รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฟ้า  มหามาตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์เขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายภวัต  วุฒิเทิดสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงภูษิตา  โหละสุต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุกัญญา  ราชิวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟักสด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภัณพษา  สายบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงลฎาภา  เสมอชีพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสิณะมล  ตระกูลอภิรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ไชยสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนพร  แซ่ชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายปัญญาวุฒิ  เป็งศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายขวัญใจ  สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสายสกุล  แก้วก้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายเจนวิทย์  ท้วมวงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธนวรรณ  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปินตาวัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงเวียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายญาณวรุฒม์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจิรัชพัท  นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐานิสร์  ทีปต์จิร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกันต์ดนัย  คิดหงัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายศรัณญพงศ์  คำสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐชา  เครื่องคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกฤษฎ์รัตน์  ศุภกรไพโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพรปวีณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอนทสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาธัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอณัญญา  ศรีทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนัชชา  ชลประทิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงกาณต์ธิดา  รัตนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกรกมล  แก้วจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงภัคจิรา  เบ้าแบบดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายนราวิชญ์  เที่ยงประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิติภูมิ  หมูเขื่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวรัชยา  นฤภาคยินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธันยพร  ชูชื่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงญาณิศา  ใจจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปพิชญา  หอมจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชนกนันท์  ประสมทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพัฒระพี  เรือนมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเขมจิรา  กุวังคดิลก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกริษฐา  จุ้ยพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสวรรยา  เสมานารถ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกวินท์  กุมาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธรรม์  อุสาหะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภัทรภัทร  พึ่งนิ่ม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนาธิป  นนท์ตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปทิตตา  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงธนพร  วัฒนกสิกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพลอยระวี  ทิพย์แทนพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาละสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเขมิสรา  ปีเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงแผ่นฟ้า  น้อยวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสิริธร  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสโรชา  วิสุทธิ์เสรีวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สมตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรุจีรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนพงษ์  สุปินตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนภัสสร  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใบบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรวิสรา  สมูลดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรัญญา  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายศุภกร  มูลละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชยากร  ไวปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภีมวัสว์  สุขวราห์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกัญญาภัค  พากระโทก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนรุตม์  รักษ์คิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกัมปนาท  ชัยมูลฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใจเหิม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชรัลวพัชร  ระฤทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเมศิณี  สุภาวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณิชารัศม์  พุ่มภัทรชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพลอยรดา  ฉวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเตชินท์  มณีวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนันทพา  อดิเรกธรรมากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณหทัย  ทาสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภวงศ์ศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธัญเทพ  สิงห์แดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายจักรภัทร  ขัติยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปราณ  ธรรมวิวรณ์กุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมนสิการ  อิชยาธรรมกวี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภูริธัช  หมอยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวรารี  สิริเสรีภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงศศิพัชญ์  ทองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนครินทร์  สิริคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปรัตถกร  นักกรองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงโยษิตา  บุญฟู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตาจุมปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอิสราภรณ์  วงค์ศิริวรากุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงดลยา  ดุมเพชร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงญาณภัทร  อินชนบท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัชชา  จองมูลสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่ำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเป็นเอก  สิทธิมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศศิธร  ยึ่ตันศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรืองบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศิริภา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงศศิปภา  แสนคำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภาณุวิชญ์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายคิมหันต์  สมเวที โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศศิคุณ  นามคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงญาดา  กรึกโคกสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธีราภรณ์  เข็มประดับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายศุภฤกษ์  คำรังษี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสิริกร  กิจเสาวภาคย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพชร  สมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเตชวัน  มากชุมนุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุภาโพน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฏฐนัญญา  นาใต้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายบุลากร  เกี๋ยงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสุรัชต์ชเบช  ทะลอมคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปวีร์  ทัพเสนีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเจษฎากร  โพธิบุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายบดินทร์  วงค์กา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายโชคชานนท์  ทูลรัตนไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายจิรัฏฐ์  มอยติละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสิทธิชัย  ณ ลำพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เมืองแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธิติวุฒิ  คำมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเอกวิทย์  เต็มกันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธนฉัตร  พิมมะทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชิษณุพงษ์  พงษ์จันโอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กันธะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายถนัดกิจ  ตานัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  นะติกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายกิตติภัฎ  กนกทิพยกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอาชวิน  สารินจา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชลิตา  ทนันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงภัทรนันท์  เนียมพรมลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเฉลิมชัย  คำแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงตาณรีย์  เฮงสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนกฤษณ์  ยิ่งยงมหาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐวัชต์  เทพวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชนกนันท์  คำแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภาณุวิชญ์  พนาสันติพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภูไท  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายณัฐนันท์  อุปนันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์ราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสุรวัช  นรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญสวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายศตายุ  ไพรจรุงสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นายกรณ์พงศกร  ก้อนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายณัฏฐพล  วงค์โป่งสา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวรพล  ทิตย์สุรินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนหล้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสุปรียา  ปีมะสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนวพล  คนดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกือกแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่โง้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปรัธธนา  ป๊อกแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเอกภพ  เบิกบาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนริศรา  กอบคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำสุนทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรางลักษณ์  สินธราดล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ดวงสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายรัชชานนท์  ตาลาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณคีรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายญาณกร  บุญเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงเจนิสา  ยอดปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธิโกเศศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเชิญตะวัน  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนัฎฐ์นิชา  ฟองคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนพัต  ธันยารัตน์ศรัณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอติกานต์  กองมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  กาวีวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชานน  ลิมปิผลไพบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนวินท์  สุภาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวัชรวุฒิ  ด่านพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลหาญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสิงหพิชญ์  มหากนก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงภัทสรี  ใช้เหตุผล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐชนน  มอญแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐนันท์  ริจ่าม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายนันทิพัฒน์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐชัย  สิงห์แก้ววงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสยมภู  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชนะชัย  จิตวิไลโสภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนัจชา  เม็งราย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภัทรพล  ไชยถา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงรัชยา  วงค์คำปวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศิวกร  ชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเนติพล  ยะอนันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายคณธัช  ดียิ่ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสิริโสภาวดี  วณะเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสุริยนต์  ชมภู่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงจรินทร์ลักษณ์  เรือนคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงหทัยพัทธ์  พอใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายรพีภัทร  กระพันพงศ์สกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายวุฒิทรัพย์  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวงศพัทธ์  อุดเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวณัชพร  ขุนทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเกศราภรณ์  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนกร  โพธิ์ดวงกุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายยศพล  กันทะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนพรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวธัญญรัฏฐ์  นาใต้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงริษฎา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกนกพร  บวรธีรภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพนัชกร  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  สิริจรรยากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนันท์นลิน  พันธุราษฏร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอภิชญาลักษณ์  จำเกิด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอิศริยา  พจนสุนทร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายวิทย์ธิวัฒน์  บุญธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภูรินทร์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงมณฑิตา  คำสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปิยธิดา  ตาเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปภาดา  เป็งกาสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายรวิพล  ธูปทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณิชา  ประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันทะดล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปิฏกานนท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงชนกชนม์  ศรีธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายยูนุส  ดีหมัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ศิริปัญญา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชนากานต์  หินเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเมธี  ยืนยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศาลางาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายวีรภัทร์  วังชิณกุลโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายรณชัย  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอนุรักษ์  อินต๊ะบุญมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลสนิท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวิทวัส  พันทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนพนธ์  ลาโสภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอรรถวิท  เนียมเที่ยง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายชลนันต์  ทองไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปุณณภัทร  ยะสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภูริชกานต์  ไพเราะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวสิริณัฎฐ์  กันทะวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพรชิตา  พิทักษ์ดุษฎี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปัญญาวุฒิ  วายุโรจน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงโปรดปราน  ปินอินต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายนพวิชญ์  สมผิว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงมัชฌิมา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายณัฐชนน  นันทศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปานุวัฒน์  ศรีอุทธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูริทัต  วิจิตรลักษณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์คำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐนิชา  สายบุญผาง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกฤตพล  วชิรรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนันทพงศ์  กาพย์ไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพสิษฐ์พล  ริพล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงนิลาวัณย์  ตันไชย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัฎฐ์  วีระพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกนิษฐา  ลาภพิสูตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าววิบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรวีส์  พลอยกระจ่างศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงรมิดา  ไชยมงคล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนันทพร  อุทัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุภาณุวัชร์  ติยานิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายศิตรินทร์  คำยอย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธราเทพ  วงค์สุริยะไท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกรธวัช  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวเมทิยา  วีระภาคย์การุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญมาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิราญา  อุ่นศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายศรัณยู  มณีรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐชา  มานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกุลนรี  ผักกาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปริยากร  แสงแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิมมาดา  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกุลศิดา  พิทาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอริยะ  วัชรอาภานุกร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอัมราวรินทร์  วังมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนกร  คำวัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำตื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงมณิสรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิริประภา  พิทาคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชยุต  คันธวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนนทน์พัทธ์  พันจันทร์ดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนบดี  จริงไธสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพีรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงมะลิตา  กิรติการกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอภิชาติ  ใจสดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายยศพร  ยานะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัชชา  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงระพีพัฒน์  สีโยยอด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจอินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสายกวินทรา  ลิ้มสุรศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปิติฤทัย  พันคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เดียวตระกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภาสินี  ภู่หอมเจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงทิพย์ลดา  วงวาท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฐนรี  วังพฤกษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกีรติ  โกวิทย์วิจารณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศักดิภัทร  อรรถกุลกันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฉันชนก  ไร่คลองครุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงวรารัตน์  คำแอ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงวิชญาพร  หล้าเหลื้อม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอมลวรรณ  ราชนวม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภควรรณ  ปรัตถจริยาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเจษฎากร  ทองปาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุทธิฉันท์  โสภา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายคุณาการ  ปัญญะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิทยารัตน์  วิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพุทชาด  แก้วคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสิริกาญจน์  วงค์ปัญญาดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชนาธิป  ไชยวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศิวัช  เมืองมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพย์สถาพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนันทภัทร  วงศ์ขัติย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพิมลนาฎ  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพนิดา  บัวแตก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเทวาพร  ทองสมนึก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศุภกิตติ์  คำดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนีรชา  สุคนธสรรพ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ใหม่พรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พุทธพรชินพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายดนุชิต  นันทอมรรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวิรตา  เอกชัยอาภรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนิธินาฎ  วงษ์วรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพีระพงศ์  ใจทนัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฐธิดา  นกเขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนาถนที  เทียมชัยภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนัทดล  ปุญญพันธุ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายจิรพงศ์  แซ่หลอ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณิชา  สุวรรณรัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชนัดดา  กออวยชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปวรรัตน์  เณระมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมาริสา  จรูญโกมล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงรินรดา  คำผง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรัญชนา  ใบชา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวรรณพร  พรหมวิจิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายจิรเดช  อรทัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูธฤทธิ์  เกียรติชวัลรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธีระวัต  ใบบัว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายฐิติ  ธนาอภิลักษณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์มา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุปรียา  สมทัศน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจิรัชญา  อภิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนัท  สัตตธารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสรวรรณ  เกษเจริญคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  กัณทวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกุลธิดา  ผักกาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอินทุอร  พินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกษณะ  สิงห์เขียว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศศิภา  ยะมะโน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์คำเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสรภูมิ  มีโชคชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธนัชพร  ขัดเป็ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธิดารัตน์  พฤหัสตั้งชูสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกวิสราลักขณ์  โพธิ์ขาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธนพล  หวันแสง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปวีณา  รูปสูง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศศิประภา  ปานโพธฺฺิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงทิพวรรณ  โคคล่อง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิชญ์  มณีวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนพรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชนม์ชนิกา  แก้วขอนแก่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนภสร  ผาสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสิธิภัทร  เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กำธรกิตติกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศุภธิดา  มูลวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปณิภาณ  รุ่งศิริ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภูตะวัน  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนวภูมิ  พิบูลธรรมวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธนันชัย  ศรณ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปริตต์  ไชยสมทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพงศกร  อ้วนเฝือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวราลักษณ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพชร  กันทะเสนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายฮาตีม  มีชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายต้นหนาว  วงศ์คำปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนพูน  ดารารัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอนพัทย์  กันทะมัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสุนันทชาติ  กองมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายชินวัตร  เงินดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณิชารีย์  วิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายดนุพล  คำดวงดาว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพีรพงศ์  โชติภมรวิจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกชามาส  สายสุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอาหมี่  แซ่หลี่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายโสธนะวิสุติ  เสมอเชื้อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายรูปปั้น  เจริญกิจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปวริฐ์ศา  เยี่ยมเมธากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรธีรา  เสนาศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธฤต  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายทฤนห์  รวมสุขนิรันดร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายถิรายุธ  คำจีน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นายกมลชนก  พานเหล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วนำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสรัลยา  สุธารสุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวชนกนันท์  ยอดดอนไพร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายพาทิศ  สุรเชษฐพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอชิรญาล์  พรมมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกมลานันท์  คลองดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ใคร้บุญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพชรพร  สุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกรอรุ้ง  สุขใจแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายสุรวิชญ์  จินใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวกีรติกา  ทัพเสนีย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอชิรญา  เวียงคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวอภิชญา  เชิงดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชัยเวช  จักราชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอรรณพา  มูลเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พุ่มจำปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกริษฐา  พวงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นายพงศ์ตระกุล  วุฒิศักดิ์สกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเกวลี  ดวงนุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงจินุตา  สการันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงจินดามณี  รัตนรักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพรไพลิน  จิตธิวรรธน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงเนตรหทัย  พรหมเมตจิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัชนันท์  เสกิละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธนพร  วงธัญกรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายพีรณัฐ  สอนศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมแดน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวปวีณ์ธิดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกัลยาพรรณ  เรือนโย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นายศักย์ศิลกาล  เพชรกุลจินดา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวีนัสญา  ธรรมสโรช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายนันทพงศ์  ชมมาลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพลเชษฐ์  พุฒพนาทรัพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงภัคจิรา  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวเมธาวีร์  ไชยมณีวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุริสา  อินทะสิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอิสริยา  สายมาธิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์อ่อน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธรรมรัตน์  ลักขธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงนริศรา  นุรา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพรนภัส  วงค์คม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวชนากานต์  วิชญสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงชลธิชา  ยากรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเวธกา  มิสุธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอันนา  อาจองค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ดวงมณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายกันตวิทย์  คำมูลแสน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนารัญช์  แก้วคำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนพันธ์  คำภิละ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปรเมษฐ์  ทาดาริน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธัญชนก  อุทัง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถั่วทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทรงยศ  ฟูจันทร์ใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงจีรภิญญา  ทรัพย์ประชา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอินทนนท์  พลประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงญาษิดา  จันสีมุ่ย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงเวสารัช  ไชยทุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันธิยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพัชรพงษ์  เนรวงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกุลธวัช  ดีมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวเบญญาภา  วิสาปา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายจิตรกาล  เกตุประสาท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุภัทสรา  ทาชมภู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปุญญพัฒน์  จารุวรรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวรากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายวรกานต์  ศรีวรกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายณัฐวัตร  เมืองโคตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอภิรดี  อุ่นใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภัทรภณ  วงค์ฝาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธนวิชญ์  ลำจวน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสิริชัย  พรหมชัยยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนรบดี  คล้ายวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวปิยะนันท์  สาสุจิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชนานันท์  คำแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเพ็ญพิทักษ์  คิดสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 นายสิรวิชญ์  ระบือปฐพี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงฉันชนก  ต๋าคำดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอริศรา  วงค์จา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอารดา  อุทัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวภัทราภรณ์  ปะนันแปง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายณพล  บุญทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายอุดต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกษิดิศ  ณ น่าน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 นายณัฐนภนต์  เขียวดวง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศุภาภรณ์  คำต๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณิชาวีร์  ศิลาชาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสิรินญา  ทองสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายทำนุรัฐ  หงษ์ทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงณิชาพร  หิรัญภัทรอนันต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณภัทร  ตัตวธร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพีรดา  กันทา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายลวิตร  โพธิกรชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฐนันท์  พรมเกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอริสรา  บุญมาเรือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พอก๊ะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุลักขณา  ศรีสว่าง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขาวสวย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ธรรมภักดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสราวุฒ  สีจันทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิชญาภัค  กระจ่างเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภานุเบศธ์  อินปั๋น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงภูติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพิชญา  ไวภารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปรัชญา  เต่าสิงห์แก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธันว์ธมนต์  ศุกรีเขตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายสิปปกร  หลานคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายชิติพล  อัศวภูมิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอัจฉราพร  วงค์คำแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงนริศรา  จินะการณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอัญรินทร์  พีระเกษมศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายมอนรี  ทอมุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอรณิชา  ปาลี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัญญาศิริ  คำมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกษิติ  แซ่เล็ก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกิตติญา  มะลิกา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธารธรรม  แดงโชติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์งาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายมหชน  โฆษิตสกุลชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายณัฐพงษ์  ชุดทองม้วน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายหัฏฐกร  บำเพ็ญทาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงนภสร  กาญจนมุสิก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศิวกรณ์  พิมสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายกัณฑ์กนก  ถาแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงภาสินี  ติยะบุญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำหล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงกรองหทัย  พารอด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟองดวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล่อมมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกัลยานี  ใจแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลากรอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจิตสุภา  สิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงจินต์พิสุทธิ์  อาชาเพ็ชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจีรพิชญา  คมวิจิตรานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงชนากานต์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กุณาปัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กาพย์ตุ้ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณบด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณิชากร  ปาริมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงตะวันฉาย  คืนดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงทักษิณา  ทองวรรณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธนนันท์  เซี่ยงฝุง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธนพนธ์  นันตาดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธีรนาฎ  ใจคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนฤภร  ไชยยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนัฎสุดา  อัมพรพิสิฎฐ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงนันธลิกา  อุส่าห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนาฎญาณี  ปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงน้ำผน  วรมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงนิภาภัทร  อัมพรพิสิฎฐ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  เครื่องกาศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปราณปรียา  ใจมุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยซาววงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปุณิกา  นามลือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สุทะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวรัชญ์ฐานิดา  คำรินทร์จตุภูมิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  เลิศวิทยสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงภาณุมาศ  พยาราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายมาร์ค  อินทร์วิเชียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงรวิพร  ชัยวุฒิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงวรรณภา  ลิสา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงวิราภรณ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศรณี  ดุ่งมะลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงศรุดา  พงษ์ประดิษฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศศลักษณ์  เรือนใจแก่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสโรชินี  เมฆวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายสรวิชญ์  ทานศิลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสิรินทรา  จีนอนันต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุชัญญา  ชุ่มภิรมย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงหอมนวล  จิกต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอมิตา  เปรมฤทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอริสรา  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอ้อย  กุน่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกชกร  ปัญญานิล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปวนคำตื้อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกนกรรณ  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกันยา  แสงย่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีวิชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงเกศินี  โนจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจุไรรัตน์  นนสกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายฉัตรเพรช  เอกสิทธิ์บัญชา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนัญชิดา  ใจดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงญาณิกา  กิตติวรารัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐชยา  พิจารณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐฐิรา  มณีรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงเณศรา  ใจคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนภา  ลุงหนุ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนันทนา  คำตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนิชชานันท์  นันญาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงเนติมา  ปาณิกบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หาญกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปรางแก้ว  สุขแปง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปิ่นตะวัน  ทับนิยม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  วังใน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิชชาภา  ขจรงามยิ่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาวีจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุลกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูมิเมษฐ์  สุมินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงมอญจิ่ง  ทูน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงมะลิวัลย์  ศรีเมืองใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงมายูมิ  ยามาอุชิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงยูยุ  ยูงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงรมิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงรัษฎาพร  ไชยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรุจืรา  เจิมจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวริศรา  จำเริญไกร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวศินี  สุนทรพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงศรัณยา  กาศสนุก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขันคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไพรวันเพ็ญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสิริวิชัย  คำภีระปัญญา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุปราณี  มากเจริญ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสุพิมล  พิลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสุริศา  สุภาวรีกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงโสภิตา  ศักดิ์เกิด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงแสงหนุ่ม  กาวี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงหฤทยา  กันทาแจ่ม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอธิษฐาน  คำภีระ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์ซื่อ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองเร็ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกนิษฐา  ยักขะลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกรรณิกา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกรรณิการ์  เพียรอุส่าห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกรวรรณ  มาดหมาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกฤติยาณี  สิงคมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปาพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหายศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงชนันฎา  สีสะอาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชยาภรณ์  แสงส่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงฐานิดา  วิงวอน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณรงค์  ยิ่งยศมงคลแสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัฐฑิกา  ดีทะณีย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฐณิชา  บนแท่นทิพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงทักษพร  แก้วมาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธนกร  ลำปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชญาณี  วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลจีระอุทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมิน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายธนากร  เลาลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยจำรูญพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธรรมนูญ  อ้ายคำแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงทิพาพร  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธัญชนก  สุรินโต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธนกร  แก้วประภา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธัญชนก  สิมพา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธัญญสิริ  คุณโย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อัศวพุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำราพิช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธารินี  พลอยงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนภนันท์  ภาคแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายนฤเบศ  ริพรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงนาตาเซีย  แมค โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนิรัชชา  แสงหัวช้าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงชนะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชัยธรรมกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงไฟ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปติณญา  มาเดช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายปยุต  กระจ่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปราณปรียา  ปาละโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพราวพิศุทธิ์  กุลติพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงพิชานันต์  วันวา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่างเหล็ก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายภคพล  วราสินธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภมรวรรณ  ขันธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงมณีจันทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงยลลดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงวรัญญา  กันทา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายศิริภูมิ  มานะวิสาร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสารภี  แสนศรี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอรทัย  คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกนิษฐ์  หะซะนี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกัญญพัชร  ตรีวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกุลธิดา  เสนะเปรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายบุญยงค์  ไชยราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายกฤษฎา  วิริยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายจีรายุทธ  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกัญจนพร  บุตรดา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธรรมพล  เสนหล้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนารี  ไชยศิลา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยคำมูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภัทรสิรา  ศรีกันยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงศรีรัฐ  บุญยัง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศุภกร  นามปา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกมลวรรณ  ม่วงทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกรณิศ  เจริญผล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกฤติกา  แปงคำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงคัทลียา  โสระขา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงจารวี  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงจุฑามาศ  กันธา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงชญาดา  ชีวะประไพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงชนาภัทร  สุนันตา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงช่อกมล  ไชยลวน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณภัทร  ใจเก่งดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายณัฐพล  บุญแดง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์วิลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณมณี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายธนิก  โกไศยกานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธาดารัตน์  คำยนต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธารวิมล  ดวงติ๊บ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงน้องออน  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายมอนอ่อง  ลุงสาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงแนน  คำหลู่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายบรรจบ  ขาวสวย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเบญจพร  ขาวงาม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปาณิสรา  อุส่าเงี้ยว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพัฒน์ลดา  ลำดวน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพิมชนก  คชบุตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงศ์ธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายพิรัชย์  จันทมาตย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายภาคิน  ราจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภาวินี  วีรศรีมงคลชัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงมนธกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวรางคณา  แต้มทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายศรัณญ์  อภิขจรทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศศินิภา  ก้อนทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวิจา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายศุภกฤต  ชินะใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสรวีย์  เป็งสุรินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงสาธิดา  จูเต๊าะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสิรีธร  อูปแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุกฤตา  สมิตินทุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอภิญญา  อัศวศรัทธากุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอสมาภรณ์  หวังวัฒนกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอัจฉริยะณัฐ  ปะฏิเต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอัญชิการ์  กุมารอโรร่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอาทิตยา  กันธิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอาริสรา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอังคณา  กาเหว่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายภุมมา  ผู้เรียนศิลป์ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวณัฐวดี  โปธิตา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารใส โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายดนุพล  เอโหย่ โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอาภาภรณ์  จันบัวลา โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐริกานต์  มากเกลี้ยง โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายธนพล  ขัติกุล โรงเรียนสันกำแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงจงกลณี  ชาวน่าน โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงไพลิน  อ่อนตา โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปิยะธิดา  จอมดี โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายนฤดล  บุญมา โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายเหล่าผิ่ง  แซ่หลี่ โรงเรียนไชยปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายธัชนนท์  แซ่ลี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นายปวเรศ  จั่นต่า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพนิดา  ลุงสู้ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสุดารัตน์  มูนยัง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงจามจุรี  ใจปวง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงมณีดาว  สาธุเม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงดาวดี  คำแหลง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิจิตตรา  พลพิมพ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นายอดิชาญ  ธรรมสร โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศิริบุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงแสงดาว  หวังรัตนศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอารีย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงธนารีย์  แซ่มัว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพรธิดา  ปัญญาไพศาล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงทิฆัมพร  พระจันทร์ศรีสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงชลดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงไพรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงอรพรรณ  มาเยอะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์โอภาส โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสลิล  อุ่นนุช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเวธนี  เคลือญาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงวชิราพร  ไชยโรจน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัณย์สิริมาศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกัญวรา  บุญมี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนภัส  นันทานนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ธิชานนท์สันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงทิชากร  บุตรซาว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงแก้วตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงนันทฉัตร  ลีเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงรุ่งระวิน  ยองสุรรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปานชนก  กวีวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายศตนนท์  ปานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวิภาดา  พงษ์ดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอริสรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกนกพร  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงคัจฉนันท์  ผดุงกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวธีดารัตน์  สารประสิทธิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวปิยะฉัตร  แสนอ้าย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงธนพร  เดษทวีโชค โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงมทนาลัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงธัญพัฒน์  จุลบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกันตา  ฉ่ำมณี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กวีวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติกรณ์  หลักฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงรักชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจิรนันท์  อนุชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงปราณปริยา  ชุมพล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกิตติพงษ์  รัศมีดาวโสภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพนิตสุภา  ปวนปินตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวอัจจิมา  ขยันกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวพิมพ์ลภัส  วิจิตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายธนภูมิ  พลปัดพี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายภูมิ  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายเจริญยิ่ง  ทำมีภักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ปัญญาเยาว์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายดนพร  อริยะกษาปณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายทินกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นายเจ่าชี่จง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพชพร  โกสุม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวคำยุ้ย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวแสงเดือน  สกาวเลิศจรัสศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวแสงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิงตา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวจิตราภรณ์  เขิ่งภักดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายพลกฤต  ปัญญาคำ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชไพรพนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัชญา  รัตตกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุประ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงมิลดา  มงคลกาวิล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวกมลนัทธ์  ขวัญวงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพรนภัส  ทัตชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงวชิรา  สุนทรพินิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงเมธาสิทธิ์  ขันติเมธากุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายศิรวิชญ์  วุทธานนท์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงรพีพรรณ  วรจารุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพันพษา  ถาวร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงวาทินี  เทพกัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวไข่มุก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายนราวิชญ์  ปาลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงจันทร์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายศิวกร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายณัชพล  พงษ์สุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มเจริญ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงแอน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวปัญญาพร  หว่างไม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธนพร  ดวงสุภา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพงศภัค  จันทรบุตร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายบุณยวีร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายสุทรวีพงษ์  สายแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงเมตตา  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสุธัญญา  คำดา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสรณ์สิริ  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกิตติธัช  ทวานุรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงวรัญญา  พานทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายชวิศ  จุมภู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธันยธรณ์  พิศไหว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภาณุภณ  ทะวิชัย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมั่น โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธนนท์  นาควงษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพยกมลพัธ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธีรุตม์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายชนาธิป  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายเจริญทรัพย์  ทำมิภักดิ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายไกรสิทธิ์  สกุลมหาทรัพย์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายกิตติภพ  พนมไพร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกลวัชร  สุโท โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายมนตรี  สาลี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอภิรักต์  คำมาปัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสุทธิพร  วุฒิเดชลิขิตกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายจารุพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายศุภกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายชวัลวิทย์  รวมมิตรสมัคร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพิสิษฐ์  บร๊ะย่อ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปุณยวีร์  อำพันธุ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนมะโน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงทัตพิษา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยเสนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายรชฏ  ใหม่ตะวัน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายศิวศิษฐ  สิงห์แก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงแก้ว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายธันยธรณ์  คมเวช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภูวนัตถ์  จรรยาโอฬาร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกชกร  หล้าดี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรรณธร โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงนนท์นภัส  เรือนสา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงจิรนันท์  หว่าละ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวนันท์นภัส  ใจหล้า โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายกิตติทัต  ทวีวัฒน์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายฌานเมธ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนากร  อภิรักษ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายอนุวัติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายเนติชัย  วงษ์คำภู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายอานันท์  พัลวันชมพนา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายรพี  พงษ์พานิช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายณัฐพล  ฝั้นอุตมะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายรหัท  สหทยาสันติกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายสมเพชร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพัชรพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายกิตติพงศ์  อิ้มอนงค์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสมบูรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรเมธ  ฌานชีวินสุข โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายศุภัคชัย  ธรรมเดช โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงครองฟ้า  สุนทรพานิชกิจ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกมลชนก  เบญจพงศา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายกิจกรณ์  บุญมา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณประเสริฐ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 นายวรัชญ์  คงความซื่อ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายณตฐพล  คำทาง โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงกรรณิกา  พุทธวงศ์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุจันทร์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงธนาภรณ์  น่านกร โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาววรรัตน์  พุทธานุเสกสรร โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวริศรารักษ์  ต้นสุวรรณ์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงโชติกา  สารียอด โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นางสาวยัสมีน  โตวัชระกุล โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นายวรากร  สุทธิเชษฐ์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวภัทราภรณ์  ปวงคำคง โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นางสาวธัญญลักษณ์  ใฝ่เสรี โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงสุทธิดา  ดลราศรี โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวปรีดิพัทธ์  พรหมศรี โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงภัทรลินี  ปันคำหนู โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงชนิกานต์  ภัทรพาณิชย์กุล โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงรัชญากาญจน์  ตะมูกา โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงธันย์ชนก  เฮียงโฮม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอำภา  คัมภีร์อาญา โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นายธรรมธัช  สุริยาส่องไพร โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นายพีรพล  เมามูล โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายพีนพัฒน์  พิทักษ์ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นางสาวจิรัชยา  ศรีมาลี โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงเพกา  วรนาม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงวรดา  สุดสวยวนา โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายหฤษฏ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น