รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัช  ไชยชนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพชรพล  สมณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชัยโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทบวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพชรพร  แสนแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจรรยพร  หน่อคำหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติน  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงรมิตา  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธีรภัทร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายคุณากร  ริยาพร้าว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงประภาศิริ  ชัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  อินสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวรัญญา  ชินะข่าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายภูมิภัทร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุดเขต  เทพสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวรินทิรา  จงประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพรพรหม  อ้วนสุชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงมรกต  หัตถผสุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสุจีรา  ศรีนิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฏฐา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายนรภัทร  ขันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ไลไธสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายทักษ์  ทองเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปพิชญา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณภัทร  สุยะใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนากร  อภิโชคกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชนากานต์  พลิพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเดชาวัต  จักรบุตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุรีรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายกฤตเมธ  วรรณคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงโสภิชชญา  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอภิชญา  พูลโภคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนันทฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกฤต  อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายวรพงศ์  วงศ์เรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประมวน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิชา  อัศวโสภี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปริชมน  นาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงรมิตา  ปองดอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงมนิษา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชญาพร  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภากร  ตันติวัฒนากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพิสิษฐ์  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปรัธนา  พรมแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายสรวิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ตัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงญาตาวี  ศรีวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายไพบูลย์  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพริมา  แข็งสาริกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายผาสูง  ปันมูลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปานระพี  อารีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายอรรคพล  ราชคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชนัฏฐ์พล  ครินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเพชร  พรวิสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปานปั้น  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพงศกร  ไชยาศิรินทร์โรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวริทธิ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธัญมน  แก้วมะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนุตประวีณ์  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเจษฎากร  ปากองวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจิรพัทธ์  พลรัฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกรฃนก  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญญาปิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มณีคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชยณัฐพล  แดงสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปรีณาภา  ยาสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนิชดา  อริยานุกิจจา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจินต์ศุจี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภัคจิราพร  โอกาดะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพีรดา  คำมาปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปิยธิดา  จรรยาพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิรภัทร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนวนนท์  อิ่นแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชยางกูร  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฏฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐภร  ศรีสมิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธนากร  ธะนะหมอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปรายเมฆ  โควิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูวดล  ตาหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนิธดา  ยศจนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณภัทร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวณัฐมน  ขัดสงคราม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวอภิชญา  เลิศปรีชารักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงภัทรวีรินทร์  นาทองบ่อจรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอรรถกร  คำสร้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศิรภัสสร  จอมสว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงบุณยาพร  เงาพรหม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปวริศ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวธนัชพร  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศศินันท์  ศรีนุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศรุดา  คุณคงคาพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวจินตนาการ  ดวงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวธัญรดี  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปานเชษฐ์  คัมภีรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชนม์พรรษา  สมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณภัทรา  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเขมอัปสร  แก้วรรณดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกมุทพร  อยู่บ้านแพ้วรัตนโกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเปรมิกา  ยุตินทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายทัตเทพ  รัตนจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนลพรรณ  เขื่อนเพชร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฏฐริญา  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐดนัย  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายคุณานนท์  ชัยมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายจุลยุทธ  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายไรวินท์  ปริฉัตร์ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนงนภัส  เตชนันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติมา  เจียรพินิจนันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดอนลาว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกัลยกร  ใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพีรพัฒน์  นาปรัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ขัดศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปวัน  ธนพรพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายบุริศร์  อาทิตย์สาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเมธี  ชินเมธีพิทักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวเบญญา  ตันภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวิชญะ  เลาหะวีร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวเนตรชนก  ละอองนวลพานิช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณภัทร  แจ่มหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนวพร  อนันต์วรชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาววิริสุดา  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายแผ่นดิน  ขัดสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายนราธิป  หยดย้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภณัฐ  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเกรียวตะวัน  ไชยเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธนาภรณ์  กันทะกำแหง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพิชศา  ทรายหมอ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสาริศา  ยอดสนิท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนภาภัทร  ชัยพยุงพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวิลาสินี  คีรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิศชามญชุ์  สุทธะชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภควัฒน์  วัธนารวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิชญภรณ์  พากเพียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภัทรพล  หอมนาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพัทธมน  ประยูรไทย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัญจนพัชร  อินทวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงรักษิตา  ขุนนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลือลาภ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวนัสบดี  หมื่นไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเลอาร์  วิโซน่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพัณณิตา  นักหล่อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เหลี่ยววิริยกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญยมโนนุกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงฐิตวันต์  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงบุษยมาศ  รุ่งเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัชพร  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายทีฆ์ชญตว์  ศิริจางคพัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสิรภพ  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายณฐภัทร  อาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญผิว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงราชาวดี  สมนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพลอยนภัสสร  ขัติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปภาวี  ภูมิประหมัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 นายณภัทร  ศรีศุจิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายพสิษฐ์  สัตย์คีรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายศรัณย์  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายกันตพนธ์  ทิพย์กมลเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนกฤต  ตุงพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนธรณ์  ตุงพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศตพร  นกทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกุลิสรา  โชนิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอัคริมา  กันทะสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปองคุณ  อุตสาหะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศุภกร  อูปแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ประกายวิเชียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวนิรภัฎ  มานะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจารวี  อจลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชิติเทพ  เเสงเเจ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมนตรา  จุลเลศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายภัทรษร  โชลิตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายอานุภาพ  คุณดอย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายธีร์ธวัช  แก้วชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวณัฐณิชา  พันธุ์ประยูร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวจินดารัตน์  แก้วเมือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายพศิน  ตั้งจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายวุฒิวัฒน์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายภูเพชรแท้  จังขันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผาสุภาพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวกรรวี  บำรุงรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวภาพิมล  จงจิตวิเชียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายศุภณัฐ  คำแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายสารินทร์  ปะทะนมปีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูพิรัฐ  อ๊อดเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธิติพัทธ์  อรรถพีรสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภาณุ  เทียมลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศิรชัช  สร้างช้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายอดิเทพ  ประยงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศสิฎ  สุตะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปราบ  เปรมสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 นายีรวิภาส  พันธุ์อนุรักษ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวปาณิศา  สืบสายอ่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวมนัสนันท์  ปัญญาสุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวมณณภา  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวปวีณ์นุช  จินะราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวจิราสา  ยามี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายธัญวุฒิ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวพีรดา  เมฆวิศิษฏ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวปทิตตา  แก้วสืบ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณัฏฐณิชา  ปันวารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวชลลดา  ชื่นใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวสิรีธร  อ่อนตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวจินต์จุฑา  บุญเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายสรรค์ภพ  กัมพลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายไตรภพ  อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนวฤทธิ์  ทาผัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายวุฒิภัทร  วงศ์วุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนภัทร  ไชยกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายธาวิต  เหลืองสนิท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายชนัต  วุฒิอดิเรก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธีรัช  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวภัสราพร  จันเลน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเปรมิกา  จันทร์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวันวิสาข์  รู้ทำนอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศิรประภา  รัตน์ชัยศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เชื้อศิริถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวรางคณา  เภตรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภัคศรัญย์  วังอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายเศรษฐานุวัฒน์  ติ๊บมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศิรินดา  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงคุณ  พิสิฐบัณฑูรย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิริบุญยะพร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณัฎฐสุดา  พงษ์วิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชนะชัย  ตระกูลไชยสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงเขมิกา  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนราวิชญ์  อินยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธีราภรณ์  ยางนอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชินกฤต  ภูติโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณปพน  วงค์คม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณัฏฐ์  ชวนคิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภัคพล  อินทะรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวงศกร  คำใส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายนิธิศ  ตันภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศุภิสรา  อายุปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปัทมาภณ์  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงฐาปนีย์  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธีรัตม์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปกป้อง  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกาสะลอง  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกฤษกร  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายทวีทรัพย์  ประสาขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายโชติก  วงค์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภรภัทร  รู้ทำนอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวีรวิชญ์  สานุมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายกฤษกร  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายกีรติ  วิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงรมย์รุจี  รักษาดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเบญจพร  คำพิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงประกายดาว  ธรรมจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษชัยพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศศานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกานติศา  อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศุภิสรา  กันทาเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศันสพร  เกตุเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวิรชา  กันทสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนงนภัส  คำอ้าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 นายกษิดิศ  สุตะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธัชพล  ยอดดำเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจิรัชญา  เตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ระวังศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐนันท์  มันยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อภิเดชกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงแพรวา  สุวรรณคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศุภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสิรินดา  ทิศอุ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงมณีรัตน์  อิ่นแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพาขวัญ  เอี้ยวเจริญลาภ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายครรชิต  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมโมคัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายคุณานนท์  เจริญดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพรรณพัชร  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงบัณฑิตา  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรมนัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอนุชญา  ฉวีวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 นายกฤษฏ์ขจร  ทิธาดา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกษิดิศ  คชะเทศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงโชษิตา  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายสิรวิชญ์  กองแสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอัษฎานุกูล  รอดเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวฉัตรสุดา  จองคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวแคทรีน  ผ่องใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวจุรีพร  นันต๊ะเสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายพันธกานต์  อินยาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวสุดารัตน์  บัวผัด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวพวงนภา  ห้าวเหิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพาทินธิดา  โนสุ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจินต์ศุจี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชยากร  ธรรมศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวกัลย์พิชชา  บุศดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสิริกัลยา  อินยาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวพรพิงค์  พฤกษางกุร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวนฤนารถ  ไชยขันธ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวศิริรัตน์  ชัยวุฒิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวเขมิกา  บุญทราย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปาริฉัตต์  มาดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาววราภรณ์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวพิมพา  คำเเสง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวศิริพร  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายพงศกน  เเสนสมบัติ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนนท์ถีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณิชกานต์  สุริยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลังกากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงหัทยา  เอื้อเกิดอารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนดล  หมื่นมโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณฐพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธิระดาภร  ปัญญาบุญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปานไพลิน  กันทะคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชญานิจ  วงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกัณฐิกา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทียนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกมลกานต์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจวัง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ดวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงรัตนาพร  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสุนิศา  มีเสรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกนกพร  จารุวัฒนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศรัณญ์  แข็งแรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอาริยา  ทิพพิลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพรพิพัฒน์  จุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงทสพร  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนันทวัฒน์  นันต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายติณห์ปราณนต์  ศรีวรพรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วรากมุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสุรพิชญ์  แสนติยศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพีรัชพงษ์  ทองบำเรอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงบูยะ  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชนินทร์  แสนสงคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวณัฐนิชา  คิ้วสุวรรณวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวธัญญาลักษณ์  จารุวัฒนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวลักษมน  ภิวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวบงกชมาศ  ปันซางคอน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงระติรส  มหาทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาววงศ์วรุณ  อุ่นบ้าน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวณัฐริกา  ตั๋นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวชยาภา  ยะวิญชาญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวณัฐกฤตา  หล้าอินถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวอรจิรา  ศรีจุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภวรัญชน์  คำภีระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงจิราภร  ไพรสันเทียะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวเกณิกา  อักษรทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวปิยธิดา  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวกาญจนาพร  เมืองมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปรีติ  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงพิชญา  ยี่นาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงประภาศิริ  พรหมหนู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวสุวพิชญ์  ฟองนวล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนพนันท์  กันทะจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวจันทกานต์  ปรวกพรมมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวกัลยาณี  ธรรมธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวศุภิสรา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวศุภิชา  วิสูตรสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายพรพงษ์  ทองบำเรอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวสายฝน  มะโนหาญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยประเทศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงโสภิตา  สงบกาย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาววิจิตรา  นันต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวจีราวรรณ  ทองใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายทักษพล  พุทธิมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายจิรพัฒน์  บุรีแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวอรุณวรรณ  มุกดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพีรพล  สิงหา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวสุจิรา  ดวงประเสริฐชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวธันยาณัฐ  ณ ชัยภูมิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายลัทธภูมิ  ศรีมูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเกื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอมรประภา  อภิวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชญาภา  เเรกข้าว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภูมิภัทร  วงค์สถิตย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายปฏิพัทธ์  ถมหนวด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายขวัญชัย  กับปะหะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรรณวิษา  มณีจันทร์สุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภัคธีมา  เป็นมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเทียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนันทิกาญจน์  ไชยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจิตร์จรัญ  คืนมาเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกัลยกร  ไชยเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณัฐดนัย  บุตตะชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพัชรีพร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนฤมล  ไชยมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฐธิดา  นัยติ๊บ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงศรสวรรค์  สังข์ศิริพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตาลาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณัชชา  ชัยประหลาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธัญพร  นางแล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายชลวิชญ์  ไชยชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนรารัตน์  คำภีระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภัชรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพิชญะ  ทองอารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธีริน  จิตถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธรรม์ธร  เเจ้งสว่าง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุภมาศ  คำปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายจักรินทร์  ใจฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกฤตยชญ์  ไชยวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์ลือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสิรภัทร  เภตรา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิณทะจิตต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสิรภัทร  ยอดวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชนันท์ฌิกา  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอารีย์  ซื่อตระกูล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายศุภณัฐ  เหมือยมะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกมลชนก  นิลสวิท โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิกุลทอง  โพธิ์สุพรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สมศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปาลิดา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอัญชสา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ปั้นรูป โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิรภัทร์  น้อยสร้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอดิศา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงไทย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายมาหมัดยาแบรนด์  โพธิ์ศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชุ่มมะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงมนัสนันท์  ณ พิโรจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ราวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุยะต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศิริกร  วงษ์จันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมฝั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรับพร  ดวงงา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณัฐชัย  เพ็งพัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปทิตตา  สุนุมิตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธนภรณ์  จักรักษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงรุจณิชา  อินยาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภาณุพงศ์  จำปาชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงฐิติมา  ภาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพงศกร  สวยสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพัชรินทร์  อนันตวรพจน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอรรถพงษ์  อินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายหัตถโกวิทย์  หัตถกอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธันยพร  เตียวสถาพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายอลงกรณ์  จันทร์อุดร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชาวลี้เเสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 นายศุภกร  เจริญสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยรังษี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปิยทัศน์  ปิงเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายณฐนนท  ไชยลังกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงจิรัชญา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายน้ำหนึ่ง  อินทสนธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงมาริษา  วงค์เขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพิมพา  เสือบางพระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปริยากร  รุ่งโรจน์รัศมีกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ฝาย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงรุ่งฐินันท์  นุกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพรลาภิณ  หล้าอินถา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรันธร  ตั๋นเปี้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปาลิตา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภกิจ  บุญพยนต์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพชรพร  รักพ่วง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศิริรัตน์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพรพัตรา  พรราศรีวัฒนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุทธิณี  แสนใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธิเบศ  หมื่นอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอังค์วรา  ช่วยสระนอก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงภัครมัย  ไทยโกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพรไพลิน  สุขเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงชนิภรณ์  ฉัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนุชวรา  กันธะวิเร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงยุวธิดา  บัวทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวลัญช์  เขียวขอม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายบูรพา  โทอรัญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายชนาธิป  ดะราศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายชิษณุ  หทยะวัฒน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธรรมชาติ  ธรรมจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายณัฐพัชร  รักกะเปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนเลย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงวรนุช  กันสีชา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายทัศน์พล  อิ่นคำฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีรักษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธนพล  เขื่อนแปด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐชญา  แสงอาทิตย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธนบูลย์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายดิศฐนันท์  พรมแจ้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธัญชนก  ทองมังกร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์เชื้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายกฤตภาส  ยะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิจธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายตุลธร  เรือนปิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงติชิลา  พันธุ์สุภะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 นายอภิสิทธิ์  สงวนสิทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสิริภัทร  สิทธิสงคราม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงปวริศา  อู่ไทย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศิริรัตน์  รินพล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงศรุตา  บุญมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายกิตติพล  เรืองนาค โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธีร์ธิดา  เลาดี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  สมบัติ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัฐมล  ดีภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญางาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงวรรณทิวา  ใจยะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศักยพร  เบเหมี่ยทู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  จันต๊ะมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เลอสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุวิมล  โสวรรณา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายเก่งกาจ  ศิริ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวิราวรรณ  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวนภัสสร  พรหมวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวอภิญญา  ดีวรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวชนิกานต์  ชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงภูริชญา  วงค์สรรศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงทิพย์  เหล็กเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวธัญณิกา  วงค์ดวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพนิตสุภา  อินทรังษี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปาณิสรา  หมื่นเถสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอภิชญา  ไร่เรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวพิมพกานต์  สีทิไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายรณกร  กองใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 นายปิยะฉัตร  บุญทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวยุวลี  เหมืองน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวอาทิตยา  ยาวิชัยแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนาธิป  เดือนขาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 นายมคพล  คมสาคร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสิรวิชญ์  อินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายอนุชิต  นันทะมาตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายวิทยา  คำเงิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงฐิติมา  ปิงเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐชา  คําฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวศุภาวรรณ  เมืองใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวโยธกา  ปวนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นายพัชรพล  ศรีมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายวัชรพงษ์   ตาจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวสุพิชญา  เจนคิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาววิภาดา  ศรีสุริวงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวสรินยา  ปวริศร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอชิตพงษ์  ทิพย์กนก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายอาคม  ชัยโชค โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสริตา  เปียคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงดารินทร์  แสนลี่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอารียา  โนราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงชยุดา  พาเนตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธิดาทิพย์  สารคาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกุลนัทชา  ชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชลธิชา  แสนใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวสิรินดา  อุดปิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิชญา  ชมพาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงศุภิกา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวนันทิยา  โกมิตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ปัญญาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 นายธนพัฒน์  การกัณหา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงศิรินภา  อุดกลิ้ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายวชิรากร  จี้ปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงธีรนันท์  แซ่ลู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนประภาไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนภัสสร  ยอดระบำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายณัฐภัทร  แสนใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพีรดา  ทาบุญสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเพิ่มพูนทรัพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกีรติกร  แสนพวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูเบศธ์  สร้อยแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนพนันท์์  สมพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกฤตพร  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายกฤษณพันธุ์  สนชาวไพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภานุพงศ์  สมสิทธิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายวรพงค์  กิตตินาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายรัตนไชย  ยอดบุญลือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายศรศิลป์  ใจมูลมั่ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธนัชญา  กันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวปรัชญาพร  จันทร์หอม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงฑิตยา  นาคปลอด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายชินวัตร  ตันตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจักรี  ปัญญารส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายมนัสนันท์  บัวใจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงจิราภรณ์  อภิสุนทรกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงเเสง  หนามแฝง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงศิรินภา  โป่งคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงมิกิ  ฮิกูชิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวนุชจรีย์  บั้งเงิน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวเมรียา  คำมูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายนพดล  ใจวงศ์ปาน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวศรัญญา  โทภิลา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวพัณณิตา  ปันอินแปง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่ลี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายเพชรกานต์  ตาบุญ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวพัทธ  นายคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาววาสนา  จันที โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวณัฐณิชา  อินราษฏร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวศิริลักษณ์  เรือนคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวกันตนา  กันทะเตียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวบุญมา  วงค์ษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวสกาวใจ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปิยาพัชร  สมมิตร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวแวว  อะพา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นายศุภกิตต์  วงษ์ผาบ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายสรัล  แซ่วะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกมลนิตย์  อินวิชัย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเกตนิภา  หัสถาดล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธุวะคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวเกศริทร์  สุทธนะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นายศราวุธ  กรรณลา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวกัลยา  สุปินชมภู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพอฤทัย  เจริญผล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวพรนภัส  อารีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายอัครพล  ชัยชนะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายสุขแก้ว  นามแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชลดา  สิงหชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวไพลิน  งดงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวอนัญญา  รัศมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงอภิชญา  ฮงประยูร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวอาทิตยา  บุญโลย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกรีติ  ชำนาญวนกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายชยังกูร  โท๊ะป๋า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายชัยธัช  รัตนสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายชานน  มาไกล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัฐดนัย  ทาแกง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายตุลธร  วงศ์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายณัฐนันท์  ยะตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายไมตรี  แซ่ลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอัฐพล  หมื่นจี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายเอกวัฒน์  สมโภช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใจหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสุพิชญา  ทรายคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชลิตา  ขะขอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชโลบล  ไชยเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ใจมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาละวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธนพร  พิชิตพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันจะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงบุษยมาศ  ใจบาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงแพรชมพู  ปกครองบ้าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุธีรา  ถาริยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอรณิชา  ด่อนศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชนกานต์  สนิทดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนพล  นันทราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธภัทร  สุริยะภัทช์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายอัฑฒกร  เชื้อยูนาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายเป็นไท  โยธาวุธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพชรพนธ์  พรหมวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุ่นเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายวสวัสตติ์  สีหวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสิริพงศ์  สุภาพันธ์ุชูชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายอลงกรณ์  แซ่จิว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงจีรพัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพีรวิชญ์  สุริยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวเทียนฉัตร  ศรีนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงค์กา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปิยนันท์  กรรณิการ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวลักขณา  มุติมรรคา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวเอื้อการย์  ตาปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายขอบฟ้า  ปันมูลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายธนกรณ์  จองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายธนกฤต  อาจยาทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธีรดนย์  แตงเส็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายเนติภูมิ  เมืองมูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายพิชญุตม์  ภิราษร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายภูมิ  สิริปูชกะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายภูมิพิเชษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายภูมิภากร  กำแพงเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายราเมศ  ยาสมุทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายสิทธิโชค  พุทธวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายพิชิตชัย  ใจมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวกัลยวรรธน์  วรรณโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวกุลภรณ์  อินทสระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลือชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐนรี  ใจปะละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวธัญสิริ  วัชรธาดาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนิชาภา  คำทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนิยตา  แสนงาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวภรณ์โสภิณ  พรมวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงลักษิกา  วงศ์ชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวสิตานันท์  กันทะกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสุชญา  สุจิตรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายกิตติภณ  ฝ่ายเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายจรณินท์  อินสอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายชาติตระการ  ธรรมเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายดัมพ์รงค์รัฐ  สิริวรรณะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายตฤษนันท์  ปลีคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นายทินกฤต  อุตสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นายพฤฒพล  เดชมนต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายวิทวัส  แก้วคำแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายวีรภัทร  ดากลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายสิทธิชัย  ปฐมวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวกวินทิพย์  มัญชุกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวกวิสรา  วาดเขียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวกัญญารัตน์  ลลิตกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชนกานต์  สรรพลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวชัชญา  ก้อนคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวธนัชดา  เกิดปานทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวพรไพลิน  หอมสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวศุภาพิชญ์  จริยพัฒนกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวรัตนาภรณ์  เนื่องหล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวสุทธิดา  ใจบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวสุวพิชญ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวอัจฉรา  ตาหล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายกิติศักดิ์  สว่างพนาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายไกรศร  พงษ์นุ่มกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายธนวัฒน์  ดวงสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายภคนนท์  พื้นชมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายศุภกร  กันทะวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายศุภวิชญ์  ลื้อยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายสรันภัทร  สวนโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุรพีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายเอกพงศ์  จอมวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชนารดี  สมปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชลธิชา  ปีภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงเชื่อมรัก  เย็นใจมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงฐิติกาล  จันทาพูน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงณิชากร  ใจอิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพัชราฎา  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงภาณิชา  ทองผดุงโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงภูริชญา  กาฬพรรณลึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงมัซนีย์  ฮานาฟี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงรุ้งสินี  สายปัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวรรณิดา  ละมูนกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงอิสรีย์  พงศ์ทิวาพรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายชญตว์  ใจกล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายทัศน์พล  เอี่ยวเฮง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธนกร  ณัชปัญญาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนธรณ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายพิพรรธน์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายภัทรพล  กวางอุเสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายมนต์ณภัทร  คุ้มวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายลธีชล  ไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสมเด็จ  ป๊อกแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกนกรส  เค้าหม่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกัลยกร  ก้อนคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกิตติญา  เจริญศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกุลภรณ์  สายลาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทาสุรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิติกานต์  พุทธินันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก่นท้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณิชากานต์  วงค์สม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงแทนชนก  ใจคำธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงธัญชนก  ชอบจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนฤมาศ  อินทะโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงภาวลี  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงรุจิรา  ชัยวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงลลิตา  จิตวิศรุตกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศิริขวัญ  สัทธศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายกริชกร  หมื่นอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายฐากร  ใจพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายนวฤกษ์  พิทักษ์พรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายปรัชญา  ปาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภาสวีร์  มีบุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายรณกร  นิแสนสัตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสพล  พงศ์พานกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงจิรัมภา  ขำกล่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชิดชนก  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงซากุระ  โอกุระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงธนิษฐา  เย็นคต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงเบญญาภา  วินิชาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงปริชญา  สุยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปาณิสรา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปารีณา  พลเยี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงพัชรามณ  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิบูลย์รังษี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงพิชญาภา  ทิศสุกใส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สร้อยสวิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจเย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงมนตรา  ยาเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงสุจาฬิณี  สุดสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายชินวัตร  ใยแก่นจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์คำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายตรีศร  ธะนะหมอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายธีธัช  วีรณรงค์กร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายประภวิษณุ์  ญาติกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายพรหมชัย  ชูแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายภวัต  มูลเมืองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายวุฒิกร  ศรีศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์บัติย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเขมิกา  กันทายวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทะเวียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขประภาภรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แสนตอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณิชาภา  ภูคำอภิรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงทักษพร  นามวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงทิชา  นวังคสัตถุศาสน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปองกานต์  คนชม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงพิกุลทอง  ก้างยาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงแพรพลอย  พงษ์เต้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสิริญาพร  ฟังเร็ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงสุภาพิช  ห่วงมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายกฤษกร  บุญปั๋น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงศิวากร  อุปนันชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงสุทธิ์สิริ  วงษ์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภูริภัทร์  พรมมินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปรานต์วริศ  เจนกุลประสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญแรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายปฏิมา  เครือฟู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายคณพล  กาจธัญกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธีรนาฎ  เครือดวงคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายชลน่าน  ไชยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายณัฏฐ์  สมหวัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายณัฐดนัย  อินทราทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายธนภัทร  วิชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธันยชนก  ศิริเศรษฐ์โสภณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนหวาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงณัฐลดา  โคตรด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเรืองวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายปัณณวิชญ์  เศรษฐสิริวานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายชยาวัฒน์  อะนาโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุชิดะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจปง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงสิริยากร  เจียรสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติบุรุษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสุวรา  วรรณชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เเก้วหน่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หงษาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกฤษฎา  คำอุปละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงณิชกานต์  กิติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปาริณา  จันทร์เจนจบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณฐกร  กันอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สิงห์ผาสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายชโนดม  อ่อนทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงเมธาพร  พิรัญเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงลลิภัทร  แสนแทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายชิติพัทธ์  กันชูลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายจารุภัทร  ใจจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงวรดา  ตุ่นไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  ยะวงค์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสุวลักษณ์  ใจแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายจักรรินทร์  ลือสัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงอิสรีย์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  มะลิวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายศรีเพชร  ก้างยาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายนนท์ธิพัธ  ใจเสาร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงกรกนก  ช่างเเก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายพลกฤษณ์  บุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายนพรัตน์  ป้องฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายพีรณัฐ  วิจิตรจรัสเเสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายประภู  ทิศหล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายศรัณย์  คำไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายเขมชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์  โสภาเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุรางคนา  สุวรรณกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงคณิศรา  สุขเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพรรณกวี  ราวกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงทรงพร  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกฤตภาส  ดำรงพานิชชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายพิษณุพงศ์  ตุ้ยอ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงธนิสสร  พรหมวะนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายสิรภพ  ควรสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงวริษา  หะวัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีกะกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวีรภามาศ  ฟองจันทร์สม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงวิดาวัลย์  จันทรทนุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสุวรรณมาลี  เเซ่หาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจนันตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงมณิชญา  นวลสาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงธรินดา  คำลือเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายพลัฏฐ์  มณีมูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนนทิวา  ชลยุทธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงพรรณิศา  เหม่ากระโทก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงเบญญาภา  ชอบจิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสวรส  โปร่งใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปพิชญา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปาลิตา  เขื่อนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพัชริดา  รักแม่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงภัทรสุดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงภคพร  รสเข้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงมัชฌิมา  คำยอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงยูอีร่า  ฮัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศูนย์กลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงรัตนวดี  เพียรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลใจทราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายปรินทร  แห้วสันตติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงสิริสกุลพร  ศิริคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงสุชัญญา  สัตยานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสุยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงสุธีกานต์  ครองไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัชชา  ลินทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายรัชชานนท์  สมใจ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภูชิสส์  ณ ลำปาง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายชัชชัย  ปัญโญ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายณัฐพงษ์  ราชคม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วน้อย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายสารินทร์  กันดี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองดีโลก โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงเขมิสรา  หมูนิล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชญานินท์  ชุมภู โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงชลิตา  แสนวิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงญาณิกา  บัวอินทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงญาธิดา  โสมโยธี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ติ๊บปละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พรมเอ้ย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณัฐชา  ช่างฟ้อน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์คะนัน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพรนิภา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงมนณัฎฐิตา  สายวัน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงมนสิชา  ใจสม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงสาธิกา  อินทา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุพรรณิกา  อบเชย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายรัชชานนต์  ถาวร โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายวริทธิ์  มหิตธิ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวิทธวัตร  สุรินทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายศุภณัฐ  มงคลกุล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเสกสรร  ใจลังกา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันทะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยแสน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงขวัญจิรา  จังขันธ์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงจิดาภา  สายปัญญา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงฉัตรฤดี  เป่งงาม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงนันทิชา  บานใจ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงป้ายทอง  พรมสาร โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศรินทิพย์  ติ๊บปาละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงศิริประภา  ห้วยชัย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงศุภากร  บุญยรัตน์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์ไฝ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุวิชาดา  ตาสาย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอนัญญา  จำปาคำ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงอังศุมาลิน  อินทะมูล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายกิตติภูมิ  หว่อง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทะจักร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายฉัตรมงคล  ภคมหาสกุล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองใบ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายทยากร  ท้าวอินต๊ะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายนันทิพัฒน์นาคินทร์  วงษ์กรด โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายบุญยกร  จริยา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพัสกร  คำสิงห์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายยุทธนท์  ละออสะอาด โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายวงศกร  ตาคำ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายศุภกร  ปัญบัว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายสมชาย  ทองคำ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายอนุชิต  มูลประเสริฐ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายอัษฎา  กาละปุก โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายอุกฤษฎ์  มะโนยศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายเอกลักษณ์  ดะแอ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายณัฐดนัย  ใจแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกังสดาล  ติ๊บปละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกันยารัตน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินธิยะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงเกสรา  พูนทองใจ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจิดาภา  ก๋าคำ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงธนัญญา  มูลอา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธัญสมร  เทพวงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงนันทญา  วอหล้า โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพัชรากร  ศรีธิเลิศเจริญ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิจิตรา  นันติ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพิมลพัฒน์  กาวิละมูล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงเมษิณี  ผ่านสำแดง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงยุพารัตน์  ไตรมิตร โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงวรรณิดา  ภาชนะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวิภาดา  แก้วแสง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวิริยาพร  ใหวเขียว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสันทราย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอชิรญา  เข้มแข็ง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์อุตสาห์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอริสา  สุรินทร์ธรรม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอัญชิสา  มะไชยา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงวริศรา  ใจยา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกิตติศักดิ์  กาวิละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายณัฐกิตต์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นายธนวิชญ์  สถิตคุณอนันต์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นายธนากร  นะเพย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายธัชชัย  ขัดบุญเรือง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนที  บัวอินทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นายนพรัตน์  วรรณะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นายพงศ์ภัค  ทาปัญญา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายภาณุมาศ  ก๋าวี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายวรรธนะ  แซ่ลี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นายศุภกร  ชัยวงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายศุภกฤต  มาลา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นายศุภกิตติ์  ไชยวงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นายสิทธิพงค์  เถิงคำดี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันแดง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวจีรวรรณ  สมมะโน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวชนกานต์  อุ่นเรือน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงชนิกานต์  มูลแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โลหะภากร โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงนรีกานต์  จันทิมา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงนวรัตน์  สารสุข โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวบุษราคัม  หงษ์ทอง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปรีชญา  ต๊ะล้อม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงปานทิพย์  กมลเทศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงปารียา  ธารีรัตน์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปาลินี  สมปาน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวพิมพ์ชนก  อุ่นปิง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงมณฑิรา  คำยอด โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวรัตติยากร  ศรีมูล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงศรสวรรค์  ญาวิละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวศศืธร  เทพนิล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวศิรินภา  ห้วยชัย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงศิริพร  แก้วโน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวสุวัจนีย์  ศรีแก้ว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวอภิชญา  ปัญญาปิน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงอภิญญา  ยศมูล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงเปรมชนก  กันทะสุข โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงเพชรฎา  ศรีธิ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายกรกฤษณ์  ผังดี โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายกฤษกร  เย็นสุขศิริ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นายชิษณุพงศ์  ใจโผก โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นายธนภัทร  โฮจันทร์อัด โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นายนราธร  ไชยศักดิ์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายปารเมศ  บัวยั่งยืน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายพงศกร  บุญยศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นายพงษ์พัฒน์  จิตนาวา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายพงษ์ศธร  ใจปาละ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายมารุต  จุมปู โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายวชิราวุธ  ช่างสร้อย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายสุริยา  ตาโน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายอรรณพ  วงค์เขตต์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงกวินทิพย์  คำมูลเอ้ย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จักร์เงิน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงชนิกานต์  เขื่อนเพชร โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวชลธิชา  ชัยพนัด โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวชาลิสา  ราชคม โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวณัฐธิชาพร  ศรีธิ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงนรีกานต์  นามวงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงปรีดาภัทร  ชัยลังกา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงพัชรนันท์  โรจะนะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงพัชรี  เสวะกะ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงลักขณา  ยะปิ๋ว โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงวิจิตรา  จันทอน โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงศุภรา  ตันยงค์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวสกาวรัตน์  แก้วเปียง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสกุลรัตน์  จินาจันทร์ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสายฝน  ปันทะยา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอรสินี  ปันไฝ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวเกสรา  เสือสกุล โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงเบญจพร  กุณาเลย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำถา โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงกรกนกพิชญ์  แจ่มใส โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นางสาวหนึ่งน้ำทิพย์  บัวทอง โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วตุ้ย โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แจ้งใจ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธีรภัทร  ใบผ่อง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายภูมิพัฒน์  กำทอง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายสันติภาพ  มะโนวงค์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายสุรเชรษฐ  ลาภโต โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นายอิทธิเดช  ติดไชย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวจันทิมา  ดวงชัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนัชชา  ชุมศรี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วังช่วย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงศรัณญา  ขัดตา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสีรีธร  จิตติมณี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวหัสยา  ขาวใหม่ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงอภิสรา  คนขยัน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงณัฐธศร  เจริญ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายณัฐพล  แซ่เตียว โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายพิเชษฐ  ทานศิลา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงจิดาภา  กันทะวงค์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชนาภา  วงศ์สมุทร โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงเดธาพร  บุญเทพ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงวนาพรรณ  คำวิมุติ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสาริกา  ศรีออน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เหลืองแสง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงศิริรัตน์  ต้นจำปี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงโสภาพร  กาวิชัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอภิชญา  คุววัฒนสมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สารขัติ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงภาพิมล  เรียบร้อย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 นายกฤตพัฒน์  มีมาลูน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายจิรกิตต์  สมดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายภัทรเจริญ  สายก้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายรติพงษ์  กีพงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายศาสตรา  พานิชยานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายณัฐสธน  สักลอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายอนุศักดิ์  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายวงศพัทธ์  อิทธิมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายศุภกฤต  ทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงจิระประภาพร  จิระโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงนิศากร  สักลอ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงบัวสอน  สุทธจรรยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงวันพรรษา  เผ่าน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์จันลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงอาทิตยา  ธะดวงสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงจุติกานต์  ขันกฤษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัชชา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณัฏฐนิตย์  สนองญาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงนภัสธนันท์  จันทร์สุภาเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนฤมล  แสนเตชะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงพรภัทรา  ฟูคำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงพิชญ์ชาภา  อาทนิตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเพชรแพรพร  กิติคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงภัทรภร  สุขแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงภุมรีรัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวรารัตน์  พรรัตนพิทักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงพัชรียา  ทะนุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงนนท์ธิรา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงทิตาวีร์  สีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพรทิพย์  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนบ้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงกิตติมา  ภาชนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจิณณพัต  คำโมนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงชยุดา  ทวีวัฒนสมบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงธัญชนก  บัวองค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปภาวี  พุทธษร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริยาใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพรพิมล  ดีใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงสมัชญา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงหทัยกานต์  อินท์ถิรธนาคุปต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายวรภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายกันตพัฒน์  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายกิตติทัต  มหานิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายกุลพิศาล  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายเจษฎาภรณ์  กำจรพานิชเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายณฐพล  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฏฐ์ชนน  ไชยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายดิถดนัย  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายธนกร  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายธนพัต  เมืองใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายพนธกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายพิทูร  คำปันติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายวีรากร  สถาพรพิบูลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายอธิปัถย์  ศรีจำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงกฤติญารัตน์  ฐานพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวจรัสพลอย  อินสีชื่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวจิล ชาริณีย์  ลิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงเชษฐธิดา  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงธัญวรัตม์  คำพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธัญวลัย  เทพละออ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงปวิตรา  ผ่องสวัสดิ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวปัณณรัตน์  วงษ์เวช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวพวงนภา  เมืองมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพิมพ์วรัญธ์  รัตนอำพัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงเพียรขวัญ  ปัญวิยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นางสาวศิขรินธาร  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาวสิริภาภรณ์  เรือนกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงอาริยา  แก้วเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงอิสริยา  คูสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายปวริศ  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายกิตติพันธุ์  วรรณสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายพงศธร  นวลทิม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพฤกษาภู  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายวิทวัส  สอนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายจตุรวิทย์  กาเบา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายปรวิทย์  วีระชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายเมธาพันธ์  ปวิชสิทธิพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายกันตชาต  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายเจตน์  โคลล์เวอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายเจษฏากร  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายชโลทร  ละมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมณีวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายตันติกร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายไทโย  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายธนกฤต  ไชยชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธนัท  พิสิษฐ์ชลกาญจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายธนาพัฒน์  คำอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธเนศิต  ันันทโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายนพภิญโญ  สอนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายพีรพัฒน์  วงค์วาลเรือน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพุฒิเมธ  พวงมะลิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายภูรินท์  ภัทรภูตานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายเศรษศิริ  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายไอศูรย์  จันจองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกัญญ์ธิสา  บุญตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงจิดาภา  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจิรวรรธ  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงณ หทัย  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เหลืองณะลาภีร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงดาราพร  สร้อยเพชร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงทยาภา  เก่งวิกย์กรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงธัญภัค  พานิชประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงธัญรดา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงนภชา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงบุษกร  เรืองขจรเมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงประกายศรี  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงประภาสิริ  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงพิชญา  ผลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงแพรวารี  ศรีวิราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงวาริสสา  สมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงวิชชุภรณ์  ใหม่คำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงศุภรพร  หมอกมุงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงเศรฐพร  ไวปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงเอี่ยมดรุณ  อินเตชะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายภาสกร  เจริญกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายศุภณัฐ  สุนทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายสิรวิชญ์  ป่าเอื้อม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายโชติวิทย์  ธรรมศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายปณัยกานต์  ธีรธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายแสนฟ้าหลวง  ตรีวงศ์อมตะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชนัฏฏา  จำตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพิมพกานต์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงภิญญดา  นามบ้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงสุพรรษา  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงชนากานต์  ก๋าอินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงชนิกานต์  ยศจิรธนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงนหทัย  ธงศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพรนภา  ใจแล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงภคินีนาถ  สุเมธากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงวิชญาดา  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงศิริขวัญ  เพลาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงอะยานะ  อุเมะกิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  จันแย้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อินชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงจิรัฐพร  โพธิยากรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงประภาวัลย์  เผ่าปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงรัตนาพร  พลูคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงจิดาภา  ชอบจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงกชวรรณ  จำลอย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจรินท์รัตน์  เมืองวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงธันยาชนก  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงเบญญภา  บุญวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงพีรดา  วิเศษสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงภิญญพัฒน์  สิงคราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงศิวะพร  ตาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงสุภณิดา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงอรนภา  ผันอากาศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงอิงครัตน์  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงสุพพัตรา  เงินเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  แลวงค์นิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงทักษิณา  ศิริผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศิริพันธ์  กาเผือก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชำนาญหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธนพร  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงปานชีวา  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงธัญพิมล  นนทวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงพิชชาพร  ราชจริต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วรบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงรวิสรา  ธวัชเชียงกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวศศิวิมล  พรหมเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวสกุลกาญจน์  สาตนอก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวอาบทิพย์  คนดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวกุลวรางค์  ปุราชะกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนปินตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงธัญสินี  รุ่งแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นางสาวศิริรัตน์  คำอร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวอัจฉริยา  มานิตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงกมลชนก  กุนแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวชัญญานุช  จินดากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวญาธิณี  จักรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวณัชชา  พนาไพศาลสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงธนัญญา  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงนุชนาฏ  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวเปมิกา  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงรัตนากร  ชัยวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงศรสวรรค์  ตันเถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสิดาพร  ฟองฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เหมะภูษิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงปุณยนุช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายพลพล  จันทร์ทัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวปราณชีวา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายกรกุล  ผาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายกิตติพศ  ราชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายชนธีร์  ก้อสละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายณัฐวรา  จิตตางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายดรัณภพ  รัตนสีนุรางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายธนกฤต  ทองมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธนิสร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายปริทัศน์  เผ่าตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายภานุวัฒน์  อารยะกุลสกล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายภิณัฐคณิน  พิสิษฐกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายอริศวัฒน์  ตรีศรีสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายชญานิน  เทพวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นายนราธร  คงพิบูลย์กิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงกานต์สินี  ก้อนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงคิมธาดา  ขวัญใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงจีฌาญา  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงชลันธร  ชุมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเสือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงปนัดดา  ชาวเวียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงปามาลิน  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธนภัทร์ธีนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงพิชญาภา  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงวิชารัตน์  เตชะเมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ขายของ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวสุภาสินี  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอุ่นจิต  ผิวอ่อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวณหทัย  ภูศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายภัทรพล  ฮี้เกษม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธีรพงศ์  บุญตือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายปธานิน  ฟองขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายกรกฤต  ผัดวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายกษณะพจน์  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายกิตตทัต  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงเจตสุภา  คำอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนลิน  ดูเบย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุวรรณลพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงพิมภิวัฒน์  เพ็ชร์เกาะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงวิชญาดา  ค้าไม้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงวิลาสินี  มั่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษฐอัครเบญจา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอริษา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงฐิตาภา  วิโยทุตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงปวิชญา  คำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงสุรางคนา  บุญธิวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเกื้อการย์  ปุญญมัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงณัฏฐ์สุดา  ยานะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงประภากร  จารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงพรหมพรพิชญวี  จันทร์สุขศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงพิมพิไล  ใจคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงศิบุญตรัตน์  พ่วงมาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงศุภสุดา  จงประสิทธิ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงจิรนันท์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีเข้ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงสุพัชชา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงจุฑามาศ  จินาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงอภิชญาพร  ขวัญใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงชญาดา  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงธนัชพรรณ  กอบคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงธาริกา  ใจวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงพรปวีณ์  ครุการุณวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงพรแพรวา  ผลดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงรติยากร  คนการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 นายพสิษฐ์  หาญจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ปานทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายดนุรุจ  สมฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธีรธร  ใจอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายภัทรพล  ยาวิระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายรณกฤต  เพียรการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงกวิสรา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงกันยกร  เป็กเครือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร  ไชยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงกีตรัตน์  ขุนน้ำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงจิราภรณ์  บำรุงผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาตนอก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงชนิษฎา  พันธุลาวัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงภุชมล  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงรตนมน  อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวณิชญา  สิทธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงวรวลัญช์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงวิชญาพร  ประภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงหทัยจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายณัฐชานน  วงค์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายปองภพ  เชื้อประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายพงศธร  กุศลจิตรโต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายพงศภัค  ปรังเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายภูมีศวร  ภู่ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายศิวนาถ  กาตาสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  เมืองวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เร่งมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทาปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงจิราพัชร  พิทักษ์เมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงชนากานต์  วิศิษฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงณภัทร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงณัฐชยา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงณัฐพร  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงทิชา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายถิรวุฒิ  คำอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายธีรภัทร  พุฒิรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายอชิร  โฉมเฉลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายศุภวิชญ์  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงชาริสา  หวานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงณัฐนิชา  เตชะกุลวิโรจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงชนิกานต์  ยะรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายณฐวัฒน์  ทะปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวีผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงจรมน  ไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงชนิตา  มงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายศรุต  สุยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บัวก้านทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงศศิวิมล  สมจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงธนพิม  คนซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงปรวรรณ  แปงณีวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงปิยวรรณ  อิสสระบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงพันณ์ชิษา  รักทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงพิชญา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงแพรพลอย  กำทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงมัลฑิกานต์  หลักฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศุภรดา  พุทธิชัยโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงสวิตตา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายกฤตยชญ์  คำแก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายกฤษฎี  วรรณคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายญาณภัทร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายทักษ์ดนัย  จารูจำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายธนภัทร  ธรรมยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายปกรณ์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายประสิทธิ์  ภิธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายพิชิตชัย  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองงิ้วราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายภัทรพล  พลคะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายภูบดินทร์  บุญยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายศิวกร  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายสมบุญ  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงจิดาภา  ผันวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงชนาพร  มงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงชาครีญา  ทองยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงซิวลี่  ยับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงฐิติมน  บุญธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงญัฐชยา  สุขสบาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงธนภรณ์  ใจวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงธนาธร  มูลทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิทาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงธิติสุดา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงนภสร  อุทธวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงนภาพร  ช่างคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงเนตรนภา  ไก่งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงปวณรี  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สายลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินต๊ะรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เมืองวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงภัทรมล  ใจมั่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงภาธิญา  ชัยทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงรัญชนา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงลภัสรดา  อานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงลลิตา  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงสิริรักษ์  รักโค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หิรัณย์บรรณสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงอิงอร  รัตนพัทธยากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายนนท์ปกรณ์  วัชรสุทธิพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายสิรวิชญ์  ยะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายวัชระ  ไชยวงค์รักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายชัชชัยวงค์  นามแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายอัมรินทร์  ดวงปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงเมธินี  คำบรรลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายณัฐพัชร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปิงเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 นางสาวธิดารัตน์  อำไพ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 นางสาวมณีรัตน์  อำไพ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายเนวิน  ลำภู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงพัชรวลัย  ใจกล้า โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 นางสาวสุดารัตน์  ไชยทิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นางสาวกมลลักษณ์  เทพนาลัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงณัฐวลี  เนตรภาศักดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 นางสาวพรนภา  เสมอใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 นายจินซอง  จำรัส โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 นายปัณณทัต  กองตัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสุพรรณษา  จิตรติภิญโญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายกฤษณพงษ์  ชาลีเฉลิมรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายกิตติพัทธ์  แก้วตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายเขมณัฐ  ใจเสาร์ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายจิรายุ  อินจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายจูน  โอคามุระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายต้นตระกูล  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายธนภัทร  กิตติอมรพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายธนาภิวัฒน์  ระวิโสด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายปฐมพงษ์  ฝั้นแปง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายพสิษฐ์  สิงห์อุไร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายรัฐศักดิ์  อริยะกอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายวัชรพล  ขลุ่ยนาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายสิทธิพงษ์  อัญญะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายอุรวิศ  หูเขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันต๊ะนัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงชนกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงชีวรัตน์  พันธ์พิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงณัฐทิตา  ปีอาทิตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงณัฐรีย์ยา  พร้อมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงดารารัตน์  อินวงค์วรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงธัญญาณี  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงนราลี  วางที โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  จันทิมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงพิมพ์พจี  พรมมินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงภัณฑิรา  ผัดวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอภิชญา  คุมคณะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายชนุตร์พงศ์  กาบุญก้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายพุทธิพงศ์  อินถา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายเสกข์  ภูสด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงชิดชนก  จำรัส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงณัฏชาลิสา  กงฝ้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงพิชชาภา  มะลิดวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงภิญญดา  จันต๊ะนัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 นายจิรกิตติ์  เกตุศรีพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นายเชิดพงษ์  ก.บัวเกษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายพชรภัทร  บุญเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายธนวัฒน์  อัมพุธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กรรณิวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวชนากานต์  เมฆอากาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 นางสาวธมลวรรณ  เสมานุสรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวภัคเบญญา  คฤหานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวภูริชญา  สวิง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นางสาวนภาพร  เมล์ทาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาวอรปรียา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 นางสาวเปมาวดี  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายณัฐพล  หมุดป้อ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่างใจ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ต่างใจ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายจุลจักร  ไชยมงคล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายนนทพันธ์  สารพัตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายพลอธิป  ธุลี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายวันนเรศ  สุวรรณปัญญา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายวิษณุวัฒณ์  กองแก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายศุภชัย  สายปินตา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายอุปราช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงชนิกา  สร้อยป้อ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงญาณิศา  กางถิ่น โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงญาดา  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญมา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงณันท์นภัส  หาแกง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงทิพานัน  ตันสิงห์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงนภสร  กาติ๊บ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงปนัดดา  นพแก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงเปมิกา  ใจศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จันต๊ะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุยะต๊ะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ต๊ะโย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงวิไลรัตน์  สมศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงศิริพร  บุญธรรม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงสุธานาถ  นามเมืองคุณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงอภิชญา  นารเรศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตาคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายภัทรกร  พึ่งตนเอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีกันชัย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายพงษ์พัฒน์  แซงราชา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายชีวภาพ  เสาร์จันทร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายอภินันท์  วี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายรามภูมิ  พรหมธนพันธ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายวงศธร  ใจบาน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายธีรนัย  ยารังษี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันทะยศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วใจบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงปลายฟ้า  กิติยะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงชิดชนก  เลิศคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงธนากร  เทียมใจ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงอนัญตญา  จวบศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงนัฐฌากรณ์  ใจกล้า โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงพิมพา  สุวรรณโน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงวาสนา  ฟื้นตนเอง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงวรัญญา  พรมแก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสุทธิดา  เศิกภูเขียว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงเกสรา  จวบศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงเสาวพักตร์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงลลิตา  ปวงแก้ว โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงกลอย  สมศรี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 นายจีรศักดิ์  ลาภจิตร โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายธนกร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นายปฏิพล  ปิ่นแปง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นายพุทธรักษ์  สุทธศิลป์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 นายวีระศักดิ์  ศรีคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 นายมนุเชษฐ์  ส่องแสง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 นายสุทิวัส  โยธา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 นางสาวขวัญจิตร  จันทร์บาง โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 นางสาวชลลดา  กันไพเราะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงนารีรัตน์  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 นางสาวเยาวพา  งามตา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงวริศรา  เหลืองรินอำไพ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 นางสาววันภิรมย์  สมบุญ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 นางสาววาลิณี  สีสิทธิ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาววิลัยรัตน์  งามฉลวย โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาววีรดา  คูณเวช โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวสิริวิมล  อามะ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงจิรภิญญา  เวียงลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงญาณนารี  กองสิน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สิทธิโท โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวปาริชาติ  สักลอ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 นางสาวชุติกาญจน์  เชียงมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 นายวิชานนท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นายวชิรวิทย์  จินดาคำ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงเบญจรัตน์  วิเศษภักดี โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายกุมภาพันธ์  ใจซื่อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายฉัตริน  จอมคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายธนากร  เพชรพัชรากุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายนภัทร  บุญพร้อม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายนลกฤต  ยอดโพธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายปริญญา  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายพชรดนัย  สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายพลธิวัฒน์  ก๋องติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายภูชิต  ใจดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายวรเดช  มอญเขียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายวสุพล  ปวงคำมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงกชมน  สนิท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงกฤษณา  ยาศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาะบรรเลง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  บุญแรง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงเกศินี  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงชนากานต์  ยาวิชัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทนดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงดารณี  วงศ์ใหญ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงนิศากร  เข็มเพชร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ธิตะยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงปราต์นิพัทธ์  ศิรินาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงปอรรัตน์  พระดวงงาม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เหลี่ยมธนวัฒน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อารัญ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงวรรณนภา  ใจหมั้น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีภา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงวาโกะ  ฟุรุฮาชิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงศิรินทรา  แสงมะโน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วหน่อ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงสุชัญญา  ชนะพิมพ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายกรวีร์  บัวเย็น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายกษิดิศ  ลือชา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายจิรายุ  ดะนัย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายจุนชนวีร์  จันธิมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายชนกันต์  ใจชุ่ม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายญาณภัทร  ปานสมบัติ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายธนัชพิพัฒน์  สินคุณาธาร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายนรภัทร  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายรัชชานนท์  บุญญารัตนานุสรณ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายวิชญ์พล  ถีระรักษ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายวีรภาพ  บังวัน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายศุภวิชญ์  กบคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายอภิรักษ์  สติราษฎร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายอยู่ยงค์  ใจดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงชวัลนุช  ศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทศสิงห์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์ใหญ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงบุญฑริกา  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัญจะจอม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงเบญญากร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงปวีณา  มากสุข โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงปานทิพย์  ปิ่นศักดิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยติขะ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงพัชราพร  ตุ้มเพชรรัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงยศญา  โยธาดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงรวงข้าว  ถุงออน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงรัญชิดา  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงวรรณกร  เทพเสน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงวรรณศิริ  คำแดงดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงวรารวีย์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงอลีนา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 นายกิตติกานต์  มูลศรี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 นายเขม  พรมมา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นายฐิติศักดิ์  อัครเสถียรวงศ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายดุลภากร  แสงเรือง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชาญเวช โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นายธนกฤต  มาลา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายธัณย์  สังขบุญชู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 นายธาดา  ธิติภัทรกุล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 นายธีรพงศ์  ภาพสุรินทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายพิทักษ์ชนม์  วงค์ใหญ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายพีรพัฒน์  จรูญชาติ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นายภคพล  ใจเสาร์ดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นายภัทรพล  หน่อหล้า โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นายวรัทพนธ์  กันทะสอน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 นายสาทิตย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มะณี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 นายสิรภพ  แก้วทอง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายสิริพัฒน์  มังคลาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นายสุรพิชญ์  หอมนาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีวรรณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 นางสาวขนิษฐา  เงิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงจิตติมา  บัวติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงสิทธิ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1812 นางสาวชญานี  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 นางสาวธนวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1814 นางสาวธัญญาเรศ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 นางสาวธิดารัตน์  สองสีใส โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 นางสาวปิยธิดา  ก้อนคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 นางสาวพิมนรี  กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1818 นางสาวพีรดา  เกณฑ์ทา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 นางสาวภูริชญา  เสาร์จันทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 นางสาวศศิวรรณ  ชูไว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 นางสาวสุชาวลี  ชิดสนิท โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงสุภาวดี  วิชัยเนตร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1823 นางสาวอริศรา  กองตา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายพิชิตชัย  ปิงสุแสน โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายวีรภัทร  เครืออินทร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงทิตา  จรุงศิลป์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงวรรณรดา  ทานันท์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงภูริชญา  จอมคำ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงไพลิน  พรมโสฬส โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงกัณฑมาศ  คิดหา โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงบุญญิษา  ปรีเปรม โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงกฤติยานันทร์  คำทร โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงนิภา  วงศ์บุญชัยเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงนพวรรณ  ปารินทร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงศิริวิมล  อุตกรรณ์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงเคียงดาว  อำขำ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ท่อร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายภานุวัฒน์  สมนาม โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงแจงชณี  จิตติวัฒน โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงจิตรานุช  แก้วสกุล โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงนิภาพร  กันทะเนตร โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงลักขิกา  รุ้งคมชาญ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ปิงสุแสน โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 นายอภิเดช  แซ่หลอ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวคฑามาศ  สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 นางสาวรชิตา  เชิญชม โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 นางสาวปูเป้  ฮุง โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นายกษิดิศ  พรบัวพรรณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายธวัชชัย  รวมสุข โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 นายวัชระ  แซ่ซ้ง โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวพันธ์ชรัตน์  ขวัญชัย โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาววรรณนิสา  สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 นางสาววาสนา  แซ่ว่าง โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 นางสาวศศิประภา  สักแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวศศิกานต์  บัวติ๊บ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงจินดาวรรณ  ผาดอน โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวนุชจรินทร์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นางสาวสิริยากร  บัวติ๊บ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวมณีรัตน์  อริยะวงค์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงรุจณิชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นางสาวเสาวนีย์  จันธิมา โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 นางสาวรดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นางสาวพัณณิตา  นิสัยซื่อ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 นายณัฐวุฒิ  จันคนา โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นายกิตติกร  เนตรบังอร โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 นายอิสรพงษ์  ดวงแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นายเจนณรงค์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายติณณภพ  ต๊ะรังษี โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงพัชรา  วงชมพู โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงอังสิริน  กันทะเนตร โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงชนาทิป  อินเขาย้อย โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น