รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปารินทร์  คงอินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสมัชญ์  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชนากานต์  เตชสุนทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชิตตรงธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกิตติพศ  อรรถสุข โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญญามัง โรงเรียนนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงมุกมณีวรรณ  แตงโสภา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายรณกร  เมฆวิมานลอย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวพัธทรนันท์  เทียนธัญกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ปรีนคร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวพิมพ์พิศา  เลิศเจริญธรรม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกรกมล  ฉันท์ประภัสสร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรณวัฒน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนฏคล  จันทราช โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายโชติรวี  สุระวาศรี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนวพร  อบอาย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนิตา  ภูมิมา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอธิคม  นิยมไทย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธีร์กวิน  แจ้งจิต โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายจิรยุทธิ์  เสมากูล โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอมรเทพ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัดโรคา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงบุสญา  สีสด โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงหฤทัย  วัสแสง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณภัทร  ถาวรสุข โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธีรศักดิ์  กล้าถิ่นภู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนภาพรรณ  พัฒนกุล โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงมนัสยา  สีดาพล โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพนพร  บุญยืน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจิรชัย  จันทร์สอน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายอนุสรณ์  มุ่ยแดง โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น