รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณีรนุช  สีธิคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายรวิพล  คำฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายอัลเบิร์ต  วัฒนานนท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกมลพัชร  นาคอ่อน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธราดล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายศิววิชญ์  คงปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพัสกรณ์  แก้วจุฬาลักษณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกชพร  สิทธิไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสิปาง  เจียรจินดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอรจิรา  ถิ่นหลวง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวาริศา  อุปนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกรินทร์  ชูศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณิชารีย์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปาณัท  บุญน้อม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชาญชล  ภานุศุภนิรันดร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายตรีจิตร  เหลี่ยมสมบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐจิรา  อุดสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐชนน  สิทธิไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวีรภัทร  หวังรุ่งโรจน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณัฐชนน  อินตาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพัชริญา  ดวงฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทิวงศ์ษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายเพชรกล้า  นาฑีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธรรมรัตน์  สุทธรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายไชยรัตน์  ชัยอาษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงภัคจิรา  สมพมิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายสุขสันต์  สาคร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชารัญญา  โสธนไพศาล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายวิชบูลย์  ทานุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายธนัตถ์  ดอยลอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายอภิชา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภูเบศร์  ชุมภูสืบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงประภาภร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคมชาญ  ไชยวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายรัฐ  เรืองงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปาล์ม  ศิลพรกรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวสุภจิรา  สุภัควาณิชย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพนิดา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัชพล  อิทธิโรจนวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายอนุวัฒน์  เด่นแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวรพล  สมุทธารักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 นายคมน์พัฒน  โสภะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายปุณณวัฒน์  เสริมสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวศิน  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายสุวัฒกรณ์  จันทร์ใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชุติพนธ์  บุญนำมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทรภา  วงค์จา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงธัญศิริ  ศรีอาวัชนาการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวลายินอู้  - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพิชชาพร  พลนิกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวมัชชาวรินทร์  ฉั่วตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวปราณปรียา  ห่อนบุญเหิม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวญานิกา  ตรีเจริญสมบูรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายณัฐภัทร  ฉัตรชัยสถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาววิสสุตา  ยศบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรัญชลี  ชัยศรีทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสุรัชธรีย์  แสงสิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายณัฐพงษ์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายภานุสรณ์  อ้วนใส โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนภัส  คลังชำนาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปรวีร์  ปั้นเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนัช  พงษ์เลาหพันธ์ุ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณฤทัย  ปาโกวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภัทรลดา  ใจฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงฉัตรณภัทร์  ทินอยู่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวริศรา  ไชยเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายภูริณัฐ  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐภูมิ  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจิณณพัต  คำดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นายรณกร  สุวรรณเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายชนาธิป  เสียงหวาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยลังกา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพรภรณ์  บุญยู่ฮง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชิดชนก  ศรีวิลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายรัฐกรณ์  ปุกคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนัชพร  สาลีผล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอานุภาพ  ตั้งตรัสสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายวรัญญู  เคียนทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐจิรา  วาเล็กบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพรชนก  จรัสไกรสร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธัญพร  อินทะชุ่ม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกฤตพร  อยู่สุธา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนัณฑิญา  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสวรรยา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงจริญญาพร  จักร์เครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสรัลชนา  สุปินะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมปาลิต โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนัชชา  ธิปทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพัชรพร  ชัยสิทธิพล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภีรดา  ดะนัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธนพร  สิทธิกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสวรรค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภูษณิศา  วังสะปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงนาริศา  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายคงกระพัน  บางหลวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปฑิตตา  ลือพรมมาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยเรืองฤทธิ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอลิชา  สัตย์จริง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสันต์หณัฐ  เลิศวิทยาวิวัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญาดา  ปามาคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทินกฤต  วิมุกตาคม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายไมค์  พลัตเต้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชาคริยา  ใจยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้ำทองไทย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนารีนาฏ  แจ่มดวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ผาวัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวีรภัทรา  ไทยานันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณรัก  กาวิโล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทิยาว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชนิกา  นิลใบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพลอยนภัส  พิสิฐพิพัฒนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เครือดวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเนตรสุนันท์  วาเล็กบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศรุตา  วงค์สิงห์แก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวัชรมน  นวลแม่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศิโรรัตน์  มูลหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธีรวัต  ใจอินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกิตติยา  จำหลัก โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายรพีภัทร  ละออ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกรภพ  เรือนแป้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิจู โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธนาพร  มาสูตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัชณิชา  เสนาธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนวัฒน์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนัทธมน  นันต๊ะน้อย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสวิชญา  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพาทิศ  แก้วงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณวัฒน์  แสนใจดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพีรณัฏฐ์  ปินตาสี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนภัทร  สมศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเขมจิรา  มาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุนันทชัยกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวรัญตรี  พรหมมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายรัชพล  งามจรัส โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวรินธรณ์  คำมุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายบวร  วงศ์จุมปู โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุดเมืองอิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงฟ้าใส  ทิพย์เนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญสารวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงทิฆัมภรณ์  พลเมฆ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชนะชน  กล่ำเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงฐาปนีย์  ใจเปี้ย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงบัญธิตา  ผัดสุขติ๊บ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสุธี  เทพพรมวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวศิน  ทองเมืองหลวง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสิทธินนท์  จับจด โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐกานต์  ง้าวทาสม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยวังราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัทรศรี  ลออวรากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชลธิกา  ทานุการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอลิศดา  ดาวแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  เขียวใส โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรัตนา  เครือวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีจันทรา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภานุมาศ  พุทธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์หาญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกุลนาถ  ปาระมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเบญจมินทร์  ศิริชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุปวีณ์  พอชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปริชาติ  แสนคำฟู โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายจีระวัฒน์  ยะชะระ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพรธิดา  พิทยาวุธพินิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเอริณ  เครือดวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวมาลินี  แก้วมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงมลธิชา  วงศ์จักร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สวัสดิสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์ประดิษฐ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวธัญพิชชา  เจนคิด โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอารียา  ศิริคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  น้อยเปียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวมารีฟา  เจือจาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวกุลสตรี  แสดงคุณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงลักษณ์สุดา  ทิพย์ละมัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวณัฐฐิกา  ธรรมจักร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวพลอยชมพู  กิตติเรืองชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวอุมาลา  จิตจง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงภัคจิรา  ชาติสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวศรัญยา  เครือยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวนรมน  คำภิระกันทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวเฆสิตา  มุทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร์วงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวโชติกา  ตาวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐศิรินทร์  เพ็ชรตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวสุกัญญา  สมมุ้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวหฤทัย  ใจยาคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวพอฤทัย  คบสหาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธนัชดา  ทองนาค โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวกรณิศรา  โยธาวุฒิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุขสา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงขวัญหทัย  อุ่นเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเจนจิรา  มีสุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวภัทรินทร์  กิ่งเเก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอาทิตา  จำปา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวรดา  อินทิยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวกีรณา  ขันไชยวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงมยุรี  พรมนิลกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสมบัติเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวสามินี  แก้วบุญปั๋น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวทานตะวัน  จันทะพิมพ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวพิรดา  วงค์นันชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงภัทธีดา  สนั่นเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจปินตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวอุมาพร  บุญหล่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวเบญญา  วงษ์ชัยนุบาล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวชนกานต์  เทพบุตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐพร  บุญเทพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทุ่งแจ้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายณัทธกร  ลี้จินดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวภัทรวดี  ยะเชียงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวสิรินุช  จิตใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงโยษิตา  ใจสา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ทูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาคำสุข โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิริยา  ปอนสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นายณภัทร  ชัยเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชนนิกานต์  คำปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บูรณเครือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศตายุ  ชมพูราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวชิรญา  ปิงจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงญาดา  ตาคำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุฒธาอามาตย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกี๋ยงรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันลำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายรัชชานนท์  บุญมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงริญญ์ชนีกร  เจ้าสกุลดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกัญจนพร  ก๋องแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธนัญญาพร  นามปวน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุ่นผูก โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกันตพงษ์  วงศ์กา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉัตรคำแปง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงจิรนันท์  วุฒิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชลธิชา  สุระวัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรรจชนก  วงค์มั่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพนิตกาญจน์  กุศล โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสหราช  ปาระมี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนิภาพร  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงตะวันรัตน์  ไชยวงค์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิมพ์กทัย  ฮายาชิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธนิศา  กิติสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนริสรา  สุระเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสุภนัย  คำเร็ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศิวาพร  เสาร์แดน โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อินตาโย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปทิตตา  นะสโต โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศรัญย์พร  ชัยปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรัตตินันท์  ปัญญาวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชนูดหอม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกาญจนา  ใจทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปภัสรา  จิตตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสายชล  วังแง่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณัฐภัทร  กาวงศ์อ้าย โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงศศินิภา  กฤษนพรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวรานนท์  วงค์ฟู โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกชวรรณ  หงษ์คำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสกุณา  จันทรัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงประภัสสร  ประกอบศิลป โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวอภิชญา  เรืองยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์หล้า โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธารดา  นันตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายคงกระพัน  การเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงกชกร  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมนัญชยา  สุนทรชื่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงรุจิรา  นาคไพจิตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฎฐภัทร  ใจเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิริิริมงคล  วุฒิคณารักษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คำทา โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ตามวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจบ้านเอื้อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายฐปนัท  ฉิมพลี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัชรพร  หาญหฤทโยดม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอภิชญา  อธิปัญญาพันธ์ุ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวราภรณ์  เทพยุหะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายสรวิชญ์  แก้วสามัคคี โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นายณฐกร  จันทราช โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวอรณิชา  มีอุปถัมภ์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวสุณัฐชา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวชุติมา  วงศ์เครือ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวพิมพนา  อิ่นแก้ว โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวรัชนีพร  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปิ่นมุก  จำปาเครือ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชนิภา  ตาวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นายชีวทัศน์  ศรีสม โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยเมืองมูล โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมยุติ โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐนภนต์  บำรุงศรี โรงเรียนเถินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสิรินทรา  แหลมแท้ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตตั้ง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภทรพรรณ  จิตมุง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องใสย์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชนิสรา  ทองใบ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงธันยพร  ทารักษ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนิชการณ์  คิดอ่าน โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนิษพิชฌน์  พิญโย โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปานวดี  มีคุณประเสริฐ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิตมุง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจิราวรรณ  ญาณทวี โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธนพร  เพ็งแสวง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงรัตนา  ดีงาม โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัลยาณี  ทะวะดี โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คนเก่ง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชนิกา  ลำภู โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนันฐิกา  เต็มจิตร์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอรุณนาทต์  เชิงคร่อง โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอลิศรา  คิดสวย โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทาพูน โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำปันวงค์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพิทักษื  วางโต โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนนท์ตชัย  มหาเปชานนท์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายเธียรเทวัญ  มุ่งคิด โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธัญวรัตน์  มณเฑียรมณีรัตน์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายจีรวัฒน์  กันไว โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายชนพัฒน์  กัลยาณมิตร โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนฤพร  ชัยวงค์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอภัสรา  ไม้รัง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักพงค์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงนุชบา  จันทร์ลีลา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกมลพร  ไม้รัง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกานสุภา  วันจันทร์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอาริยา  ไชยวงศ์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธนาภรณ์  หวานแหลม โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลลิตา  รักบุตร โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรสุดา  จำกัด โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 นายธนธรณ์  ยาสกุล โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนันทัชพร  อายุยืน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวชญานิษฐ์  สิริปัญญากิจ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวชลิตา  โคลมาก โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยแก้ว โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวสุพิชญา  พงศ์กาสอ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงฉัตรดนัย  ธารคุณธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสาริณ  ยองสุวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลิ้นฤาษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชนามน  แสนไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอริสา  หน่อแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฐิตินันท์  ยานะคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธันยพร  กาบแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายกรวิทย์  เจริญสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธีรศาสนติ์  คำมาเครือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงธนภรณ์  อุตมะโน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะดุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูพิงค์  บุญศิลป์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายนันทพงศ์  วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวรินธร  ใจวัง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงศุภิสรา  เทพมณี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิชญา  ประพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเบญญาภา  นาภี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายภัทรวรรธน์  ผาบเมฆ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอลงกต  ทาเมืองแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐธิชา  ขาววิละ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวิภารินทร์  ปาระธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาละแซม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฐิตารีย์  สินธุใส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภูมิพัฒน์  วะตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนพล  ทาทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธรณ์ธวัช  ทิพย์ชู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงรักสินา  วรรณวงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชลธาร  แปงป้อ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกรกนก  สุทธกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายทินพัฒน์  ดอกไม้หอม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอาทิตยา  เสียวกสิกรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณฐพร  ปัญญากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศิรินภา  ยาวุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกฤษฎาภา  มหาไม้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธนกร  ยั่งยืน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสุภชัย  นาจันทร์ทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอักษราภัค  มันตริทธิกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอภิษฎา  อุตมะดวงแจ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พงศ์พุทธิชาติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายทักษ์พสิษฐ์  มูลรังษี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกัลลฎา  ิอินตาดวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงวัสพร  ใจเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสรศักดิ์  เมืองลือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอริสรา  สมพมิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชนนิกานต์  เป็งเส้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภัทรเทพ  เจริญสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมป๊อก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพัณณกร  ใจซาว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญชนก  ภิโรกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายวทัญญู  ธุรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนป้อ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเบญญาภา  บ่อผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงดารุณี  ศรีชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงโสภิดา  ติยะบูรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  มูลศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเสฎฐนันท์  หาญข้าพงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชินพัฒน์  ใจธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวาทิ  มาตยวงษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศุภิสรา  อนากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวัชราภรณ์  น่านกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงโสภิตนภา  จำปาอิ่ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงปริสา  มายอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสิรภัทร  ธรรมากาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัทรกมล  มายาง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนันทัชพร  แดงเรือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คงทิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงณัฐพร  แดงสนั่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษาฟู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธันยา  แสงใส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพัทธมน  กัญจา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกัณฑมาศ  ปกคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงเนติมา  สุภะถา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภัทรารัตน์  เลิศพฤกษ์พนา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกนกพรรณ  สุขสุมิตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปิยวดี  ฟองคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิมู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมาเมือง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายเตชินท์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงไอย์รดา  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงวริศรา  ปัญญาทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุตราภรณ์  ริวรรณา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงมัลลิกา  ใจแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายวริทธิ์  มโนแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพิชชากร  ศรีเรือน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภนภัทร  นันทชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอภิเชษฐ์  คำสุวัตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายฤทธิชัย  เพรงสุกาญจน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายวุฒิชัย  สุทธดุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สินจ้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปะมะสอน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภคบวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธัญวรรณ  ยะแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงไพลิน  ชัยชนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศักดา  โลวิมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชญาฐิตา  โฉมพรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปฏิพร  หอมคำมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงแพรนภา  ธรรมขันแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศรัณญ์พร  สมบัติใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุรินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วกองเครือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงดนัยา  ปาตีคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชินภัทร์  บังคมเนตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสร้อยทอง  กิจธาธัญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงทิพานันท์  จินะทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนชานนท์  พันธิแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสิทธิชัย  ทับทิมแดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิมพิกา  อมรวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวราลี  ไชยประสพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปาริดา  ดาวนันท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิภูษณะ  พิงคะสัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายพสิษฐ์  คำมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนฤพร  จองวัฒนากิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสิริยากร  ปัญญาเจริญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปุณยวิษณ์  ทุนอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปรัชญา  แสนศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภัทร์นฤน  โวหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายพิจักษณ์  วิรัช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายพิทวัส  ตั้งวัฒนาตระกูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวัชรพล  โยธาดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผดุงพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวชนิตา  เตโชตานนท์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชฏามาศ  อินต๊ะมล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐณภัทร  โถนาค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวธัญรดี  สินจ้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปวิชญา  วาดคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวรัตนากร  มติอภิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรัชนีกร  ภูอากิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายภากร  จิตนารินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวหัสชพร  แก้วพงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายชนะชัย  มารอด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวรินทร  วงค์คม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายภัทรธร  วงศ์อาษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายพงศกร  อินต๊ะประเสริฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายปติภณ  รุ่งเรืองเกตุ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายสหรัฐ  กันทะน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณัฐพงศ์  ปารีกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายจิรวัฒน์  อำมาตย์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เขียวแดง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายปรเมศร์  สมบัติใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายวริทธิ์นันท์  หล่อเถิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทรกำแหง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภูบดินทร์  วงษ์โสมะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนิภาภัทร  ยืนนาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงภูริชญา  ป้องกัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุ่นพรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปภัสกร  พิมสารดุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนาฏนภา  พรมหลาน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณภัทร  แดงชม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ผากำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงญษโณทัย  คลีนเพ็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงนริศรา  คำตุ่น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร์ทบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายศกลต์วัชร์  วรรณเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสรวิชญ์  อินต๊ะประเสริฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดวงแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายบูรพา  อิกำเหนิด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายวายุ  ทะไร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายกฤติน  กรสินกิตติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงภัทริดา  เลือดนักรบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศิวนาถ  กองอินทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพธูวดี  อุดม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์มาทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ฉางข้าวคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวพรรณวสา  วงศ์กัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวอัจฉริยา  อุดทาเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายฐณะวัฒน์  จันทรา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสกาวรินทร์  พรหมณะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสุธิดา  อิงสถิตธนวันต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายผูกพัน  พิมพ์อูป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวนันท์นภัส  รอดแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวกัณณากานต์  นุตตะระ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชนัชชา  จันทร์หล้า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวสุกัญญา  พรมสัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอศัลยา  วังพฤกษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวทักษิณา  พิงคะสัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวผกาวดี  ชัยวงค์ษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวเขมมิกา  ญานะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุภชา  ยาปะนะ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวณัฐชยา  คารินทา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายณัฐชนน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปลายรัก  ชุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสรินดา  ยองเพชร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวศุภัทราภรณ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวนิรัชญา  ปาลี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายรัชชานนท์  ถาวิโร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวอารียา  กาวิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงธัญวรรณ  บูรพา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายนัฐวุฒิ  อ๊อดเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปาณิสา  ราชจินดา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงญาดาวดี  บุญศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายกรัณย์กร  ธิติเวศน์สกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศรัณยวัชร์  นันติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายเจษฎา  กำเพ็ญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายทาอีจิ  โอยาม่า โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธนวรรธน์  พีรบุญญะสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายสุทธิพงศ์  จันทร์ต๊ะรังศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภากร  พันวัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายรักชาติ  กิติบุตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พระมาลา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวฐิติมา  กฤษวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ธานี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงญาณิศา  อนุกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายโชคกิตติศักดิ์  สินธุเขียว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวมนัสนันท์  เทียมแสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวนนธิชา  ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอาทิตญา  แข็งแรง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธนัชชา  เปรมวิทยาคุณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายศตคุณ  ไตรธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวมัชฌิมา  ตาจุมปา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวฐิตินันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายชยานนท์  ชมภู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายพิทวัส  ชายน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวปิยากร  ใยดี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวบุษยมาศ  ด้วงพรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายชินวัตร์  เดชชิต โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชวดล  บำรุงยศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาววรัตชญา  แสนคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวอัญชิสา  กระบวนแสง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงรามนรี  สุภาวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายทศวรรษ  ถาวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายพลภัทร  ธิยาว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายสงกรานต์  บำรุงสุข โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวลักขณา  หมูกลาง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงประภาศิริ  เตมีซิว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวรัตญาภรณ์  แทนสุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอาทิตยา  โครตธิสาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัชชา  วรรณวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายศุภลักษณ์  วงค์จันติ๊บ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนภัทร  ชัยปัญญา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวสกุณา  ใจไหว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวหยี่ทิง  ซู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวศิริภัสสร  ไทยที่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวแก้ว  อะมีนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายดุลยวิทย์  ยอดแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจีรพร  กันทะอาสวะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวนิธิพร  เชื้อตุ้ย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปวรรัตน์  จำรูญรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวภัคจิรา  เสนเสาร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวนาตยา  ยะเวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงบุณยาุช  นุเงิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงเบญธิดา  คำยวง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวนัฐสุดา  หมื่นแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวปรมพร  แดงสากล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวหทัยรัตน์  โพทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงศิรประภา  ญาณพันธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสุกัญญา  กองตองกาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวชนิสรา  เรือนคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวละอองทิพย์  อุปนันท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวปฐมพร  โยกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวกนกวรรณ  ปันผสม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายนิติพงษ์  อุดมบุตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภูรินทร์  อิสสระกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวฐิติรัตน์  ใจมะสิทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศศินา  ทองรักษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชร์เวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวนภัสกร  ใจยาใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายศรัณย์  ชนิกุล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาววิไลวรรณ  อุดก๋าธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวรกมล  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวศิริวิภา  แก้ววรรณะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุวงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุภาวดี  อโนสัก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวสาริณี  ทบประดิษฐ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวพิมมาดา  คล้ายณรงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายฉัตย์ธนานนท์  ยิ่งรักชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวพัชราภรณ์  วงค์อินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงวินิอร  แก้วยองผาง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงภัทรนันท์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงสุพรรณษา  ธิยะพฤกษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวผกามาศ  ไววาง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นายอชิตพล  ไชยนวล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายบูรณ์พิภพ  เนตรแสนศรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวชนันตา  อุปนันไชย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวเกษศินี  อินทจักร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวสมฤทัย  ทองเปลว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพิชญา  ไชยวารินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพูนพิตตินันท์  ขุปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศุภกิตติ์  ฉางข้าวน้อย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวฐานิสา  เสถะรักษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวนรินธร  ช่างถม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุภาษี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวสโรชา  สมณะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวนพวรรณ์  เนตาสิทธิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุตมะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงมีนตรา  โนโชติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรมแจ่ม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกัลยากร  คำปัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงหอม  ลุงใจ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินกองงาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงชนิดา  สุทธะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนลัทญ์พร  คำเวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงมัตติกา  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วมา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวรินธีรา  คำมะยอม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงจินตนา  ศรีนวล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนราพัชฒ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา  โสภณจิตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนันทกร  ประสม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัทราวดี  สิงห์คำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ใจคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายนครินทร์  อินต๊ะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายนัฐวุฒิ  ปฏิสนธิราภา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายฐิติกร  ปิมแปง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอัญชลี  เสถะรักษ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงแพรวา  แง่โว้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกุลสตรี  ธรรมจารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธนัญญา  เครือแสง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธินาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงภัททิรา  ตาจาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุธาสินี  ตุ้ยคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายวัชรพงศ์  สิงห์โตวนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงศุภธิดา  เทพสุติน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงลักษณียา  ธรรมกิติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายกำพล  มณีขัติย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายเสกสรรค์  จอมชนะศึก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงมัทนพร  วิญญาเงือก โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวี  จาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงวนัชพร  โครตธนู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวนัชกร  โครตธนู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อินทจักร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายภาณุพงศ์  หลวงแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณยา  อภิวงค์งาม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวนภัสสร  สว่างพนาพันธ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวธัญจิรา  ธรรมสอน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวเดือนเพ็ญ  โพธาราม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวพลอยไพลิน  ธรรมพร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวฐนิชา  สุรินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวอนงค์นาถ  หาญคำภา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวแตงโม  วงศ์แก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาลธิ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงชลธิชา  มาเรือนธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาววริศรา  จันทวาลย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นายกีรติ  กองจะรินทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวนันทกานต์  จินาจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีคำบาล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายโอภากุล  ศรีเรือน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัชฐภัทร  เจี้ยมกลิ่น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายกฤช  ทิพย์นวล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายณัฐนันท์  ชาติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายนทีกานต์  วงค์ชัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรวนนท์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวณัฐวดี  เวทย์ปัญญา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวนิจฉรา  หล้าหนัก โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวเชนิสา  ไม้ทอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวชลธิชา  ปันมัชยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิมพกานต์  มาถา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวปิยธิดา  จิระเมทา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงรุสนิภา  คำหล้า โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาววิลาสินี  เรืองทารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธรรมนูญ  แซ่เจี่ย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวณัฏฐธิดา  อนุสาร โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณสิทธา  ดอกไม้ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น