รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สาย 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาที่สอบ
ผลการพิจารณา
1 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
2 เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
3 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
4 เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์ โรงเรียนถาวรวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
5 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
6 เด็กชายปิยวัฒน์  อุตราช โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
7 เด็กหญิงด.ญ.ญาณัจฉรา  มโนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
8 เด็กหญิงพรนภัส  พานิชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
9 เด็กหญิงวิภาริณี  ฉวีแปลง โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
10 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
11 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
12 เด็กหญิงญาณิกา  เซียวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
13 เด็กชายสรวิศ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
14 เด็กหญิงพีรยา  ใจแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
15 เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
16 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
17 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
18 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
19 เด็กหญิงภัสชญา  โอสถาเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
20 เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
21 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
22 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
23 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
24 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
25 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
26 เด็กชายพิสิษฐิ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
27 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
28 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
29 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
30 เด็กหญิงนาฏรพี  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
31 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
32 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
33 เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
34 เด็กชายกิตติธัช  ธราพร โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
35 เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
36 เด็กชายวสวัตติ์  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
37 เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
38 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
39 เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
40 เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
41 เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
42 เด็กหญิงปัณทิตา  ศรีสง่าชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
43 เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
44 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
45 เด็กชายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
46 เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
47 เด็กชายปันไท  สูยะศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3 คณิตประถม อนุมัติ
48 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
49 เด็กชายสิรวิชญ์  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
50 เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
51 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
52 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
53 นางสาวนัทธพรรณ  ศิริติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
54 เด็กชายสิรศิลป์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
55 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
56 เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
57 เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
58 เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
59 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
60 เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
61 เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
62 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
63 เด็กชายชินธิป  กุลทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
64 เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยเรืองสิริกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
65 เด็กหญิงสินีนาฏ  ขำสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
66 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
67 เด็กชายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
68 เด็กชายธนพล  สันชวฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษา) สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
69 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
70 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
71 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
72 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
73 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
74 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
75 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
76 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
77 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
78 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
79 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
80 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
81 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
82 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
83 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
84 เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
85 เด็กชายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
86 เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
87 เด็กหญิงสิริรัชฎา  เขียวสนาม โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
88 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
89 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
90 เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4 วิทย์ประถม อนุมัติ
91 เด็กชายนพรุจ  แซ่ดาน โรงเรียนสิทธาภัทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
92 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
93 เด็กหญิงชนุตตา  ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
94 เด็กหญิงภารดี  อรุณเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
95 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
96 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
97 เด็กชายพนธกร  ศรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
98 เด็กหญิงปาจรีย์  พฤกษมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
99 เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
100 เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
101 เด็กชายธนวิชญ์  สรรเพชญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
102 เด็กชายปุญญพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
103 เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
104 เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
105 เด็กชายพรภวิษย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
106 เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
107 เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
108 เด็กชายปิติภูมิ  ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
109 เด็กชายสุวิจักขณ์  แดงกะเปา โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
110 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
111 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
112 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
113 เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
114 เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป.นนทบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
115 เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
116 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
117 เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
118 เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 สพป.น่าน เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
119 เด็กชายนพคุณ  ปัญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
120 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต่อวิริยะเลิศชับ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
121 เด็กหญิงจิดาภา  เบ็ญชา โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
122 เด็กหญิงศลิษา  นันตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
123 เด็กชายจักรี  จิตรบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
124 เด็กหญิงธิดาเทพ  เจตินัย โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
125 เด็กหญิงวรณัฐ  มีนาราฎร โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
126 นายพงศกร  ฉิมทิน โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
127 เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งโรจนกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
128 นางสาวธิดารัตน์  เหมือดแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
129 เด็กชายศรัญย์กร  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
130 เด็กหญิงเมษณี  อนุฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
131 เด็กชายกันตพัฒน์  ดวงยี่หวา โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
132 เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
133 เด็กชายชินดนัย  สุนทรเภสัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
134 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
135 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
136 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
137 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
138 เด็กหญิงชัญญา  มณีนาค โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
139 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
140 เด็กชายชัชชัย  วรรณศร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ สพป.พะเยา เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
141 เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
142 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
143 เด็กหญิงFederal  Really โรงเรียนคลองวัดไร่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
144 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
145 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
146 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
147 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
148 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
149 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
150 เด็กชายศิรวิชญ์  ปิยพฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
151 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูววัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
152 เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
153 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
154 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
155 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
156 เด็กหญิงฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
157 เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
158 เด็กชายดนย์ธนัท  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
159 เด็กหญิงรสิตา  เพ็ชร์วรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
160 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต วิทย์ประถม อนุมัติ
161 เด็กชายธนบดี  กุลวีระอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
162 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
163 เด็กหญิงภัททิยา  กัลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
164 เด็กชายพีระศุภ  ศรีฮาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
165 เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
166 เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
167 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
168 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
169 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
170 เด็กชายพีรวิชญ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนสองภาษาระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
171 เด็กหญิงชนิษา  สง่าสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
172 เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
173 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
174 เด็กชายฆนัท  บุญจง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
175 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
176 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
177 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
178 เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
179 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
180 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
181 เด็กชายศศิฎฐ์  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
182 เด็กหญิงณัชชา  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
183 เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
184 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
185 เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
186 เด็กชายศิริณัช  ติมัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
187 เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
188 เด็กหญิงเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
189 เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
190 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
191 เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
192 เด็กหญิงชญตา  ไข่มุกด์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
193 เด็กหญิงสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
194 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
195 เด็กหญิงศิรดา  ตั๋นเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
196 เด็กหญิงเชิญตะวัน  บุญยตา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
197 เด็กหญิงศิรดา  จงวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
198 เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
199 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
200 เด็กหญิงเฌอปรางค์  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
201 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
202 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
203 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
204 เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
205 เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
206 เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
207 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
208 เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
209 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
210 เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
211 เด็กชายภูธฤต  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
212 เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
213 เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
214 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
215 เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
216 เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
217 เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
218 เด็กชายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
219 เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
220 เด็กชายธรรมปพน  ชีวรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
221 เด็กชายศุภณัฏฐ  อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
222 เด็กชายชัยวรรธน์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
223 เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
224 เด็กชายชนน  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
225 เด็กชายทัตเทพ  สืบเส้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
226 เด็กชายศุภณัฐ  ภิญโญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
227 เด็กชายอธิศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
228 เด็กชายวรัชญ์  ชูวงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
229 เด็กชายตะวัน  แซ่วุ่น โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
230 เด็กชายภคพล  สาลีผล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
231 เด็กชายธนภัทร  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
232 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
233 เด็กชายสาริน  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
234 เด็กชายอิศ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
235 เด็กชายปรมี  วัชรีบำรุง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
236 เด็กชายพงศธร  พุทธสอน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
237 เด็กชายจิรัฏฐ์  เสาวธารพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
238 เด็กชายกฤษณภูมิ  เหล็มสะ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
239 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
240 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกไมตรี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
241 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
242 เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
243 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
244 เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
245 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุขแสงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
246 เด็กชายธัญพัฒน์  สินบวรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
247 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
248 เด็กชายโยรภัทร์  วรรณะภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
249 เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
250 เด็กชายพงษ์บุริศร์  ว่องไชยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
251 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
252 เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
253 เด็กหญิงนิชา  ปราบพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
254 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
255 เด็กชายกฤติพงษ์  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
256 เด็กชายปฐพี  ชำนาญกิจ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
257 เด็กชายอสิวิช  ชัฏอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
258 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
259 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
260 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
261 เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
262 เด็กชายภาวัต  งามภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
263 เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
264 เด็กหญิงกิตติธรา  ตั้งจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
265 เด็กชายจุลานนท์  สุไวศยวรรณ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ สพป.สระบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
266 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
267 เด็กหญิงวรรณประภา  ช้างชาวนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
268 เด็กชายภูดิศ  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
269 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรแท้ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
271 เด็กชายชูศักดิ์  น้อยสันโดษ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
272 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
273 เด็กหญิงอัฑฒ์อมล  กลิ่นเมฆ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
274 เด็กชายคณาทิป  เวชสุวรรณ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
275 เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
276 เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
277 เด็กชายสุพศิน  ตู้บรรเทิง โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
278 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
279 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
280 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
281 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
282 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
283 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
284 เด็กชายณัฐนัย  เพี้ยงจันทร์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 คณิตประถม อนุมัติ
285 เด็กหญิงศุภรัสมื์  โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
286 เด็กหญิงแพรวา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
287 เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
288 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
289 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
290 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
291 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
292 เด็กชายณัชพล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
293 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
294 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
295 เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
296 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
297 เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
298 เด็กหญิงวีรินทร์  เศรษฐจินดา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
299 เด็กชายเผ่าภัค  วิเชียรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
300 เด็กชายพชรพล  นวลแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
301 เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกูล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
302 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
303 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
304 เด็กชายณัฎฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
305 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
306 เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
307 เด็กหญิงธนพร  ไพบูลย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
308 เด็กชายสรทรรศน์  ประภัสสรพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
309 เด็กชายชินกาล  วชิราพรพฤฒ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
310 เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
311 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
312 เด็กชายปิยะณัฐ  อยู่ประเสริฐชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
313 เด็กชายศุภณัฐ  คงแก่นสาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
314 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
315 เด็กชายพศิน  หงส์พร้อมญาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
316 เด็กชายเสกพิสิฐ  เมษะมัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
317 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
318 เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
319 เด็กชายนิธิเมธย์  ตั้งจิตต์ทวีชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
320 เด็กชายธีรภัค  โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
321 เด็กชายพิชญุตม์  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
322 เด็กชายพชร  เหลืองเรืองเวช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
323 เด็กชายภีมพล  แผ่นเบญจสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
324 เด็กชายภัคพล  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
325 เด็กชายชวิศ  เมฆรุ่งเรืองไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
326 เด็กชายณภัทร  จิวจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
327 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
328 เด็กชายณัฐนนท์  กิติโรจน์วัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
329 เด็กชายณัฐกร  อมรหัสดีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
330 เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
331 เด็กชายธรินภัชญ์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
332 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
333 เด็กชายสุคนธนา  ธัญญะวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
334 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
335 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
336 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
337 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
338 เด็กชายบุญรักษ์  แสงหิรัญวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
339 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
340 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
341 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
342 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
343 เด็กหญิงวรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
344 เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์ โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
345 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
346 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
347 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
348 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
349 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
350 เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
351 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ถนอมเกียรติคุณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
352 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
353 เด็กชายศุภณัฐ  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
354 เด็กชายณภัทร  เชาว์สาธิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
355 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  วุฒิกุลพานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
356 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
357 เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
358 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
359 เด็กชายอาชวิณ  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
360 เด็กชายดลภัทร  ธันโยดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
361 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
362 เด็กชายภวิศ  วิวัฒนาประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
363 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
364 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
365 เด็กชายภคิน  กรีบงการ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
366 เด็กชายพชร  อังศุประภา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
367 เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
368 เด็กหญิงชญาดา  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
369 เด็กหญิงศศิรดา  ตีระจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
370 เด็กหญิงชญานิศา  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
371 เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
372 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
373 เด็กหญิงจิรินทร์มาศ  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
374 เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
375 เด็กหญิงปุณยวีร์  มหานาโค โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
376 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ญอัมพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
377 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
378 เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆาเด่นอัมพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
379 เด็กหญิงวาณิชา  เพ็ชรธงไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
380 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
381 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
382 เด็กหญิงประภัสสร  คีตวัฒนานนท์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
383 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
384 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
385 เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
386 เด็กชายนันทวิชญ์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
387 เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
388 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
389 เด็กชายธนเดช  ประทีปจินดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
390 เด็กชายจิรวัฒน์  อมรโอภาสเสถียร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
391 เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์ โรงเรียนพิพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
392 เด็กชายชวิน  ชายวงศ์ โรงเรียนพิพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
393 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
394 เด็กหญิงอริสรา  จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
395 เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
396 เด็กหญิงชนิตสิรี  อนุมานไพศาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
397 เด็กหญิงธัญธร  วงษ์วานิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
398 เด็กหญิงธันยธร  โอสถเจริญผล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
399 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
400 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  เลิศกิจบวร โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
401 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนเสรี โรงเรียนลาซาล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
402 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณมนตรี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
403 เด็กหญิงพัทธนันท์  พฤกษ์ชะอุ่ม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
404 เด็กชายจักรีนเรศ  สุขใสแก้ว โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
405 เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
406 เด็กชายเจตพัฒน์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
407 เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
408 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
409 เด็กหญิงกฤติยา  โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
410 เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
411 เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
412 เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
413 เด็กชายกานต์  บุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
414 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
415 เด็กชายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
416 เด็กหญิงมิเกล่า  เฟอร์โรนี โรงเรียนแสงโสม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
417 เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง โรงเรียนโสมาภา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
418 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
419 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
420 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
421 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
422 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
423 เด็กชายกวิน  มโนมัยพิบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
424 เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
425 เด็กชายทศ  บุญเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
426 เด็กชายกิตติ์ชนม์  อนุรัชชนานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
427 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
428 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
429 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
430 เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
431 เด็กชายวรกมล  วังธะพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
432 เด็กชายแทนชนม์  บุญครอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
433 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
434 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
435 เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
436 เด็กชายณพล  สุขุมรัตนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
437 เด็กชายชนภูมิ  วิริยสถาพรพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
438 เด็กชายคมกฤษ  อริยพล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
439 เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
440 เด็กหญิงพิมพิชาญ์  พิทักษ์กุลธร โรงเรียนอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
441 เด็กชายจักร์พัฒน์  วนิชจักร์วงศ์ โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
442 เด็กชายเธียร  อุดมศรีรุ่งเรือง โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
443 เด็กหญิงชวิศา  งามศิลปกิจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
444 เด็กชายชยรัฐ  หวังวีระ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
445 เด็กชายจีราวัฒน์  พูนบันดาลสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
446 เด็กชายฐนณัฏฐ์  ศรีสงวนสัตย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
447 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนถาวร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
448 เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
449 เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
450 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
451 เด็กหญิงภาณพรรฒ  โกฏิชนม์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
452 เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
453 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
454 เด็กชายธนาธนิษฐ์  เลิศวิลาศานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
455 เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
456 เด็กชายณฐดน  ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
457 เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
458 เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
459 เด็กชายพร้อม  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
460 เด็กชายอติกันต์  หวลเจริญทนต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
461 เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
462 เด็กหญิงจิดาภา  ซื่อดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
463 เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
464 เด็กหญิงณัฐวรา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
465 เด็กชายเมธัส  จิรปัญญาวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
466 เด็กหญิงอาจรีย์  รัตนแสงเสถียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
467 เด็กชายณภัทร  จริยาสถาพร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
468 เด็กหญิงธรรมรดี  ตันศรีวรรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
469 เด็กชายธรรมดล  ตันศรีวรรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
470 เด็กชายณภัทร  แพทยานันท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
471 เด็กหญิงเวอร์จิเนีย  มนัสปิยะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
472 เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
473 เด็กชายพสิษฐ์  ธนิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
474 เด็กชายกิติบดิณ  เฮงมงคลสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
475 เด็กชายนพวิทย์  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
476 เด็กชายโกสินทร์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
477 เด็กชายธัญพฤกษ์  บุญธรักษา โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
478 เด็กชายปรีดิ์  สิมพลิพันธุ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
479 เด็กชายชวิศ  ฤทธิเดชรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
480 เด็กหญิงศวิตา  ไม้งาม โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
481 นางสาวณัฐชยา  วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
482 เด็กชายรัชพล  สุคนธมาน โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
483 เด็กชายนรบดี  วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
484 เด็กชายภูรี  เจียรนัยธนะกิจ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
485 เด็กชายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
486 เด็กชายวัชริศพล  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
487 นางสาวธนวรรณ  จิระรุ่งเสถียร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
488 เด็กหญิงณภัทร  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
489 เด็กหญิงอัญญา  ทิพยมาลย์สิงห์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
490 เด็กชายวศิน  สิทธิเดชากุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
491 เด็กชายภูดิท  ตราวณิชกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
492 เด็กชายธนกฤต  ชาญไชยจารุดล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
493 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
494 เด็กชายอัครพล  ศุภเศรษฐนนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
495 เด็กชายสุระพัชช์  หิรัญสิราวัตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
496 เด็กหญิงพรลภัส  ส่งไพศาล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
497 เด็กหญิงณัฐนันท์ทิพย์  ศรีประยูร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
498 เด็กชายปาณัสม์  จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
499 เด็กชายปราชญ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
500 เด็กหญิงรินนารา  แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
501 เด็กชายชยพล  เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
502 เด็กหญิงนันทนัช  ศรีสัจจะกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
503 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฉันทวานิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
504 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งวงศ์กิจศิริ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
505 เด็กชายอาภัสร์  เจือวิจิตรจันทร์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
506 เด็กชายศรัณย์  ไตรภัทรนันท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
507 เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
508 เด็กชายภัทรวุธ  ศรีทิพย์สุโข โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
509 เด็กชายปัณณธร  จำรูญฤทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
510 นางสาวปนรรฐพร  ตังกวย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
511 เด็กชายณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
512 เด็กหญิงพีรดา  สรณานุภาพ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
513 เด็กหญิงปารีณา  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
514 เด็กชายธฤต  ขติฌานัง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
515 เด็กหญิงชลธร  ชยานุรักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
516 เด็กหญิงปริยฉัตร  รุธิรโก โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
517 นางสาวสิรินทรา  คุณากรไพบูลย์ศิริ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
518 เด็กชายณัฐธัญ  หวังถาวร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
519 เด็กชายธีร์ไผท  บุณยะรัตเวช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
520 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
521 เด็กชายสุทธิภัทร  ชีวพิทักษ์ผล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
522 เด็กหญิงชญาดา  วีระวิทยานันต์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
523 เด็กหญิงปภาวี  เจียรเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
524 เด็กหญิงธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
525 เด็กชายวิธิณัฐ  ธีร์วิริยะ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
526 เด็กหญิงณภัสสร  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
527 เด็กชายปัณณวัฒน์  ติรกนกสถิตย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
528 เด็กชายกัญจน์  คงอรรถการ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
529 เด็กชายบุณยกร  ตันรัตนากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
530 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
531 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
532 เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
533 เด็กหญิงเจณิตา  ไม้งาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
534 เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
535 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
536 เด็กหญิงเอฎา  อดัมสแซค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
537 เด็กชายปารีส  นิลทลักษณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
538 เด็กหญิงมานา  นราเมธกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
539 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แซ่โง้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
540 เด็กหญิงพชรพร  พักโพธิ์เย็น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
541 เด็กชายวิชญ์  มูลสาร โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
542 เด็กชายธนกฤต  ธนสารสาคร โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
543 เด็กชายณัษฐภัทร์  คุ้มเมธา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
544 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สืบมา โรงเรียนเผดิมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
545 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิคิธนากร โรงเรียนเผดิมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
546 เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
547 เด็กหญิงวรรณอนงค์  พรพลานามัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
548 เด็กหญิงภัสสร  เจียรจรูญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
549 เด็กชายสุธิศร์  คูเจริญไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
550 เด็กชายปรมัตถ์  สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
551 เด็กชายชาญพิชญ์  พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
552 เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
553 เด็กชายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
554 เด็กชายอิทธินันท์  เมนอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
555 เด็กชายภีร์นิธิ  สุขใจเจริญกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
556 เด็กชายพินิต  กล่อมจิตเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
557 เด็กชายพร้อม  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
558 เด็กชายสุวลักษณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
559 เด็กชายปองชยุต  วัชรบุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
560 เด็กชายวรเมธ  ชีพธรรมคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
561 เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
562 เด็กชายณวัสส์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
563 เด็กชายธัชพันธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
564 เด็กชายเนติภูมิ  สิทธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
565 เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
566 เด็กชายภูวดิษฐ์  เหลืองประพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
567 เด็กชายยุทธนา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
568 เด็กชายเอกญัฐ  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
569 เด็กชายเจตวัฒน์  ดวงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
570 เด็กชายชินพัทธ์  นิธิพรศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
571 เด็กชายธนภัทร  ตติยานุพันธ์วงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
572 นายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธืสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
573 เด็กชายพบระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
574 เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
575 เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
576 เด็กชายเอกกณิศ  เอื้อวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
577 นายภากร  นันทอารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
578 เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
579 นายธนาธร  ปิยสถาพรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
580 เด็กชายรชา  ผดุงพิทักษ์ชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
581 เด็กชายพงศธร  พิชญากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
582 เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
583 นายสรวิชญ์  ศมาวรรตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
584 เด็กชายเพิ่มระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
585 เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
586 เด็กหญิงปวริศา  ทิมมณี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
587 นางสาวธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
588 นางสาวโสพิซา  บุญวรเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
589 นางสาวณิชสิรี  เกื้อกูลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
590 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
591 นางสาวณิชกุล  พิชิตวุฒิกร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
592 นางสาวฐิติชญา  ชลธิชานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
593 เด็กหญิงอภิชญา  ทิฐิศานต์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
594 นางสาวกัญจนพร  ต่างประภา โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
595 เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
596 เด็กหญิงสุทธิจิต  ศิริโชติยะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
597 นางสาวมณีมาลา  แสงเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
598 นางสาวณัฐณิชา  เกาศล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
599 เด็กหญิงณัชชา  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
600 นางสาวธัญดา  ภิญโญภาพ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
601 เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
602 เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
603 เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
604 เด็กชายนราวิชญ์  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
605 เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
606 เด็กชายภควัตร  พูลสวัสดิ์กิติกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
607 เด็กชายภัศพล  อุประกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
608 เด็กชายนพรุจ  หิรัญยไพศาลสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
609 นางสาวภูริชญา  กุลสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
610 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่ำโพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
611 นายนนทพันธ์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
612 นางสาวเมธาวดี  หนองเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
613 เด็กชายณัฏฐ์  วารีวนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
614 เด็กหญิงพิมญาดา  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
615 เด็กชายเกริกกวี  อุรุพงศ์เศรษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
616 นายธีรศักดิ์  เขินประติยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
617 เด็กชายพศวีร์  เหล่าโพธิวิหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
618 เด็กชายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
619 เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
620 เด็กหญิงชนิษฎา  บัณฑิตถกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
621 เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
622 เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
623 เด็กหญิงสิริกร  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
624 เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
625 นายศุภวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
626 เด็กชายพรรักษ์  ตั้งอังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
627 เด็กชายพรรณวรรธ  คำเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
628 เด็กชายธราดร  อึ้งประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
629 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
630 นายภวัต  ศรีสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
631 เด็กชายกษิดิศ  แสวงพรรค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
632 เด็กชายพิธาภัทร์  นาพวรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
633 เด็กชายกุลณัฎฐ์  จารุสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
634 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชนะพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
635 นายภัทระ  ภูรีสถิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
636 นางสาวสุมณฑา  ขันติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
637 เด็กชายพีรวิชญ์  ประมุขเกียรติยศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
638 เด็กชายธัชวรรธน์  ปัญญาวุฒิเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
639 เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
640 เด็กชายธัฐไท  ศักดิ์กำจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
641 เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
642 เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
643 นายณภัทร  สัจจมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
644 นายปรมี  นิลนัอยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
645 เด็กหญิงภาวิดา  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
646 เด็กชายชวภทร  ธัชอัศวกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
647 เด็กหญิงณัฐพร  วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
648 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
649 เด็กชายกฤษณะ  สุภาดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
650 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
651 เด็กหญิงสิริกรณ์  ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
652 นายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
653 เด็กหญิงปกิตา  รัตนพิพิธชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
654 เด็กชายชยุตพล  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
655 นายภภัฏ  พศินพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
656 เด็กชายธีธัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
657 เด็กชายศนนชกร  รัตนารามิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
658 นางสาวณัฐชา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
659 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หิรัญชุฬหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
660 เด็กหญิงพรรษกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
661 เด็กหญิงศุภรดา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
662 เด็กชายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
663 เด็กชายกิตติกร  รัตนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
664 เด็กชายณัฐชนน  สว่างแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
665 เด็กชายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
666 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุรภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
667 เด็กชายเมธัส  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
668 นางสาวเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
669 เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
670 เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
671 เด็กชายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
672 นายพลกฤต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
673 นางสาวบัวบูชา  ฉุ้นประดับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
674 เด็กชายวิชญ์พล  เลิศไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
675 เด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
676 เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
677 เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัชชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
678 เด็กหญิงภูษณิศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
679 นายณัฐนันท์  คงชู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
680 เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
681 เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
682 เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
683 เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
684 เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
685 นายพชร  สามารถ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
686 เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
687 เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
688 เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
689 เด็กชายปัณณสิทธิ์  มีอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
690 เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
691 เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
692 เด็กชายษุภพ  ปัญญาจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
693 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
694 เด็กชายสุรบถ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
695 เด็กชายสิริพล  สุทธิวรรณา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
696 เด็กชายสุทเมธ  ลิมานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
697 เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
698 เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
699 เด็กชายณัฐประวีร์  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
700 นายภูธนบดี  วัจนศิริเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
701 นายพลภูมิ  กำธรทักษิณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
702 นายธนชล  จึงธนาวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
703 เด็กชายเวทิต  กัลย์จรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
704 เด็กชายไมตรี  หิรัญตียะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
705 เด็กชายสุรภูมิ  ช่างเหล็ก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
706 เด็กชายธนัชพงษ์  ชาวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
707 เด็กชายณัฐดนัย  ตรีสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
708 เด็กชายธนดล  จำปาเงิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
709 เด็กชายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
710 เด็กชายอภิวิชญ์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
711 เด็กชายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
712 นายกีรติ  สุวัฒนเมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
713 นายพัทธนันท์  ตั้งวัฒนทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
714 นายศิวกร  วิชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
715 เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
716 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
717 เด็กชายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
718 เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
719 เด็กชายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
720 เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
721 เด็กชายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
722 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
723 เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
724 นายสวัสดิมงคล  ดวงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
725 นายเจฎไช  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
726 นายคณดิถ  พิริยะไพโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
727 เด็กหญิงอธิชา  สันติลินนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
728 เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
729 เด็กหญิงณัชชาฑินีย์  วงศ์เสรีวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
730 เด็กชายนิปุณ  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
731 เด็กชายพุฒิเมธ  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
732 เด็กชายเต็มชนม์  พันธะเสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
733 นายกฤษฏ์ขจร  ทิธาดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
734 เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
735 เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
736 นายธฤติ  วงศ์ทรัพย์สกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
737 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  โกษาจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
738 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญญามัง โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
739 เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
740 เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ