รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุณยวีร์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายบุญญบรรพ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวศุทธินี  ด้วงศาลา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพริรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเรณุกา  หวะสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพุฒิพงศ์  นพคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกฤษณดล  หมั่นกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพีรณัศก์  บัวบาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศิรดา  พงศ์สมัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวภัทราพร  ไพศาลพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวภัคจิรา  ภักดีพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณวิกรม์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงรวงข้าว  เจริญวัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ประพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายสุรศักดิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายญาณพัฒน์  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายนัธทวัฒน์  หาญวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายธีรพัฒน์  อุปมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายคณิน  พิริยาพิทักภรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายธันวา  นามวัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายแทนภูมิ  คุ้มคง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายฐณวัฒน์  รัตนอาภรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปิติพร  นาเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวธัญสินี  ต่อโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวสุวิชาดา  ดวงลูกแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปุณณวิช  ภาษิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงภูริชญา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจตุพร  นราพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนารา  สุขอุดม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูชิตธนนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  สารรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปัณรส  สันถวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายณฐพล  ซังเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจิณณ์วรา  สินธุจริวัตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายกิตติพิชญ์  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวรุ่งไพลิน  ภักดีสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุชานารี  ศรีเฉลิม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้งคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัฐนนท์  หาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภาวัช  หวะสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปัทมนัดดา  ทองงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชญานุตม์  บำรุงถิ่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอนันตชา  ภูคงคา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐมา  ศรีดามา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายอัครพล  สุริยะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชนม์ปกรณ์  ทวงศรีมชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปริญญ์  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปุณยวีร์  กีรติไพบูลย์สกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายตะวันฉาย  เขียนเขว้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปัณณวิทย์  ขุนแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพันภพ  โชควัฒนสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวัฒนชัย  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงบุญนิล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายหฤษฎ์  เพ็งผ่อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายณัฐธนน  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชวลักษณ์  สุนนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปัณณ์  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายสุรักษ์  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายรักษ์ตระกูล  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรดลย์  ธัญยาธีรพงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายยศกร  บุราณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพจเจตน์  สุดจิตต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนัจนันท์  วอทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงบรมพร  ทวดสุวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสุลิษา  จังหวัดกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัคสุชานาฎ  มณีประดิษฐ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนพกร  อนิลบล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงภูดิส  วงศ์บุศย์รินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกานต์ธีรณัช  ไชยรัตนโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงรักชนก  หวังฟังกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขตบำรุง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปกรณ  ธุระธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อาวุธทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พิลึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณภัทร  จันทะแสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสิริภัทร  แม็คแคนนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกวินท์  บุรากร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปฐมวัฒน์  เหลากัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอุชุกร  พลรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจุตรภัทร  ฐานเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภัทรธร  ศิริธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภัทรวรรธน์  จำนงค์ชอบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธิปก  แก้วเบา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพรรณภษา  ปริญญาศรีเศวต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวปรียาพร  ช้างคง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีรัตนรังษี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเกวริน  หินจำปา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจิณห์นพัฒส์  หวังสุดดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยชัยฤกษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงขนิษฐา  ยังโนนตาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงฐิตาภา  มาด้วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยราษฎร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณัฐศร  ชนิลกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญจิรา  วังศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธารวิมล  เทียนใช้ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนันทัชพร  ชั่งหนอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนิภาพร  เนยสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงปัณชญาพร  อาจประจันทร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปิยะดา  ยุคะลา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปุณฑรี  ศรีชัยกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพัชราภา  โยธา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงรพีพรรณ  คำสีทา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวรรณนิษา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวิไลพร  มรรครมณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิวดาติ์  แช่มขุนทด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงศิษฏ์สกานต์  มีธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสัตตบงกช  เฉลียวชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสิริยากร  รักษาวงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภูมิบริรักษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอิษฎากร  ภูมิชัยชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอิสรีย์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกชพร  กางการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกนกพร  หมื่นน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกมลชนก  จูมศิลา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขวัญูสู่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกวินภัคนิช  สุขขี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกีรติ  พิมสิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชัญญา  สมาธยานนท์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสันแพงศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสมัคร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฐวดี  ขันธสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณิชากร  คล้ายตระกูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงดุลยรัตน์  ลาภเกิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงธนรัตน์  คนตรง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิลาลี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จรัสแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปราณีนิตย์  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปิยธิดา  อยู่เย็น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเปรมฤดี  มั่งมี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพรพิมล  หอมดวง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิยดา  พิลาวรรณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงภัททิยาวดี  เสโส โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงลักษิกา  บัวแย้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศรัณธรณ์  กำลังเดช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสิมิลัน  วงษ์จันทึก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสิริอาภา  ตากลม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีหาท้าว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกัญยาณี  ทรัพย์บางยาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชญาดา  ชรารัตน์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงโชค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงณัฐชาณี  วีรคม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงทัศพร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธนวรรณ  ตุ่นหรัด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญสุดา  มีนาเสียว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธันยาภรณ์  หาญกุดตุ้ม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงนรกมล  เหล่าพันนา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงนารถดารินทร์  ชาติสุนทราวุฒิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพนิดา  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพัชริฌา  วิลาทัน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิทยารัตน์  นามวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงลักษิกา  เคนเหลื่อม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวรารัตน์  หมีใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวีณาภรณ์  โยทองยศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุพิชญา  นามวงษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วเบ้า โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีหาบัว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่ดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอรัญญา  ชำนาญ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอริสา  เที่ยงธรรม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอาทิตยา  ประสานพันธ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอารีรัตน์  กุดสงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอินทรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเนตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เตชากูล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจิรนันท์  สองศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชิษณุชา  โชควรกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริทอแสง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทานาแซง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงโบนัส  สิมาชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปรียาพร  ประสานเชื้อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีสถาพร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรทิพย์  จาบวิหค โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพรธีรา  มาโคตร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพรนรี  กางการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพลอยสวย  ยอดเสรณี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ชรภักดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงแพรวพราว  พุ่มน้อย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภักตร์ศิธร  หาญรุก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงภัคราโมไนย  ลาภศรี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงมุทิตา  หมั่นแคน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุนิสา  บำรุงแนว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุพิชญา  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีจำนงค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอัญชิสา  สิงห์คำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายสุทธิพงษ์  พงษ์จะโปะ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกัณฑิกา  กุลนาฝาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิณฑะคุปต์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณหฤทัย  กิ่งทุมมา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนลัทพร  สุมณฑา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พรโสภิณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรรณธิวา  จิตรปทุม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงรัชประภา  คัดสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงลักษิกา  สันป่าแก้ว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสิรินาถ  ญาติยินดี โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุจารี  นาคคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุจีรา  นาคคำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุชาดา  เจียงพุทรา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุภาวดี  เหล่าบัวบาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงสุวีรา  ฐานวิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอาภานันท์  หมั่นกลาง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวจุฑารัตน์  หงษ์เวหา โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงจิรวรรณ  ช่ำชอง โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอัญชลีพร  ดวงตา โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระแก้ว โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณฐอร  ปานทอง โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวน้ำหอม  สว่างตา โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวกนกวรรณ  สถิตเป้า โรงเรียนสามหมอวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายธนภัทร  ชาวกระมุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพงศธร  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจิราภา  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชุติปภา  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงทิติภา  โคนาโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเบญจพร  มณีแสง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงประภาศรี  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพัชชาภา  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวรรณนิสา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงวริศรา  เหล่าลาภ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุชานรี  นิสัยกล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอรัญญา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอุษณีย์ญาพร  กิติคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกณวรรธน์  อัศวคุณาลัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายกนก  พิทักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเฉลิมชัย  พรมลาย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายณรงค์กร  ศรีณรงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธีรเทพ  พิบูลย์สังข์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายนฤพนธ์  แก้วศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปริชานนท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศ์ศิริ  ธรรมมา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภรดร  ทองมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายวัชรกร  ทองทาย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอัครินทร์  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกฤตชญา  เหมือนตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำลือ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชณิชา  ประทุมไทย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชนารดี  แก้วมาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐญาดา  สูงภิไลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณีรนุช  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธนภรณ์  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนลินี  โหว่ภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงปฏิญญา  หิรัญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปภัคนัญ  จรูญชาติ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงภัทรวดี  จันแจ้ง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีขัดเค้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรัตติยากร  โยศรีคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวรวรรณ  บรรจง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศิริกุล  ถนอมผล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุพรรณษา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  งามผ่อง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสายฝน  พิมพ์ดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจันจิรา  เจริญชีพ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุธาสินี  คัชเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสมฤทัย  ดีสุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจินตนา  เพชรล้ำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวิชชาพร  จอสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสร้อยแก้ว  คงมาอยู่ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมาริสา  อ่อนสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงยุภาวรรณ์  ขวัญพูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมัณฑนา  เขียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกุลยา  ยอดไชยเพ็ชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุรังค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสกุณา  ระวิพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐกิตต์  วัฒนราช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพัชรพล  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพชร  ภูวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายศิรพงษ์  ทับมะเริง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ลานขามป้อม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสรศักดิ์  แก้วกัณหา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 นายจักรกฤษฎิ์  ครองเคหา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายเจษฎาภรณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายพีรพล  ชูเชิด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเรวุฒิ  หมื่นจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายวีรภัทร  บุดดาลู่ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายวีรภัทร  ลีล้าน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายสิทธิพล  หาญสารจอด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐนู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวกมลชนก  ฤากำลัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวกรวรรณ  ประภาวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวจีรนันท์  ขวัญสำราญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวธนภรณ์  เพ็งทอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวศิรดา  วงษ์ศรีดา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวอภิชญา  ขันเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวอริศรา  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายภัทราวุธ  สมดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพลวัติ  คำยศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายรัฐบดินทร์  ลังกาฟ้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกชกร  พรมมะณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วมูลมุข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจนิสตา  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชวัลญา  พรหมเรียง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงทักษอร  นิ่มพิลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธนวรรณ  เอ่นนู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนันทกานต์  หมู่หัวนา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนิชนิภา  คิดดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ตาพระ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเรือนเพชร  มิตรชื่น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวศิรินทรา  สุนธงศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรภักดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกีรติ  กิ่งแฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกฤตพีร์  ลีลาศ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายศิริโชค  อ่อนตุ้ม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายฉัตรเชษฐา  ครองโชค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายตะวัน  กระแสโสม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนกฤต  แนวโอโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายเมธา  ภิญโญภาพ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพลกฤต  มาลากอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนภูมิ  ชาลีเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปฏิภาณ  ปลาอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายปุณณรัตน์  ทันวงษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายภีรภัฎ  กองอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายชินวัตร  ครองบุ่งคล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายประกาศิต  คงนาวัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชินวัตร  แปลงค้างพลู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพชรพล  โชคคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวอินทุอร  กล้าสู้ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถวิลรักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกุลนันท์  ก้อมอ่อน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจิดาภา  คำทองเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวรินทร  ปิติถาโน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนภูม  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศักดินนท์  แก้งคำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกริชสุเมธ  หอมตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รู้จัก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุภัทรา  รินลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวณัฎฎฌา  ภักดีอาสา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงคณิศร  ดิบสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวทักษิณา  ระวิพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวนริศรา  ศรีหะสุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายศุภกร  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวิจิตรา  เวียนสระ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวกาญจนสุดา  ผุยมูลตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงจิรภิญญา  พาแพง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายนัฐภูมิ  วิชาเกวียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 นายอภิวัฒน์  ประจันนวล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายนัฐพล  หาญเงิน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายนันทวุธ  ผาดภูธร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายบุญมา  ผาเงิน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายบุญโชค  นาบำรุง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวบารมี  พรแสน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวนัฐชานันท์  สระพิมาย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอรปรียา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาววิชญาดา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวไอรดา  ปั้นจอม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวชลันดา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปวีณา  สระทองแป้น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวธิดารัตน์  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะวิชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงดวงกมล  บุญพาโชค โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปวีณา  บัวชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์ศิริยะกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงรพีพร  โยปัดทุม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุวิภา  อิ่มกมล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงสาวิตรี  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรักขนา  ทิมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงมีอิน  ลอดทอน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุราณรักษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวรินรำไพ  ต่อพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนรัตน์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายวิชยะ  เผยศิริ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเอกราช  วรรณพงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพรรษชล  บุตะเขียว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วกัญญา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชะมัยโรฒน์  ปณิธานยุติธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจาติกาญจน์  นาเจริญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพรหมพิริยะ  ผาสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีทุมมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภูมินทร์  พินิจมนตรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปวิชญา  งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปาณสลิล  อาจอนงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์พรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายอะตอม  แถวไธสง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงระรินพร  จำเริญดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงศศิกานต์  มาทวิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปณัฐฐา  บุญโนนแต้ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสิริกัญญา  พิมพ์สราญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายเฉลิมรักษ์  ก้อนมณี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเฉลิมชัย  ก้อนมณี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงฐิตาพร  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พงษ์พันนา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายโชติวิทย์  เครือสังข์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชยุต  พูลเพ็ชร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธีรนันท์  หัสจรรย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพิมตะวัน  คล่องกำไร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายรัฐกรณ์  ศิลาทอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศุภวิชญ์  ประภาแก้วรัตน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงภัทรินทร์  ดีมา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวริทธิ์ธร  ชมภูวิเศษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนากร  ขิ้งชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงอิศริยา  เฉลิมเล้า โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงยามินา  มาสูงเนิน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพิมพ์ลพัชร  หาดขุนทด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสุภานัน  สุภสร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปนิวัฒน์  บัวถนอม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพรวดี  วงค์เสรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงกนกพร  รบศึก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกวิน  หมอดู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกิตติญากร  พาพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเกสริน  จริยานันทกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชลธิชา  ผาสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชัยภรณ์  ชัยจักร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายชาคริต  งามสกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงดารณี  บำรุงเชื้อ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนวัฒน์  เอื้อประชา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายธนวัฒน์  สมนาแซง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธีร  ลาบุญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธีธัช  พลดงนอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนฤนัย  ไตรเสนีย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนวมินทร์  วงศ์ภาคำ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปพัชญา  สาชะรุง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปัทมพร  กัญจนานภานิช โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพงศ์สิริ  งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพบพร  ไวยพัฒน์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิ่นหนองแวง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเพชรลัดดา  หอมสุคนธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงมาริสา  หมื่นภักดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวรรณิษา  งามใจ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศิรินภา  วิชาวงศ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภกร  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอรวรา  กาลาม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอัญชิสา  อังคณิต โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายดนุรุจน์  ทองศิษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น