รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงติณณา  ตั้งอริยสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายธราเทพ  ยงศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายอิงค์อชิระ  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอนัญญา  วรรณธาณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธนวันย์  ปัญญาบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธนวัฒน์  จันทวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงเนติธร  สังข์สัมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธันย์สุตา  ปิติเรืองสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธัญชนก  หลักกอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายเศรษฐโชค  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธิติยาพร  ศรีคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงเบญญทิพย์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายคชรักษ์  เที่ยงคาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายธรรมาธิป  ธรรมรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ชิณหงส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงรักชนก  วงศ์ธนัฐกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนภัส  ศิริชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงไหมแก้ว  กงศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายองค์รัก  มาตย์วิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพริ้วเด่น  ไชยชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอนันตลาภ  คำวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเบญฑิญา  เขียวโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายเชิดชัย  สังขจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพชร  โรจน์ศิริทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิษฐาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายภูมิภาค  ภูผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงไปรยา  พันธุ์ภภิญโญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงแพรวา  ปลอดประโคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอริสา  วันยะโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์ขุนทด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงบุษยรังศรี  ยันตะพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชนะชล  ยุดีสำโรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศิริพร  มลสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชนิตา  น้อยหนู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงญาดา  พันธ์รัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิมนิดา  มั่นยืน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนกฤต  เทพสีหนู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจิรเมธ  แก้วยศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐชนน  ส่างคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปาณิสรา  ชาญประโคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกันตพงศ์  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิทยานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกันยรัตน์  มุลนิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวรัญญา  เงินนอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชลธิชา  สุดประโคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจารุพร  โกสูงเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงชัชชญา  พันธ์นา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทาซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธีธัช  ยงสืบชาติ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงมะลิฉัตร  สุขบรรณ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายประดิพัทธ์  เลือดกุมภา โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพบเอก  สิงห์ใหม่ โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายทีปกรทิวัจน์  นวอมราฐธิบดี โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภาคิน  พงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพ์เขต โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายเอกธนัช  ลิ้มโฆษิต โรงเรียนนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายศิรณัฏฐ์  กันชัย โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงญาสุมิน  ไสยรินทร์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนกฤต  ภิรมย์นาค โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงสุทธิกานต์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงชนัญธร  ทับทันธนากูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริจิตเกษม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายรักษิต  แก้วมะเริง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนันทพร  พลสิงห์ชาญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวรัญญา  วังสนาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงรัฐกานต์  บุญเกิด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเขมจิรา  ถือฉลาด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพิสิษฐ์  แสนจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายวัศพล  วงศ์วิกรม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัญจมน  วงษ์วิจิตสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายปฐวี  สุทธิวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงนภัสสร  นากดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศุภกร  สิบทัศน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายแพทย์ภูมิ  ภูมิพงศ์ธนโชติ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธัญจิรา  สกุลบริรักษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภกฤต  นิธิเกตุกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธนาธิษณ์  รัตนาถาวร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายสิรวิชญ์  มวลทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณัฐพล  กลางวิชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวีรภัทร  ชลากรโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอนัญพร  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนัทธมน  จินตนสถิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงขวัญจิรา  เนริกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายทัพไทย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวิภาวัส  สุเทียบตะวัน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธณัฏฐา  เลี้ยงผ่องพันธ์ุ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนิชาภา  ไตรวิทยากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวงศธร  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรสิงห์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุธาสินี  เขมพงษ์ภัทร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐชนนท์  เอกะวิภาต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายชยธร  พูนไชย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายรัฐนันท์  โกยสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสิริกร  สันติวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภูธน  พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธีรพิชญ์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชวัลวิทย์  วงษ์สุนทร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวรารัตน์  วังสนาม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเทพทัต  ไชยโย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ห่อไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงครองขวัญ  สุทธิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอชิรญา  คงรวย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกมลพัชร  พัชรมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยยารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพงศ์ชนัญญ์  วงษ์วิจิตรสุข โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงขวัญข้าว  กีรติพงศ์ภักดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภัคภร  จุนถิรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกฤติน  เมยไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างสลัก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสุรภูมิ  รักการศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายนครเขต  ตินตะบุระ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนัช  เจตะวัฒนะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายมินธาดา  พวงมินธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมสฤนา  ชูแก้ว โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนฤดี  ปรีฐนัทธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวสุ  สิริประภากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงฐิตาภา  เตียงงา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสุรภูมิ  มณีราชกิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนาทหทัย  รบศึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวุฒิกร  ปัญจเดชาชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนศรีวิโรจน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐพร  นาคนาคา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเต็มชนม์  พันธะเสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสุวรรณา  ไกรแสง โรงเรียนพนมรุ้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพัชราพร  มงคลยุทธ โรงเรียนพนมรุ้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงทิพกฤตา  วารินกุฏ โรงเรียนพนมรุ้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพรนิภา  ค่ำคูณ โรงเรียนพนมรุ้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจิตสุภา  เสน่ห์รัมย์ โรงเรียนพนมรุ้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น