รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติภัฎ  อินทร์กลอย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายกิตติภัสส์  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเขตไทย  บุญจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายคุณานนท์  โคเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายชลทิศ  ลือชูวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐวีร์  เนียมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายเขตโสภณ  ภัทร์ประศาสน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นายนที  สันติกุล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปวริศ  กิ่งก้าน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายพันเดช  ตัณทานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายจีรศักดิ์  มหาศรานนท์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายเพ็ญชาติ  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายเจษฎากร  วงศรีรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชยพล  ปาณะดิษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายศุภวิชญ์  ศรีโอสถ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชัยรัตน์  ทรงกลิ่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายศุภวิชญ์  สนิทผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มพวก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนัช  คำปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนภัทร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนันท์นภัส  ละจุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นายสหพัทธ์  ภูมิประพัทธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำสัตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายกองพล  จ่ายหนู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายสุกฤษฎิ์  พระโยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอนพัทย์  อินสด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ลบขำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายอภิชัย  คำกระจ่าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอัษฎาวุธ  ยินดีสิงห์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายคิมหันต์  ชื่นเปรื่อง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกวิสรา  บำรุงแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิรโรจน์  เลิศล้ำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณัฏชนน  ยอดกุศล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวชวินมาดา  วงค์ษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐพงษ์  สีมารักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณัชชา  สุพรรณพร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์เทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปัณณธร  ไชยวิโน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสิรภพ  กิตติธงโสภณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวณัฏฐนิชา  แก้วทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพีรภัทร  มั่นปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายอัครพล  เลิศภูเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภัชนิพงศ์  รัตน์บ้านด่าน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชากานต์  วันไชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูมิพิชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพาขวัญ  สาเกกูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูรินทร์  ครุธชาติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพีรดา  นวมเอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวาเลนท์  อุ้ยทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายมีชัย  ทวิชาชาติ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวิลาสีนี  เอื้อจำนงค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายศิวกร  สุขเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงหทัยชนก  สายนวล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเอเชีย  จันทร์งาม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศุภกร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวศุทธหทัย  บรรเทา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายศุภากร  ใจอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสิริวิมล  พุ่มสุขวิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายสิปปวิชญ์  จันโท โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอรวรา  อ้นจร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอนุภัทร  อ่อนเชตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นาคคุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชลธิชา  มิตรพ่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวอัญพร  บัวผัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธารารัตน์  ลิมปวโรฒม์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งจังหวัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวิภาวดี  เฉยเมล์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนันทปรีชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสนสุขทวีทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกฤตติกา  ใจทิม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองเชื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิชชาพร  อารีเอื้อ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายก้องภพ  พรรณคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อู่ตุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูรีทัต  ศรีเมือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวิมลสิริ  แดงเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันเขียว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจ้ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศศิชาติ  พวงเงิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนกชีวา  วงค์ษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองธรรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณัฐินี  หลาแก้ว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสมฤดี  นุชรอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอรัญกาญจน์  กล่อมถึก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธนัดฎา  อยู่มาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐพร  จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงคีตภัทร  อ้นสาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวชลธิชา  สุขอิ่ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายชัยโรจน์  เทศทัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายปุณณโชค  ชัยรักษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวิทวัส  ใบทองคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชัยสิริ  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุภาวดี  แก่นทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปภินวิทย์  สอนเกตุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนภาพรรณ  ภูมิวัฒนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชฎาพร  สอนโต โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสุณิสา  เยโท้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐชา  นาคสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวธวัลณรักษ์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจิรประภา  ทศวารจันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกิตติพันธ์ุ  เมฆเสือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณภัทร  รัตนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายทองพิทักษ์  บุญชู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนพัฒน์  กระแย้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธีรภัทร  จันทรา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนภัทร  อารีรักษ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนภูมิ  เจ๊กแจว โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนาการ  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภาณุ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายภูวดล  บุญจวง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรัชชานนท์  คำปาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายลัทธพล  เกตุเอี่ยม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวันชัย  ราชอุบล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสกนธ์  อยู่กลัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายสรชัช  สงค์อนุกูล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสรเพชญ์  เขียวคล้าย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอภิรักษ์  ชัยชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอภิศักดิ์  อยู่ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกฤษฎา  อ่วมจรยิ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกชณิกา  แก้วทันคำ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจิรกฤต  อยู่ดี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชนัญชิดา  มาน้อย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฐธิชา  ดีรอด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธิดา  ดัดดิษฐ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนริศรา  อบเชย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปนัดดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรงค์ภรณ์  ปกครอง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภัทรนันท์  น้อยจันทร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวิชญาพร  มากมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวิปัศยา  อินอยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามวงษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กลิ่นหอม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงฟู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุพัตรา  ฟื้นตน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสุภัทรา  พรมมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงโสริญา  เที่ยงรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอรจิรา  ขำทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอริสา  ปิ่นม่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงไพลิน  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิชยา  รุ่งเรือง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายสรวิศ  หวังมีชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวณัฏฐณิชา  ทองโปร่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายธนิส  พฤกษิกานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงเก็จมณี  คำบุญรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายจิตติทัศน์  ทองทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวลภัสรดา  จุติตระกูลชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาววิษยา  อุลปาทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายสิทธิโรจน์  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐติกานต์  ทองจุ้ย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไร้พวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอรัญพร  ชิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอธิชา  คนชาญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวสุชาดา  ยิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนิศามณี  ทับทิมเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกฤษณา  ยาเป็ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวตรีเนตร  จินา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจแก้วทิ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกานรวี  ใยดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวศศิมา  วรรณศิริ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวปิยาพัชร  พานิชสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวศุภเกศ  ทรัพย์ประชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิชญธิดา  พงษ์ภา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนราวัลย์  จันทร์สิงขรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปรียานันท์  ปรางทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรัตนาสิริ  แต่งสง่า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธัญธร  บัวบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวหัทยา  จันสะวะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจิรพรรณ  ปิ่นม่วง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงบัณฑิตา  จูเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัณทิมา  มาเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวกุลชนก  แบบกัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิยดา  คงดวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอัคริยา  เห้าอิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนงนภัส  คำวันสา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวกมลวรรณ  แย้มกร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวสุชนดา  เทียนศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลอยทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภาวินี  จิ๋ววัด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณัฐวดี  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกชกร  ยาภิรมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงศุภิสรา  เกตุดิษฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัททราภา  ภุมรา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธัญพร  ดำดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภัสสร  จำปาหอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปนัดดา  มั่นอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวสุภาวรรณ  ล้วนลอย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาววศินี  จอมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวพิมพ์ลดา  ส่งพันธ์นธีกูร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวชฎาพร  บังคะบุตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงบุณยานุช  มากสกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวรรณภัทร  ตั้งสยามวณิชย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ปานทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวิชุดา  อินผล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสมิตานัน  พุ่มเรียบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวิภาพร  อินตุ๊ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันท์นลิน  สิงห์กรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปิยนาถสิริ  เงินคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สกุลนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรพูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธัญญากร  เจริญผล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีแสนสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจารุวรรณ  จาดอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุชิตา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธิมาพร  ทองเชื้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอริสา  คงใจมั่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ค้อมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ศรีผดุง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  อินทร์ปล้อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงขวัญนภา  ภู่แก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงบุณยาพร  เรืองทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุพิชญา  กาบัว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จุฑารัตน์ภิรมย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปัญญาพร  ช่างจ่าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุทาวี  ฮวบขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเมษิยา  เมฆตานี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจิดาภา  ดื่นตา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธารธรา  ชลศึกษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์สนั่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอภิญญา  กรุงศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเอวิตรา  พุ่มสด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกนกพร  อิ่มขวัญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกัลยา  สีคล้าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธันย์ชนก  นิชนันท์คุณากร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงภิญญดา  ท้วมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปฏิมวรรณ  อินอำพร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนันทิชา  มั่นแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พันธุ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงขนิษฐา  จุลพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงรัชนก  ฤทธิปัญญากุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวันวิสา  เกิดทวี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงจรรยา  แมลงภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพัชชา  เมฆเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุภาวดี  สีลาแดง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  ปิ่นดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงมาริตา  ดำดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกมลวรรณ  เขียวบาง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เงินคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอ่ำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรสริน  จันทร์เมือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภัคจิรา  พลอยเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สายต๊ะวัง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็ชรเอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุทธิดา  ติ้วท้วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์สุคนธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจีรวรรณ  ปลายนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกานต์รวี  อินจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกันต์อเนก  พงศ์กิจการเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพิชญุตม์  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายรัฐศักย์  ทรัพย์สุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายนิติพงษ์  โพธิสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกิติภพ  เฉลิมวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายนราธิปต์  เม้งทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายอมฤต  ธูปเทียน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภูผา  เพชรชาติ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธรรมรัตน์  บางเฟือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชญานนท์  ดีใจวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายก้องภพ  แสงเงิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพัชรพล  จารุธรรมรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวพวงทิพย์  สุภาพ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวิชิตา  ชมภูพู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวจุฑารัตน์  อาจใหญ่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวภิญญดา  เมฆตานี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวศุภจริตรา  เมฆเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวนิสรา  เจริญรอบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวณัฐพร  มั่นคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาววรรณนิภา  สุวรรณพุฒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงหทัยนเรศ  อิ้มทับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวสุมาลี  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสโรฌา  กรรณิกา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายรัฐภูมิ  คำราม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกัญญานันท์  กิติประสาท โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจารุณี  พรมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวธัญชนก  หลักทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากเลียบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอธิชา  กาน่า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปภาดา  เนียมสวรรค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวเยาวลักษณ์  ไวว่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปรนุช  อิ่มกุลรัชต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกุลธิดา  วรนุช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวธนากร  อยู่คง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชนกชนน์  มหาศาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวอนรรฆวี  หาญคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสิริกร  พังงามประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวสุภาวดี  จิ๋วน๊อต โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจันทกานต์  คัดธรรมวงค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ด้วงมา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวโรทัย  บ้านเตย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สุ่มเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชนิสรา  กุหลาบสี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงหนึ่งฟ้า  ช้อนนาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชนนิกานต์  นวลตั้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุดาพร  เพชรสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศุภิสรา  คล่ำคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงโสมศิริ  บุญมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัคคณางค์  กรอบทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชนาพร  สุขสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอธิวัฒน์  นาคป่า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุรางคณา  ยะล้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเรืองยศ  เธียรทิพย์วิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจิรชญา  ละอองเดช โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงรุจิรา  ทรัพย์ประชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิมลวัฒน์  ศิลปชัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชามาวีร์  จันทร์ท้วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธนิสร  ศุภฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวนัชพร  กระแบกหอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนดล  วงค์ถา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวณัฐสุดา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองขาว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิรัญชนา  พงษ์บ้านไร่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงรัญชิดา  พัดพิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นางสาววันวิสา  อ่อมพรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงบุญธิชา  เจริญสุข โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอภิวรรณ  แหไธสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพริมา  พูลรอดแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพรพิมล  อัมพวัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวพัณณิตา  สวัสดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายกษัดิ์เดช  ภู่พันธ่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปั่นอ้าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสิริภัทร  เรืองสว่าง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงเกษลดา  พยอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพรพิมล  ชาญเพราะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิราพัชร  คชรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสิตานัน  ศรีวิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขผึ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงจาริมาศ  บุญภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงมัณฑนา  คำยวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอมอยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกุสุมาลย์  ศักดิ์ชัชวาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาวัลย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมเสือ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพัทธนันท์  มั่นยวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวกชกร  สินธุวัส โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฐศิริ  ศิรินวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอนงค์รดี  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงเวียน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศิริพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นลูกอิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงจิรวดี  คีรีรัตนเสถียร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศิรินุช  เห้าอิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวณิชาภัทร  ทองล้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชนกนันษ์  เมธีสกุลวงศ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุภัทรา  สิงห์กรณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธีริศรา  มหาศาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงศุภิสรา  สวนปลิก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงฟ้าใส  สอนตัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงมินตรา  อินอำพร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นางสาววราภรณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พละทรัพย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพุทธรักษา  สอนตัน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายบริบูรณ์  เกษรบัว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสิรินดา  มาภู โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่เย็น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสริยา  ปนสันเทียะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสิริกร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนัทธพงศ์  พูลประโยชน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนฤมล  แสงทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองพงษ์ณียม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวสุภัสสร  อยู่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงทักษพร  คีบฟัก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงมัชฌิมา  ไพบูลย์กสิกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวปาณิสรา  วงษ์กล้า โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนรินทิพย์  โพธิ์อนันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัชพร  เข็มคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมุณี  สุขแสน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวพิมพ์มดา  ชาวนายก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกนตวรรณ  ดีสมจิตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธญานี  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนริศา  โอดคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 นางสาววิสารัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุนันท์  ปรีชญางกูร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวนงนภัส  ใจปัญญา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวสีทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเปรมทิตา  คำพวง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงทันตะวัน  ธูปทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเตชิต  เสาแบน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวอาทิตยา  เรือนคำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงรัตนาพร  บัวพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงมุนินทร์ธร  มีจันโท โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์ศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวสุนิษา  นันธิใจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาววราภรณ์  เพิ่มพูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมพิราม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวอโรชา  นาตาล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศรุตา  โป่มาลา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีพงษ์สุทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวพนัชกร  การะเกษ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวภาวินี  โต๊ะทับทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัฎฎารินธ์  ไฝ่ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธนัชญา  ทองธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนันทนี  นัดครีบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวฐิติพร  ยอดแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงรันศิญา  คงดวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวปิยะดา  ทองอิ่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปิยะรัตน์  รักษ์บริสุทธิศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภูเบศ  หุมอาจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศุภกานต์  หัสนัย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฐภูมิ  เฉลิมสิริโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพลอยนภา  ทรัพย์ไทย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มเที่ยง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยเนตร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นายฉัตรชัย  รอดเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายณัฐพงษ์  ประสมทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงรวิสรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปลายฟ้า  พริ้งรัตนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรุจิกร  อ้นป้อม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวภณิดาพร  พูลแสง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวณัฐมล  พงษ์ปรีชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกนกพร  เพิ้งจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงเบญญาภา  ธิเสนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุลี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชฟุ้ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวสุดารัตน์  หล่ายศรี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายปราโมทย์  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวสุชัญญา  เขียวฤทธิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอรวรรณ  สือหม้อ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูมิประพัทธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกุลวรางค์  คงอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงนิภาภัทร  ปาลพันธุ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริมงคลขจร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงศุภนุช  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกษมา  นาคินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพัชรพร  หนูหริ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจินห์จุฑา  จันทร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงฟ้าใส  ท้วมเกตุ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกาญญารัตน์  พูลประเสริฐ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพิมพ์ประพาพร  ปั้นทิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพิจิตรา  ดีเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศศิธร  บุญสุนีย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสิน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพิชชาภา  ชูวิรัตน์เจริญกิจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชนารดี  ช่วยหลำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศุภรัตน์  วงษ์สาริกิจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายปัญญกรณ์  วงศ์วัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายรัฐพล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปาณิศา  สุ่มแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์สน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โตอินทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปวีณ์นุช  จันทร์หอม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงปรายฟ้า  รุ่งเรือง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนวพรรษ  พงษ์ปรีชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชนากานต์  ธรรมเจตนา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมฉิม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงบุณยวีย์  ชลชาญกิจ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงภัคริรา  ทองงาม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนารีรัตน์  พ่วงน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศุภดา  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุนิชา  ศรีคล้าย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนพณัฐ  อ้นมั่น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนานันท์  ขำทุ่ง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิมพ์รดา  พ่วงพี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอาชาณีย์  วิมุขตระกูล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสกุลนีรัตน์  พระวิสัตย์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปริญญา  บัวเผื่อน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงภัทรากานต์  วงศ์คำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธัญวรัชญ์  ณีศะนันท์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปณิดา  เอมเปีย โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบุณฑริกา  เสือทอน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พีธรากร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุกัญญา  กุหลาบกุลี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวพรปภาวี  ขันธ์ทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวสุภานี  อาคมวัฒนะ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงบุษราคัม  สารสืบ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพลอยพัชญ์  สุทธาธิวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกฤติยาณี  จาตุประยูร โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงภาสินี  พรมเมืองดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสิริพิมล  อินดี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกัลยกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงภัทรวดี  กระแสครุป โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวภคมณ  เสียงล้ำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายฐากร  พิมพ์ช่างทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวสิริประภัสรา  แปลกจริง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐธิดา  เฉลิมสิริโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงคชาภรณ์  อินต๊ะนันต์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวจันทัปปภา  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปวริศา  วรเมธามาศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวณัฐกุล  เพื่อนฝูง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงบัวชมพู  พุ่มกลับ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวพิมพ์นภา  ชาวนายก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกุลิสรา  จิตงามขำ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภัทรประภา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธนกร  ศรีทิพรัตน์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงชลรดา  ช่วยเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวภูริชญา  รอดคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวขวัญชนก  ฟักโต โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงฉัตรญดา  บุญมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวแพรวา  ทับเอี่ยม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอรสา  แสงทอง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงเขมิสรา  รัศมี โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจันทกานต์  น้อยนวล โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชมพูนุท  สีนวน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชฎาธาร  ลือฉ่อง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวนิศารัตน์  พุ่มน่วม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุปรีย์ดา  ทรัพย์รำลึก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาววิรัลพัชร  เจริญโชติสังข์ โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์นาค โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวบาน โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพีระดา  นาจุ๊ด โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสิริปภา  พุ่มชา โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์แช่ม โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วนอก โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเจนลิตา  ปานคง โรงเรียนอุดมดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรภู่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพิทยพัฒน์  เหรียญทศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายดนัยนันท์  บุญสว่าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายณภัทร  ทัพไทย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพงศพัฒน์  เทวาอนุเคราะห์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายพชร  พรหมสุข โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายนราวิชญ์  สุขลิ้ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายปภาวิน  รักประกิจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายชินวัตร  ตั๋วโรย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพศุตม์  ช่างทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณภัทร  วรพรรดิศาล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณภัทร  ประดับ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ลักษณวิเชียร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชมเชย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพิชชานันท์  ปรีดากัญญารัตน์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ดื่นตา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณทา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกานต์ธิตา  เมฆประยูร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพัชสุดาพร  ตามเพิ่ม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวิรกานต์  หาดเจียง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายนิธิวิทย์  ศรีนราภิรมย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปริยากร  ธนสุทธิภัทร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธันยาสินี  คงประจักษ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพัชริยา  บรรลือ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพรพิมล  วิริยะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุพรรณพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนเพชร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวริษฐา  คงแสง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนภูมิ  นุชแม้น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงโญสิตา  จงใจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 นายธนกฤต  ทองหล่อ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นายพสธร  วนรัตน์วิจิตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงฐานัชชา  ขวัญคำ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นายชนภัทร  ปิยจรรยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนกฤต  อินเจือจันทร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายณัฐวัฒน์  ศรีนราภิรมย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ประหลาดเนตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงหาบุตร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงประภาสิริ  เนียมกำเนิด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอธิชา  นายอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงเกวลิน  มั่งคั่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงธารีรัตน์  สมพันธ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงเมริษา  อาวร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงฐิติลักษณ์  ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงมสฤณา  ปิยจรรยา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงซอลลา  ประธานกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ผุสดี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวปณาลี  พลอยมั่น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวจุฑาทิพย์  ทรงเจริญ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวชนาภา  มูลล้า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวปฏิมากร  ช่างดำริห์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจิดาภา  ชาญพิชิต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสิริกร  หายโศก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญมน  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงฉัตรการ  ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสรชา  น้อยทิม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอรนัส  มีรอด โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายศิลา  สนปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  พละทรัพย์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพาณิภัค  คำวัฒนา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายภีระ  โคตรจันทึก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภคพล  ไก่แก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายวีรภัทร  ทุ่งเก้า โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสิรภัทร  ทะลิน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวขวัญเกล้า  มาตมุงคุณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายธฤติ  วงศ์ทรัพย์สกุล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายวริศ  โตวรานนท์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอาทิตยา  หลีจ๊ะ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวรัตนากร  สอนคุ้ม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น