รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวณีรนุช  ยิ้มสบาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกัญญาภัค  สดโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชนกนถา  ศรีสังข์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพิชชาพร  คำแปง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวศศิธร  ระเวกโฉม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวพิมพิชญา  ทาปง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวธนัชพร  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณิชกานต์  แตงอ่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญชันษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวชญาณี  ศรีแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนภัสสร  บุญศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววรดา  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวปาณิศา  จริยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  บุญคง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวณัฐนรี  ช้างพินิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวจีระนันท์  ใจกว้าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาววรินธร  มาลัดดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวธันยพร  ดินไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวชนกนันท์  แตงสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวันเลิศ  คำมาเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวรมล  หอมอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวรักษิตา  พุทธวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวศศิวิมล  คุปตรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวธัญพร  ติยะวิสุทธิ์ศรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวปรวีร์  โทนแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวสุมาพร  สารพินิจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวพิมญาดา  กลิ่นทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวกุลนาถ  เรือนคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวิสสุตา  พฤฒินันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวธนภรณ์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวธนวรรณ  ทับทัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวรันฐิตา  ทาทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงนันท์นภัส  เถาพันธ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวธมนวรรณ  ตาวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวญาดา  กิตติวิริยกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงรอด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญสวรรค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวริษฐา  มาขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนภัส  วริทุม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอภิญญา  คงน่วม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชลกร  ขันธ์แก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศิริวัฒนกุลรติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเรมิตา  จำลองราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกมลนันท์  ศรีอ่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศรีอ่อน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชนัญชิดา  พรมรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอังศิณี  จันทร์เกษม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุพิชญา  สวนนุ่ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวภัทรวดี  ดวงเพ็ญมาศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธนพร  ชูช่วย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวชุติมณฑน์  มีชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐิติปุญญา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกนกณัฐ  สุรณัฐกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปภาดา  เชื้อคำลือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัฐกานต์  แก้วป้องปก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อมรนารา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดสวาท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวณพิชญา  ทาเวียง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวริศรา  ตราชื่นต้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวจิตรลดา  ขัตติวัง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวพรศิริ  พุทธรักษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัญดา  เกศรินทร์ธร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวญาณิน  นาคน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวสตรีรัตน์  แจ่มเมือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวอาราดา  คหัฏฐา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวพัชรวลัย  กัดผุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์สา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกุลฑีรา  วังสระวิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศุภานัน  คงสน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุชาวีร์  อาวะกุลพาณิชย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศุภิสรา  คล้ายแท้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวกมลวรรณชนก  สุวรรณเทพ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวศิวารมย์  กองเต็ก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปวริศา  ไทยานุสรณ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวนวรัตน์  ทองถัน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจิตรทิวา  ลอจิตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวปัญจมาพร  จันทคุปต์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวพิชญมาศ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวธวัลรัตน์  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพรชิตา  แจงทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชุติมา  คงอยู่เย็น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวศุภาพิชญ์  คำแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนรมน  เกิดเกตุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทียนแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวรัญญา  เผือกเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวกุหลาบ  อนุเดช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวิภาวี  สุจริต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวชนิกานต์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวอังศุมาลี  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงวิรดา  ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรรษา  เสาวกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรบุญญา  เคี่ยมทองคำ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์สุกปลั่ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปลายฟ้า  เจริญภักดี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรินรดา  สัสดีเดช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรมณีลักษณ์  สุวรรณธเนศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกัญญาณี  สุขสบาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอังศวีร์  เฉลิมวิสุตม์กุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์จันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปาณเฑวี  นนทสุต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวณัฐณิชา  สุดจิตร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนัฐริกา  เดชบุญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัชชา  ธนวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศศิชา  พงษ์พานิช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชนิตา  ใจกล้า โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุพิชชา  ทาตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินทรเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บุญเหลือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐชนน  ปิ่นสกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐประภา  ขวัญวงศ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวอัญชิสา  พิริยะกฤต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวณัฐนรี  แสงชาวนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวิจิตราพร  ภมรกูล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงญาณิศา  เทียนขาว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุขชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธนภรณ์  ร่วมสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะคา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อันเตวาสิก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวพัชรมน  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุวิดา  จิตรอมร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงบุญญาพร  อินทะรังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพัชราภา  เนตรจินดา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิดก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวชนภัทร  พนาอุดมสิน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอัญญาวรรณ  โพธิ์ดง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลหน่าย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอารียา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สนประเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวณิชกานต์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเอมมิกา  บุญธรรมมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภัทรวลัญชญ์  เอี่ยมคิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภัทรพล  ทองแย้ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สอดเนื่อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูมจะนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสิรภพ  ศรีใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายบารมี  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธารินทร์  หวังตระกูลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายศุภวิชญ์  เนียมหอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูริทัศน์  นุ่มมาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณภัทร  พรหมศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 นายปฏิภาณ  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูรินทร์  ฟักแฟง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกฤตภาส  บุญโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายจิรายุ  อุดมมานะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอินทัช  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายยศสรัล  ปานศรีนวล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนพัฒน์  เฉิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปรเมศ  ตีระวนิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนรัตน์  วิตันติวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณภัทร  นาคสุขมูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายวิสโขท์  เจ่าสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัชกฤช  วัฒนศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธันย์ชนก  พิมพ์กะภีร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นายภูริวัจน์  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายปรเมนทร์  จันทร์ดำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเนติพล  บุญศิริรุ่งเรือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธันยธรณ์  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอานนท์  อ้วนลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายวิรัช  เดชะคุณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสรวิชญ์  วิเชียรไพศาล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายมนพัทธ์  ดีอินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภัคพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภาคิน  สาระประเสริฐกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพรธิดา  บุญทวี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงบัณฑิตา  เอี่ยมสำองค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสรวิศ  สุขเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกันติชา  ปัญญามา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุวรินทร์  ศรีวิจารย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกรวิชญ์  ชูตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจุฑาลักษณ์  ลีฬพงษ์พิมล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายศุภนัฐ  อินทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสิรภพ  เอี่ยมบางทราย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพงศกร  จัรทร์ดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกฤษณพงศ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปาระปิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจิรเมธ  ฟักปลั่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอานนท์  พูลสะดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเชาวนพงษ์  สัจจะวัฒนากิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนพดล  ทิมเครือจีน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวรภัทร  อภิวงศ์งาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายมาวิน  ศรีชาติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สหกุลบุญญรักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณภัทร  ดารารักษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายคณิศร  ทับดิษฐ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกีรติ  เสือสงวนศักดิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายประวันวิทย์  กันภัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายภูมิรพี  แสงจันทรา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณภัทร  เกษมราษฎร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณภัทร  โสภณนิธินาท โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เครือวงค์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปรเมศวร์  อาจสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวัสนกร  วาสนดิลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายน่านณภัทร  เอมอิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเตชฑัต  เขียวแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายพีรณัฐ  อยู่เมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวชิรญาณ์  ภุมรินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปุณณัตถ์  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายจิตติพัฒน์  พิมผาสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปรินทร  ด้วยสาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกิตติพิชญ์  คำเภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพลภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวชิรกร  มีจักร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จิวเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวิสาขมาส  บุญจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายมนัส  เมฆทับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกษิดิศ  โปสพันธ์ุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงวรางคณา  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายไพฑูรย์  ทองมีศรีสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชวกร  ไชยมงคล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปวริศน์  วุฒิศิรินุกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนริญญ์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายคุณานนต์  ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธีรภัทร์  จันทรมณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศุภสัณห์  เรืองจุติโพธิ์พาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายยศภัทร  เทียนขาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกษิดิศ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธีรภัทร  ติณะคัด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภัทรดนัย  คำสวน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศิษฎ์  โอภาสจิรวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชวกร  วชิระอังกูร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณชกร  เอี่ยมละออ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายพลธวัฒน์  ทองงามขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายรัชชานนท์  สมควร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายชนม์พิพัฒน์  พุ่มกล่อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชิติพัทธ์  ควรอักษร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายณัฐวัฒน์  พัสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายวิทวัส  กลิ่นขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายชัยภัทร  ศรีมณฑล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปุญญาภัทร์  สอนง่ายดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูดิศ  ศรีพวงทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายชินดนัย  ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภานุวัฒน์  อำภามณี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายวรายุส  พูลนุช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายปิยวัฒน์  มีศิลารัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายจิรพัฒน์  คุณมั่น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายณภัทร  ปลื้มวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายปพนสรรค์  สมบูรณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวชนกชนม์  ทิมคล้าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายปารเมศ  ลอยเวหา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐกฤต  สายเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายรชตพงษ์  เทพพระแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอริย์ธัช  ขวัญยืน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวีรภัทร  นุ่มนิ่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธัชชัย  บุญญะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายมโนภัทร  ชาญกล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัชพล  ไพบูลย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายภัทรภณ  สิทธิยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปพิชญา  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายธีรศานติ์  คำวิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายภูธิป  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายนิตธิศักดิ์  ชูสาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายบัญญพนต์  เจียมศรีชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายปวีนวัช  ศรีผุย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายศุภวิชญ์  เทียมทิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพศิน  บุญก่อน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายกำภู  ณ อยุธยา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสุรวุฒิ  พูลเพียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธีรภัทร  อมรวิภาดา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวทอฝัน  เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนบดี  นิตยเมฆินทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายอินทัช  หวังตระกูลดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอัครชัย  ฉัตรชัยเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายณัชภัทรพงศ์  มาเนียม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวเกสรา  ยืนยาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวธัณย์ชนก  ชัยเสนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชวิศ  วัฒนาแสงรุ้ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจักรภัทร  ไต๋สกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณภัทร  สิทธิยศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายไพรพันธ์  รักธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายจิรายุ  แก้วเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพิชญุตม์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกฤษณะพล  อยู่รอด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายศิวกร  ขันทจันทร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายณภัทร  แสงสว่างวัฒนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายชิตพล  ปานมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายชิษณุพงศ์  รัศมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเทอดภูมิ  เจริญสุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปรัชญา  กะลำพัก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธนัตปกรณ์  ขำวงฆ้อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวิธวินท์  ศรีผุย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายพันธกานต์  หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพศวัต  มีผดุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงเพียงฟ้า  มั่นเจริญศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายธนโชติ  เลิศเสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวอนัญญา  ทับจีน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเมธวิน  ด้วงแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายตฤณ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนัทท์  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายไรวินท์  อินทสิทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอัมรินทร์  ทุยคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัชพล  ภู่พงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวศะ  หอมสะอาด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธีรภัทร์  ทองงามดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายบัญญพนต์  ภูมิผล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายจักรธนพันธุ์  พันธุ์ศิริ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกฤษณะ  เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธณภัทร  เส็งพานิชย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธราพงศ์  เมฆประดับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชัชพงศ์  พันธ์แสงดาว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปฏิธาร  สุดใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชาคริน  เสียงพานิช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายอภิวัฒน์  ศฤงคาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอรุธา  ดาสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นายวรวิช  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกนก  เงื่องจันทร์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายกฤต  บรรเจิดพงศ์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกฤตพล  คำเพราะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกัปตัน  พึ่งเป็นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชโยดม  สีสืบวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายชัยชนะ  จังติยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณกฤช  ลิยงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายต้นแบบ  จันทะคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายถิรพุทธิ์  บุญกลัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายแทนไท  สอนจิตต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนกร  ปิ่นสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธนกฤต  แสนย่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนกฤต  วัฒนะจีรากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธนากร  คล้ายชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธวิวรรต  สอนเณร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธีรภัทร  โพธิรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายปิยะสิรวิชญ์  ประจำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปุณยวีร์  นาคสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพณพล  อ่วมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภาณุ  จันทร์หอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายมิตรภาพ  นาคมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายรัชพล  แปรงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวรรธนะ  ศรีวงษ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวศา  ผดุงนิธิถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวัฒนธร  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภโชค  ไพเราะห์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายศุภวิชญ์  วิรัชลาภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสุวิจักขณ์  หงษ์ห้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพลากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิณณพัต  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิณณพัต  เชื้อเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนพร  ทับผดุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธัญชนก  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลวิริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุวิชญา  เชิดชูจึง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกนกศักดิ์  ช่วยออก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายกฤตณัฐ  ขำดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกฤษฎากร  เทภิกัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายคณาธิป  ตวงรักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายคณิศร  พันธุ์ทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเคนณภัทร  เกลียวทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายฉมาดล  ถีปรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชยางกูร  เพิ่มพล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชวิศ  อักษร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายไชยพน  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายดนัยกฤต  คำเพ็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายแดนไท  ขอร้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายเตชัส  ยศบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเปศล  กลั่นกลอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพงศ์วิพัฒน์  เจริญเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพิชิตชัย  เทียนสว่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพีรวิชญ์  คำฝั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพีรวิชญ์  โชติมานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภคพัทธ์  จุลไม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภีรวิช  ภักดีภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภูดิศ  วรสร้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายเมธา  วิปรวณิชย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศตานนท์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสืบสกุล  สืบโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสุกฤษฏ  ปราบสมรชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสุวิสิษฐ์  มณีกาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกมลนัยน์  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์บุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลสงวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเกศกนก  แปงขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงจุฑามาศ  โม้คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงดิษฐ์ญานันท์  พงษ์ดาบเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงทรงอัปสร  คำแสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปาลิดา  มะโนวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพรรัมภา  จันทร์รุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงภิญญดา  แก้วนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์สุกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวิชชุดา  อยู่อ้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สุขลำภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกฤตเมธ  จันทสุด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกษิดิศ  จันทร์ใช้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกันตพงศ์  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกานต์กวิน  ดีณรงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายชุติเทพ  วงษ์กาวิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายณัฐภัทร  เรืองพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายดลสันติ์  โพธิแก่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนนันท์  วรรณทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธนวิชญุ์  ทิพย์วิชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธีระพล  จ๋อยเจียม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภวพัฒน์  จันทร์วงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเมฆาวินท์  ยุทธภิญโญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายรัฐชานนท์  สมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวชิรวิทย์  ผาสีกาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายวัฒนากรณ์  วรวัตสิริพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายศตพล  สืบจ้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศุภกฤต  พรวนทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสุทิวัส  จูยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเกศพล  เผือกชาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอภิรักษ์  พงศ์เลิศคณิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายจักรภัทร  ชมภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเดชาธร  รภาจิตติกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายทรรณรต  วิชัยโน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนภัทร  พูลจุ้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธีรภัทร  บัวเพชร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนัทฐนันท์  เปล่งศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปกครอง  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปณิธาน  ปานใย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายปิยพัทธ์  อินผูก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภัชรวุฒิ  ยศตะโคตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอนุภัทร  วันเสาร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนียมท่าเสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจักรกฤษณ์  เรืองประพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายจิรพันธ์  เหลี่ยมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายชาติปราโมทย์  เทศเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายชายชยุตม์  อาริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปริญญา  แก้วคต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพสิษฐ์  สังข์ศาตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายรัฐยุฑ  เฉยปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอนาวิล  แสงสี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายปัณณทัต  น้อยนิตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายกฤติพงษ์  ศรีมงคลธาราธร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายชนาธิป  เชียงไฝ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายณัฐกิตต์  นันตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายตั้งปณิธาน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนกฤต  สมศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนพัฒน์  บริรักษ์เลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธนศิษฐ์  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายธนัช  แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธามพสิษฐ์  ชลสิทธิกานต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปพน  หิตมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายรัชชา  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายวรวีร์  ตั้งศรีสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวัชระ  วิริยะกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายวีรภัทร  คำเฟือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายหมื่นไวย  ศรีหมื่นไวย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายอัยยะภัทร  ขอบเขต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเอเชีย  อ่อนพรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงแคทลีน ศรัญญา  เคลนเนล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชนากานต์  ธนะสัมบัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนริศรา  โชติรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปัญญภัทร  กำจาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หลิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงวรัมพร  ชัยสุขขจี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอรชพร  บุญเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกันณวัฒน์  จันรุน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกิจการ  ใสสีสูบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธนธัช  ธำรงโสตถิสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนัท  สารเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธีรภัทร์  ประสาทสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายประดิพัฒน์  อวดอ้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพันธวัฒน์  มั่นแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายรัชชานนท์  เคลือบมณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงทักษพร  กองเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรักสิริน  ช้างสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรกมล  ทองแห้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกิตติทัต  มาเพ้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายชัยวรวัฒน์  ชัยวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายณัฐพัชร์  บัวคำโคตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนกร  วรรณจักร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายนวัตกรณ์  สุวรรณประภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพิฆเนศ  อิ่มแจ้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภูธเนศ  แจ่มใส โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายวิชยุตม์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศมพร  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายศิวรักษ์  ศรีเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสุเมธ  ทัพศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายเสถียรพงศ์  แก้วเมธีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกฤษดากร  ม่วงรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายชณุพงษ์  สีตาแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายชนาธิป  จงเจริญพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายชนาธิป  บุญรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายดานิเอเล่  กาลิ้ซซี่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธนกฤต  อมรเทวภัทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายธนพงษ์  กิ่งเส็ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนพล  เมืองสันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุญมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธีระกิต  ทิพย์พรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายบุญฤทธิ์  หล่อเมืองทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปภพพงษ์  ท้องฟ้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปิยพัทธ์  บัวสมบูรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายพีรดนย์  บูรณะถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายยศกร  ราชวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายรชต  มีรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวรอรรถ  ปัทมะสุวรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวัฒนพงศ์  มโนรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศุภกฤดิ  แป้งหิรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายสุพศิน  ศรีพลากิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอธิป  ภมะราภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกษมาวรรณ  ชมภู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพิชญาภัค  แพ่งเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพิมพ์ลดา  พัทดิพันธ์ปรีดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายเกื้อกูล  เชื้อเอี่ยมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายอภิวัฒน์  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายคีตภัทร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายรุจิภาส  คำแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายจิราธิป  เพ็งแสงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายฉัตรชัย  อาจสาลิกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายชลทิศ  คำบาง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายชานนท์  ญานะวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายฌานินทร์  จูทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายฐิติพงศ์  เปอะปิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายณรงค์ธร  เขียวอำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัชพล  ดีมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณัฏฐ์  เชตะมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายดิศสรัล  ทรงเกียรติกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายถนัดชัย  ชื่นชุมพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มณีรัตนาพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธีรไนย  รักษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายนวพล  เผ่าชู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายนุกูล  คำไท้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายพงศพัศ  พรขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพลภพ  อัคนิถิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพัฒนพงษ์  พลอยแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพิริยะพงศ์  อุดนัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์สมใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพีรพล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภาคิน  วรสร้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญาสงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภูมิภัฏ  บุญยรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายรัชชานนท์  ปานช้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายรามราช  ธูปแจ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายวรชิต  วงษ์ปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวรวิช  บำรุงเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายวาคิม  ปั้นเกล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายสรวิศ  กลิ่นลอย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอธิบดี  ทองสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายอภิวิชญ์  วันทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเจิดรัสดา  มุ่นพุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณิชาพร  ฉ่ำวารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณีรนุช  อินทพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงบุณยวีร์  มั่งแพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพรกนก  ทองเหล็ก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวิลาสิณี  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายจักรธร  สุขโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุปะเท โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกีรติ  รักสัจจา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายณัฐภัทร  ดังดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนพล  ระบอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายธนากร  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนครินทร์  มั่งเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนัฐชนน  ศรีสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวรวุฒิ  มั่นคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายปิยวัตน์  ศรีโยธา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายพัทธดนย์  เมืองมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพันศักดิ์  พาโทน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายพุทธศาสน์  ศรีภูธร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายภานุวิชญ์  พยาวัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายรัฐพงษ์  เรืองมั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายวรัญชิต  ชมชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายวุฒิชัย  ใหญ่ตระกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายศุภเกียรติ  ไวยสุนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายสุทธิภัทร  ชำนาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธนกร  แก้วทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายปิยพัทธ์  คันทะเรศร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายสุธินันท์  ทองปิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายกฤตพล  เขียนงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายกฤตพล  ไคร้ชม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนกฤต  ยาตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วจีน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพงศกร  สุวะนิช โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายรณพีร์  สุภาภรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายกฤษดา  แก้วเปี้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายรัชภัทร  เศรษฐธรกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวชิรดิตถ์  สีนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 นายจิตติพัฒน์  บางอ่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายชัยรัตน์  ทองมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนพล  ทองประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายนิธิกร  มั่งคั่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายปกรณ์  หลวงกว้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นายโปษัณ  โตศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายพลวรรธน์  กลิ่นแย้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายมนตรี  จูอ๊อต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายสิระ  อินสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 นายสถาพร  ลำไย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอณุศิษฏ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นายสุทธิพงศ์  ขันคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายจักรกฤษณ์  จันสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงนิธิพร  นนทการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นายจีรศักดิ์  จิตรผูก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธนากร  คนหลัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายธีรวุฒิ  แสงจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายรัชพล  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายสุรสีห์  ร้านชิตวงศ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นายอัษฏาวุธ  แบนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายณภัทรกร  เป็งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายตรีชิต  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธนา  ทับเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธิติกรณ์  เลี้ยงเชื้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินาบะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพ็ชรสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทองอู๋ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายพงศ์พัศ  รอดพวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพลชนก  พิมลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพิทักษ์พล  วันแว่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพุทธกร  จันทร์ไพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายภัทรพล  สนโต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภาคภูมิ  เพชร์เอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์สุภาเสน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภูสมศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายศิรสิทธิ์  หิงสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยบู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปัทมพร  เชตุทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีจร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณิชา  จารุชวลิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงทักษ์ณภัทร  อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เล็กอุทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ดวงอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงรวิกานต์  แก้วพูลปกรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงวราภรณ์  พ่วงบางโพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงอภิชญา  สุขเสริมศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายไกรวุฒิ  ดาดำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายชยานันต์  ชำนาญยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายชุติเทพ  ชำนาญยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายณัฐปพน  รอดเนียม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายถิรฉัตร  เจริญศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนัช  เมฆหมอก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธฤต  แก้วสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธัญ  รัตนศิริกุลชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายนิธิพล  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายบวรทัต  เกิดส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายปัณณวิศ  ขวัญเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายไผทพัฒน์  โมลี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายพณิชพล  วงษ์พรวน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพิชิตชัย  กุดคล้าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายพิทวัส  ทับแว่ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูวรัตน์  พึ่งเงิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายรามนรินทร์  ตั๋นคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายสรเชษฐ์  มีปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายสิรภพ  โพธิ์งาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูริสัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงจามิกร  ภู่โต โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนาภัทร  เกิดส่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณัทนันท์  ทองกระสัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธนภรณ์  คงอยู่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญวรรณ  มาศภมร โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภัคภร  ชวธนาธิคุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายกฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธนบดี  จิตติธาดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกตุทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายพิชญุตย์  เหรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายวุฒินันท์  อิ่มเอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพันยู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทักทอนพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงน้ำทิพยรัตน์  กูลพำนัก โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพัชรีพร  ชัชวาลย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงวาริศา  เล็กวิไล โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวิชญาดา  มณฑาทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐนันท์  ตาทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกชกร  อยู่อิ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงกชรัตน์  กลับใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกมลกร  พิมพ์อูป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเกษรินภรณ์  ปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวประทุม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชลธิดา  ทองดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัชญาธร  แกล้วกล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แปงการิยา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงธนพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนวพร  ทรกะถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงบวรลักษณ์  มูลคง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปุณณมา  มาสุด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพรจิรา  สุวิมล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพรภิชา  ขาวนวล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเปี้ย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพัทธลดา  วอนอ่ำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพิชญา  ดีอุดม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ทรัพย์สุคนธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงภิชาพรรณ  ณ พิกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฤกษ์ดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงมัณฑิตา  เวสารัชชนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  บรรเจิดพงศ์ชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงจิราภัทร  จักรสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวิภาวานี  ทาติด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศิวารยา  แสนบัณฑิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงฐณิชา  พุ่มอรัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธันยธรณ์  ทำนุพันธุ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอัญธิกา  มากี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ทรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณิชกานต์  ซอกิ่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงทยาภา  เอื้ออรุณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธนพร  หนูแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกรวลัย  ตาดพริ้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกฤษณา  กันทะยศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มานะชลวิทิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกิตติยา  บุญพุก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐวีมิกา  ม่วงศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฐนพิน  แก้วกุลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณิชา  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงดวงหทัยทิพย์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงดารินท์  ชีวะประวัติงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงทบทอง  ก้อนเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงทฤตมน  เทพสาธร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัญชนก  ชุ่มกลิ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูสอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนันทมาศ  บางโม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงเปรมวดี  อินปา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปุรณมณีวิวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัคจิราพร  เมืองชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัทรสุดา  ภู่บัว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงมนต์ทิพย์  กลัดเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงมัณฑนา  ลีลาศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงมุกมาดา  พรมอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงรมิตา  มาติดต่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวรพร  ม่วงเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวรรณกานตฝื  เล็กจิ๋ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวริศรา  แย้วไสว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวริศรา  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศลิษา  พูลทวี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงศิรินภา  โกฏแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงศิริพิชญ์  อยู่คร้าม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสหทัย  โม่งเย็น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสารยา  ทั่งเรือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุธิมาพร  นนทิตบุตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญอินเขียว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงหทัยชนก  ขวัญเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอรพรรณ  กลับใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอาณัฐฉรา  กาวิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงธนภร  เขมภัทร์ภากิตติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธนัชธิดา  คำเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงธนัญญา  รังสรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ต๊ะวัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธัญพร  กรีชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปกรรัฐ  ประทุม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปาณิสรา  สุมน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเจริญตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปิ่นกนก  กมลสะอาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เกตุปั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นแก้วนาวา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  โสดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิชญา  ทิศอาจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เที่ยงตรง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงมาริศา  เกิดเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงมุทิตา  วงศ์ษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงรุจิภาส  เลื่อมทา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศลิษา  ศรีไพศาล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศุจินันท์  คุ้มขำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงสโรชา  ทองลา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โนนพยอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอภิชญา  น้อยอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงอภิชญา  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงอังคณา  น้อยหนองโว้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชัยวาณิชกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกรทิพย์  พุ่มไสว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชลดา  คำเทพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงชาลิสา  อ้นภู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายอนรรฆ  สันตินรนนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกมลชนก  คงหนู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงขวัญเพียงขวัญ  อาภาศุภวัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงเจนจิรา  กระจาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงชนกชนม์  สุขเกษม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเกิดมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณฐกร  แก้วกุลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นุมัติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์สละ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมุกดา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนพวรรณ  สุ่นปุย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จินดาทจักร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงนิชนันท์  ทองปลิว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเบญญาภา  อินชาญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  คำถาเครือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปรียานัฏก์  อุปหล้า โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บัววังโป่ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปวริศา  พิญญาพงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพรหมมาศ  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพลอยชมพู  หลงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคบัว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ดอกไม้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงเมธาวี  กันนัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงวรนิษฐา  ละเอียด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวรรณรดา  อยู่วรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศจีพรรณ  ศรีจันทร์มาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชุตินารถ  มั่นจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศิรดา  กิติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศิริกัญญา  สิมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศุภนิดา  โปร่งใจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสิริกัญญา  ตราชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสิริกานต์  อินสืบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงเต็มสิริ  อโนทัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสิรินัดดา  เกตุบำรุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสิริยากร  บัวนุช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงธนาพร  กันภัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุกฤตรัชญา  จันทร์รอด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงบุญญานันท์  เรือนคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุรดา  จิตต์มั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงอภิญดา  ขันธนิยม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอารณีย์  ทานา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงปานิศา  ทักหลำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพิชญ์สิริ  บุญธรรมมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงภูริชญา  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวจีภัทร  ชาวสมุทร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงวริศรา  จิระเดชประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายปรยุทธ  สินเดช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงวิรัญชนา  สมศักดิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนอิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงธาราพร  ดวงพัตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมพลศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐภรณ์  มีบุญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองบ่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่นัด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกัญญา  จันทร์ลภ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนฤมล  พึ่งวงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมโชติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงจีรฐขวัญ  เรือนจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภาริณี  วงษ์รีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐพร  อ่ำเมือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงเวธนี  กล่ำทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธิดารัตน์  นุมัติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงอมิตรา  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงสุภาณี  จันทะดวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพรรณปพร  สอนถา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงณัฐนิช  หมื่นพรมอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนพมาศ  เสือเกิด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสิริกานต์  พรหมน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวศารัตน์  สุวรรณเวช โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงสุวนันท์  กมลน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดวงทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสุชัญญา  สายสมบูรณ์สุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกุลฑีรา  ใจหลวง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงงามลักษณ์  แก้วกรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงฉัตรมณี  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงชัญญาภัทร  เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงณัฐชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงดวงกมล  บุญแสนขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนันทรัตน์  นนท์คลัง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์หอม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แพรขาว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงพัชรพร  สมจิตราธนกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดิษเสถียร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพีรดา  ผดุงวิทยากร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภัคจิรา  นิคมทัศน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรวิสรา  พรหมน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวรรณิกา  วารีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงวรินทร  อุดมเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวริษฐา  เมืองก้อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวศินี  ถิ่นสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปั้นจาด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงอรณิชา  เมืองรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงปพิชญา  ตั้งเกษมสำราญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรือนจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวสุข โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงกิตติมา  ชมภูทวีป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงณหทัยทิพย์  ก้อมท้วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉ่ำปรีชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงธนภรณ์  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงบุญญิสา  หลวงใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเลศยา  สมสุด โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนภัทรชา  ปานานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนอ่อน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนุจรินทร์  จันทร์สอน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงปวิชญา  เจือทอง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟักงาม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงปภัสรา  ประกอบแนม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงจิดาภา  ดีมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงชนินาถ  ฟองฟู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงพัทรนันท์  แซ่ล้อ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงณิชกานต์  ชื่นบาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เวียงแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กาญจนวรกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณิชกานต์  เม่นสิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงรัชรวี  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพรชิตา  สีสา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงภัทราภา  ยอดเกตุ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวนิสรา  กองเกียรติเจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงจิรัชญา  เสือน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกมลชนาภา  มากบำรุง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิปัญญาดี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพันวรรษา  หิงสุวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอาทิตยา  ใหม่ห้อง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงฐานิดา  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณัฐณิชา  หิงส์คำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฐนรี  พุ่มพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงมาลิวัลย์  จักรขัตย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงรักษิณา  ตุนาค โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุทธะตั้ง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงกรกนก  แก้วศรีนาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงขนิษฐา  ชุนนะวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงครองศิริ  ป้องไฝ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงชยาภา  มาประกอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชัญชนาอรณ์  ศรีปานอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สนิทอินทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนิชาภา  โฉมแดง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปญภิชา  ณ พิกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงปาณิสรา  ปงศรีชัย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงพรชนก  มีอ่วม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาใต้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวรนุช  ทองคำ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสิริมา  มีพร โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสุธัญญา  เหมือยวงค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงอรฐิชา  พุทโธ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงอัครมณี  อัครวณิชเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงพรชนัน  พรมน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพรวลี  ยุธติบรรณ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ขำทับทิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายมานี  มีตา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนธัช  ศิริรัตน์หอมสุด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายปฐพี  ศรีกฤตยาวัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายปรภัทร  แพโต โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปาณัสม์  แย้มชุติ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสุภัควดี  เขียวสัมฤทธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอริญชย์  นาคเงินทอง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายทักษดนัย  หยวนแหยม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงมณฑิชา  ทาจิ๋ว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปิติภัทร  กิจสวน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายพงศภัค  แก้วละมุล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอนุวิท  อินทร์เทศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายวัชรพล  กันภัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงแพรทองธาร  จอยพุก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายจักรภัทร  ขุนพิจิตร โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงนภัสสร  บุญอ้น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายณัฐภัทร  คำทา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมกล่ำ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงบุญชนก  ชูนาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงรมิตา  แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายกฤตวัฒน์  แก้วคบ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายฐิติวุฒิ  จินดาเนตร โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายหัสรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวจันทรัตน์  อินทรเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงนก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพิชญาภา  เหมือนมี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวริศรา  คำปาน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวภัทรสุดา  ดอนคำเพ็ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงวริศรา  เผือกเขียว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาววริศรา  สมแตง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายแผ่นดิน  สุทธิวุฒิ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบกิจ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงศิริญญากร  สิงห์ลอ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธนัชพร  เดียวสุขประเสริฐ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวมินทดา  อินหอม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุเมษา  ทองฮวด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวรากร  เดือนเพ็ญ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพิทยารัตน์  มาดหมาย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นายธราเทฑ  สวาสุ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวพิณลดาพร  จันทรา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงนภสร  ประพฤติธรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นายธนวัฒน์  พัดเย็นสุข โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายกัมพล  ยศปัญญา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายสันติภาพ  ลิขิตสันติ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวปิยธิดา  อินมะตูม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวศุภาพิชญ์  เรือนก้อน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปุณณภพ  แซวหิว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวแพรวพรรณ  สอนสกล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายภามคุณัชญ์  บุญเกาะ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงปิยพัชร์  นวนแก้ว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญคำนนท์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงวันวิสา  ผ่านเมือง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงปวีณา  เนินขุนทด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองไหลมา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพงศกร  ป่องลม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงสุนิสา  ยิ้มสนิท โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพฤฒินันท์  สงสังข์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิริปรีดาชัยกุล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกิตติกา  จอยพุก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอารีวรรณ  กรมเวช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรงก่อกิจ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงจิตตานันท์  พันธ์จังหรีด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงปิ่นมณี  อินทรการทุม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอรณิชา  ดามี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายพชรพล  ดอนพรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายศุภรักษ์  มั่นกตัญญู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายวศิน  ศิรินภาพันธ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายศุภกร  ฉิมสา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายณรงค์รัตน์  ทับทิม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนราทพย์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงพิมพิศา  พิรมแหยม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงวรกมล  บัวกลิ้ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงอรณิชา  คชสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุธานาถ  สนแย้ม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศภิญญา  หมีนิ่ม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  รุ่งอินทร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงปนัดดา  มีเย็น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงชนาภรณ์  คมขำ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายชนม์เดช  เฟื่องปรางค์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงธนพร  แสงศิริ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายก้องเกียรติ  วิบูลย์กูล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิริภัทร  มาแจ้ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เบิกบานดี โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายเมฆินทร์  เพียงต่อ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายนันทวัฒน์  ต่อยนึ่ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงปภัสรา  นาคอาจหาญ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอธิชา  มั่นคง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกนกนภา  จันทร์คุ้ม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศิริสาโรช  ฐิตะพันธุ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงจิณญามาฐ  หล้าสมบัติ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงคณาธิป  เบญจกุล โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายธนภัทร  เศตราภรณ์ภัค โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์สีทอง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายปรเมษฐ  เขียวทาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายศุภชัย  นาคทองเจือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายพิชาภพ  บุญคล้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายวรเมธ  หาญกิจพงษ์พันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จั่นผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายวีรพัฒน์  สุขสวรรค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายพิชญ์ชญ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายณภัทร  สมิทธิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงเบญญาภา  ตระการศรีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงภัสสร  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงนภัทร  เจริญนภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงขนิษฐา  โชติชัยสุวัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปราณปรียา  พูลหน่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญยก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จั่นเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงธนภรณ์  เชาว์มงคลชัยยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงปพิชญา  ทรงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปราณปรีญา  เม่งมั่งมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงพิชญา  พรมฆ้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายสัณหณัฐ  อ่อนอ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายปิติกานต์  กาญจนศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนภัทร  ปิยะวงศ์ลาวัลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายฒภัฒร์  ทิพมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายศิริตฤษนันท์  วังคีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีเบญจโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายชานนท์  พานิชเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายกิตติ  แย้มทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงชนมน  ปาณาวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงปาจารีย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงนีย์ระนุช  อินทรประสาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงจุฬาธร  ปัญจบูรณปกรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงชนากานต์  ทิวงค์ษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  แก้วแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุพรรณทิชา  กองสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปภาวรินท์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อรุณรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสุวรรณษา  มากหลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงพลอยแกมเพชร  แก้วรายฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงเกศรา  คำพิลานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกรวีร์  สุขวิสัยพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงชนาภา  รุณทโสติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายทินภัทร  เปรมประดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายกษัชพุฒิ  บางโพธิ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายพีรวิชญ์  งามเลิศนภาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายนิธิศธร  เยก้อนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายกรวุฒิ  อยู่พ่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายกรภัทร์  วรรณโชดก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายจอมจักรพรรดิ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอารีญา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงณิชากร  หลวงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงธนภัทร  จงมีสัตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอักษราภัค  เอกวิลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธนกมล  โคทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงนฤมล  หาญณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงชลธีชา  พุฒโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงธันยพร  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปราญชลี  ทองม่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงบัณทิตา  อนุสนธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกำเหนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงประโคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปุณยณีร์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายกฤติพงษ์  สุขนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายพชรภูมิ  สมารังคสุต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายนนทพัทธ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บุญตาแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายกีรติ  กรเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายพิธภัณฑ์  ปันทวาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายศุภวิชญ์  สอนสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายภคพรต  แสงไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายธราเทพ  ทับทองหลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แตงอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงนันท์ทพิน  นันทะแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงพัชรวรรณ  โรจนนิติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงกวิสรา  กัณทสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงญาณัช  จาดสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงชิษณุชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงรัตนากร  ศิริพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงแว่นแก้ว  พิมพ์เสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 นายปิยะวัฒน์  แก้วยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นายทศพล  เติมเจิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายก้องกิดากร  ชนะนิธิธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายนิติธร  ประสบวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายณัชพล  อินพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นายวุฒิชัย  บุญคุ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายศุภณัฐ  ปิยะเรืองรุ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นายธนกร  นิติศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายวชิรภัทร  ขวัญวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นายชินาธิป  จันทร์พงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นายธนากร  หลักธงชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวปิยะธิดา  ลามพัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงภัทรจาริน  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสิตานันท์  ยกตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวภัทรานิษฐ์  บัวระพา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงชโยชา  มวลชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวธวัลพร  ฉิมสุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงกฤตสิรินทร์  เพ็งภูดาษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงหงส์เหม  ภิวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวณัฐณิชา  พุ่มไม้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวสุภาวดี  อินกรัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวณชา  ไชยศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงปพิชญา  พลนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงปพิชญา  ยาสมุทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายณัฐวุฒิ  มิ่งอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายศรัณญ์  เกิดชัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นายญาณวรุตม์  บุญเกตุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายสุวพิชญ์  ศรีเบญจโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นายณัฐกิตต์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นายธิราพรรณ  ปัตสายะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายศรัญชัย  ทัพหมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นายอดิเทพ  จูมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายปวริศร  แสงรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นายณัฏฐ์  อุทัยชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายนภสินธุ์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายณฎฐพล  รุณทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขุนเจริญรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวชนิกานต์  ชื่นชม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวชื่นพันธ์  คำเสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวธัญลักษณ์  พูลเกษร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวฤทัยรัตน์  สังข์สุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวนงนภัส  คำลือชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวณัฐจนันท์  อุ่นจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงอภิชญา  ประดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพิยดา  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวชนัญชิดา  สุขานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายจักรภัทร  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายณัฐภาส  ไกรสีกาจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายธีรวัฒน์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายชัยพลฎ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายเทพวรรณ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายภัทรพล  อำไพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายชินกฤต  สอนตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายสิรภพ  จันทรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายฉัตรปกรณ์  ทันเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธิษณ์ธวัช  อุ่นต๊ะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิตตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงณัฐชยา  สมัครการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนม์สูงเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงมาณวี  เต็งชัชวาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จำปาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงศิริวิมล  สายยืด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงนภัสรา  ปิ่นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงชนิกานต์  บ่อเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขอาภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงชนากานต์  เสือส่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงธณสินี  ธะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงภิไธยพร  แซ่ซื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงกอปรบุญ  ฮวดเชี่ยวชาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายศิวกร  ทีสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายปวริศล์  ไชยดีศรีประพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายภูมิไทย  สาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายธนภัทร  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปรัชญากร  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายชินกฤต  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายบุริศ  เสรีวัตตนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายพงศพัฒน์  ลิ้มเฮงสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายพัชรพล  ฉิมทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ฮวดลิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายนิติพล  จันทร์เชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐพรศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกรกนก  เสือน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยอดเมตตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงกัลยกร  เสาวโมกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงชินธิดา  เกษประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปริณดา  ซ้อนงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงถลัชนันท์  ผ่องจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงสุพรรณษา  กัญยะมาสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขำทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงชญานิศา  คงมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองจิตชัชวาลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณิชกมล  วงศ์โสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนราวดี  อมรรุ่งรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายพศิน  อ่ำวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นายชญานิน  กรองใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายปารมี  ศรีภมร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายปิยะเชษฐ์  โตเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 นายญาณวรุตม์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นายชยพล  พรหมเอาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธนโชติ  แก้วประเสริฐกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายวิชยุตม์  เกิดไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นายจิรทีปต์  ปานโท้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายทัฐ  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นายฉัตริน  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นางสาวศุภนภางค์  เป้าพันธุ์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 นางสาวกัญญารัตน์  ลำดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวรัฎศมล  น่วมนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวปาณิสรา  ภู่เชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวบุณยาพร  กัลยาณมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวปวิตรา  ช่วยชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 นางสาวพิชญพัชธ์  พันธุ์วงศา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวพิยดา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวนภัสกร  คชาธาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาวสุพิชชา  อินตุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงเมธาพร  เม้ยกำเนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 นายวีรภัทร  โกกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายภูบดินทร์  ญาณประภาส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 นายจงฤทธิ์  ผาเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายศิวกร  สมาอาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นายณัฐชนน  บุญทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายธรรมชาติ  สุขพินิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายปฏิพัทธ์  แสงรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นายอนุศิษฎ์  คำดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชนกานต์  เทียมฉันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวพรรษชล  เหลืองตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงธนภัทร  ทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวสุชานันท์  เต็งวงษ์วัฒนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงจลินทิพย์  เบ็ญจวานิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวธัญพิชชา  ธัญญาวินิชกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นางสาวปัญชยากร  อ่อนวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวนภัสชญา  เขียวคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาวนัทธมน  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงวิภาวี  ดาศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวดลพรรณ  คำสนอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวฐิดาพร  สุขเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงธนภรณ์  ทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จ่าอยู่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธีรภัทร  อ่วมปิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายวชิรบดี  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายกอบุญ  บุญกอแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายทินภัทร  ละม้ายศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกิตติพัฒน์  บางโม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายศิวกรณ์  ด้วงสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายภาสุ  วรายุทธสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายพงษ์เดช  นวลทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายนิวพล  คูเรืองรัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายปวีณ  เชื้อปรางค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวิชชาวดี  คำพา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงวริยา  จันทร์แสงสุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงภัทรสุดา  คงเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงศุภิสรา  สุจริต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงวรางคณา  เหมือนศรีชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงปรางวิไล  ทิพนัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  แฝงพงศ์กองสิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงธันยากานต์  เรณุมาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วบุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงบัวชมพู  ขำพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงศุภอัชฌา  ไชยนิมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงกันติชา  น่วมอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายธิปก  พฤกษะวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายศิลาพล  เจียงพิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายสิรวิชญ์  เณรหลำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายพีรัช  วสันติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายธนพัต  ฉัตรชัยเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายชนนน  ฉัตรแก้วนภานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธนวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายธนภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายธนพล  แสนสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศุภางค์  อึ้งชัยภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงนัทธมน  สงวนวงศ์วิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงศิริวิภา  สายยืด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุภาศรี  พยัคฆ์สัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงชนัญญา  มีพยุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุภาวดี  เอมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงพุธมณี  ดิษบรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงธันยพร  สุมิตสวรรค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงธารา  กิทำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงทิฆัมพร  เศรษฐวนิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสงคราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายธรรมธรณ์  สุขพินิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงจณิสตา  สองด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น