รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศตายุ  รัตนวรกันต์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกุสุมา  อ้นเกษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตันเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุภัสสร  ตันติปิธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจักริน  ภูวสรรเพ็ชญ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนเมือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงวัชราภรณ์  รอดชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โตวารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอาชาณีย์  ทองมาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงปรีชญา  ศรีโถง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายธนรัตน์  นิลกำแหง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงธิติพร  ดอนคงมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพิสิษฐ์ชัย  โพธิ์มาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายศุภวิชญ์  บำรุงสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสริตา  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงบุญญนุช  พองคุ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงโชติกา  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐิติพร  ดอนคงมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายวีรพงษ์  โรจน์พัฒนกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงน้ำทิพย์  กรีฉวี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกชพรรณ  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนดล  อินชัน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพัทธีรา  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวีนาพร  ประดิษฐ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปริญญาศร  คุปตระกูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภานุพินทุ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชนัฐตา  ห่านวิไล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐณิชา  โมราสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภาคิน  นาคสุก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอานัส  ด้วงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพลอยณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกษิรา  ธิรนันทิน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณัชชา  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองพิจิตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปณชัย  ชมใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายศตายุ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกวี  จันทรังษี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภีมสิริ  เกิดสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพัชรพล  โพนพุฒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวสุภัทสรา  ปกครองสกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวนพเก้า  มั่นทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายรชต  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภาสวิศ  เดชศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพศวัต  มรชัยภูมิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพรรษกร  คงไทย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิมพ์ชนันท์  พุทธรักษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงช่อชมพู  รักแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณพรรษ  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรรณฤดี  อุ้ยเหง่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิตสุภา  เงินทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปนัดดา  มาน้อย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโภชน์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงฐิติพร  คำบรรลือ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายชาลี  เหล่าเอี่ยม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวนาถตยา  เสาวมาลย์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวพิจักขณา  จันทับหลวง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงรติรัตน์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวสราภรณ์  พ่วงสมจิตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีทิม โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสันติภาพ  ดอนจันทร์ไพร โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจุฑามาศ  พวงทอง โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธิราวรรณ  แย้มมี โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐนันท์  เกรงพา โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คีรีเขียวสด โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยขวัญ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธันยพร  บุญเอี่ยม โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวัลญา  บัวเกิด โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจอมขวัญ  อินหาดกรวด โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุนนาค โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บัวหร่าย โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุดารัตน์  เต็งประเสริฐ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น