รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฐภัทร  ศิริปัญญา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธนกฤต  เสือดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนกฤต  มหานาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายนพวิชญ์  จันทร์โท โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพชรพล  อินแพง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพัชรพล  เด่นนิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายพีรวิชญ์  เตโช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภัทรพล  สืบกระแสร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายภานุวัฒน์  อุดมคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายรัตนพันธ์  บุญเฟื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายวรพล  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขอยู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทายิดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัลยา  แก้วพวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธนพร  คล้ายทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  บุญมีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพาขวัญ  อินทนนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงภูษณิตา  ศรีสอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงรมิตา  สุภาษร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงลักษณาพร  กงถัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวิรามร  เลิศประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสวัลวลี  สิงห์โตทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสิริกร  คุ้มทองมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกฤษณ  นกมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปั้นโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคณาพงษ์  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายคิมหันต์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจตุพงศ์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชลภัทร  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชลันธร  สุนทรวารี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณภัทร  หลวงเทพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐชนน  นาคะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐพงศ์  ลาคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐพล  แพไทยสงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐภัทร  แสงเลื่อม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัณฐกรณ์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนัญชัย  ปลัดท้วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธัชพล  โสพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธีรพันธ์  อุดมวงษ์วราวุฒิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปรัชญานนท์  ยุงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปิติพงศ์  บุญกาวิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายภัทรภณ  ทองมุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายมนัสรี  ขานพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายรณกร  อ่อนวัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศักดา  สำราญจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสรสิช  เอี่ยมสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสาริศ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสิรดนัย  ไกรรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเสกสรร  จันทร์แซ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกิตติยา  นนทะโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงทิพย์ฉัตร  เวียดชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปิยะศิริ  เอื้อนยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชัยคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภควดี  อยู่คง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์หล้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุธาสินี  สีดาพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอมลวรรณ  สกุลยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอารัญญา  แสงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกลินท์  สวานซิเกอร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนะรัชติ์  เกษาอาจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพฤฒพงศ์  พูลพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายวิวรรธน์  พานำมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายรัชภูมิ  ร้อยพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายอภิรักษ์  พัดแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงจัสมิน โรส  เพิร์กส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐธิดา  รังษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูมิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงปาริชาต  เกลี้ยงไทยสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิซซาภา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงรุ่งวาณิชย์  เศรษฐี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงศิรประภา  ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นายคณาธิป  ผลวัฒนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายตรีผไท  ตรีเมฆ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนบดี  ศรไชย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายธนวัฒน์  มั่นเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายพลกฤต  กาอ่วน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายรัชชานนท์  ราชพรหมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศุภณัฐ  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายศุภศิษฎ์  บุญแจ้ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายสุรเดช  โฆษิตานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวกรกฏ  หุ่นทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกฤติยาณี  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกุลภรณ์  กิดาการก้องสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวช่อผกา  แก้วสุขศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณดา  ดิสโร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวณัฐธิดา  เมืองปาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐพร  พากเพียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวทยิดา  จันทร์ไทสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวนิรชา  พันผง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวปิยธิดา  จันคะณา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภัทรนันท์  จอมเพ็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวภัทรนิษฐ์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงมรรษกร  เมืองนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรมิตา  จึงอยู่สุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรรณพร  มูลหอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาววริศรา  จันทร์ญาโณทัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวาสนา  ยอดเกตุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวีรยา  เคารพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวสิรีพชร  สันทบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภาณุชญา  ดิษยตรัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวสุพิชชา  สุเมธานุสรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวสุรัญชลี  แผงดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวอชิรญา  ลี่ทองอิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอรจิรา  สนั่นเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวอรธิชา  เสนนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวอริสรา  สมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอัจฉริยา  เพียประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงอาภากร  ยูงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายก้าวหน้า  จันทร์อำไพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกิตติพงษ์  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกิตติภพ  บุญสุวรรณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายคเณศวร  จำปาคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายเจตนิพัทธ์  ทองแถว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายชลันทร  ชาร์เลส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายชัยวัฒน์  มีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายดำรงค์  ดวงแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายธนดล  ชุ่มประมล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายธีรภัทร  จุฬาราช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายนราธิป  ธัญญะอุดม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายปัณณธร  จิตใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายปุณณรัตน์  บัวทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปุณณวิชญ์  แดนเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายพรภวิษย์  ยงวณิชย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองรักษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวีรภัทร  แก้วเข้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายศรัสตรา  เพชรางกูร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียรเกิด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยาน์  จันดาหงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวณัฐธกร  พรหมบุญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธนพร  แสงสง่างาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวนภัสวรรณ  สงวนสิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  จันดาหงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงภัทรินทร์  ตาสาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวเมธาวดี  สีหะวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาววรัชยา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาววิภาพร  ช่วยเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาววิไลลักษณ์  รักษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวสุดาพร  หาบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวณัชชา  มณีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุรัตร์ฎา  พะนมมาศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอภิลาภา  เจดีย์วงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวอมายาวี  เตชิตตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทุดม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกมลทรรศน์  โสมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายคมสันต์  พรหมมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณพภดล  เกิดบึงพร้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณภัทร  เมืองหมุด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายทัตพงศ์  บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายพงศกร  เครือวัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายพชร  มุ่งวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายพีรพัฒน์  หอมเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายไพรวัลย์  ปริญญานันทการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภานุพงศ์  แฝงวัด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายเรืองชัย  ประกอบเพ็ชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวัชพล  จันทร์มูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายศิรกฤษฏิ์  จันทะคุณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นายอานันท์  พรหมบุญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภัทรพล  สงสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูมินทร์  สุขเกษม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายวีรชัย  ตระสินธุ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายภูริศ  ศรีบุตรตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวกมลชนก  จันทรศรีวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกาญจนา  จำปาทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงคีตาชลี  นนท์ทะวานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวจารุลักษณ์  คำส้อม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวจิดาภา  เกตุหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวฐานิสสะรา  พูนบุญญากร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญพิชชา  นันทะแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวปณาลี  แซ่เหลี่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงประภาสิริ  กุลเทียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์  คำยันต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวลักษมี  อุบลศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุวนันท์  ดีทุ่ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอภิรติ  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวอริสรา  วัฒนศัพท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาววิลาสินี  แก้วเทียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  บุญสมวัฒนวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเจษฎากร  ชาวด่าน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายทัพพัญญู  ภูฉลาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายธนะธวัฒน์  แหลมแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายพุฒิกานต์  พิทักษ์วินัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูมิวรพล  ธราพรสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายเมธิชัย  ทองเปลว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายสุพชร  วรกมล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเอธัส  สกุลพิทยาธร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวกชกร  ศิรินันทชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวกุลวดี  กีรติการกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวณัฐณิชา  ทองเทศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปทิตตา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งจิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวพิมพกานต์  แก้วสายฟ้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาววิชญาดา  แก้วลาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสิริณ  หลวงเทพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุภัทรา  ป้อมเย็น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายณัฐพล  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายตฤณโชติ  แก้วก้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธนบดี  อยู่เสดียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนิติพงศ์  มารูปหมอก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปฏิญญา  ขวัญเปี้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปุญช์กนก  พรมราช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพัชรพล  พลูส้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพันธ์ทรัพย์  ปรัชญาณิชกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภาคภูมิ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภรัตน์  เฉลิมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสรวิชญ์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายเสฏฐนันท์  สนั่นเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอริย์ธัช  เบ้าตุ้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอานันทศักดิ์  สุดตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกนกพร  ปานทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐวดี  ป้านภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนันทกานต์  คำมูลศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปัณฑา  กันยุบล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปิยะพร  ดอกจำปา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพรชนก  วงค์หนองแวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวณิชยา  พันธ์อุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศริญา  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังคีรีจรัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอชิรญา  นาคปานเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอภิชญา  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายจิณณวัตร  เจรอญศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายจิรภัทร  มหาวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายชยพล  พรมพลอย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชัยศิริ  กงถัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนนันท์  บุญสูง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนบดินทร์  เกษาอาจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปริยวัฒน์  ดาสนม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพงศธร  เชิดชู โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพิชานันท์  เปี้ยจันทึก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพุฒิพงษ์  ตั้งจิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูตะวัน  ช้อนศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูธเนศ  ภูดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายวรวุฒิ  มานะกิจกลการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายศุภณัฐ  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสิรภพ  รัษฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอนุรักษ์  บุญนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายเอกพิชญ์  ศรีกุลศศิธร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สังเกตุดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวกุลรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิตตินี  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจุฬารักษ์  ทรงจอหอ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วงเบ้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงดรุณี  เด็ดแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงทอฝัน  ศรีเบญญภากูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงทักษพร  ขวัญวงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญาอ้าย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทรส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงธันยพร  มีสา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงน้ำเพชร  พลหาญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปวีณา  อยู่เชื้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายก้องเกียรติ  งาคชสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายจุมพล  ปิ่นเงิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายเจรเมศ  พิมสูงเนิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชญานนท์  สว่างจิตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชวัลวิทย์  สามารถ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนกฤต  มาอ่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนพล  ปานแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนภัทร  ชมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธีรเทพ  สุธงษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายนักรบ  งอยหล้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพลลภัตม์  น่วมพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภัทรพล  สีหะวงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภาคภูมิ  ทองตุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายยศพัฒน์  ยศปัญญา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวชิรวิทย์  กะบัง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอนุชา  นิลเหล็กเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายอินทัช  ศรีเภา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชณภณ  อินทร์ทูน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกนกวรรณ  มาสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ทาทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจิณัฐตา  เสือดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วเบี่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชัญญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เลิศประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงธัญชนก  เพชระบูรณิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนิจชนันท์  ทองมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวปนัดดา  ศรีมูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ทรงศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัชรี  สีทองทุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมาริสา  แย้มสุทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงมณียา  บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรชตวรรณ  ทองหมู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรัชริญา  คำวิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์กรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสิริภัทร  โคศิริผลอุดม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอัญชิสา  เขียวศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายก้องภพ  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายจิณณพัต  ชื่นตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัฏฐอัฑฒ์  อ้นกลิ้ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำชด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายทรงวุฒิ  ใหม่ผึ้ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายทัชชนฏ  กาญจนสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายธนกร  เดชช่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธราเทพ  ไชยชะอุ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนรินทร์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนิติพล  เพชรหมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายเพชรมงคล  ภูครองตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายยสินธร  ศรีดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรัฐพล  ศรีครินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวรพัฒน์  สลัดทุกข์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวัชรชัย  มาเทศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศุภกร  แก้วเพิ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศุภณัฐ  ศิริแสน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายสถาพร  จันทร์คุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสัญญบัตร  หมวกน่วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอำนาจ  กำแพงงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชฎาภรณ์  อุเทนหลอย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัฐวรา  เจริญพุฒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพียสนิท โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์สูง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปริญสิริ  ปิ่นพุก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินขาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวรพิชชา  นิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศิรประภา  ศิวะบวร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพรชิตา  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงลลิตา  ทองยอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  รักงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอัญชนา  เอี่ยมพิมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายนันทพงศ์  ทองนาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภูบดินทร์  วงค์ยะรา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูมินทร์  ขจรศักดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงทักษพร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนรพร  นักดนตรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนัทธมน  ครูเกษตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมู่เจริญทรัพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ไทสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเกษราภรณ์  จุตตะโน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายชัชนันท์  บุญพา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนกฤต  อั้นอุดม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธนโชติ  จันทร์คะณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนากร  หล้าเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายภัครพล  ไทยกิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกชกร  บุญทองคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงเกวลิน  ติดผาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชัญญานุช  ผิวงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณจันทร์  ม่วงอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัชชา  มีสมมิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธวัลพร  กุลสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินวรรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธารารัตน์  สำเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธีราพร  ทองสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงบัณฑิญา  สีเผือก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงเบญจพรรณ  แสงรัมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปภาวี  ชุนเกาะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปาณิสรา  นุใหม่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปุณยาพร  ทิพยบำรุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงพิรชญา  นาคธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงภทรพร  จันทนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวรรณพร  ภู่กันงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชาติชำนาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จันทรมณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสวาฑีลา  จีนด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสิริวดี  แก้วย้อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุดานันท์  วรสารศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุมิตตา  นาคหลง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปนิตา  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายตุลย์  มีมะจำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนากร  อ่อนแปล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายมนัสพงศ์  สุกเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกัลยกร  ทองแถว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชนาภา  เริงหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่่นบัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐสิรี  ฟองจางวาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธีรนาฎ  ธีระภิญโญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนันทนา  จาบทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปลายฟ้า  โนนสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพรธิมล  พ่ายผา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองดำรงค์พันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทับโททับไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอัญชนา  วรรณะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกนกนภัส  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณธรรม  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายทัตพล  ชุมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธีรวุธ  โฆสิตกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปรมัตถ์  ทองขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปรวิชญ์  วรรณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปรัชญา  สร้อยสาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพีรทัศน์  พัฒนาพลกรสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพีรวัส  ว่องไว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายยศธร  ครสวรรค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวรัญญู  อยู่นิยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวศิน  เพ็งบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายวิกร  เรือนปัญจะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสุภัคกฤษฎิ์  ภักดีสรเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกีรติกร  บุญเรืองศักดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงขติญา  ไทยเลี้ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชนิกานต์  ลีลาพุทธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงฐิติมา  เบอร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศีลกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธณัฐภรณ์  วิชัยศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธนัชญา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธมลวรรณ  กุนดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธารารัตน์  สมพจน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนันท์นภัสรฌ์  ศรีโคตรมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมานิตา  แก้วพระอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวลัญธรณ์  มนทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงวิริญญา  กองศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสิริกร  ตรีสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุทธดา  กาฬะสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวีรภัทรา  ล้านมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกนกพล  นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกฤษฎิ์  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกานต์ปณิธิ  เมืองขวา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายขวัญเมือง  สอนหลวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายจีรพันธ์  จิรชาญชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายณภัทร  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธีรธร  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายบวรณัฐศักดิ์  ปุสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพีรณัฐ  เงินอินต๊ะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภานรินทร์  ชุมช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอนวัช  สมศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณพวุฒิ  ขันทะเสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงกนกรักษ์  พัฒนากุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกุลนัทธ์  พงษ์ด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกุลิสรา  การกิ่งไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงโชษิตา  วรรณบุษราคัม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธนาลักษณ์  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงบุญญา  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปภาพิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปริศา  จั่นเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรวิฐา  วัฒนกาญจนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงรัญชนา  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงวรรษมล  พรมพลอย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์กิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสุภิชญา  นากอ้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาชนม์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงบุญญาวาส  ศรีจริยา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเทพรักษ์  อารักษ์คุณากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายแทนไท  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนเดช  ถาวรศิริเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายธนภูมิ  ปานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายภากร  ชุนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายรพีดวิษ  พุฒบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายอธิศ  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวชิรพล  รัตนประดิษฐกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศุภณัฐ  พลกลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกรวีย์  ผินทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสโรช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงเจนจิรา  เทอเนอร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณวรา  จันทักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธนัชพร  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงนรินทิรา  คงแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงนัทธรินี  เลี้ยงมั่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสนอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงบัณฑิสาร์  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปุณิกา  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมภิพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิมวรา  ทิพวันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงภาวินี  ทมเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงมนทาริน  รามศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยงโภชน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุพาพร  พึ่งแพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอัยยา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอัยลดา  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายกฤษณวรรธ  พณิชีพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายเกื้อกูล  จงเพิ่มพรวัฒนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายจิรายุทธ  เรืองฮุย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายณัฐดนัย  ฮาร์ด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธัญกร  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายนรบดินทร์  วัฒนะจิตพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายบงทด  จิตรละมัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปิยวัฒน์  ยอดมั่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายปิยวุฒิ  เติมเสริม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายยามินคาน  ปาทาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอดิศร  ศรีขน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงกชกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกาญจน์พิชชา  ด้วงทำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงจิดาภา  ไพรสุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชมพูนุท  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธราวรินทร์  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบจากสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปัณญพัฒน์  เมืองอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพกาวรรณ  พรตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพรชิตา  พันลึกเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  รัตนพานิตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทัศน์จันดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรัญญาภรณ์  กุนเสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวรรณนิษา  พรมแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศศิประภา  แพงศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศิริธิดา  นิลรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงแสงฤทัย  สินธุชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวรัชยา  แซมสีม่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปรายฟ้า  ยศเคลื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายณัฎฐวรรษ  วัฒนศัพท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนกฤต  แสนสำราญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายนทีกานต์  จันทร์เวียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนรุตม์ชัย  ทองประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนิธิศ  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายปารเมศ  อังกูลภักดีกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายพชร  ขาวสะอาด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายพิชญชัย  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายศุภกานต์  ปร่งฟ้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพชรดนัย  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกิรณา  จันทร์เกิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงชาคริยา  เสาองค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวซาร่า  ดิออตตาวิโอ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปริยากร  ประมูลศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปานวาด  พิศาลวานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปาริชาติ  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพลอยขวัญ  กาเหว่า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพัชรีพร  ทองดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพันธกานต์  สวนผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงภัทรศยา  สุภชัยปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงมัญชุสา  คำตื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวัชราพร  เสียงเพราะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงศลิษา  สิงห์เรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 นายณฐกร  มีรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายนพนนท์  เพชรแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายปฐมพงษ์  สีวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายอิศวะ  คูไดค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวกัญญาพร  สมตน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  คำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัลยกร  เลาหไทยมงคล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวจิตฤดี  ดวงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวจิราภา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเบี่ยง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธณิกา  จันทร์แย้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวธนัชชา  ยะตัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุษราคัม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวเบญญาภา  พุฒิพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวปวีณา  ออกเจนจบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวภัทรวดี  เจริญพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวภาวินี  นิยมสมิต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวิมลสิริ  วิรุฬหสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศุภตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิริกร  เลาหไทยมงคล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวอารยา  คำอิ่ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงไอลดา  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายธนบดี  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายชุติพงษ์  นาคสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายณภัทร  วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นายปณวัตร  ศรีม่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายมงคลวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นายโรเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด  เกรกอรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายเอเชีย  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นายพงศพัค  จรรย์สุปรีย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวกมลฉัตร  นิลศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวกุลธิดา  รองอ่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวจิณห์นิภา  ภู่สีม่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงดลฤทัย  รอดมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนนลนีย์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปริณดา  ศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวพิชญานิน  ไปปลอด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภัคนิษฐ์  วนิชย์ถนอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสมฤทัย  เส็งหลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวสุธาทิพย์  สมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวอริชญา  โสพันพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวอลิซาเบท แคทธารีน  เกรกอรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายกิตติพงศ์  ศิริปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายนรากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายปราบดา  บุญปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นายพีรติ  ว่องไว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฉัตรวัฒนาสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวธัญญรัตน์  ช่วยพยุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายณัฐชนน  แหวนชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐการุณ  หางศร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวทยากร  คุ่ยต่วน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวปรนีณ์  บุญเยีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวพิชญาภัค  สิงห์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวศิรดา  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวสิริกร  ไข่สิงห์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศศิประภา  มูลณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธนรัฐ  ราศรีชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศุภณัฐ  ชูเกียรติอารีกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกมลชนก  เมืองนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกรชนก  ยิมศิริวัฒนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกัลยากร  การกิ่งไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แถมศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิทักษ์สันติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณิชนันท์  พฤทธิจิรวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธมนพัชร์  ชายเดชกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศศิชา  กิดาการก้องสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงศิริพร  วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นายกรกฤต  คำวันดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นายฉัตรณรงค์  พงษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายชลัท  นุ่มสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายทัตเทพ  ด้วงมาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นายวิญญูชน  สังขะเลขา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงประกายดาว  คุ้มเปรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวกัลยรัตน์  จารุสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกตพร  มาลัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวจิตติมา  พูลส้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์อ่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวชลิดา  หุ่นทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวชุติมา  ใบทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวธนพร  สงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองมาลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวปิ่นญฏา  ยศปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมณฑิตา  เพ่งพิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาววรปรียา  กุลสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาววรรณิภา  ตันติบูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศุภกานต์  สีคุณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสาริศา  มีสมมิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสีรุ้ง  แก้วสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองเวช โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงทิพย์แพรวพรรณ  รักษาแดน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธัญญพัทธิ์  สีจันทร์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศศธร  อิ่มจันทร์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์จักร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรสำราญ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพงศกร  นิ่มแสวงกุล โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ภวัฒน์กุลภาคย์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนุชนาถ  กองคำ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปิยาภรณ์  มีศรี โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรัตนากร  ทองสุข โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงรัตมณี  นาคเกตุ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงลวิตรา  เตชะโคบุตร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวรรณวลี  เตียวตระกุล โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวิชุดา  กงคูคำ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานโอ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุชาดา  ทองสุข โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายบุญมี  นันโท โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอดิสร  กุนากุล โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจิราภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงญานิกา  ศรีปิ่น โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธิติกานต์  ชัยสงคราม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงนทีกานต์  ดวงเสาร์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพลอยชมภู  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เปล่งกล่ำ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงศศิวิมล  โกมาร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยนึ่ง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายอนุพงษ์  บัวผัน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายพิมพ์อัปสร  จำรัสจิตร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชฏาพร  ไวยรูปี โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงญานิกา  ปานรัตน์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณัชชา  ฉิมมา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงนภามาศ  นิ่มสนอง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธราดล  อูปคำ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อิ่มหิรัญ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสกาวเดือน  ุ่อุ่นใจ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอุษา  วงษ์ทำมา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธนัฐชา  จันทร์นาก โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงบุญทัน  อินทอง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพรชิตา  ปานเขียว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงวนิดา  จำรัสจิตร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีอ่อน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอภิญญา  มาศวิจิตร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนิสา  เฉลิมทอง โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณพล  คำสมบัติ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธันยพร  บุรพพงษานนท์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายอัชฌา  วิริยะชาติ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายน่านฟ้า  หานาม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายประติมากร  สมร่าง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวัทนพร  ป้องนนท์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกมลรัตน์  ขุนศรี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนิรัชพร  จงชาญสิทโธ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงรินรดา  บัวไพรินทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงภัสสญากรณ์  ดอนชมไพร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงภัทรา  ศรีกุลศศิธร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เกษามูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชมภูนุช  เจริญพูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงศุภกานต์  ฟูปินวงศ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายวันมาฆะ  อินมาสม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนกฤต  แก้วพันยู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายเกียรติราชัน  ยารังษี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายศิรเมศร์  สินเครือสวน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมสาน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐดนัย  กรองสิน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 นายสิรภพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวธวัลหทัย  สีมา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายวรินทร  เพ่งวรรธนะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวศุภากาญจน์  คล้ายแก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวเจสิตา  กามิน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองมี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปาริชาติ  โศกค้อ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  โกษาจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวศริญญา  วันทิ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงทิชากร  คำภูมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายอดุลวิทย์  แก้วตัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอัญจนา  ตาลสุก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายกฤษฎา  คงสุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วิภูนารา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวรัทยา  กันยัง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงบริมาส  แสนใจวุฒิ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงวาสิตา  ชัยเทือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญจอม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกนกกร  ใจวงค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายนาราชาพล  มิ่งรอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปิยนันท์  จันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปัณณพร  คล้ายผา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงเยนนี่  ติง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายจิระศักดิ์  ริเดชพันธ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธราธิป  สมสารี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายวรเมธ  โรจน์บุญถึง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุนทร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธนัชพร  บุญแข็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงชนาภา  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นายพิชญุตม์  กันทะนะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวจณิสตา  แก้วมิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวบัวไพลิน  กันต์โฉม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวนริศรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายอนุกูล  แก่นสารี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  แก้วคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงสุภัค  ทองเงา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวบัณฑิตา  แก้วทูล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงรัตติการ  บุญแผ้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวณัฐณิชา  ก้อนพรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชุ่มเฟือย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวรุ่งทิวา  ส่งแสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวธนาภรณ์  ทองมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายวรพงศ์  จันทร์เปา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวศิริญาภรณ์  หล้ากันหา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายพัชรพล  โรจนสาโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวรวีวรรณ  สุริยา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกฤษณา  กิด่วน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขชาลี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายจิตรตฤณ  คำตระพล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวยลรดี  แสนวงศ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นายพนธกร  มันเชษฐ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวปพิชญา  คำกัง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นายจักรี  กันนิล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายยศกร  เรืองปิยะเสรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นายเขมรัฐ  กุลาชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวรินลณี  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวปุษยา  ทองทึง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวณัฐสุดา  แก้วสีนอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวพัณณิตา  พิมพ์เสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวศศิธร  นูสา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวกัญญารัตน์  กันตีฟอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวมัณฑนา  ราชอินตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวศุจีภรณ์  แพงย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวอลิศรา  จันมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวธัญพิชชา  สมทางดี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาวสุพิชชา  หลักเพ็ชร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวพัทธ์ธีรา  ตรีกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวอัจฉรา  บุญแท่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาววรัชยา  แก้วตัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงจีรรัตน์  บุญยอย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพิชญา  ชะลอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวแก้วกาญจน์  บุญไทย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวสรณ์สิริ  วงษ์มามี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวนัฐสุดา  กลิ่นษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒหมื่นไว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวนัฐชา  เสือคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวปภาวรินทร์  ดาหา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณยศ  พุทธสิมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวใบเฟิร์น  บุญเหลือ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวศศินา  แก้วจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายณัฐวุฒิ  แก้วเบาะคำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวคนึงนิจ  คำแว่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงธนิษฐา  ภิญญะโพธิ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาววีนัสรา  คงเจริญ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายศิวกร  หอมจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวมธุรดา  เชื้อชู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวปารียา  ภักมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นายสรศักดิ์  กิทำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายธนพล  คำดัด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวคีตกานท์  แก้วเบี่ยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวปาณปวิณ์  ภาคพรหม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นายขชัย  บุญเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นายวัชรชัย  ศรีวรรณชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นายพิพัฒน์  วันยศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวอนุตตรา  คำเมือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวณัฏฐนิชา  คันธีราช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวศศิธร  ศรีไทย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวณัทพร  ศรีสุนทร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวกัลยรัตน์  กรมกอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวกัญญารัตน์  ติยะวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวกัญณรินทร์  กองเส็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพัชรานันท์  กมลเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวเบญจพร  สุรัตนศิลป โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวไอยรดา  เอี่ยมไรวัลย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นายพีรกานต์  จันทกูล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวกัลยาบุญ  แท่งทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวกิตติกา  โกศลจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นายธนวัฒน์  กงจีน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายคุณาสิน  พานแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายกฤติธี  ตรีสอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวสุธิดา  กันหา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายปวริศ  จันทร์ตึน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวปฐมาภรณ์  คงประโคน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวปาริฉัตร  บุญจันทร์เชย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวอริสา  หันธนู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกัลย์ศรุตา  ด่านรัตนกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปันพร  แก้วทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภัทรสุดา  จันทร์วรพิพัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภูริพัฒน์  จะจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาที โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายพสธร  คำค้อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงญดา  โคตรสำราญ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวิชิตา  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงเบญญาภา  กุนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจิราพร  บุญเกิด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายสุรชาติ  มลวัง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธันย์ณิชา  ธันยาปิยวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชญาเม  บุญทศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงรัตนาพร  วิสัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวิชญาพร  กันต์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงรติมา  ทองอัฐ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกษมาภรณ์  กันต์โฉม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงรัชดาพร  สุภาษิ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์จอม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายณัฐพนธ์  ไชยปาละ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพีรณัฐ  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงปุญญิศา  อินดีคำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพัณณิตา  กิด่วน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายกิตติธัช  คำมั่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์สีดา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุภาวดี  อินปาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 นายวชิระ  เสียงล้ำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นายพงศกร  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นายภูวดล  คำดัด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงธนารีย์  มีกำลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสุธิมา  วงค์สวาสดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นายธีระศักดิ์  พุฒระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวชลธิชา  อนุพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงบุญฑริกา  สุขขี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวนันธิตา  ปันนา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกิตติพล  พุฒระ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพัศญา  อ่อนตาย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงพิตตินันท์  วัฒธงชัย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงยุวธิดา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชนิสรา  กิเกียน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงเบญจมาศ  สมจิตร โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงวิมลรัตน์  พิลากุล โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวิพาพร  ชุดชา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสิริวิมล  รักษาชอบ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวรัญญา  หิรัญเพิ่ม โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายศุภกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสิริกัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงวชิรินทรา  เนตรประกอบ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงวนิชา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงสุวนันท์  สัญจร โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฉิมมา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงรัชนีกร  ฝ่ายอากาศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงชฎาพร  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลเสน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอรุณี  จำรัสไว โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกัณฐิกา  ธรรมรักษา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงมุตา  สีงาม โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายศุภวัฒน์  นามเสียงสี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์จันทร์ทา โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวชลธิชา  แป้นจันทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพิชชาพร  ม่วงคุ้ม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวพิมพ์ธีรา  ศิลปชัย โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงรัตติยากร  ทำนา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นายคุณานนต์  ทองอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายธนกฤต  จำบุญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงทอฝัน  วรราช โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสิธิศิรินทร์  กลมกลึง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายศิโรจน์  เฮงสิ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นายธันวา  กันคร้า โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายมงคลสวัสดิ์  จิรเดชโยธิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายประกฤษฎิ์ธัต  จิรเดชโยธิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญช่วย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธีรารัตน์  แตงโม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปิยวรรณ  กุลพรม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงนภัสสร  ประดับวงศ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยธีระ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศศิประภา  ลีสินลา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมเพชร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงหทัยชนก  เพ็งจัตุรัส โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวรัญชลี  รื่นพืชน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพรรณวง  วงค์ทองดี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธิติมา  สงกาผัน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายณัฐพล  คืบขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายณัฐพงศ์  จ่ารักษ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงภัควรัท  มีโพธิ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงกมลวรรณ  กลมเพชร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงสุดารัตน์  อินแพน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอันธิกา  อิ่มเต็ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงลออรัตน์  ธนสารอนุสรณ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงลลิตวดี  พรหมรินทร์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชมชื่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัดเมือง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  วงค์เมืองแก่น โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพรสุดา  ลานณรงค์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงเบญญาภา  พั่วทัด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนิศานต์นิษฐ์  อินทรผล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงธารทิพย์  ธุระทำ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธัญชนก  โปรดสูงเนิน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงทิพย์กานดา  ทาระขะจัด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณิชา  ทวดสุวรรณ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงช่อชมพู  พวงจำปี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชูโคกกรวด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงกมลชนก  พงศ์นิสภกุล โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายสนธยา  ทำนานอก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายวรานนท์  เจ๊กทอง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีเบญจมาศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายพงศ์สิทธิ์  อินทรจงใจ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายวชิรา  อิ้งทอง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายสุทธภัทร  รักกุดเวียน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกิ่งดาว  เพชรกัณหา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงชมพูนุช  ปานทอง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อมรึก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงทักษพร  ชาติเผือก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธิติมา  กลมเกลียว โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีภุมมา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรเพ็ง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุภัคประภา  บุญแจ้ง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น