รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์  หอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงนัทธมน  กุลบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวรกร  สมพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤษฎา  โสภาพิมพ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงทับทิม  เทียมทัศน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  จารัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปิยะศักดิ์  พาชอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายภคว  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายวิชญ์สธน  พงคพนาไกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวพอเพียง  พึ่งภพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสุมณฑา  ธรรมัครกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพุทธมนต์  พรมดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชยุต  สุภสร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เกตุพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธนัชพร  จันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงศิริประภา  สินทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงทักษพร  สานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งบู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกชรัตน์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกานต์สิรี  บุญยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปารีณา  วงษ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์สาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอัครวินท์  ไชยจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอาติวิชญ์  อินทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายวิทิต  ง้าวทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเมธัส  พิมพ์หาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศิศิรา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอภิวิชญ์  คูสิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีคราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายแผ่นดิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนราธิป  จันทร์มาลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงลดา  ลิ้มสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปุณยากร  คชสถิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สำเภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายรัฐพล  สุภาคาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิชญานันท์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนกานต์  ประจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพจน์  จิตพิลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณ ภัทร  เสาโกมุท โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกรวิทย์  อารีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายฐานัส  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปิติภัทร  ชมชื่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งเพ็ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงญาณิกา  ทองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวาดตะวัน  ไพยรินทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธรรมธัช  กิตติวรเวช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจิรุทธิ์  ศิริสุนทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศวัสกร  เขมะลักษณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายนราวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายวรินทร์  สินปรุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายณัฐปกรณ์  ศิริเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ผิวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปวริศ  คันธจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นายธนัสชนม์  แก้วสง่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวชลิตา  สุวรรณสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นายฐิติ  ศรีขาว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปองภพ  ด้ามทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายบารมี  โพธิ์รัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพีรพัฒน์  จึงมั่นคง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวปวริสรา  เก๋งแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพีรดนย์  รากแก่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายพชร  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวณิชา  ธนาวนิชกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีกฤษณรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวธิดาทิพ  พละไกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวปุญญธิดา  บัวกอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสู้ศึก  ศรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฉัตรศิริ  ชัยโย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพิมพกานต์  อยู่สุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาววรภา  รักศิลป์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวกุลธิดา  บุดดาดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงครองขวัญ  คำจันทร์ลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันทิดา  แก้วถาวร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวเกตุวรางค์  ทองพุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวกัญญาพัชร  กิ่งบู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวศศิกาญจน์  ตะวันเสรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายดุลยธร  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสวรรยา  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวภานุชญา  ปิติธรรมภณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวนัทนันท์  บุญพา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 นายธนวินท์  บุญไธสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งยงวงศ์สกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศุภิสรา  เทียนจารุวัฒนา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นายศศินทร์  ศรีคราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกฤชชัย  จันทุมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณัฐ  ตระการไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเขมกร  เชื้อลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชยุตวิทย์  เศรษฐ์มาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตั้งสถิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวสิริปรียา  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกฤษดา  ฉ่ำมณี โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพชรพรรณ  กำลังมาก โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงเบญจพร  แดนพันธ์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยิ่งวงค์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกัญจน์ชญาพัทธ  จรูญแสง ปทุมพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพรรณาราย  ขำมะสร ปทุมพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฟ้าใส  แจ่มสกุล ปทุมพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชบุญ ปทุมพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สำราญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วราวุธวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงบุญญดา  ชนะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนภัทร  สุขเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพิศุทธิ์  กมลรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพฤทธิ์  วันทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายวิชญ์ภาส  โอบอ้วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภูวนนท์  หัตถวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนลภย์  อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชนะมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปฏิภาณ  คุณบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายบุญอนันท์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภูมิ  คลังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพิรภพ  น้อยวรรณะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวรรณเกสร  แซ่ตั๊น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปารีญา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสิรินภา  แสงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฏฐทิชา  จันทสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิไล  สาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอาทิตยา  กายชัยภูมิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนริศรา  ชินวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอรปรียา  คำมาโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงหัตถยา  ลั่นอารัญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลพูลกิตติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อินทรชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนวัฒน์  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจริวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปิยะพงษ์  คำภาทู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกฤตภัค  แสนเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนนันท์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธัชพล  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศดานนท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณัฏฐชัย  อุทคำกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายเก็บตะวัน  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสุวรรณเกียรติ  คับพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธีรัตนม์  นะมะหุต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายรักเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชลดา  อ่วมสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวาสินี  โคตรวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกนกวรรณ  สายสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิพ์ชนก  คำบุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณุชฏารัตน์  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนัฐธิดา  วิถี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปิยอร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤตบุญ  ศรีแก้วพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกฤษฎา  ภามาเนตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายข้าว  ผลโยญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชิติพัทธ  สายเชื้อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทัตธน  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธีรกุล  อินธิไชย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปรวรรต  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายปราบปราม  คำประวัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายปุรเชณฐ์  สมสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพีรณัฐ  จันทนะชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายรชานนท์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวิเศษชัย  วงษาพรหม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจิรกฤต  สิมาฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสัทธาทร  สุกใส โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายแอนโธนี  ทิพราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกฤตชญา  ครองยุทธ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงขนิษฐา  อูปแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชญาดา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีส่วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิรัฐตรีทิพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงฐิติยา  เคียงวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงดลพร  ผิวผัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธนพร  กมูลลึก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงธาราทิพย์  กาญจนพาที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบัณฑิตา  กุดเป่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปนิตา  บุญพงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพาทินธิดา  เกษมสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิชชาพร  ทัดเทียม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ชะอุ่ม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมพานเพียง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุวนันท์  คนไว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงแจนจิรา  ชินทวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงแสนแก้ว  แสนยามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสิโรฒม์  มรกฎ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณรงค์กรณ์  บรรลือ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายทรงพล  วีสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายทักษิณ  แสงสุกวาว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมธุระ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนราวุฒิ  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายบุณยวีร์  ศรีวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายปฏิพัฒน์  สิงหาศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพงศธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพิทักษ์  โม่คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายมาวิน  ทองเกลี้ยง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศุภชัย  เร่งศึก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาคำวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายสิรวิชญ์  วราพุฒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญล้ำเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกรกนก  ศรีเสนพิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญช่วย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงธัรย์ชนก  บุญล้อม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลบุญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปลายฟ้า  สายสุ้ย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปัญจมพร  สาบยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปาลิตา  บุตรคาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพรรณนิภา  พาผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จรรยากรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิยดา  คำวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพีระยา  โรจนสโรช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงรุจิตรดา  สุวรรณเขต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวริศรา  จันทะวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวริศรา  เที่ยงสัตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศุภรัตน์  สินธุ์ประสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสวรส  อินทรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงโกลัญญา  วิภวพฤนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายชลวิทย์  กิจธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนพนธ์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพุฒิพัชร  ปัตนัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายยศกร  วงค์พรมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกรกนก  จิตต์เพ็ชร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชรัตดา  จันทิมาตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฐชญา  จันทร์ภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณิชาภา  ชาวระนอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงทิพย์กมล  โสภาพิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยาขาว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนันทัชพร  ผาอิดดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงประภาภรณ์  พงหันษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพัชราภา  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงลลิตวดี  จันสุตะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วิเวกวร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศศิวิมล  คนหลัก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสุทธิดา  เกตศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวชญาภา  มาคะวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเมทาวดี  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุชญา  วรนิพิฐพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายจักรภัทร  อู่ผลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายจารึก  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายชลสิทธิ์  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายนิพิธพนธ์  ฝุ่นเงิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปฐมพงศ์  มิมาชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปริญญา  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภัทรพล  นิลกนิษฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายรัชเขตต์  ปรีชาเสถียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอมราวดี  เวียงคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวิชชากร  ไชยช่วย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอภิชาติ  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงกมนมณี  บุดดีวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งวิชิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกิตตินันท์  โสมฉาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงขวัญเมือง  วงศ์คำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงคฑาดาว  ไกยสิทธฺ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจินุชนันท์  นาคีรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงญาณิน  สันตินัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐริกา  พิสิฐพยัด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงธณัฐตา  สกุลไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนิธิพร  ผุยโสภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงน้ำฝน  คุณสมบัติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  นิลรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรัชตพรรณ  ธรรมาวัตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศรุตา  ฐานะวันดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศิริรัตน์  กัญญามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงหทัยภัทร  อำพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนากร  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายปองพล  บุตรมะณี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพีรภาส  พลไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธัชศักดิ์  โสระเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชัชวาล  ภาระราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธีรภัทร์  เร่งศึก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพลวัฒน์  สุขสาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพัลลภ  วันทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภาคภูมิ  โสภาสิน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภานุพงค์  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสุทธิพงษ์  อัครอำนวย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายอดิรุจ  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายโชคอนันต์  แก้วพิกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธรรมนูญ  ปุริมายะตาพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงลดาวรรณ  ศรีวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภาณุมาศ  เครือแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงเมษินี  พลเยี่ยม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงมนต์ลดา  ไชยเสริฐ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชรินทร์พร  ไชยทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายดิศพงษ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนิจชยา  ตรีผลา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายนพวิชญ์  จันทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปภังกร  พรมกอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกรวิชญ์  เจือจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายรัชชานนท์  ขนทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวนาลี  อังศุธรอาภา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกชนิกา  สุขใจ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสว่าง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปิติภัทร  บุญชิต โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศราวุฒิ  พลรักษ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพรภิสุทธิ์  จึงวัฒนสกุล โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวิชญนาฎ  รางสถิตย์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศศิกร  พรมโลก โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กะมะณ๊ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุตาภัทร  คุ้มญาติ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสุริยะ  แสงประจักษ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกรเพรช  มุกดาหาร โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนบูรณ์  ทองงอก โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธีระพัฒน์  ทวีชัย โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนวพัฒน์  แสงเนตร โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนิธรัตน์  ทัดเทียม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนิชรัตน์  ทัดเทียม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพนงกร  เทียมภูเขียว โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพัชรพล  ศรีหาเวช โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภาติยะ  ยืนยิ่ง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอานุภาพ  ภักดี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพลกมล  ลาภลึก โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกานต์ทิตา  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงจารุวรรณ  สารินา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชญานันท์  ชัฎขันธกิจ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมมาโฮม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงฐิตาพร  กัญญาพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์ขาว โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์โสรี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปิยะภัทร  ปราบชมภู โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงเปรมกมล  ทอนอนันต์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพรรณวดี  พลหาญ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพัชริดา  ประสมทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคำรอด โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพีรญา  มองอินทร์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัทรภร  ยาวะโนภาส โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงมลธิตา  ภักดีล้น โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเมศิณี  มะลิต้น โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวรรณภา  สีเทา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวาทิณี  วรรณประภา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวิภาดา  หล้าก่ำ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศิรประภา  ผิวนวล โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตวงค์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุกัญญา  การะเกษ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุชัญญา  พวงพุฒ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุพัตรา  อ๊อดไธสง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณะ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายกฤษดากร  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอนัญญา  กลิ่นสายทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายเชาวลินทร์  คำดี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกรณิสา  นครเอี่ยม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวิษณุ  แก้วดวงงาม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชลิตา  ไชยราช โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอริสรา  เอื้อทาน โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายเกษฎาพันธ์  ขันโมลี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายพิยดา  ตาลหอม โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัทราดี  สายศรี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิมพิลารินทร์  อินทวงศ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงหัสดิน  สารกิจ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายปวริศ  พาอาจ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศศิธริน  จันทร์สุข โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวิศนีญา  บุญเจือ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงญาดา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปะตาทะยัง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนุจรีย์  หมู่ทอง โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงบุณฑริกา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปิยะนันท์  ไชยคำ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภัคพล  ทองใบ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภูธิป  อรรคบัตร โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพิสิษฐ์  วิ่งมาลา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอัฉริยา  จันทร์เขียว โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพรวดี  พิบูล โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกมลวรรณ  เรือนเงิน โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกชพร  งามเถื่อน โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาฬพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลแสน โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชนิกานต์  ถาวร โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกมลธิดา  ไวโสภา โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนลิน  นลาบดีวัจมล โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุวนันท์  หิรัญพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำศรี โรงเรียนเดชอุดม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสุชานาถ  อาจนิยม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูวดล  จันทะศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธัญพร  พทาเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงกรกนก  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงขวัญชนก  มัฐผา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายรชฏ  บุญจิ่ม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวชลันดา  เสนาจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวจิรัชยา  อนุกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายนนทพัทธ์  พรมเสนา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นายธนาดล  พทาเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนดล  ไชยมาตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนภูมิ  มณีกอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวกัญจน์ชญา  เหล่าออง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจิรัชญา  สังขะฤกษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชนิดา  นะวะคำ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงษิตาพร  ดวงศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชาลินี  แสนโท โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายเพิ่มพูน  พูมเพิ่ม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศรันย์พร  ศักขินาดี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น