รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายวรวุฒิ  ดีสูงเนิน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวอาทิตตยา  จำปาทอง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวอารยา  บุญรินทร์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวนาตยา  พรมสุข โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวสาลินี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวจุฑามณี  พรมโคตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวพรลภัส  แก้ววังปา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาววรนุช  พื้นสวรรค์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวรัตน์ติญา  ชมภูทัศน์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวมัลฑนา  ศิริโท โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์ลุน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวกัญจนาภรณ์  ทองนาค โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวศิริยากร  นามวงษา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวดวงกมล  ค่ำจุน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศิวนาถ  สิทธิพร โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพวงชมพู  สัมฤทธิ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอศัลยา  พะวงษ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์  ทองอ่อน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเดชา  คำมา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอินทรชิต  วงศ์แก้ว โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกิตติ  ทุมทัน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจิจารีย์  แก้วบุญคำ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศุจวดี  คมแพท์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรัตนา  หาญสู้ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอริสา  เครือคุณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ว่องไว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอรพรรณ  สุพิมพ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองใบ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงทิพปภาคา  ไชยนรา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวนิดา  เจิมกลาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกมลฉัตร  สมอาสา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนลิน  คำลุน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขสาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพงษ์เทพ  สุขเกษม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภพพล  บุญเรือง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายวัชรพล  ตรีสัตยสกุล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวรปรัชญ์  นามมั่น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายนวพันธ์  ลำพุทธา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธัญรดี  นามบรรเทิง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัลยา  สีโย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพัชรากร  ศิระอำพร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวิศววิท  บุญยิ่ง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวษมาวรรณ  ทองแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทศ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงศิรดา  พรมรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายกิตติพศ  เสนาวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายสิปปวิชญ์  ลีลา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาววิภาพร  ปานเกิด โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายวรัญธร  จารุมาลัย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายนันทวัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเจตสุภา  สมคะเน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายอรรถสิทธิ์  จันใด โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวฉัตรมณี  เมืองพิล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายธีรเมธ  มีชัย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวชลิตา  จันทร์สำราญ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายนภัสรพี  ผิวคำสิ่งห์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวรัตติยา  บัวบาน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวจันทร์จิรา  บุญกาญจน์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศรัณย์  ธรรมปัต โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกมลชนก  วิมลตระกูล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพีรวิชญ์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายก่อพิสุทธ์  ชาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรโชติ  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชวนากร  ภิรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนัทวิชญ์  แหลมไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนกร  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณฐภัทร  สืบวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธีรดา  อาธิบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงปราญชลี  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเปมิกา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิชญา  พิลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอธิสรา  มารยาท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอาภาพัช  จันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงัณัฐฐาพร  ดวงชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายขัตติยะ  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจักรพันธ์  ศรีสุธัญญาวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายดนุพัฒน์  ก้อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายนราธร  ศรีค้อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายบุณยกร  เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปรเมศ  คุ้มศรีวัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมคง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฐิติยา  ไทยสรวง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  ธนสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงทวิพร  ทองลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไสยสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปิยธิดา  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพัตรพิมล  เพลียซ้าย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิมพชนก  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพุธิตา  จำปหอม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงรักษิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวนัสนันท์  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวิภาดา  สมบัติหลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนเทศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงิอนุสสรา  เป็นสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอัสรีย์  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัชชา  สวยสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นายเจษฎาภรณ์  อำไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายฐิติกร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายณัฐชนน  ตังตระกูล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายธนภูมิ  ชัยพรรณา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นายธีรดนย์  อาธิบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นายพนธกร  ไชยเกตุ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายพีรวัส  เลิศพัฒนสุวรรณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายพีรวิชญ์  มะลิรักษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายเมธวินท์  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายวชิรวุธ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายวริษฐ์  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายศิวัช  จินดาหิรัณย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายศุภกฤต  เพิ่มเบญจบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายสรวิชญ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายอัครวีย์  แก้วกาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกนกอร  อุดมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวกัญญณัช  แซ่จึง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวชลธิชา  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายศิวัช  ศิรินัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวชลลดา  พุฒิกรเมธากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณภัทร์  อัศวเมธาพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวณัฐฐินันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวณิชกานต์  งามเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวธินินันท์  แก้วคูณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวนัทธ์หทัย  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวนิศาชล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวปาลินี  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวปิยภรณ์  สุคะตะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวพิชยา  สีแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวภารดา  สมใจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาววรรณกานต์  สาระบัว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวศุภนิดา  ธนสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวอทิตา  ิอินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวอัญชนา  ลุนศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวเอ็นดู  สุขพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภาคภูมิ  ภูมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายคุณานนท์  จึงวัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชัยยันต์  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณภัทร์ภณ  เกื้อกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายณัทพัฒน  ลำภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายตฤษนันท์  ยืนยง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายทีปกร  พันธ์วิไล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนดล  ฤาชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีรภัทร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายปฏิพล  ศิวะภานนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายปฐวี  ศิลาโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพชรพงศ์  ศรีวรรณะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลพงษ์พัชรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายลัญชนะ  แก้วหิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศุภนิมิตร  แก้ววงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสรวิชญ์  จิตสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายสรวิศ  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเอกราช  คงด้วง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกัลยาณี  จำปากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวโชติกา  จันทสนธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวณัฎฐกานต์  เพชรลานน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงดาราวรรณ  อุ่นชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงประภาดา  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวพรพิชชา  นาคโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวภัทรภร  ยาตรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวภัทราภรณ์  คุณสวรรค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงลภัสรดา  พันธสีมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวสาริยาวลี  ขันนาเลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวโสภิตา  รัตนรัก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสุภรัตน์  ทองมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวัง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพัทธพล  รัตนรัก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีีวิบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงบัณฑิชา  คำเครื่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอภิชญา  ทองอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชุติญา  มนัส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงตรีลดา  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมินทร์ณุดา  สิมลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปรเมษฐ์  มากูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภานุวิชญ์  วรนุช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายอภิชาติ  บูรณะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายนิติธร  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปรเมศวร์  พันชารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายฉันทพัฒน์  จำปาสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนนทวัชร์  เหล่าโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายภูริทัต  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเทพธิดา  สระแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐชนน  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชนิษฐา  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงคริมา  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายชินวัตร  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงมนิษา  กาละพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชุติมา  เผ่าภูรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเยี่ยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีลาชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนราวดี  อยู่กุญชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวครองขวัญ  เสือพลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หันแถลง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายทีระยุทธ์  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสุรัสวดี  ธูปวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธนกฤต  คำเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสิริประภา  สุภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพลวัฒน์  คำโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายยศกร  บุญสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวีระชัย  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายสิทธิพล  บุญโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายเสริมไทย  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกอหญ้า  อุปครุฑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิรัชพร  นามธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงประภาสิริ  รัศมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวเบญญาภา  พันธุมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ประครอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงฐิติชญา  ชิณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญรองเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัชชารีย์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอโณทัย  ผิวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐริกา  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวีนัสษา  สัตยพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพัชราภา  เมธาภัทรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธิญาดา  จันสีชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปัทนาวรรณ  เทพขันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงบุปผรัตน์  พาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงธนิสรา  ดวงมาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปฐมาวดี  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปลายฟ้า  ฮุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปิยาพัชร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพัชรี  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพัชรี  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพิชชานันท์  ดอกมะเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองกาศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิทธิสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงลลิดา  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวิลาวัณย์  อันทะโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวิลาสิณี  บุญมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดอกจันกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอรปรียา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงเอมอร  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนานันท์  ปัญกาญจน์สกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปฏิพล  โคตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปฐม  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายพงศธร  พลนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเพชรกล้า  เพชรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศุภกฤต  สายลุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายอภินันท์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอัษฎา  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกาญจนา  ปานทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเครือฟ้า  สัมนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจิราภา  จินาวัลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัชภัทร  คชแพทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธีระทัศน์  ศิริเวชพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปุณยวัจน์  จำชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพชกร  ภูมีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงหนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาหิรัณย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงติรณา  ออมชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณิชกานต์  สุดเฉลียว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงดรัลพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนิราภร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปภัสสร  คันศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์พรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงดลนภา  ลิทปิจำนงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปริตตา  ยนต์ดัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงปลายฟ้า  โนรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนันท์นิชา  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปริม  สมคณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปัณณพัชร  สายสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปุณยาพร  ขันโอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงศุภพิชญ์  รุญจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพรรษชล  จิรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุคะตะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพลอยพิมล  จงตระการสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงภัทราวดี  สมมุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงมั่นนฤมล  แก้วแสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พิมโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวณิชชญา  รภัสกุลวณิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศรัณย์พร  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงสาวิตรี  บัวมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูมิภัทร  พละกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอภิญญา  ทำมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณัฐศิวัช  บุญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 นายวิทยา  ยอดทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายนิติพัฒน์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐพงษ์  อภัยวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายศิรวิทย์  กันยาสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายปุญชศักดิ์  แซ่โค้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพรรคพงศ์  พรหมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายวรพล  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุริยา  ปัดชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกนกชม  นิลรัตนโกศล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงกฤตกมล  บุษบงก์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์  สมศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงธนพร  ชมพู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนรมน  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพ็ญพร  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แสงวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โรจน์ธีรวนิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศุภิสรา  ณิชกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุขธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอภิชญา  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงอัจริยา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  เพชรคง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณัฐวรุตม์  อุตมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จริยฐิติพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนบูรณ์  ดาสันทัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนพวิทย์  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายบุริศร์  ศรีธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รัตนะโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายรัชพล  ชัยวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายวรวิทย์  คำตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกมลชนก  ทัศนสำราญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  อินธิเดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิราวรรณ  โครพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเฉลิมศรี  แรมปัดชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธนิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธิญาดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงน้ำฝน  บัวเย็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ชุมต้น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองสูบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพรหทัย  ศรีไชย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณิชกมล  แซ่โค้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  คำเคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภทรกมล  อ่อนคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเมธาวี  คำศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงยุภาวดี  อินทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงรัตนาวดี  จ่าทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวนัสนันท์  คันทะนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงวรรณภา  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศิรินภร  ฤทธิชิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เต็มใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศุภสุตา  สายทะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีโสดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงหัทยา  ก้านท้าว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ไกล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอรัญญา  เกษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงอริศรา  พลันขุดทด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอารยา  โทนะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงแอนนา  โบลเดอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายกิตติคมน์  บัลลังก์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายจักรพงศ์  เจตนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณัฏฐากร  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายทศพร  พันวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนวัตน์  พานจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพัฒณะ  รัศมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวรวิทย์  จันทะเสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวสันต์  บุตรราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายวิริยะ  สายัณห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายศุภกิตติ์  ประพาฬ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายแสนชัย  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณธรรศ  เจตินัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงจริญญา  คำลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงจุฑามณี  เขียวอัมพร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชริดา  อุรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชลิดา  ศรีคราม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฐฐาวดี  พงศ์พีระ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงณิชากร  อินตะนัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงทินภัทร  คำเหลี่ยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงธัญญาธรณ์  สุขจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธัญญาพร  วันทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนภารัตน์  เมาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงผกายแก้ว  มะลิทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพรพิมล  ใจชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภัครมัย  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัทรลดา  อุรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัทรสุดา  อุทาธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงมานิตา  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงเขมจิรา  ไสว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงสิริภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุทธิดา  เชื้อหงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสิราวรรณ  หาญสู้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุภิญญา  สมหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสุวพร  บุญตระการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอริสรา  สันทาวนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณิชนันทน์  นามโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวรกฤศ  โพธิ์ธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวภาวินี  เพ็ญศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกานต์มณี  สายสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวปพิชญา  มีบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวศิริสุข  ขาวผ่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุภนิดา  เป้งทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชลันดา  บุญอ้อม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐพงษ์  แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชญานิน  นาเพีย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงมาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายณัฐวรรธน์  ขุนเศรษฐี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนบัตร  พรรณโรจน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนพล  ทองคนทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพลพล  แก้วคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภพ  ในจิตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายมงคลชัย  ทวีเจริญศิริโภคา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายศุภโชค  เรืองขจิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกชพร  ธนินบุณยรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงกานต์ชนก  คำศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงแก่นนภา  วิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนประกฤษฏิ์  ทองพันชัง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชลธินี  ดวงมาลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายนพัฐกรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายยศสินทร  พินิจกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มักสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวัชรเกียรติ์  เเก้วเชียงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนฤมล  เจริญชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปรรัตน์  บุญชู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปริญญา  พาหา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมสมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญหล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปิยธิดา  สมพานเพียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปิยะวรรณ  วงศ์แหวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพนิดา  อินทะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพนิตา  ศรีไสย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุ่มอภัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  คำตา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนโส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอรัญญา  สมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  โพธิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายณภัทร  อ่อนอก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธงชัย  โนนน้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธีรศักดิ์  อินทร์งาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพลกฤษ  สิมนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายยศกร  สิทธิคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายวรวุฒิ  วงวาลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอนุศักดิ์  บุญทวาส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนกวรรณ  วังทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาติหวาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชิณาภา  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐพร  คัดตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธีมาพร  ทองย่อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงนงนภัส  พิมพาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนีรชา  สุนธวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเนตรชนก  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพลอยแพรวา  สองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุริยะโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงพิมพ์อร  ห่อทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเฟื่องลดา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์นิยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัทราพร  รินทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวรรณิษา  บังคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวราทิพย์  บุดดีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวิพาวาณี  เรืองศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศิริมา  ครองยุติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงศุภารักษ์  ลำพูน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุภาวิดา  ศรีกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอรตรา  ลัดดารัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอริสรา  พวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอริสา  บุญส่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอลิชา  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอังศวีร์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอุษณี  แสงเพ็ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกีรติกานต์  สามสี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนนิกานต์  อาภรศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนภัทร  จูมสิมมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายกองทัพ  ไชยะเดชะ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชลดา  ไชยโยธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงการต์ธิดา  โสวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนลัทพร  ธรรมคง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงจิราทิพย์  แซ่อุย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกาญจน์สุดา  เสนา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงญาณิศา  สามีภักดิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงพิชยา  พรมมาตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปภาวี  งามแสง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธรรมฤทธิ์  ผิวทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายชัยวัฒน์  ชื่นชาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธนายุทธ  บำรุงรส โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจริยพร  ค้าเจริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธีรภัทร  มั่นสัตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธีรดนย์  หอมคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวสุธาสิณี  ธิปประโคน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอารียา  ฝอยทอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุระชาติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวอลิศรา  เลลา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวกนกลักษณ์  วารีเวส โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงจิรัชฎาพร  ไชยนิล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวธนินท์ธร  ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสิริวดี  บุญเพิ่ม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงรชยา  แสงบัวท้าว โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวนันทัชพร  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวตะวันฉาย  ดีพันธ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพัชรินทร์  โมระอรรถ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพรนภา  เตรียมชัย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญสถิตย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงบุษกล  สุนทรสถิตย์วงศ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีดารา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวกรวรรณ  ทองชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงมนัญชยา  ผุดผ่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนงนภสร  พระสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นายกฤตภาส  พระสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายวิทวัส  บุญศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายกฤษกร  เพ็งอินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงมัชฌิมา  สีสุธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพรรษชล  ฬทธกุลพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวสุจิตรา  ศรีวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวธนนันท์  สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธนพร  อินทะนนท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงบุษลันดา  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวัชรวิทย์  แซ่ลี้ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายชนะเกียรติ  สุภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธีรพล  บุุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายฉัตรดนัย  บุเงิน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายศุภกานต์  มาทะวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายภูบดินทร์  อนุสรณ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายณทศธร  ชมภูบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นายปรเมศวร์  ไร่ข้าว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเอกชัย  ฉลองบุญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐชนนท์  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายภาคภูมิ  ทอนมาตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น