนวัฒน์  มีนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
51
เด็กชายธนินกานต์  แสนพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
52
เด็กชายธนูศิล  เพียยุระ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
53
เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรพงศ์  หมู่มูลตุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
56
เด็กชายธีระภัทร์  นามมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
57
เด็กชายธีริทธ  ศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
58
เด็กชายนที  หวานเสร็จ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
59
เด็กชายนทีพงศ์  บุญราชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนพวรรณ  สดสายทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
61
เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
62
เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
63
เด็กชายนริศ  เสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนรีกานต์  เค้ามาก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
65
เด็กชายนัฐวุฒิ  เสนากิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนรากุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนันท์นภัส  วุฒิวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนันทิตา  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนารี  ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนิตยา  วาปี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนิติพล  นิติพจน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
72
เด็กชายนิธิศ  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
74
เด็กหญิงบุษราคัม  ทรัพย์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
75
เด็กชายปภิญวิชญ์  ชัยดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
77
เด็กชายปวเรศ  ปลัดศรีช่วย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปาลิตา  ตะติฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปิยธิดา  อนุรีกษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปิยากร  ย่อยไธสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปุษญา  พิศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
84
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นารี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
85
เด็กหญิงไปรยา  วุฒิจีรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
86
เด็กชายพชร  พิมพ์ดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพักตร์ตรา  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
90
เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
91
เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงทำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
93
เด็กชายพิชญ์พงศ์  ผิวผาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
95
เด็กชายพีรณัฐ  นิมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
96
เด็กชายพีรพัฒน์  เลี้ยววรกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
97
เด็กชายพีรวิชญ์  ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
99
เด็กหญิงแพรพัดชา  เพียยุระ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงแพรวา  ประนามะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
101
เด็กชายภคนันท์  จันทจิตติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
102
เด็กชายภควัฒน์  ติมุลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
103
เด็กหญิงภริดา  สมบัติคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
104
เด็กชายภัทรกรณ์  มณีศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
105
เด็กชายภาณุพงศ์  วุฒิเวชช์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภูตะวัน  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
107
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
108
เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมุทิตา  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเมตตา  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
111
เด็กชายรัฐภูมิ  สหะวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเรืองชฏวรรณ  เรืองช่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงลภัสรดา  หมั่นดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
114
เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
115
เด็กชายวรภัทร  เดชนอก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรรณิภา  มินบุรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
118
เด็กชายวราพล  หอมตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวิภาวี  ฤทธิหาญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  สิงคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
121
เด็กชายวีรภัทร  ทามีฮา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
122
เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
124
เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศุภานัน  สดสายทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
126
เด็กชายสรายุทธ  พุตจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสิตานัน  เอกสัจจา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
128
เด็กชายสิทธิกร  สายเพีย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสุชานันท์  ทรัพย์โคกสูง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
131
เด็กชายสุทธิภัทร  รักลาภเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุนิษา  สินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุภัสสร  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
134
เด็กชายสุรศิลป์  วิไลพรจินดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
135
เด็กชายสุรสีห์  วิไลจินดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
136
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปริปุณณะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
137
เด็กชายอนันตชัย  งาขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอภัชรา  สินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอภิชญา  เต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
140
เด็กชายอภิรักษ์  พร้อมพรั่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงอมรรัตน์  นคเรศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอมรวรรณ  ปานโต
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
143
เด็กชายอรรถวิชญ์  ด่านซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอริศรา  โรจน์จันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอริสา  สาพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
146
เด็กหญิงอัจฉราพร  นูเร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
147
เด็กหญิงอัญชลี  ดวงมะลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
148
เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
149
เด็กหญิงอิ่มบุญ  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
150
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
151
เด็กชายกรวิชญ์  มะลัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกฤติยาพร  สาวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกลาณ์จะนะ  ทิพย์บาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกัญญาณี  พิศนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทิงชน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัชพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกัญญุตา  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัลยา  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกัลยากร  น้ำจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกัลยาณิน  วงศ์ฟู
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
163
เด็กชายก้าวเกียรติ์ยศ  ไพรพา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกิตติวรา  หงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกิตติวรา  อุปรังขานเกตุ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกุลนันท์  สันติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีนาง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงเกศกนก  ลำเลียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  ขันทะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงขวัญภัสสร  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงเขมรุจิ  สุดชาดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงคญิตตา  กันชน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
173
เด็กชายคฑาวุธ  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
174
เด็กชายคมสันต์  สว่างไตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงงามพรรณ  ประจง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจรรย์อมล  ตนทา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
177
เด็กชายจักรพรรดิ  ข้อนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
178
เด็กชายจักรภัทร  แพงภูงา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์มาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจิรนันท์  อิทรสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจิราภา  บุญชูหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
185
เด็กชายจิราวุฒิ  สมมะนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนก่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจุฑามาศ  อัฐปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
189
เด็กชายเจตน์  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
190
เด็กชายเจษฎา  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
191
เด็กชายเจษฎากร  สีดาคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
192
เด็กชายฉัตรดนัย  โชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
193
เด็กชายชนธร  อุบลจร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
194
เด็กชายชนาธิป  เรือนเครือ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชนาพร  อุปจันทรสง่า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
196
เด็กชายชนินทร์  สุนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชมพูนุช  ศิริรจน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชไมพร  ทองดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชลดา  สืบจะบก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปรือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
201
เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
202
เด็กชายชิณณวรรธน์  ประสงค์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายชินภัทร  บัวผาย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงญานิกา  ไชยเพลิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
205
เด็กชายฐาปกรณ์  งามศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไกรจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงณปภัช  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
208
เด็กชายณภัทร  มีนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นุกูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีทะจัก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
213
เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
214
เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงณิชา  อาร์กาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
217
เด็กชายตรัยเทพ  อารยะถาวร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
218
เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงทิพกฤตา  สันทิตย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงทิวากร  โยธาวิจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงแทนขวัญ  พึ่มชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธนกร  พลแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
223
เด็กชายธนกฤต  ผาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
224
เด็กชายธนโชติ  หมื่นเฮ้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
225
เด็กชายธนวินท์  อินทร์แสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธนัชญา  จำนงค์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธนากรณ์  กะตุดเงิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
229
เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงธัญพร  พาศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธีรชาติ  เพชรนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธีรพงศ์  ลู่วัฒนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
234
เด็กชายนนทกร  ช่างคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงนภธร  ตั้งวงษ์ไชย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กระแสร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยบาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หมื่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงนภัสสร  แพทย์เพียร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
240
เด็กชายนราวิชญ์  พุทธโค
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงนรินทร  เตียรถ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงนริสา  ลือกำลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายนวพล  โทราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนัชชา  นามเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงนัฐกานดา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนันทฉัตร  คำภูมิ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนันทิมา  พยุงดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงน้ำฝน  เนื่องภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายนิธิพัฒน์  พิศาลเดช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงนิภาสิริ  กองเกิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงนิลธิชา  ระถาวนิชย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงนิษฐกานต์  เสรีไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงนิสารักษ์  ราญยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงเนตรชนก  มีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 2 ห้อง ป6/5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กชายบัณฑิต  สนธิ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
257
เด็กชายบุณยกฤต  พานิชย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
258
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปภิณวิทย์  ทองอยู่เลิศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
260
เด็กชายปรวีร์  วิชัยเนาว์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงประภาสิริ  ลาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
262
เด็กชายประยุทธ  หนูแท่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปราณปรียา  คมคาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปรานปรียา  คุณทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
267
เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปัณณธร  บังอร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปารวี  สุริโย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปาริฉัตร  ไกรกิจราษฎร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
272
เด็กชายเปรมชัย  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
273
เด็กชายพงศกร  ตาไข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
274
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พลศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงพรธีรา  ทองกาสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
277
เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพัชราวรรณ  ไตรรงค์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพิชชานันท์  ยะปะเต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพิชชาภา  คำแพง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพิชญธิดา  ประจญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงพิชญาภัค  มะลาหอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตั้งกุลบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
288
เด็กชายพีรพัฒน์  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงพีรียา  ป่าเกลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
292
เด็กชายภควันต์  แสนเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงภัชราพร  เบ้าโนนทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงภัทรสุดา  สาลาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงภัสสร  โสภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
296
เด็กชายภาณุ  สว่างโสดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
297
เด็กชายภาสกร  สุขเพ็ง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงภาสินี  สุนทรพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายภูชิตพงศ์  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
300
เด็กชายภูบดินทร์  มีหอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
301
เด็กชายภูมินทร์  สินทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
302
เด็กชายภูมิประวัติ  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงภูรินญา  ศรีศิริรัตนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
304
เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงมัณฑนา  แทนวัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงมันทนา  แมค
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงเมธาวี  บัวขวา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
309
เด็กชายยืนยง  ภาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปัญจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
312
เด็กชายรักษ์ศิริ  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
313
เด็กชายรัชชานนท์  เสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงรัชนี  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
315
เด็กชายรัชพล  พรมวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงลลิตา  แสนจู
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
317
เด็กชายวรากร  พาละเอ็น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงวราพร  อนักทัศน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงวราภรณ์  เทียนไสย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงวราภรณ์  เย็นเหลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงวริศรา  อาทนะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงว่านเพชร  มณีวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงวารุณี  เกินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงวิชญา  ทับหัวหนอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กหญิงวิภาวี  เสียงดัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงวิมลนันท์  ธรรมธนาศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักเพื่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงศตพร  คำงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
330
เด็กชายศรัญยพงศ์  วงษ์วิลาศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
331
เด็กชายศรัณย์  ศรีตะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงศศิกานต์  พุ่มสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงศศิธร  ดีมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงศศิภรณ์  คบทองหลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงศิรประภา  จันสด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงศิริกัลยา  ประภาสพรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงศิริประภา  พลูเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงศิริรัตน์  กระพี้แดง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
340
เด็กชายศิริศักดิ์  ทองทักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงศุภักธิชาฎา  สว่างไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงศุภิสรา  พรยิ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
343
เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงสภาพร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
345
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงสโรชา  พิมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
347
เด็กชายสหพล  ผิวใส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
348
เด็กชายสหวรรษ  รุ้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงสิริกาญจน์  เนตรพุกกณะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงสิริจรรยา  นาคคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสิริพาพรรณ  มาตรนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสิริราช  ศรเทพา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงสุชาดา  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสุชาดา  วิสูงเล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญมีศิริกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงสุธาศิณี  แสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงสุบุษยา  ตั้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ อาคารพระคุณเจ้าฯ ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายสุภโชค  มาศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
361
เด็กชายสุรพิชญ์  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีสนั่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงสุวคนธ์  ธรรมแสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
365
เด็กชายสุวัจน์  เฉลิมมีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงไหมทอง  พีอันโต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
367
เด็กชายองอาจ  ที่รัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายอดิศร  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงอธิชา  วัฒนศิริเวช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
370
เด็กชายอนภัทร  กสิบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอนัญญา  อรรคฮาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
372
เด็กชายอนุชา  ทองอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอภิญญา  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
374
เด็กชายอภิลักษณ์  ปาฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอริสา  วาปี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
377
เด็กชายอัครพนธ์  สุดแท้
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงอัญชลี  รัฐเมือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
379
เด็กชายอิทธิพล  สินเธาว์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ขอนแก่น เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงปารีณา  จันปาน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมาซุย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
384
เด็กชายศุภกานต์  พิลาดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงอคิราภ์ดา  กิตติคณานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม