รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุภาสินี  เนตรทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฐชนน  รัชตวรคุณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายธนรัฐ  อภิฉัตรวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวธนิสรา  อนุรักษ์นา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวชลธิดา  พรมวัง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพัทธดนย์  อนุขุน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจารวี  เหล่าใหญ่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงชนินท์กาน์  ฉัตรเกียรติคุณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวพิชชากร  สวนนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวพิม  แย้มรับบุญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวณิศวรา  ทิพย์กาญจนกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวอัจฉรา  อุ่นอมรชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวธนพร  เพาะเจาะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวกษมพร  สมหมาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  เนยคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวพิชญาภา  เมตตาจิต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชญานิศ  เหมืองจา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวสิตา  จันนันทะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายฐนกร  ดอยลอม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นายณัฐสิทธิ์  สุขพัทธี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปิยณัฐดนัย  บุญชู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายภีมฒ์  อุปติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายอานนท์  ขุนกัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชมพูนิข์  พรมลักษณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณฐกฤตา  ชัยนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงผริตา  ชอยจอหอ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวพิมพ์ลภัส  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายภาณุวัชร์  กันนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายกันทรากร  ป่าหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวปัณณธร  เขื่อนเก้า โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายวินภัทร์  แก้วโมรา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายพิสุทธิ์  ใจสุดา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายปัฐวีกานต์  แขไข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวจุติพร  โยธกุลสิริ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวณัฐธิดารัตน์  วงศ์ตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาววราลี  คำวาง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวสุพิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงประภัสสร  เพาะเจาะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิชญานิน  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวกัญญาภัค  กำไร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงชญาภา  สมหมาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวภัทรวดี  ปงรังษี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  แก้วแดง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวกัญญาณัฐ  อุดมชนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงมัชฌุณดา  พัฒปุญญาภพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชวิศา  สุทธนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวธนชพร  ผาเพียว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวกัญจนพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัทรดา  ประมาณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายศิรภัสสร  บ่อคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภัทรธร  ม้าทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายกันตพงศ์  นุ่มนวล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัยวัฒน์  งามสัตตบุษย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายภูวิศ  มะระประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุจพัชญา  บรรเลง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพนิตา  สาใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณโคตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  กอบกำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฏฐมล  วงษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกันตินันท์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงมัญฑิตา  พ้องพาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนิศามณี  มณีโชติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทรนันท์  เมฆแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชย์ณิศา  โสฬสลิขิต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธีนุช  ชัยชนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกนกพร  ปรียานุวัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอภิชญา  พรมลักษณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกุลนาถ  โกสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงวรรณิกา  แก้วมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศุภนิช  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชาภา  หาญขว้าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกชพร  ทวีโล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนน้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไร่สอ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกุลภรณ์  แก้วแกมเกตุ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐชญา  จันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพุทธรักษา  เหมืองจา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกรรณิการ์  เสถียรผะลิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุรางคนา  ทุ่งล้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันทนัช  จันลิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปวิชญา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รองเดช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศิรกานต์  เงาะหวาน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัชฉัตร  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิชชาอร  อุดมทรัพย์ขจร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชรินธร  ต่อเจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุภาวดี  อุเทน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวิชญาพร  ขอนดอก โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธิติสุดา  ยศบุญมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวิชญษพร  สันป่าเป้า โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพาหมพร  คุ้มเนตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสุจิตรา  จีนดอน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัตเกล้า  ไกรสนธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรักษ์วดี  ทมภักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปณิตา  ยานะแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศศิกานต์  เวียงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนราภรณ์  พริ้งเพลิด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปานฝัน  นาวีพัฒนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิรัตติยา  กะแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธนัชพร  ตาคำชับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกุลลยา  ชุ่มเชย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอักษราภัค  กิจพายัพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพนิพร  แสงสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวสิรินดา  ชูคง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวนันท์นภัส  หงส์เจ็ด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวกวิสรา  จิรกิตพงศ์ภรณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์กระสันต์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวธันยกานต์  กิจชนม์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวธนพร  วรรณบุตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวขวัญจิรา  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธนัชญส  ผาแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายสรวิชญ์  ผลดีประสิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายสิรภัทร  อุปนันไชย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวจิต์จุฑา  อยู่ทิม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปานปวีร์  กาญจนภาคิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัชชาสมิทธิ์  เรืองจันทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวธนิษฐา  ซื่อตรง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายศุภณัฐ  จินะเป็งกาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภัคจิรา  กาวิจิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายอาทิตย์  ริพล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวพัชรี  อุดปั๋น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงภคพิม  บูระ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บรรลือ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสาธิดา  เมฆอากาศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปนัดดา  บุญทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงเดือน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชนิกานต์  กะติวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกมลเนตร  ชัยชนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำนนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอรณิชา  ศิริสานสุวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวันวิสา  พั่นเพียร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอุมาพร  พันแพง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เรืองกรุณา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรวลัญช์  ถุงเงิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิรัชญา  แดนสลัด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงทักษอร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอรณิชา  แก้วมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฐนันท์  รักสกุลแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงชยานิตย์  กองกลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจิรายุ  บุญญานันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายตะวัน  ตาคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนดล  ปัญญายง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธฤติธีร์  อินต์ธะวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพิสุทธิ์  แสงสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายสิทธิภาคย์  เสมอใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐศรันย์  สีตะวัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงทิพยวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปรวีร์  สงวนรัตนเกษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปัญญารัตน์  สืบแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปิยวรา  โสวะนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงผกาภัทร์  คุ้มญาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิชชา  กองลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จิตต์บุญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิมสราญ  หนองแส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปันวารี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงลลิตา  ประยูรศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวรัทยา  วันทนียวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศศิวิมล  จิตมะโน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุชานุช  ปราบริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุภาพร  ปวงเริ่ม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงโสภิดา  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายรวิชญ์  แต้กุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กึกก้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพชร  สันป่าแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงภคีณี  ถิ่นทิพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธรณินทร์  กันทะเสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเพชรนภา  ปัญโญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณกุลกานต์  สิงห์เหาะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปพิชญา  เด็ดขาด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุชาดา  สุวิวัฒนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัชชา  กาทองทุ่ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปัณณพร  อารินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภัครมัย  กองกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐกฎตา  วันละ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  วิชาวุฒิพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนงนภัส  ยุทธแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธนัชพร  หมูสาร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอัญธิชา  กงใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจเฉื่อย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนาธิป  สั้งสอน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐรุจา  สุปัญญา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอารยา  คงยืน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณปภัช  กิจภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพรธิดา  เงินคล้าย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปุญยาพร  ศักดิ์ดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอธิชา  สมัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศตภัทรภรณ์  ปะละใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุ่มไสว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุปรียา  สินธุชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสิดาพร  สายอุต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเปี่ยมใจ  แป้นแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณัฐธัญ  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนวิชญ์  หน่ายมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายนราธร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายบุญยวัทน์  มงคล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปภาวี  วงค์ทา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธารวิมล  ไข่แก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพิชญาภา  เหรา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพิชาภัค  วงค์ธง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายรัตนกร  ศศุภศิริภิญโญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสิริพร  พลแหลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกันตพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกอบกล้า  กาทองทุ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่อนฝูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจุฑาภัทร  โอ่งหล่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายฉันทวัฒน์  แพรศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชนกันต์  คำศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายชาญพิพัฒน์  ทรายมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายถิรณัฐ  ก๋ากันมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายทินภัทร  สุขทั่วญาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนกฤต  มโนรส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพชรพล  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพลวิชญ์  ปรางจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพิรชัช  วิชัยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพีพัฒน์  ยานะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภูวิศ  ขันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายยศศรัญ  ตรีเดช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายศตพร  วงค์พุทธคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายศรัณย์  สายหยุด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศักดิ์รพี  พุ่มบ้านเช่า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอิทธิเดช  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐฐาพิชญา  ชัยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกศลพิศิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวียงนิล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สวนดอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัทรวดี  ร่มเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงลักษณ์ศิณา  กรุงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อำพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสาธินี  สวนปาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนันทพร  วาภิไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิมพิศา  วิมลเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกเกี๋ยง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสรวิชญ์  ช่วงชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสุรบดินทร์  มงคล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกฤติพงศ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายรักษ์สยาม  ธงสามสิบเจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธิรฏา  ชำนาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธรณ์ธันย์  สมุทรเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายก้องภพ  ครึ้มกลาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายสุปวริศ  เที่ยงไทย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายวิภู  วิจารณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนภัทร  ประเทือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐวารี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณปภา  พรทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนรัตน์  ยูวะนิยม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายกฤตภาส  มะทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสรวีย์  ส่วนบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพัชรภร  มาศธนวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกฤตภาส  พลเชียงสา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐธนน  กัลย์ธนสรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิชชาพร  ประมาณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสริมศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสุรณรงค์เดช  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจักรพันธ์  พิมสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเศรษฐดา  วังกาษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธดากรณ์  ธูปแดง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายคณนันท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวริษฐา  ยิ่งสังข์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายวิชยนนท์  สวนดอก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณฐวรรณ  ธงสิบเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสุฑามาศ  แก้ววิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภูริพัฒน์  ซินโซ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสรวิศ  ส่วนบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายอดิศักดิ์  กระสาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธายุกร  อุดดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงญาณิศา  ปิยะโกศล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนม์นิภา  สุยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนบดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปิยพงษ์  ฐาปนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพยุงพงศ์  ธงสิบสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงญาติกากานต์  คชสถาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใสสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสิริยากร  สกุลปราโมทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายมรกต  ตรีรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงแพรวพรรณ  มั่งมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายนฤนาท  คำนวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐนรี  ขัดมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศุภกฤต  ถิ่นปา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายฐาปนา  ถุงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายกิตตินันท์  กิตติวงศ์วาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายยศภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภานุสรณ์  พอจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพงศกร  จันคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนพัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงรสิกา  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายบดินทร์  อุดขันจริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายนักปราชญ์  พริบไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายก้องทอง  หงษ์ชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงประกายวรรณ  ชัยเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปานปรีติ  ปานแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงฑิตยา  มีศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุรนุช  ฮาดฟอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวริศรา  สอนหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพนัชกร  กิติมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงภัทรวดี  เขื่อนสอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปักษ์  หนูเอียด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายหัสดิน  เพ็ญศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกษิดิ์เดช  กฤษดาวาณิชย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายก้องเกียรติ  ไตรพนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายกิตติภัค  ล้วนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายจักรภัทร  ไพจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายชยานันท์  โชติปฏิเวชกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชิณเสฏฐ์  ภัสรานุกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายแดนดาว  คณะนัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายตะวัน  พัฒนวุฒิพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายตุลย์  สัทธรรมนุวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนพณัฐ  สีตะวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายนวพล  กุลสุทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนันทพงศ์  แสงอาวุธ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปกป้อง  โคตรอาษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปฐวิชญ์  วชิรัคกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปรัตถกร  วงศ์สูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายปิยดนัย  กวาวหนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพชรดนัย  วงค์ปินตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภานุวัฒน์  ประมายันต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภานรินทร์  เกียรติศิริถาวร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภูมินทร์  กาวีวน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวราเทพ  อุดธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวัศพล  สุคันธมาลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ยาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายศุภฤกษ์  คงประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสายฟ้า  ดวงจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายศุภกร  คงประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงมณีกานต์  ขุนพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสิริบูรณ์  อู่ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกรวิชญ์  คงเล่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายก้องภูภพ  เกี๋ยงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเกียรติภูมิ  ถังทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายจิราธิป  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเจษฎากร  อรินคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณภัทร  วารีสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนกร  นรินสุวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธนบดินทร์  ห้าวหาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนบดี  พันธุ์เวช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนภัทร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธนรัฐ  เดือนเพ็ญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธนาธร  สุขทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปริพัฒน์  ยวนสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภัทรวัต  จิตฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูตะวัน  ถุงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายรวิชช์  อริยชัยสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายศุภการต์  สลีอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสันติสุข  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอัครพล  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทุดม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชยิสรา  คงยืน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  กวางเดินดง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธัญสินี  ทองไหล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนิจฉรา  มุ้งตุ้ย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวิศัลยา  คำเวียงสา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวาสิตา  เสมอถุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวิชญาดา  แนวลาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศุจินธร  พุธทรง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายจาตุรพงศ์  สงเคราะธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายศิวกร  กันกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสรวิชญ์  นาเหมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธีรดนย์  ทะซ้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายกฤตนน  อ่อนน้อม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายปิติพล  ธนูมาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพงษ์ภูมิ  กิตติกมลพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายภัทรพงศ์  จันเสนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรยศ  อินทาหลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายสุรกฤต  พื้นดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนวพร  อุทธสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปองหทัย  อาตวงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวัฒนรัตน์  กาบจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศิรประภา  ธงหนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสวรส  สวัสดิ์มูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายศิรวิทย์  คมเฉลียว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงรัชดาวรรณ  ไชยแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงรัตนกร  การินตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายจิรวัฒน์  โกสินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงญานิกา  หมื่นแสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปองภพ  เหมืองอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพัทธดนย์  คำน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกฤตวัฒน์  ทองนพเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายกษิดิศ  นวนใจบุตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายกันต์  นิมิตรประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายจิรกฤต  เอกวัฒนกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายจิรพัฒน์  สมบัติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายชนกันต์  วันมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณภัทร  พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณัฐวีร์  พึ่งราษฎร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนธิป  จันใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธนบดี  นนประภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธัชธรรม  สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายปิยะรัฐ  ของทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพฤทธิเมธ  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายเพราพงษ์พันธุ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายยิ่งพันธ์  วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายรัฐนันท์  อนันตพรรค โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายวรชิต  วรรณสมพร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายศุภมงคล  หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายสรธัญ  กันทะหงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสรัลธร  เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายสุพศิน  สาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวชญาดา  ยะปะนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประสารยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวธนภรณ์  จันทรานิมิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนฤภร  บุญยวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอาภาพิสุทธิ์  แตเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายศุภณัฐ  จินดาขัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนาธรณ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายกันต์ธร  เหล่าดำรงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายกนต์ธร  เหล่าดำรงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายต่อตระกูล  นรินทร์จันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวัชรพล  คงชน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภควัต  จินากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายราชัน  ชัยนนถี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจคนอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงปริฉัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงภูริมาศ  เทือกชัยคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐนนท์  ใจดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายฐิติศักดิ์  คำรังษี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสัชญา  ติภาวัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายพระนาย  แสงอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณภัทรจิรา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพันธวัช  วีระชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัชพร  เครือเเก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศุภณัฐ  ปาลี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงภัคจิรา  ปาลี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกรวีร์  นิมิตประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกฤตพล  ศรัทธาธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกฤติภัท  ตั้งคงภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายก้องหล้า  สุดใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณะพงศ์  วงศ์รัตนธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายณัฐวัตร  ภิมาลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายตะวัน  อ่ำอำไพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายตุลธร  ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายเตชิต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนกร  เครืออยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธนกร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธีรภัทร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนนทวัธ  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนพรุจ  สิทธิวงศ์วานิช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายประกฤษฎิ์  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพีรณัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพีรวิชญ์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภควัต  บุญสิงมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภัทรวัต  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวสุพล  ทวีโล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศักรพิศิษฏ  ยืนยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศิวกรณ์  ชูภักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสรธัญ  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสิทธิพงศ์  สุรวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจตุพร  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุปรียา  พันธ์เครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายชัยญาณัฐ  อนุบุตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายเทวินทร์  อนุเวชวรางค์กูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธีรพัฒน์  มาลี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนนทนันท์  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวรุตม์  วงศ์เมืองแก่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายสรวิชญ์  จิตตะประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อุตส่าห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิภวานี  นาครัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธีธัช  ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูมิรัช  ศรีไชยวาล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายกรธวัช  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกันต์ศักดิ์  จัดของ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายจิรกฤต  กาศลังกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเจษฎากร  แสงสาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์ตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายณัฏฐกิจ  แก้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฐชนน  สง่างาม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐดนัย  เขียวแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายณัฐปพน  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายทินภัทร  จันทร์เขื่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนเดช  มาศธนวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายนนทวัฒน์  แสนสุภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนิติวุฒิ  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายปกรณ์  สกุลส่องบุญศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายปัณณวรรธ  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายปิยพัฒน์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงศกร  ชำนาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพันยศ  คุ้มญาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพิชญากร  พันเทศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพีระพันธุ์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพูนเพชร  ปะละใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภีมภัทร  ติยะจามร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภูภัฎ  อัฐวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายภูรวิช  ปัญญาวชิโรภาส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายภูรินทร์  ทับทิมโต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภูวเดช  สืบสุโกศล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายรัชชานนท์  โตพิทักษ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วปลั่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวชลธิชา  พ่วงเฟื่อง โรงเรียนลองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวสิรินยา  สุคันธมาลา โรงเรียนลองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอัญภัทร  มีเพียร โรงเรียนลองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกล้าตะวัน  พิชญ์วิชชาธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายคู่บุญ  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายเชาว์วรรธน์  แสนเสมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนภัทร  เลาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธยศ  ขันทะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธีรเทพ  ดอนกาวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปรีชา  มาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายปวเรศ  ปางน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปุระชัย  ชัยชนะฉิมพลี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายวิชญะ  สกุลสุวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศิรชัช  จิณะชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกวินทิพย์  วิสมกา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกาญจนวรรณ  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงเกสรา  เงินนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงครองขวัญ  ไมตรีสมสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงชนิดาภา  วงศ์เทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิภาส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัชชา  พิงศ์หาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หาญฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธนภรณ์  สมอักษร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มโนชัยวุฒิกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยเชิด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปาสิตา  ล้อสินคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ์สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงภวิตรา  พรประสิทธิกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงรินรดา  ใสสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวรินทร  นิ่มสง่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวริศรา  เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวิรัญชนา  วิชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงธรรมชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสตรีรัตน์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสรัลพร  เพ็ชรชะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุวพิชชา  ผาหลัก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอรนลิน  อินนะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอรุชา  กุลสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายคเชนทร์  อุปนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายธนภัทร  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนฤดม  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายปริชญสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูผา  ศิริรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภูมิฐนนท์  คำมณีวณิชวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายยุทธศาสตร์  จิตอารีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายศรัณย์  แสนอุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชนศุภางค์  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชุติภา  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษมเกสร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเกษม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัฐพร  นุสุภะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัฐวรา  มงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงณิชาภัทร  คูอาริยะกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงทักษพร  ยะปันดิษฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธนภร  วงศ์ยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงธาวินี  อุตเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนาตาชา  พรมมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปรางทิพย์  ธูปบูชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปวิชญา  ณ ราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปาลิณ  ยอดสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อดทน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยนวน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพาสันเทียะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพันธุ์วิรา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายน้ำเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุกสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงมณีรัตนา  คำพิมพ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรวิภา  ม้วนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายกฤษกร  ขุนชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงศจิษฐา  อารินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศรัญญา  กาละวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสิรินพร  ต๊ะแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยบับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงอณิมา  นิลพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอรอร  แก้วโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์กันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายจักรภัทร  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายชนาธิป  เสริมชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายชยานันต์  วันธงไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายชยุตม์  ผลแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายชัยนันท์  เรืองกิจวณิชกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายตรัยภูมิ  กายา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธนกร  เจดีย์แปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธีรภัทร  นันท์ตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายปฎิพัทธ์  ชาญโลหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายปรเมษฐ์  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายปรวัฎ  กติยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปอยศิลป์  อุดอ้าย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภาณุภัท  ปัญญาวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายภูมินันท์  เชียงลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภูมิภัทร  อุทธิยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายภูวนัย  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายวชิรญาณ์  เสนานุช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวรธันย์  รัตนศิลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวรินทร  คำยันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายศิวกร  สอนใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายศุภชัย  ชมเชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยรังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายอนุลักษณ์  อ่ำประยูร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายอภิปุญ  วิชัยต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประดิษฐ์พงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงจิดาภา  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงฉัตรกมล  อินต๊ะนัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงโญศิตา  เขียวสมบัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมอมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธัญญ์ญาณัช  ธิติกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงบุญสิตา  ตันเกียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพรพิมล  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอภิชญา  ดีปาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอัจจิมา  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายคณิน  เวชอนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณฐวรรธ  เอี่ยมอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายณัฐภูมิ  สุโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายณัฐชานนท์  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธนพล  สุริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธนภูมิ  เสนวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วยอด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธีรวัฒน์  กันไชยคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธุวานนท์  ทำเพียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายนรานนท์  ทะนันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายนิปุณ  อินเป็ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเนฌานนฐ์  สนทิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายคมชาญ  ชัยวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายสาธิต  หงษ์หิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกมลชนก  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงจรัสพร  สะเดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชญาณิศ  สนใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนาธิป  รุณอินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณภัทรศรณ์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณิชากร  บุญโยรส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธันยธรณ์  โอตะแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฐพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนันธิชา  มัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงนาราภัทร  พลพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปรีชญา  ธรรมโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปรียาณัฐ  บัวเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปาณิศา  พันธุปาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปาริฉัตร  รสแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพันธิตรา  ถามูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมาริณี  สำราญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงโยษิตา  คำมอญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงลินนภัสร์  วิจิตร์กุลวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงวริศรา  ภิวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวิรัลยุพา  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิราวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสิริกร  ปันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุณัฏฐา  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุภัสสรา  จันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอิงฟ้า  พรมวัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปิ่นมณี  อุทธิยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงดนยาวรรณ  แซ่เฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกัลยวีร์  ประสิทธิวุฒิศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายอภิรัฎ  วิจารณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายชุติพนธ์  ปวนธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตามล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายดนัยวิทธ์  นวลแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธนพล  ยะใหม่วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายปรมัติ  ทองดอนอ่ำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายพัฒธฌกรฬ  เอื้อจินดาพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศุภวิชญ์  ถุงคำแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายอัครพนธ์  สบานงา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกนกพร  พุ่มพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโนฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณัฐชา  วณาลักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธมลรัตน์  ช่างเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื้อหงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงนิลุบล  นนท์ลุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงบุษราภรณ์  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปทิตตา  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปัทมา  แก่นธิยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปารีรัตน์  เฟืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุดราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพฤษมาส  ราชอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหาบุตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภานุชนาถ  สมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงมยุรา  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงรัตน์ชิยา  นันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงวราภรณ์  บุบผาวาส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวริศรา  ทาลายา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวิภาวี  เจริญศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศศิธร  ฟูคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสรันรัตน์  คำจันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายกฤตเมธ  แปงใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกันต์ปภพ  สุฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายกิติคุณ  ขัดแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วโมลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายติวานนท์  ศรีสว่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายนภวินย์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายปรัตถกร  ธนามี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธนามี  แก้ววี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภูริณัฐ  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรณกร  จาดจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอัศวิน  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงชนกภัทร์  ไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินเบ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงธนัชญา  สารกุมาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงธีรดา  ดีอาษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เมฆวิไล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันทะโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพิราภรณ์  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงภคพร  สอนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวนัชพร  ราชปันติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเวียรวิญญู  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสิยาพัฐ  การินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสิริกร  ดีอุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายจารุพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายณภัฏพงศ์  ทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธนพงษ์  นันต๊ะแขม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธนพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธิติภัทร  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธิติวุฒิ  คำร้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนภวิชญ์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายปราณชล  ศศิทัตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปัณณวิชฌ์  จุทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภวิศ  สีหราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายวรรณภัทร  เพียรงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวิชยุตม์  เนื่องจากจ้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายอัคคภาคย์  ถิ่นจอม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายอัจฉริย์ภักดิ์  ปันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายเอลียาห์  ระวีศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชนกชนม์  แก้วต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายธีรัชนิศ  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนรีกานต์  จันคีรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงเปรมฤดี  พุฒหมื่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงเปรมสินี  วัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพิชญานิษฐ์  ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงภัทราพร  คณะธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงรินรดา  ปันทะมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงลลิตา  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวิชญาดา  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสุธีกานต์  จิวรกิจไพบูลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกรภัทร์  หลวงเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายเกื้อกูล  อินทะเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายจักรพรรดิ  ประสิทธิวุฒิศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชานน  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายณัฐฎกฤษฏิ์  รินทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายณัฐพนธ์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนภัทร  สุทธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธีรภัทร  ราชสิกข์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายพลังธรรม  ธรรมศร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายภัครกร  สุคิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายภานุพงศ์  นิติกุลชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภูฟ้า  อ่างบุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายยศวัฒน์  พุทธิมาโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายวศิน  อินนะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอัครวัฒน์  อินทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกชมน  สวนสิงห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงกมลพัชร  พีรโยธิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกอปรเพชร  กอบแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปรารมภ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงจิรชิตา  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนัชชา  ทอดทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปรางลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยพล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  จิตตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงไปรลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพรรณธร  พลพิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงภทรพรรณ  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงรัชประภา  บุญทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทราเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แก้วกันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอนันตญา  นันทเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายคุณาสิน  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นายณัฐพล  ทะลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายตฤณพัทธ์  มีบุญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นายธราเทพ  เทพอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นายภูตะวัน  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นายภูริภัทร  กองสาสนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายมงคลวัฒน์  กุลโรจน์ยิ่งเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายวชิราวุฒิ  ทองเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวกฤติยา  ฉิมพาลี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวจณัญญา  ฟูทองรอด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวฉัตราภรณ์  โนต๊ะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวญาดานันท์  อินถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวญาตาวี  อูปเสาร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวฐิติชญา  พุทธวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฐธิดา  มโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณิชาฟ้า  จามิกรานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวธนกชพร  อินยัญญะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวธนพร  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ศิริพรอัครชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวนาราภัทร  เพ็ชรเกษม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวประภาพร  ซ้งคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปริยากร  ทศพลเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพยุภา  ทองเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวภูริชญา  ตันธนะวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงภูริสา  ใบยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวลลิตา  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวโศภิษฐกร  เมืองมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสิรภัทร  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวสุภัชชา  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวอมรสิริ  อะทะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอันนา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอิงครัต  จุงประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นายกฤตัชญ์  ชูเอียด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายกิจพิพัฒน์  ธรรมศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายจารุกิตติ์  ประคำมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายชวศิลป์  เต็งไตรรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นายญาณวัฒน์  ทะริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นายณฐกร  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนดล  วานิยพงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายไป๋อิ๋น  วงค์ราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายภูบดี  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายลภณธนลภย์  เสาร์สูงคงเจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นายศตวรรษ  นาพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นายสหรัถ  ศรีสวรรค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นายสุรยุทธ์  บุณยเวทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายเอื้อสกุล  กุลสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวกมลฉัตร  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวชณัญธิดา  อินวาทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวญาณิศา  อุ่นอารมย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คล้ายแจ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวนฤวรรณ  ภัทรเคหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวนววรรณ  นุผัด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวปพิชญา  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวปวีย์ธิดา  ถาริยะวงศ์วนิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวปิยาพัชร  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวพิมชน  ปวนยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัทรธีรา  แปงสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวศรุตา  คำพับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงแสงรวี  อุปละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงอติกานต์  ฤชุโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเอื้อเฟื้อ  ฝาระมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายชนกันต์  ไชยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายชยังกูร  สกุลลมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นายณัชพล  บุญเยี่ยมเยียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นายณัฐวุฒิ  ไชยศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายตะวัน  แก้วแฝก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นายธนกฤต  มโนชัยวุฒิกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นายธีธัช  รัตนวรากร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นายรวิภาส  ระวิโสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นายรัชพล  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นายรุ่งโรจน์  รินแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นายวรพัฒน์  ช่องประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งจิตบุญสง่า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายสิรวิชญ์  จันเครื่อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นางสาวณัฐวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยมณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวณิลรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวชัญญ์วรรณ  คำนวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงทักษพร  คำนิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวธรรมภรณ์  ธรรมยุติสัตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวนิศาชล  คำลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นางสาวปิยะภัทร  อุเทธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวปิยาภัสร์  พัสดร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวพัสนันท์  ตันตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงพิมลภัส  อุดราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวมนต์นภา  อาวาทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  เชียงทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาววรรณพร  ยังเหล็ก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายกฤษกร  จันโทภาส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นายเจษฎา  แสงสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นายธนธรณ์  สมจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายธันวา  แก้วถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 นายภูวดล  ใจหมั่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นายรชต  ทยานศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นายรุ่งทวี  สุขหมื่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เนียมหอม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายศุภโชค  ปัญทะวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายสิรภพ  จันเครื่อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายสิรวิชญ์  ก่อทรัพย์อนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายเมธพนธ์  ขัดเงางาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็งมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวกัญญาณัฐ  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวกัญญารัตน์  น้ำพี้ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวกันยาลักษณ์  ซาววงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นางสาวกุลนิภา  ปัญญาไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวจุฑารัตน์  กุลศรีไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวฉัตรฉวี  เเซ่ท้าว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวฐานิตา  แสงธรรมชาติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวณัฐนรี  บุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นางสาวบุญยานุช  ศรีหงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวเบญญาภา  อิ่นภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวปิ่นมณี  อินตางาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงพนิตนันท์  หน่อแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพรสินี  จันทะรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวพลอยมณี  ทิพย์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวพัชราภรณ์  การินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวพิมผกา  บุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวเพชรดา  คนสูง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวภัคจิรา  ปัญญาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวภานุมาส  ธิป่าหนาด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นางสาววชิรญาณ์  วรรณศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาววรรษมล  มีโสมเพิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาววิกานดา  อนุสุเรนณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิเสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวศิริวรรณ  ศิริสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวสุธีกานต์  ธรรมโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสุนิศา  คามภีรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสุพิชญา  ปาจินะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวอรัชพร  เสาร์สูง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวอาทิตยา  ตันพงค์พันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวอาทิมา  สีเทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวอาทิตยา  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวพชรพร  นาพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพลวัต  จำปารัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวนภัสสร  แก้วภิรมย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายเกื้อกูล  ปินศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายชนกันต์  กุณาวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายเต็มเปี่ยม  อนนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายทฤนห์  อินต๊ะวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธนภัทร  คำเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายนนท์นภัส  พูลจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพสธร  รวมเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายยุทธภูมิ  สหเจริญชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายอักษรราม  ไทยเอียด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  คำภิระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แปงสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองคาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงบุณยานุช  กำกอบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงมณีรัตน์  มหานิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันท์คำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายต่อตระกูล  ปันทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกชพร  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวชยาภรณ์  กันสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิพงศ์พันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวพวงชมพู  บูรณศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวชาลิสา  จินดาสุรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวธญานี  พลธนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายวรเมธ  เศรษฐ์ชัยยันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณ ฤหทัย  เปลื้องอภัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายภูเบศวร์  ยอดอ้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณัชชารีย์  ปัญญาศิษฐ์สกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ยะแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพิชญาภัค  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวกุลจิรา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสิรวิชญ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายนภรักษ์  ตันตระเสถียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวณัฐชา  นุเทพสุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายธนกร  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวณัฐชยา  น้องการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวนภัทร์ชนม์  ตันติตระการวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายทรัพย์ศิริ  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชนรตรี  พันธุพาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวศุภิสรา  ภาภักดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายอภิรักษ์  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงสุปรียา  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นายเทิดพงศ์  จิณะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นายนิพิชย์พัทธ์  หงษ์ใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายเปรม  เจดีย์ถา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นายบูรพา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายศิรวิทย์  สุขหมื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายสิรภพ  วงศาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายธัญเทพ  วรรณวัตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อุดใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวชญากาณ  แพทย์สมาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นายชนวีร์  หล้าพรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวกฤตภรณ์  ตั้งมุทาสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวนิศากร  ขันทะบุตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวพิชญาพร  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวณิชาวีร์  ทองศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นายภราดร  คำพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวพีรยา  เขียวษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวพรจิรา  วีระแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงชัญญานุช  นาพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวทักษพร  ธนะตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นายกิตติวัฒน์  ปัญญาทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวนวศุภารัตน์  มาแจ่ม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงวรัญญา  คำเปียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวอิสราพร  บุญชู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุวิมล  สิงหราไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวจิรภิญญา  กันมูลทา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นายธราเทพ  ท้าวหน่อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงญาณิน  ดีปินตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวกรกนก  เศาระบุตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายปิยวัฒน์  ดวงตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวรัตนภรณ์  ซ้อนคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวจามจุรี  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพชรภัทร  อินถา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชนาภา  นุ่มภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นายรัชณัฐ  คำวัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวทิภัทราฎา  ขจรฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวธัญณวรัตน์  นุยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวทิพย์ดุรีย์  บูรณกิจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวนภัสวรรณ  ไชยวิโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายธรรมนูญ  กันทะโม้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นายภูวดล  เป็งมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายนราทร  เล็ดศิริวิไล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นายตรัยธรรม  พรมจักร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นายปัฐน์ณภัทร  คำชาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นายปุณยวีย์  นิยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงธนัญญา  ปันจา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงเกณิกา  จินดานุรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงสิริปรียา  ดีพรมกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพัชนี  มาอ้าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงชุติมน  ใจธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สิทธิวัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงภาพพิชญ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงปุณยาพร  สุจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เต็มสิริมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายวิชยุตม์  ทองสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงชญานุช  หิมพานต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงเมธาพร  คำพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงธัญจิรา  ธะนะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงชลลดา  ปาริน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงศรัณยา  คำเขียว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงศลิษา  ขจรโมทย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงเอมวิกา  ดีสุหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวพิมพ์ชนก  คำเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณิชารีย์  ธีรตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายก้องภิภพ  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงอรพิมล  ไชยสลี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายปราบปราม  คำยืน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงมณฑิตา  จักรแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายอภิวิชญ์  นิติวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายกษิดิ์เดช  เสนนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธนบดี  ไชยนอก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายนิณัฐพล  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายนนท์ณภัทร  เกียติอมรเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายภูริณัฐ  พันชน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายศิริภูมิ  ศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายภาสกร  ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายณัฐชนน  มหายศนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายภวีภูมิ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนลิน  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงอุสรา  โนทะนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายศิลาดล  ชัยเพียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพิธนวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายชินภัทร  กาบคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายธีรภัทร์  ยวนแห่ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 นายอัครวินท์  ดู่ขึ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสามปอยหลวง  แสนบูรณะพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงปวรรัตน์  วงษ์อุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงวรธิดา  วุฒิเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกนกรส  ระณะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์สุภษะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงฐานิสร  ดอนนะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  เรือนโลวา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพิมลพรรณ  รัตน้ำหิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงศิรประภา  ทนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปาณิศา  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายปธานิน  ต้นผล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายชุติพนธ์  ศิริวรวัจน์ชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายปราชญ์ชยา  ฤกษ์วิชัยกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ไชยเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพรชนิตว์  กาทุ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายภัทรดนัย  เมืองวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วอินัง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงพจชพร  ภิราญคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายณภัทร  พิชา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้องการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณพัฐธิกา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายปุณณพัฒน์  จิณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนราธิป  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงณินมณี  โลหะพจน์พิลาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงณัชชา  น้อยหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสิริยากร  ศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายปฐมพล  ธรรมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงภิรดา  มุขเพ็ชร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายวรัญญู  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเชิด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายวริทธินันท์  โนอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพิณลดา  ธนะขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเชียร์รัมภา  ไชยวิโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายพชรพล  ทาจันทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายอธิเบศ  มงคลประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายปริตร  พรหมรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงพิมพ์พร  พลเล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวเฑียรมณี  เรืองสูตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวบุศราคัม  พรมต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงปภาพิมพ์  บัวนิติสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นายธีรเมธ  พรมทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวณิชกมล  จันไชยยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวณิชกานต์  จันไชยยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนอนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายกันตพงศ์  วรรณวิไลย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวบุณยาวัฒน์  สัตยวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงไอศวรรย์  คันทับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 นายพันธ์วริศ  ฤกษ์วัฒนอำไพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงณัฐชา  รัตนอนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวภัทรลดา  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวพิมพ์พิชชา  เมฆวิไล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชลธิชา  ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์นันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวภคมน  พรหมรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาววิชญารัตน์  กฤตยาวิเศษศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวชิดชนก  ยะตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงชนิตว์นันท์  ยอดสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวธีริศรา  หาญสงคราม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวชุติมณฑน์  เหล็กแย้ม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาววริศรา  แควชล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวกฤตพร  ศรีวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสิริญา  มูลมณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวศรุตา  จิวหา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวกนกวรรณ  บัณฑิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวเตชินี  นันทะกมล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นายกฤตานนท์  ฟองลม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงภัทรสิริ  ศิริเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสิริยา  ดีวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวเกษฎาภรณ์  ภูคา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นายภู  คำหว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายบัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นายภูบดินทร์  รินคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีลิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นายสุรสีห์  แสนบูรณะพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นายพุทธิพล  กาละดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นายจุฑาวัชร  มีใย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายสิทธิพล  กิติสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงชนิตา  สุระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายนพเมศฐ์  เกียรติพันธ์ุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นายชนาธิป  ยานะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายกฤตเมธ  ริเป๊ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายบัญชา  สีหมนตรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นายชนพนธ์  ถุงแหวน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นายธนิก  ธนะวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงปาริฉัตร  สักลอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงญาณิกาญจน์  เกียรติเจริญเสรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลำบาล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงกฤติกา  ชัยพรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายยศทนนท์  กุศล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพรนับพัน  แสนคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงธิดารัตน์  วุทธะนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิริยะอนันตกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงอักษิกา  คำก้อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงกฤติพร  นามติ๊บ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายภูเบศ  ฝีปากเพราะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันรุจิภาส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายพัทธพล  ฝายนันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายศุภกร  นันทฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายไตรรัตน์  สวนกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงเฑียรมณี  เธียรสูตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงปภาพินท์  บัวนิติสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นายธีรเมธ  ลาวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงณภัทร  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอลิสา  ยศศิริพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายรุจน์  สิริปัญญาพงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงปภาวรินท์  เรือนสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงฬุริยา  โรจนนิติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงวริษา  จำปารัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงชนินาถ  อุปละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสสระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกัลยณัฐ  แปงใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงปุณณภา  อินวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงนิรัชพร  มีเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายรัชชานนท์  ธะนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงกลนิดา  บุญแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายรพีวิจญ์  เอื่อมพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงธารารัตน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายภูเบศวร์  จักริลา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เปี่ยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปั่นกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงจักรีญา  วานิชพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกตัญชลี  ทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงอรทัย  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงปรีชญา  พูลทรัพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายณัฐศักดิ์  วังแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงบูรพา  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายเอื้ออังกูร  ณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายกิตติภากร  อักษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาสุขะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายพรมนัส  ติละสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายชนภัทร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายภิรคุณ  พันธุ์พืช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายพีรภัทร  คันธรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวรพิชชา  ปันนิตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายสหรัถ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงลออรัตน์  พลจารย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงธนัชพร  ไตรจินดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภาวัชญาฐี  กลับมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงปริยาภัทร  กันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงภคนันทน์  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายนรภัทร  งามธุระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสุพิชญา  มะโนแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสุจิรา  แซ่คู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงกรรณรัตน์  ปันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงธนพัฒน์  ธนะสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจิรวรรณ  มินเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกัณชวภัท  วีระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงบูณิกา  สมทรง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงชลธิชา  ปาฟอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงฐิตารีย์  วิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงชุติมน  หมั่นเป็ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายอานนท์  เขื่อนระนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสุนทราภรณ์  ไชยกองชา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมวงษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงญาดา  บุญเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายธนกรณ์  สถานแปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงวรัญญา  คำฝั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกมลชนก  ส่งเสริม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงนิศารัตน์  ดอกเทียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายพงศธร  วงศ์สิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายตฤณ  ง่วงหอม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายกรกนก  คำฟู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงรินลณี  มีเสรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงชนิภรณ์  นพถนอม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงคริมาภรณ์  มีสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงธันยพร  มูลต่อม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงชณัญณิชา  ยศอาลัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงโยษิตา  ยศบุญเรือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงทิพย์วรา  ศรีโพธิ์สุกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงชนากานต์  คำจิตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงณิชนันทร์  จันต๊ะแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงกนกพร  จิโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงจิราพร  จันทรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยะตัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงพิมลัดดา  สุริยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพัชรี  ลำเนาเดชสถิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายกัตติพงศ์  หยาดยศทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงวรสุดา  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายห้างทอง  ดีน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงปัญชญา  ขิงหอม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วอินแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงกุลศิลา  หิ่มมะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงบุญฑริการ์  ลี้พงษ์อนันต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงลัคนทิน  เชืยงแข็ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงสิรินดา  กลั่นน้ำทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ชิณะวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสุชญาพันธุ์  สุขปัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพิรานันท์  ทะนันแปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงบัณฑิตา  พึ่งประภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายชูสกุล  มังคละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายภัทรพล  อุทุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนพวรรณ  จำนงค์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงชนิดาภา  พลแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงณัฐกมล  ดีปะละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายชนกันต์  ถาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 นายนนทพัทธ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นายพัฒนชัย  ยาวิไชย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายณัฐชนน  ผัสดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายธนภัท  แก้ววิเชียร โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นายธนวัฒน์  รักษายุทธภัณฑ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สมบัติปัญญ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นายธีรนัย  มิหายศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นายนนทพัทธ์  คำมอญ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นายนันทวัตร  ศรีวิไชย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นายปุระชัย  ไชยแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นายภาคินัย  สุรินตา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายวัชพล  วุฒิยาน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมอญ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวกชนันท์  ต่างใจ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวณัสศิริกาล  เนตรบ้าง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวธนัชชา  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวธนัญพร  วงศ์เทพ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวธัญญลักษณ์  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวธาราทิพย์  เขื่อนเพชร โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวธิติญาภรณ์  อาซาโนะ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวเบญจวรรณ  คำมอญ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวพิมพ์พลอย  กวาวสิบสาม โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวภัคจีรา  รินแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาววิษา  ต่างใจ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวศรินทิพย์  เฟื่องฟู โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวศิญาภรณ์  สีปวน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวสิรีธร  จันทร์บูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายกฤษฎา  อินสอน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายจารุกิตต์  นาตา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายเจฎชนะ  ไชยยศ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายนัทธพงศ์  ทิพวัง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายปฐมพร  เป็งยศ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายโสภณวิชย์  พันธ์พานิช โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายอภิวิชญ์  สุยะนา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันต๊ะสา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงณภัสนันท์  เขียวทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนวังกรด โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงบุญญิสา  ชายแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงพิชารัตน์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสวรรค์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายณรงค์ภัทร  ยอดคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายธนบดีรุจ  ไพบูลย์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธนพัฒน์  พฤกษา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายนรากร  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายปรเมศวร์  สังข์อ่อน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายธัญวิศิษฎ์  ธรรมยืนยง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายภักดิชาติ  แก้วบัว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายภานุรุจ  เขื่อนเพชร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายภานุวัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายฤทธิภูมิ  กอมณี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายวัศพล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายสธรรดร  ศรีทิศ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายสุริยะ  จันธี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายเอกศักดิ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธจักร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทีปรังสรรค์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกุลณัฐ  ถึงสุข โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงเกวลิน  เลิศวิเศษสมบัติ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงชนิภา  ทิพิละ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงนันทิยา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงปาริชาติ  อ้นจร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพรเทวา  ยาวิไชย โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงพิชชุมน  สนธิมูล โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงภูรินี  สุดประโคน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงมัชฌิมา  ปารมีรัตนะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงรชนีกร  ทนหาญ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวิไลวรรณ  นันทน้อย โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาตาคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วการจนะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธีรพล  หมื่นชนะสงคราม โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายอมรินทร์  หมากสุข โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายสรสิช  เที่ยงน้อย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายชินกฤต  จันต๊ะ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายสรวิศ  เที่ยงน้อย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายธีรศักดิ์  สอนศิริ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวกนกพร  พิรักษา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงคณิตตรา  อะทะยศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงจิราวดี  สุขสีทอง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงชวนันทร์  มะโนชัย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงดารารัศมี  มหามิตร โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์ต๊ะวงศ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงนรีกานต์  เกิดรื่น โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวเบญญาภา  อูปคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงปุณสิตา  กองทอง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาละวงค์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวรรณภา  ดอกไม้ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แสนสุข โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเรืองนาม โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายนราธิป  ติ๊บบุญศรี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายปราการ  เมฆกกตาล โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายพิทักษ์  เสนาคำ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายภัทรกร  กระนูน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายวงศ์วริศ  สินปิติธนานนท์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายวรัญญู  สิงหชงค์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายวิศิษฎ์  ปะละวัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายศรชัช  เฟื่องฟู โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายศิรวิทย์  ยะมา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยศปา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงกชกร  ใจทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงจตุพร  อำมลา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงเปมิกา  ล่องลือฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงลักขณา  มะโนชัย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มาสี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 นายธรรมภณ  กันไชย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 นายกีรเดช  สุริยศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวปานฤทัย  คำสุหล้า โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 นางสาวภาณุมาศ  สิทธิ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงปานรวี  ทิขัติ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวยิ้มเพียงเยาว์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 นางสาวจิราภรณ์  ปั๋นแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 นายพีรวิชญ์  ชราชิต โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวประกายมาศ  แสนยอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นายณัฐวุฒิ  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวจีรภิญญา  วงศา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 นางสาวชนกานต์  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงปัณชญา  ขอดแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงนิธินาฏ  ธนวัฒน์พัชร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นางสาวชลธิชา  ณ น่าน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงกวินธิดา  อินชูใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 นางสาวณัฐกมล  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 นางสาวศิริญารักษ์  ปัญญาภู โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาววิภาลักษณ์  ฟูมา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวพิชามญชุ์  ฉาใจ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายสนธภัทร  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นายวรากร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นายชาตรี  วราคมเดชา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 นายกษิดิ์เดช  ปรังการ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 นายชวิศ  แก้วกุลา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาวเขมิกา  แขกเมือง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงเมธิณี  สลีอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 นางสาวจุฬาลักษณ์  โนจันทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 นางสาวบงกชมาศ  ปิงสุแสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวภัสสร  วังแสง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวศรุดา  อุยานะทัศน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 นายพงษ์ศักดิ์  แพนสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงสิริยากร  ปัญญานะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงแก้ววารี  บุญสอาด โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงศศิกานต์  กองกุณะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 นางสาวเกวลิน  คิดอ่าน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธการ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 นายศิวกร  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 นายศุภกิจ  ไชยตัน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 นายจิรเมธ  ใจเสมอ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นายพงศกร  บุตรพงศกร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 นายหรรษกร  ขันทะสีมา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 นายณัฐดนัย  ใบยา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นายพีระพัฒน์  พิทักษ์สันติ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นายวิชยุตม์  อุดอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นายเนติพงษ์  สุทำแปง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 นายนภัสกร  ตนภู โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 นายปิยะนันท์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 นายภัทรวุฒิ  กันทเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 นายธนาวุฒิ  บริครุฑ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 นายณัฐเกียรติ  สมศักดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 นางสาวนันท์นภัส  ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวปาริตา  นามวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 นางสาวญดาพร  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงพรรษชล  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวทิพย์รัตน์  บุญยเกษตร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาวอภิชญา  ดังยางหวาย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวสุชาฐิณี  กุลธนาสติพัชร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวพิมพ์นิภา  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวฐานิตา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 นางสาวธัญวรัตน์  ทรัพย์เรียน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงพนัชพรรณ  แสนนิทา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวพิรญาณ์  เหล่าอารยะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายกิตติธัช  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 นางสาวรวิษฎา  เขื่อนธนะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายกิตติพงศ์  วิหก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์ผง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาวญาตาวี  ฉิมมาฉุย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 นางสาวสิริประภา  ตรัยตรากุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายคณิศร  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 นางสาวจิรัชญา  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวนวนันท์  เย็นใจมา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายจิรายุ  คูจะนา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวณัฐชยา  จิตบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 นางสาวชุติมณฑน์  ถาปนา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายชยธร  ปันแปง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายดนัยกฤษ  ใจวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายธนพงศ์  สิทธิกาล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายกฤษณชัย  การินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายกาจพล  ดวงแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายนภัทร  สุฤทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โสดวิลัย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายนภัสกร  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายณัฐชนนท์  กันยะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายนราธิป  ศิลป์ท้าว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายพีรพัฒน์  พึ่งรอด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายณัฐดนนท์  ใบยา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายพีรวิชญ์  จิตระวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายณัฐพัฒน์  อิ่นมีกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายภูวดล  เกตุทอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายธนากร  วรรณทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายภูวนาถ  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายธีรภัทร์  แสนนิทา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายรัชชานนท์  ขอดเตชะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายนรวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายรัชชานนท์  วีรวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายรัตนชาติ  ระวังการ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายปภินวิช  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายวริศ  หัวนา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายพชร  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายสิรวิชญ์  มะโน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงกรกานต์  กำทอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้านมา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงจีราวรรณ  มะจินะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงชมพู่  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายภูริณัฐ  ใจการณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงชมพูนุท  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายโยธิน  นันต๊ะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงญาณินท์  อินสองใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายรังสิมันต์  แสงสุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายรัชนิลกาลน์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงณัชชา  โคกกระเทียม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายอัครวิชญ์  อุตรชน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงธนัชญา  กำปนาท โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงธัญชนก  อินทนนท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายเอกดนัย  สารทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงบุษกร  บุตรพงศกร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงกรทิพย์  หาญต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ตนภู โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงภัทราพร  ไตรจินดา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงภิรมณ  หนูเอียด โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงอติการต์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงอภิสรา  งามสมกลิ่น โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงณัชชา  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงอัจฉริญญา  บัวเสี้ยว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงธรภร  หล่อวัฒนา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงธนภรณ์  ธนะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงนพรดา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปันชู โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หลวงฟอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงภัทริณี  มิ่งปรีชา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงรวงอรุณ  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงวนิดา  ล่องทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงวรรณิดา  ยะสุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงศุภรดา  อิ่นอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงสุภัคจิรา  สะสม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงอันนา  ยามะณี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงอัยยาดา  มโนวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงอารียา  พิสุทธ์ธนาสาร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงสถิรพร  อุทุมพร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เดชะนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายชโยดม  สุวรรณา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวนพมาศ  เทพอินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายพงศ์วรินทร์  สาระไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงธนัชชา  อินทำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาวสุขใจ  ย่านสากล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายภัทรพล  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายวชิราวุธ  สุนทร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายวิษธร  สุรินทร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายพัชรพล  ทีฆาวงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงปนัสยา  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงสิริยากร  มุขเพ็ชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงธัชพรรณ  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายชนกชนม์  พุ่มเข็มรัตน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงชนาพร  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายทิชานนท์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำหว่าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายกฤษฎิ์พศิน  ฆะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนภนัย  รัตนวรากร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายธนวันต์  คำรศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวณัฐธิดา  ทรงประโคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงกนกพร  อ่องคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 นายชาญชัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวศศิวิมล  จันต๊ะนุ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวศิรินาถ  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงพีรดา  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวกมลชนก  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวมิจิรา  สุปัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงประภาพรรณ  รูปโฉม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 นางสาวพัชชาภรณ์  กุณารบ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวศศิกานต์  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงชนันดา  ขจรศักดา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นายนราวิชญ์  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายภัทรจาริน  ลำคำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาววิสสุตา  คำแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวธัญลักษณ์  กันทะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นายพัชรพล  อินทร์ชัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาววรินทร์พร  พิพัฒน์คงถาวร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงจีรภา  โล๊ะกาแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงโสภิดา  แก้วทิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวศิวพร  ศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นายชัยกร  ลำใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นายภัทรพล  ปาโน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายคณิติน  แสนกัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น