รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนาธิป  วรไวย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงเชษฐิดา  ออมสิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงฐิติพร  สุจิตตกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพรธรส  ปัญจรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงอริญชยา  กิตติเสรีบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงดลชนก  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทร์แป้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสภาใฮ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายพันตะวัน  บุรีวัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกุลิสรา  รัตนรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิรญาณ์  ธำรงค์พันธวนิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายแทนกาย  คำพิชิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงวิมลศิริ  พรมแดน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพอเพียง  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพรทิพย์  สอนคราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนัช  โอ่นสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอริยา  ผิวขาว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายทวีภัทร  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนราธิป  สิงห์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสลีน่า  สเรสตาร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงไชยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายรัชกฤติม์  จันทะฮุย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปิ่นมนัส  พิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายบัณฑิต  ภาระโข โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฐวีร์  โยธะการี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพงศธร  วัฒนชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปรเมนทร์  รังสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายพงศกร  วัฒนชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอริสรา  นามแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายรัชนนท์  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายปัณณ์ชญา  พิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฐิตาพร  เดชปั้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพีรวิชญ์  ปองดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐกมล  วงค์ชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกนกอร  รัตแม่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภูรินทร์  จิตต์มั่นการ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายอัครวินท์  อินทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นายศุภกฤษฎิ์  ไชยชมภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงญาดาวดี  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนวงษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสีหราช  นาคชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฐิติยา  วอขวา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวรังสิยา  เทวี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรุตม์  ทับวิธร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวน้ำทิพย์  ตางจงราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรัฐิติกาน  ศิริบำรุง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรหมพร  รัตนวงษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวญาภูมินทร์  ชุมพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวสุทธิสา  ธุระทำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจักรินทร์  ธนูสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปุณิกา  เพชรดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพุฒิพงศ์  หงษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายจิราณุวัฒน์  ฉายรื่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภัทรพงศ์  มาตพรมราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายญาณพัฒน์  สีนอเมีย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 นายภคภัฏ  ทองบุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชัชพงศ์  บ้านใหม่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 นางสาววนิดา  สารบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปรัชวัสส์  ชัยเอกมงคลเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายก้องภพ  เพชรสิงห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายอรรคพัฒน์  นารถสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายทินกร  จันทร์ถง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอภิชญา  บุพโชติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนกฤต  เหล่าลือชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายฉัตรชานนท์  ดวงชาทม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสิปประภา  คำผา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐชา  อุตรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายกนนท์  เพชรมีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเทพทิวัตต์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองประดับเพ็ชร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 นายบารมี  ขัตติยะวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวรรณศร  บุดดีคง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปัณณธร  ราชอาณาจักร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายศิรวุฒิ  จำปาสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  รัตนพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวจิดาพร  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฐิติชญา  โสภานิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธนกาญจน์  สมประสงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวสุกัญญา  แสงฉาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปัณณวัฒน์  เอ่นแคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสมฤทัย  ไกยแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสรัลชนา  เทียกพา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปนัดดา  บุญดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงศิริภัสสร  ภูกองชนะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวปริญญาพร  มากพูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเขมมิกา  ผลบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอนมิ่งคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกนกพัชร  ทลายทวีวัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนภวรรณ  โสภิตวราทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวอุบลวรรณ  พลอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธีราพร  สามสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวพรรณรายณ์  ศรีเพียพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปรีญากุล  แสนเย็น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวปิยะวรรณ  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอัญชลี  พันธ์สีหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวราภรณ์  รักภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงทิพย์พิมล  แก้วม่วง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวชิรญาน์  สิมหล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุชานันท์  บุรมศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูแสนคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นายธนวัฒน์  ริ้วทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวาสนา  โอสถศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรวาปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นายชญานนท์  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอนินยา  ชูภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงมุทาประไพ  ไตรรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายมังกร  แสนสุธา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพรชนิตว์  กุฎฤาษี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธนรรสพร  ศิลาวุธ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  จันทคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายธีรพงษ์  จำนงศ์นัจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพาทินธิดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวธนภรณ์  โยวาศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงโชติกา  นเรกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอารียา  ตาลจรัส โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปภัทรดา  เชื้อเผือก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  โสภณสิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวชุติกาญจน์  ทับภูมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิรปรียา  เจริญพีระเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปานไพลิน  วงศามณีรัตนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นายชนชล  ชิณโฮง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปทิตตา  รักษาพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พลธรรมา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวณัฐพร  พัสดร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศรวณีย์  ทอดแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายวริศ  เนตรสง่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวอรุณพร  สุเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปวีร์รตา  ภู่เขียว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัชชา  กองเกตุใหญ่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชัญญา  อุดชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรอาสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอรัญญา  ไชยหาญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอาริยาภรณ์  เพียงเกษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัณฐิกา  ระวังภัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจิรัชญา  รักกุศล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสิริกานต์  คำเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธีรกานต์  อยู่ยงศิลป์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวชลิตา  ศรีคุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกัญจพร  สีสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภคพร  อิ่มรัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงธรรมสิริ  ธรรมทินโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมณิสร  มูลโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์ศร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรรณษา  ศรีอันจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัทรอร  ภูขมัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนภสร  หรัญรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวพิมพ์มาดา  ไชยทองยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงจตุรพร  พันธ์เทศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายปรเมษฐ์  วงศ์มาศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธงชัย  จิรธรรมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงศิรินารถ  พลทะเหียร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงรสิตา  เชิญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภูวเนตร์  คำจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  อุ่นวิเศษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤตพร  มาลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงปณิธ์วดี  แก้วจันทรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปวรัญชน์  พรมรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนภัท  ไตรธนาธิป โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชลิดา  นามโส โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปัณฑิตา  มุมอ่อน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวราเทพ  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธีร์ธวัช  ธงศิลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศศิธร  ชื่นตา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายฤทธกฤต  เวียงบาล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอริสา  สิกขะโต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิตบัณฑิตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยพล  นิลสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปานวาด  พิมพ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชนิสรา  ทะไกรเนตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอัครพล  คณะมะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีป้อง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายฐิติภัทร  แสงงาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนาธิป  บุญเพ็ง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนากลาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีเกษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศุวิชา  ค้าเจริญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณฐพร  นามโยธี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรฎา  แสนบุญศิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชนิศรา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวันวิสาข์  พลขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกุลปรียา  เบ้าขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายฤทธิเดช  พลจ่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงฏิยา  ดอนละคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวิมนศิริ  ภูทัดดวง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายวัฒนชัย  พุทธบาล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพุฒิพงศ์  อุทัยดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุพิชา  บุญธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอรนลิน  จินดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงจิราภา  จันคง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายศนิ  ยะหัตตะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงดารากร  อัตโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศุภกร  วรรณภาต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกนกพร  คันทะพรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ธรรมอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปพิชญา  ครองยุติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเกวลิน  สีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจิรัชญา  ช่ำชอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเหมหทัย  โยวะผุย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภัทรกานต์  พิมภูธร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันทัชพร  ชินวัตรปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีระพันธ์  ศรีทองบูรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงแพรพรรณ  ยันทุย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีชมภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกนกพร  ไชยสมคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอภิชญา  อ้วนมะโฮง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวภัทรดา  สิทธิพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปฏิญญา  สถิตย์วัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวโชติกา  โชติกันจานิจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรินรดา  แนวจำปา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายสุทเมธ  ลิมานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปณิษษา  วารินกุต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนรรณพร  ขาวภา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนภัครประภา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วชนะ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเพชรดา  ปักการะโถ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุญญิสา  สายสิน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทุไธสง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงแพรวา  ทองชนะ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปาริชาติ  สุรพล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวรดา  พลคำ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรดาวงศ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยมีเขียว โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสิรินทรา  พลมีศักดิ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอริสรา  โลหากาศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกฤติยาณี  โชคเจริญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกุลณัฐ  ชาสุดทะศรี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเกศินี  แสนสี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  ลายนอก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงจุรารัตน์  ปัดชัยสังข์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธารารินทร์  ปัตตาเนย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนันธิดา  พิชัยช่วง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองชนะ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปวีณา  น้อยจันทร์วงษ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพรทิพา  พรมจันทร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงไพลิน  บาคาล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภารุนีย์  ปักกาโล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภิญญดา  สุสุข โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมาริษา  แกรวงษ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวิจิตตรา  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศศิธร  ดอกชา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศิริญาพร  นามวิเศษ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีจันทร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุธาลินี  วิสีปัตน์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงโสภิตรา  ขานจ้าน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงบุญญาพร  สีหาโบราณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปนัดดา  แก่นภักดี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงไพลิน  เทียบเพ็ชร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรัตติการต์  แสนนภาวัลย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทะกล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภารวี  โคตรศักดิ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชณิดา  ปักการะโต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวรรณวิษา  ลีปอพาน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรชาดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายธานากร  ปินะสา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอรนันท์  ทำนอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงจินดารัตน์  ยอดประทุม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ยาพัฒ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวริศรา  กุลดารัมย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปริญญาพร  เพ็งพุฒ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวนรินทร์  วัตวิเศษ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวกัญญาภัค  อันทโคตร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวกาญจนา  จุปะมัดถา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น