รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงพิมพ์มาศ  มุ่งเจริญพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปุญญิศา  เอี่ยมภูงา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายธนวุฒิ  ชูชื่นกลิ่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายธนะพัฒน์  บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายวชิรกรณ์  สมัครสมาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธิปก  กิ่งมณี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณัชพงศ์  เย็นเสมอ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวณัฐกมล  คุณมาศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวศุภาพิชญ์  ดวงดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตพจน์  ทับมะเริง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายสิรวิชญ์  สุภิษะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายอิศยศ  ชูยศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายไกวัล  ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายศาสตราวุธ  รุ่งเรือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายวรพงษ์  กลีบแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอารีดา  งามมี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจินตภาพ  ลำภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวธัญวรัตม์  เสนาบูรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพีรดา  เสนาะกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววิรตี  เชื่อมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายนายจิรัฎฐ์  เงางาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายณพงศ์  ประสมศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายธนพงศ์  ศรีนาคา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายปัณณธร  สุวรรณฑา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายอมร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายอัษฎา  วะรามิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายชนาธิป  อรไทวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายเจนณรงค์  อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภูริภูมิ  อาษาราช โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงนีรณา  คงสัตยกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงบุญธิชา  เพียรดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญชนก  คงนาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอชิตะ  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนภัทร  ฉายพึ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรชต  ก้านภูเขียว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีสุข โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐชนน  ปุ๊กไธสง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายแทนไท  ชลธี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศิกษก  มณีอ่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวรภัทร  ศรีสุวรรณวัฒนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปลวัชร  ศรีบุญญะกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนนท์  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปรีเวชญ์  มีแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวิชญ์นนท์  พิชยชาญสิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอชิรวัชร์  บุญเกษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสกลพีร์  นิพรรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปโยธร  ศรีปิยะบุตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายญาณวัฒน์  สมอ่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธีรัตม์  ยงคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนันทกานต์  กรเกษม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกฤติมา  ศรีมาลา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชาตภาณุ  วราจิตติชัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธิติวัฒน์  ทวีจรัสโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายทินภัท  ทองแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณรงค์กร  จันทร์สุพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ปะกิระตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฎฐา  ทับมะเริง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสิปปวิชญ์  สาพิมพา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเกสรา  ชื่นชม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงทิพปภา  อะนะรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอฐงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสิริวิมล  ช่วงชัยชนะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอริสา  หมวดเมือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนากร  ตุลาจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพรหมรัตน์  บุพศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงวณิชดา  ถนอมมาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัชชา  อรรถสกุลรัตน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายฐิติพันธ์  ภัคบุญเพิ่ม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศุภกร  ปริสุทธิวุฒิพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปิยวัฒน์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกิตติธัช  ใจองอาจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมภาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวรพล  กองเมืองปัก โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกิตติณัฐ  เพชรสุริยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายอัมรินทร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธีรภัทร์  ร่าเริงยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกิตติพัฒน์  นิยมตรง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภาสกร  พลแสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภูมิพัฒน์  โมคศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเธียร  ริ้งทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายชนินทร์  ทรัพย์โภค โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูริช  ศิริทิพย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณฐพัชร์  เอิกเกริก โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณัฐนนต์  โประชู โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธีรัตม์  เสียงจินดารัตน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายธนวัฒน์  ปิยไพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวรปรัชญ์  หวังวัชรกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายปกป้อง  ออเจษฎากุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวปารมี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายพัทธนันท์  จิรมนัสวงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายศักดิ์สิทธิ์  ทองศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิลุน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกิตติภัฎ  สุขสำราญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนิติภูมิ  เสริมศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายคมสันต์  เตโพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวรินธร  จิตหาญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพีรพัทธ์  คนึงเพียร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงมัทนรรณพ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกษิดิศ  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐพล  สุชาติสุนทร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนพสิทธิ์  กาญจน์นิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอัครินทร์  ทวีจรัสโรจน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐฐิรา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนรัตน์  วงษ์อินตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเนติวรรณ  วรรณทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสมรภูมิ  สว่างพื้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชญาณภัทร  คำสิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกสิดิษฐ์  กาบยุบล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอัษฎกร  มุ่งสันติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเดชฤทธิ์  อารยะกิตติพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายทักษิณ  เกษจรัล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนากร  แซ่กัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกรพินธ์ุ  ศรีสมบัติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายนิติวรรณ  วรรณทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายจตุรพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นายกนกพล  เตียวเจริญกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายพริษฐ์  สุรศร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายนภัสดล  แกล้วกล้า โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงบัณฑิตา  กระจงกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกัญชลิกา  งามยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัทราพร  มนูสารพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฐวัฒน์  เตยังรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายเกนคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวศาธิตา  บุตรสุด โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงบุษราภรณ์  บุญราศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงบุญญรัตน์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอนุชิตา  ดาบรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปิยะฎา  ดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกมลกานต์  สำราญกาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงฐานัชฌา  ตามพร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นายโฆสิต  ชิลเลอร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายบุญญฤทธิ์  สุขจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเอวิตรา  จินดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอมรเทพ  ช่อมะลิ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภาคภูมิ  ออเจษฎากุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพีรณัฐ  สาแล้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกรกุล  สุนทร โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปาณิสรา  ดีนาน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศิวลักษณ์  สีลาดเลา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกนกพร  เลาหพงษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจริยา  พรหมคุณ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจารีญา  ผลแก้ว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จึงสถาปัตย์ชัย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชวันรัตน์  เกษรแก้ว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดัลลัชวรรณ  บุญสอน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงทัศพร  เทศแก้ว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธนัญญา  คำทอง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายไชยศิริ  โอษฐ์งาม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยิ่งหาญ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูดิศ  ยิ้มถนอม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดพรหม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนฉัตร  ริ้วศรี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปรมาภรณ์  แก้วสุจริต โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพัชรนันท์  จงใจงาม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เจริญรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศุภกานต์  พยัฆษา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสลิลรัตน์  กิตติวีรวงศ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอิศราพร  ปัญญาธานี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภูริภัทร  วิจิตรานุวัตร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายวัชรพล  ทองมาก โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสังขกร  ดวงใจดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหมาะตัว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงจรีรัตน์  สุดเทศ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุดารัตน์  สายบุตร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนลิน  สิทธิสกุลรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนิโลบล  ค้ำชู โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์อารีย์สันติ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุดารัตน์  พัวพัฒนโชติ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเนติพล  กำลังมา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธีรภัทร์  แสงงาม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงขวัญเรือน  ร่วมพล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอารยา  บุญศรี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงบุดดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชวิศ  สะอาดยิ่ง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกัญญาภัค  สกุลนามรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัลญาณี  นุ้ยเปรม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกุลนันท์  เหมแดง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกุลปรียา  ชูเกียรติตระกูล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจิณห์นิภากานต์  สมบูรณ์การ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชนิตา  ชาญชัย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณญาดา  สังลาย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณหทัย  นวฤกษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธัญสิริ  ยิ่งได้ชม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนฤมล  มีแก้ว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนารถลดา  สารสุข โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงบัณฑิตา  สกุลนามรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงบุษกร  หมายสุข โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเบญญาพร  เทียมวิจิตร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพันวรรษา  บุญหวาน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สันทัยพร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัทราพร  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมโนชา  ประชากูล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเรืองรอง  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงลักษิกา  ศาสตร์ภักดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชนิกานต์  แดนพัฒนไพบูลย์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศิริกัญญา  ลิมป์เวชรักษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศิริรัตน์  ประไวย์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสาธุการ  พรหมทัตตานนท์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุนิสา  สงวนดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอันธิกา  พานโฮม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอารยา  วิมุตกุล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ประนม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงแอนฟิลด์  ภาคพรม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกุลนาถ  สดมสุข โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกวินธิดา  โหล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกุลสินี  แก้วมีศรี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณฑิราภาส์ุ  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัฐนรี  เจือจันทร์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงดุจตะวัน  มั่งมี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธัญญธร  กองทอง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธัญญดา  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงบรมพร  อินทะยาตร โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเบญญา  วงศ์รุจิโรจน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สมัครสมาน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรัญธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชลิตา  ชาวบัวขาว โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนภัสสร  วงชารี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงบุษรากร  คิดอยู่ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงมุกดารัตน์  เศษศรี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอจลญา  พนารักษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงคุณัญญา  จิตสมาน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปณิชา  อริยะเดช โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศศินา  ศุภนาม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอภิญญา  นาคสังค์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกุลปรียา  พรมตวง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมวงค์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเจริญศรี  โสรกนิษฐ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  ชุณห์กุล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธนัชชา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธมลวรรณ  รักษา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนุชนาฏ  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพริมา  แซ่แต้ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพวงเพชร  ทองใบ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤติธี  ยุพการณ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายฐานวัฒน์  วิริยะคุปต์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณพิชญ์  บรรจบพุดซา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พันธ์พรสม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงรสิตา  กันสุมาโส โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงฤทัยภัสสร์  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงลลิตา  คงสกุล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิชิตา  วาพัดไทย โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวิวรรธณี  กังวานศุภพันธ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสิมิลัน  ทองดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุชานันท์  บุญสด โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ปานแปลง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอนัญญา  โตมะสูงเนิน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปรเมศร์  สุพรรณกลาง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพสิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สถิโยธาพิทักษ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายบัณฑิต  เกษสม โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิมพ์อร  สุภิษะ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิมมาดา  สุขปัญญา โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภัทรมน  สายแสงจันทร์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภิญญดา  ฉัตรทอง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศิรภัสสร  เติมกล้า โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงโศภิษฐา  พรหมลิ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสริญญา  ดอกกระโทก โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  สุจิรพงศ์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงแสนแก้ว  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอัยย์วรา  ทางดี โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงไอย์รัก  นพพิบูลย์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสิริกร  นาคีสังข์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายอติราช  พันธ์เพ็ง โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอินทัช  พิสุทธิ์สกุลศิลป์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตต์ไชยวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุภัสสร  กงจักร โรงเรียนนาบัววิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงเพียงฟ้า  โทสันทัด โรงเรียนนาบัววิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวชฎาพร  เฉวียงวาด โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวศิรินันท์  จันทกุล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายพีระมิตร  คงอรรถการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายวงศธร  การงานดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวฐิติยา  คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น