รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สาย 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
วิชาที่สอบ
1 เจ้าพระยา บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี วิทย์ประถม
2 กรชนก จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วิทย์ประถม
3 ชาคริต หลวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุรี คณิตประถม
4 ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ วิทย์ประถม
5 วิภู กิจสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม คณิตประถม
6 ณัฐชานนท์ โสนุช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม คณิตประถม
7 วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม คณิตประถม
8 ปณวัตร เตียเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม วิทย์ประถม
9 ภูวรัตน์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา คณิตประถม
10 ศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา คณิตประถม
11 ชนมน ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา นครศรีธรรมราช วิทย์ประถม
12 วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ คณิตประถม
13 อธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก คณิตประถม
14 แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ระยอง คณิตประถม
15 สัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา คณิต ม.ต้น
16 จักริน หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา คณิต ม.ต้น
17 นภสร ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี คณิตประถม
18 พัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี คณิตประถม
19 นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี คณิตประถม
20 ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
21 ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
22 ชยนันต์ แสนดี โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
23 ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
24 วสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
25 ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
26 วรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
27 รัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
28 ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
29 ณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
30 นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
31 ปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
32 ธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร คณิตประถม
33 กฤตย์ กิตติชัยดำรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม
34 พิเชษฐ พ่วงรอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
35 กอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
36 ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
37 ศุภกฤต คชสาร โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น
38 ปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี คณิต ม.ต้น
39 รวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ คณิต ม.ต้น
40 ธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นราธิวาส คณิต ม.ต้น
41 ณัฐชนน สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ชลบุรี คณิต ม.ต้น
42 นวพล แสงศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา คณิต ม.ต้น
43 นนทิชา วงค์คำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา คณิต ม.ต้น