รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
2 เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
6 เด็กหญิงณัชชา  สกุลศิรวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กชายณัฐชนน  ปิตะพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กหญิงดวงกมล  ธีระพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
10 เด็กชายธนาธิป  มุกดาหาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
11 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กชายบวรภัค  ศรีวัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กชายปวีณกร  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
16 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
17 เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
18 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
19 เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
21 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
22 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เจริญพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
23 เด็กชายภควัฒน์พงษ์  วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
24 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
25 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
26 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
27 เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
28 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
29 เด็กหญิงรสริน  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
30 เด็กชายราชวัฒน์  อุดมกิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
31 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
32 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
33 เด็กหญิงวนิตศราพร  แสงสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
34 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
35 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
36 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
37 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
38 เด็กชายสุทธิรักษ์  ขวาวเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
39 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
40 เด็กชายเจษฎา  กลางถิ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
41 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
42 เด็กหญิงกชกร  ไชยสังวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
43 เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
44 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
45 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
46 เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
47 เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
48 เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
49 เด็กชายกิตติภพ  แสนชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
50 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
51 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิติศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
52 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
53 เด็กหญิงชญานันทน์  ศุภอรรถกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
54 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
55 เด็กหญิงชลิดา  ทัมทิมไสย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
56 เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
57 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
58 เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
59 เด็กชายณภัทร  ศรีวารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
60 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
61 เด็กหญิงณัชชา  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
62 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
63 เด็กชายณัฐนันท์  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
64 เด็กชายณัฐภัทรา  มีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
65 เด็กหญิงณิชากร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
66 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
67 เด็กชายทับเพทาย  มุระชีวะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
68 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
69 เด็กชายธนดล  คงบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
70 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
71 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
72 เด็กหญิงธัญญาณี  สุพัฒนวรางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
73 เด็กหญิงธัญยนันท์  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
74 เด็กหญิงนภนันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
75 เด็กชายนราวิชญ์  กินรีโดน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
76 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
77 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
78 เด็กชายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
79 เด็กหญิงบุญรัตนา  ภาละกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
80 เด็กหญิงปรารถนา  ประสานพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
81 เด็กหญิงปรียากมล  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
82 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
83 เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
84 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
85 เด็กชายพชร  โกษาพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
86 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
87 เด็กชายพรรณกร  อ่องลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
88 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
89 เด็กชายพันธ์ทอง  สีนาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
90 เด็กหญิงพิชชาอร  อาจนาฝาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
91 เด็กหญิงพิชญา  ทองคำสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
92 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พิมพ์พรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
93 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
94 เด็กหญิงภคพร  บุญครอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
95 เด็กหญิงภริตา  วายโสกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
96 เด็กชายภวินท์  ไวบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
97 เด็กชายภัทรชัย  ใจหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
98 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
99 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
100 เด็กชายภาสกร  วิเศษโวหาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
101 เด็กหญิงมณสิชา  ก่อทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
102 เด็กหญิงมนัญชยา  โสดานาถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
103 เด็กหญิงมิ่งหทัย  วรพุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
104 เด็กชายยุทธนาวี  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
105 เด็กหญิงรชานันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
106 เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
107 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
108 เด็กหญิงรังสิมา  เขยนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
109 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
110 เด็กหญิงรัตนา  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
111 เด็กหญิงรินรดา  สอนชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
112 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
113 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
114 เด็กชายวัชระ  ศุภสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
115 เด็กชายวัชรากรณ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
116 เด็กชายวัทธิกร  มูลประดับ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
117 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  มั่นคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
118 เด็กหญิงศศิธร  ศรีประสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
119 เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
120 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
121 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
122 เด็กชายสรวิชญ์  เครือเพียกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
123 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
124 เด็กหญิงสรียา  เวชสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
125 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
126 เด็กหญิงสิรินธรารัชช์  ทองน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
127 เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
128 เด็กหญิงสุปวีณ์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
129 เด็กหญิงอนันตญา  สามา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
130 เด็กหญิงอภิญญา  เต่าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
131 เด็กหญิงอภิญญา  สมิตอักษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
132 เด็กชายอภิวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
133 เด็กหญิงอรชณิกา  สะอาดยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
134 เด็กหญิงอรอำไพ  มหาวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
135 เด็กหญิงอริสา  วงศรีชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
136 เด็กชายอัครชัย  เงินนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
137 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปลื้มอารมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
138 เด็กหญิงอาภาณภัสส์  พันธ์สว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
139 เด็กชายอารุโณชัย  หอมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
140 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
141 เด็กหญิงเจตปรียา  ไชยหงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
142 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
143 เด็กชายเจษฎา  คำมุงคุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
144 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
145 เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
146 เด็กชายเปรมสกุลวัฒน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
147 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
148 เด็กหญิงแพรไหม  กระจายศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
149 เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน