รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวชุติมา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวอัจฉรียา  นามไพร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกชกร  นฤภัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวช่อเพชร  จันทะคัต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวอัญชลี  ธรศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวอังคณารัตน์  โมกภา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวณัฐพร  เสาร์ศิริ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวพัชราภร  ไผ่ล้อม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงวีนัสรา  กุมมาร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาววิมลมาศ  หึกขุนทด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสิมิลัน  รักบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปิยะฉัตร  มูลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น