รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพล  รมยาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายรัฐวิทย์  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณัฐพงศ์  เช้าเจริญประกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองผักแว่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีธนภัค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายปวรปัฐน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายฐิธติรัฐ  รัตนพงศ์กิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธาดา  ศรีสลวยกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายเสกสรรค์  ตั้งประจักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวัฒนชัย  เจริญจิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวงศธร  จิตชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกิตติ  บรรณะศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธีรภัทร  นิตใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายพลภูมิ  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายนันทกร  สีวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุภัทร  ช่วยโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายรพีพงศ์  วับสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายไทชาย  กกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายปฐมพร  มุ่งแซกกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายอิสระยศ  ผัวะสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายพุทธิพงษ์  อารยะเพชรวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายพรรวินท์  ทานอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายศศิกฤษฎิ์  ฤทธิอนันตศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนดล  ต้านกลางดอน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายคนาธิศ  ฤทธิพิษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชินชิตะ  อ่อนศรีประไพ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายณสุโรจน์  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายภูริเดช  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชุติเดช  โฉสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณภัทร  ศรีเพ็ญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายนพรุจ  สอนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเตชินฑ์  ผจญแกล้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายกฤติน  ฤาชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภูริ  สุวรรณรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกวินท์  สินธพสิริพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายภัคพล  แซ่โคว้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติวินท์  ศรีระขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายเจษฎา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายโชติพงศ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภูรินทร์  พิมพ์ทวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกิตติภพ  เรียงจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพิณัติศกรณ์  ศรีสมบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอธิศ  สมุทระเปารยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายตฤณ  รินไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศิรวิชญ์  แววจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอโยธยา  ไชยแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายฉัฐณัฐสิต  สีมาเพียงบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอำพัน  เพชรนิลจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายนิติภูมิ  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายภูริ  โกกะพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายญาณพัฒน์  ประเทศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธีร์ธวัช  หมวกหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกานต์พงศ์  ก๋าเร็ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐดนัย  แสงเพ็ชร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายธุวานนท์  กสิพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายมหิศรา  บุญมาแย้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายเจษฎากร  จันทรมหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายศธาฎา  เลิศสีมาพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภู่เจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายกษิดิศ  ลิมสุธากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายรัฐเกียรติ  หริ่มเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายศรัณย์  วัดพะเนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายวริทธิ์ธร  วงศ์นอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพีรณัฐ  โลหณุต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเทพาธิป  ป้องแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรวัฒน์  นิธิอนันตพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายรักษิต  เมินกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นายดิษย์วิชชา  โสมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพรภวิษย์  เมธีกสิพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายธนาเศรษฐ์  จันทราภิรมย์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิดตานัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสงกรานต์  ทองขาว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอรรณพ  เนตรบรรจง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายพงศ์ธนธรณ์  แสนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายภูดิษกรณ์  นพคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายธนสิทธิ์  ทรงสวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายชโยดม  หูสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายบูรพา  สอนคำแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายชัชวาล  ครองยุติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายกษิดิ์เดช  มุสิกวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายรังสี  ปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธาม  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายฐิรเมศวร์  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายพรพิพัฒน์  เเหขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายอดุลชัย  ประพันธ์พงษ์ชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสุรินทร์  จินตพละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกฤต  พัฒนากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนันทพงศ์  ยะปะภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภูรินทร์  บัณฑิตยุทธพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชัชชัย  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธัญธร  เตียนพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายทวีรัช  ชัยเจตนากลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายพชร  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปุณณพัฒน์  เหลืองวิจิตรศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายจักรภัทร  เลิศสิทธิสุทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณภัทร  โหตกษาปน์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายรัชตะ  รัตนิยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายมฤคินทร์  สุขสุวรรณไพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฏฐ์คณิน  เเก้วรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอชิระ  ใจหวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 นายชยพัทธ์  ชัยชาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายเตชิษฏ์  ประสพมานะชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นายธิติวุฒิ  นิยมประภาสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นายภูเบศ  ติณณ์วรเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 นายทศปราชญ์  แผนวิชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธีรภัทร  พึ่งภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกิตติศักดิ์  แมงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 นายภูมิปัญญา  พร้อมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายสิรภพ  ศรีสุรมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนกร  จันทรมาศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 นายจิรภัทร  เลาห์พงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายสิริวัฒน์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนัท  พัฒนจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นายแทน  ยะไวทย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายเกริกพล  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฐภัทร  อภัยภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นายรัฐวิทย์  สุทธิพิธาวัชร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธัชพล  เชาว์วัฒนาพาณิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายรฌาดล  ถือพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชอบธรรม  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกันตนพ  สุริยฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 นายชยุตม์  พัชรมณีปกรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวิชช์ยธิป  เสถียรรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศุภณัฐ  อริยานุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายคุณากร  กลายกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายตฤณภัทร  สุปัญญเดชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติธัช  หงส์ชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นายอธิคุณ  แอกทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายชนกันต์  เชาวลิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภูวิศ  เมนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพฤกษ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนภัทร  เจริญศิริมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปรัชญ์พล  กาญจนสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภาคพงศ์  อิทธิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกษิดิศ  แสงฮาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายรชต  ระเบียบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายมนวรรธน์  บัวระย้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายญาณวุฒิ  หลวงคลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณรงเกียรติ  เดชเกตุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนัท  สายพวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายพงศพัฒน์  สุดาจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปัณวัจน์  ชัยปิยะไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนวัฒน์  ไตรภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายพลวัต  เทอดโยธิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกิตติภูมิ  ขันตินุกูลธานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายเดชสุขมงคล  บุญตา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายพนธกร  ยุทธกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะนาไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หิรัญพิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชิณณวรรธน์  โลหณุต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวรัญญู  เลาห์พงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพีรณัฐ  ทิมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายบูรณา  เจริญวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนิธิศ  งอนชัยภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอัมพุท  เสือทองหลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายชญุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธราธร  โศภิษฐิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายวัชร์กรณ์ภัทร์  อุ่นพรมมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกริชชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัฐพล  เมธเศรษฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวัศพล  ยุธาชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพันธุ์ประภัส  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภูริภัทร  จารุพิสิฐไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายจารุภัทร  โคตรบัญชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายสุภรัช  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภาดา  มหาพฤกษพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอินทัช  ยิ่งสิทธ์สิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปวริศ  มหิทธิกร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปิยพนธ์  บูรณรัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวัชรดุล  วงศ์หาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุริยพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเธียรวิชญ์  เยินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพลลภัตม์  อินทะนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิระกันต์  สุจริต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอชิระ  สุจริต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธีร์ธวัช  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายณภัทร  ไกรวิศิษฏ์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายยศพงศ์  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายเจตน์สฤษฏิ์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายภูริชญ์  ตันธนโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูมิรพี  สุริยพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายภาณุวิชญ์  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสรวิชญ์  มานะธุระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภูริเดช  รุ่งเรืองอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกิตตินันท์  ศรีธนานุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายธนกร  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายกวิน  วัฒนศิลป์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายณัฐวัตร  จันทน์มาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายณัฐสิทธิ์  แก่งทองหลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนราวิชญ์  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายปรมัตถ์  ภักดิ์โพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายชัชส์  เชิดฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายพีรพัฒน์  ชูโฉม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายรณกฤต  วัฒนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธาวิน  มกราภิรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายธนพล  บัวผัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนทัต  ยอดประทุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายธีระภัทร  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธนิศร  ไผ่นวล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นายปฤษฐญา  โกะสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัฐประวีร์  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายภูธนบดี  วัจนศิริเสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายพลภูมิ  กำธรทักษิณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายธนชล  จึงธนาวิวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเวทิต  กัลย์จรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายไมตรี  หิรัญตียะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายสุรภูมิ  ช่างเหล็ก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนัชพงษ์  ชาวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฐดนัย  ตรีสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนดล  จำปาเงิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอภิวิชญ์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายกีรติ  สุวัฒนเมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายพัทธนันท์  ตั้งวัฒนทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายศิวกร  วิชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายสวัสดิมงคล  ดวงกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายเจฎไช  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายคณดิถ  พิริยะไพโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงดิสธร  เดชวัชระ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวสมฤทัย  แสนลือชา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวนีรชา  สุขอนันต์ชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงธันยธร  กริชสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวพีรญา  ธนสารโฆษิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเปมิกา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฐิติชญา  จริงโพธิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธวัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฏฐา  บุรารักษาเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณภัทร  ฮอหรินทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอติมา  จันทร์ทวีทิพย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐมน  โปรยกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอนัญญา  จันทรสุขเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจิรัชญา  ประจญกิจชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปุณณนัดดา  ศิริ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงฐิติพร  สำราญกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงภริม  เศษแสงศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงออมทอง  เจริญรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุจิรา  พื้นพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญาดา  สอนตะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนพัสร  กล่ำมอญ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงตรีรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสิรภัทร  นรพัลลภ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงมนสิชา  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปณาลี  บำรุงเกาะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงณัฐกมล  มีประเทศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวศุภกร  กังวานกิจตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวจิรัญช์ชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงจุฑามาศ  ห้ามกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณิชพีรดา  แสงดาว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนริศรา  แรตสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิรกานต์  แสวงรัมย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศรัณย์พร  เลิศสีมาพร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนารักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรินรดา  บุญเรือง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงทฤฒมน  สิงห์ทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปรีชญา  สุวรรณพงษ์กร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงกานต์ชนก  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภเศรณี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงแพรวา  นาคยศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูวทิตย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเตชินี  กุกำจัด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอุษณิษา  แซ่แต้ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอภิชญา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอธิชา  สันติลินนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัชชาฑินีย์  วงศ์เสรีวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายจตุพงศ์  ปาคำสี โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวอารญา  ปานรัตนะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวิศรุตา  เพ่งพินิจ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาววรรณวลัย  สิทธินอก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวอังคณา  อ่อนสำโรง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวสุดธิดา  ทาตะนะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวยลดา  ศรียางนอก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวบุญนพิน  กวนบ้านสุ่ย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวลลิตา  สุญนะรา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณัฐนันท์  ทรวงโพธิ์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวฐิตาพร  แสงบึง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวอมรรัตน์  จอดนอก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวธัญจิรา  จงรวมกลาง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาววราพร  มูลจันทร์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญพันธ์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิสมบัติ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสมฤทัย  มากอินทร์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปณิดา  ศรี๓า โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสนธยา  พิเมย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศิริรัตนาพร  ขจรวงษ์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอัญศิริ  สุดโท โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวิยะดา  พันธุมาศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงลลิษา  ประทุมวัง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุทธิดา  ลาจันทึก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภูวดล  ทิพรม โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงไพรินทร์  มังษา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธัญมาส  งามเนตร โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรุ้งฟ้า  นามไธสง โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวปริณดา  มหิทธิกร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวธนพรรณ  สมหวัง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวปริม  เชื้อสะอาด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายรถศึก  ทองรักษาวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอารยา  ศิลาหล่อม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกิตติพัฒน์  ขัติทะจักร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงมณีกานต์  สุปัญญา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงรุจิดา  พรชัยกิตต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกรวิชญ์  โควินทเศรษฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกริษณุ  คินขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปุณยธิษณ์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายภุริณัฐ  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวิทิตพงศ์  บุณฑรีกนก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสรวิศ  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกชพรณ  เทียนทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใจรุ่งวัฒนา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงฉัตรอุบลวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงญาดา  อิ่มแสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธัญสรณ์  คุ้มสวัสดิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมาตรภิรมย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงนุชมาศ  ศรีมิ่งมงคลกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ศรี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพันทิพภา  สีหาวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพชรลดา  จำปาเงิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงมัชฌภัค  แก้วกลาง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวัลย์นรา  คุมวิสะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงไอลดา  ล้อมหทัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนภชล  แต่งทรัพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชยวัศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชวนากร  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐภัทร  เถาวัลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายนิธิศ  สุขไพบูลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพลาธิป  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภวัต  หาญสุริย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภูริพัฒน์  ตาดไธสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายอภิสร  ตระการรังสี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงกัลยกร  หาญกิจจานุรักษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชลิตา  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธนะสมบัติรัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงปัณนรัตน์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพิชชาภา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเพชรชมพู  ศรีบุบผา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงแพรวา  สุทธิบุญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงวรางคณา  วิริยะธรรมไพศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุประวีณ์  เลิศด้วยลาภ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอรุณภัสสร์  พรหมณี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอักษราภัค  สาเขตรการณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นางสาววริศรา  ผ่องขจีวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอาชาครินต์  ดาราพิทักษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปรัชญากร  สกุลพันธ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาววริศรา  วีระรัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายพชรพล  วรสุนทร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธนวิชญ์  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพัณณิตา  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายเขมทิน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสิรภพ  มิอุบล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรรณนพร  อันทสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสุกนต์ที  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ณัฐสิทธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายอภิฬวิฒญ์  ธรรมวุฒิอนันต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนิษฐ์  เค้าฉลองเคียง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงจันทรกานต์  เฮงอรุณประสาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายชินวัตร  ชุมศรี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชยณัฐ  สุขจันทา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวกัญญาณัฐ  สมศรีอักษรแสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวปภาดา  บำรุงกาญจน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวศศิกานต์  สร้างแก้ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุพิชญา  เซียงคำ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายโภคิน  รุ่งพิมาย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสิริณี  ปิยะมาสิกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจิรพชร์  คุ้มอิ่ม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวิชญ์  สุวรรณฉัตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณภัทร  ทิพย์บรรจง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายนิปุณ  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพุฒิเมธ  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงทิพธัญญา  บุณยธรรมกุล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายนภัส  ใสนอก โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงจุฑาศินี  อาศัยนา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงจิราพัชร  บัวคำ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอรุณรัศมี  เจียมจับเล่ห์ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชนกวนันท์  รัตนวิชัย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถนัดค้า โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าขำคล้าย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐวิญญ์  อติวัฒน์อังกูร โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพิมศิริ  ศิริ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปัญญาพร  ภูประพันธ์ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงถิราภรณ์  ตลาดเงิน โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพสิษฐ์  แคพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพิริยะพร  ค้าขาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภณวัจน์  บุญเครื่อง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงตติยา  ใจซื่อ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพชรพล  แข็งกระโทก โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงรชาดา  รักนา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงบูรณา  บุญล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอภิรฎา  ชาครนิธิพงศ์ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงป่านวดี  เฮง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงขนิษฐา  ผินกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงลักษมี  ชั้นกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายคณิสร  ฉางพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพลอยจรัส  ผลนา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศลิษา  อัตวีระพัฒน์ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายไอย  ตั้งสถิต โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น