รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเพียงฟ้า  พรหมกัลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธาร  ชาทองยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายพศวัต  ไสยกานนท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายรัตนพงษ์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญศิริ  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธนทัต  จันทระโสภา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายพงศภัค  เหลืองรัตนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงทัศพร  กันทะใจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายพศิน  ประกอบผล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอัยยา  คลังทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปฏิพล  พันธ์บุตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ดุลนีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกันตินันท์  ปินใจยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงศศิวิมล  กองพันธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสิงห์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โนนทะเสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายนัทฐพงษ์  กมลศิริกุลนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสองเมือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายหรรษวัต  โชติช่วงนิรันด์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอนัชชา  มีถม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายวรชาติ  สารแสน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชยานนท์  นนทมาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจิรภัทร  มนัสมาสเจริญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสายสวรรค์  รุจิจนากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเจณิชน์สา  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงภัณฑิรา  วิริยะประสนชีวะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์งาม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชัยภัทร  นามสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธงสันเทียะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปริญวัตติ์  คำภาษี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายภคิน  ไกรสินธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอธิวิทย์  พงศ์เลิศธนาธร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกรรวี  เสรีมานะกิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปรเมศ  พลดงนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิมพิศา  พิมพ์แพง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญมาธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธนัทร  ดวงสุฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายราชบัญญัติ  วงษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปณิชา  อุทัยหงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายติณณภพ  จันทร์ลือชา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชลิดา  จันทะกา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชาญิณี  คำมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงรติมา  นามอามาตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงดวงฤดี  บุญซื่อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกรัณฑา  พรหมทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงแพรวพิชญ  เผือกผ่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุพิชญา  รองคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวอิ่มอุ่น  สุวรรณเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงขนิษฐา  ใจตรง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจณิตตา  ชีพไธสง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายรชต  คำบุญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกชมาศ  กองเพชร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงันันทกานต์  วอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอิลิสะเบทแมรี่  แคซีย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เนรมิตตกพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวญาณิศา  อินทร์หอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกฤชณภัทร  วรรณการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะเสนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตตะมี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็ชรทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภัทรพล  จิวจินดา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอภิรัตนาพร  เครือไกรวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณฐพงศ์  แก้วจุลศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิตภาณุ  วงค์กระสันต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณภัทร  พิริยศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายขันติธรรม  สว่างไตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนบนที  ไตรวรวงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายปวริศ  วงศ์วัฒนาเสถียร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายฐิติบูรณ์  ศรีมณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทราพร  ทองวงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงแทนใจ  เกษแก้วเกลี้ยง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอาภาพชร  ศรีจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายธนโชติ  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพราวรวี  อาจบรรจง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวชิรนันท์  ทานะอินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพวงศา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐชยา  วาตรีบุญเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเวณิศตา  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ภูมิลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจักรภัทร  วงคำซาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำอุดม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชโลธร  จันปุ่ม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอิสริญาจ์  ศรีเศวตศุภรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพุทธาสินี  ธรรมสารโสภณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพาณิภัภ  สิริเพาประดิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวรณัฏฐ์  ดำเนตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิราวิทย์  ตั้งทรัพย์กิจ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปวริศร์  มาตรา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายิชิติวัฒน์  พาจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุราณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอมรชนก  ลีทองดี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวกัญญาพัชร  พร้อมเจริญวัฒนา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกานติมา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนาวุฒิ  สาริวงค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภูริช  กัญจนานภานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีรนันท์  เจริญจรรยากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์  ยนต์ชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงภัทรปภา  ทัพซ้าย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงนันทิชา  น้ำแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธีรภัทร  เจริญจรรยากุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะศิลป์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วทาสี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  คงแสงดาว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงประกายไหม  ไทยเสถียร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงทอฝัน  ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอินทุอร  เหมือนชาติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายธติพล  โทหล้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกัญญาณี  ปุริศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสิริพล  สุทธิวรรณา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายคุณัญญา  ว่องไว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอนาวิล  ฝ่ายที โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวนรมน  คะราณรัมยฦ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวจันจิรา  โพธิ์ลี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวณัฐณิชา  จันทะโฮง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอารยาภรณ์  คงนวลอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวจิราพร  ผดุงโชค โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาววราภรณ์  พลหาญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวพรรณทอง  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายธนโชติ  พงศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอภิชญา  ภูนาวัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาววรัญญา  เถื่อนนวล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวธนพร  เรืองแหล่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวธีรนุช  พุทธเสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรชงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอธิยา  จังพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอิสริยา  หมอกอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายภูมินทร์  ดวงลาปา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายพีร  เย็นกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชเนตตี  บัวภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวปิยธิดา  ชุมพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวศศิธร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอัครินทร์  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพงษ์สธร  จำปากัญยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายทศพล  โนนทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนวัฒน์  จันทวารีย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวศินา  โชคศิรกาญจน์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศศิประภา  ดวงกรมนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงมุทิตา  กิ่งแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงจิณณพัต  จันทรพรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภัทรมน  วงศ์เพลินจิต โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจิตรา  ศีลอุดมทรัพย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงลักษณา  เอมโอช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนันทิศา  ผาบชมภู โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสรัญญา  เชื้อสาวะถี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอัจจิมา  สุยบุดดา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภัทราพร  สอนเสนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจิดาภา  กาฬพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลารวม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายสหภาพ  เนื่องแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายปวิธ  อึ้งอารุณยะวี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอิทธิพล  ประทุมชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายจิรภัทร  ภาดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพรพจน์  เจตน์พิพัฒนพงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายชยธร  แสนนุภาพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายนครินทร์  ชมกว้าง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทย์เลอร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวภัณฑิรา  เพ็งหยวก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวรัชนีกร  ทำมะเก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกังสดาล  มุลติเก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปนัสยา  ไพจิตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุญญารัตน์  สนั่นเมือง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวณัฐฐินันท์  สิงหะเทพ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กิริยะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอัยญรัตน์  สามหาดไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสิริธรณ์  ล่ามแขก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวจุฑามณี  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาววิภาวดี  คำภูมิหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวพรสินี  วิไลแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวพรรณพิศา  วงษ์เสนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวปฤษฎี  วีระชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายธนพล  นาคเอก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นายกำธน  พรรณานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายอนุชิต  สนธิสุข โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายทวีศักดิ์  ดาทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายสิทธิกร  พิมมะหา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผ่านจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงภนิดา  ศรีสมภาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวพัชรีภรณ์  ตากวัก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวนริศรา  ถูวัดสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเดนิสา  ลาดพันนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพรรณภษา  สมศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงดวงฤทัย  นวรัตนากร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภัทริการ์  แซ่อือ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงขวัญฤดี  ยืนสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เพียอัม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายปรเมศวร์  สุดใจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายธนากร  น้อยหลุบเลา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีพลชุม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวรัตนจิตรา  สมเปาจี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวสุพัตรา  ซาสร้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวศิริวรรณ  ขันซ้าย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกมัยธร  ด้วงเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวอรุณฉาย  เศวตวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวอินธิรา  แสนนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเกวลิน  อินอุเทน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวสุดาวดี  ศรีบุญลาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาววนิดา  ศรีโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวณัฐฐิญา  จำรัสแนว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวมัณฑณานาฎ  ลือแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายภานุเดช  ขวาวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายวิทธิชัย  อุปมาโท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนชัย  กานพรหมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายอิทธิพล  แสงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวสิริยาภรณ์  พิมพ์ราศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวจินตนา  วิรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอภิชญา  ประชุมวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายกุลวิทย์  บูรภักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายณรงค์กร  เพ็งโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจิรภัทร  อิสระวิสุทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายศุภกิจ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นายนิติภูมิ  แก้ววิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัทธพัชร์  โกฑัญญะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธีรเดช  พานาดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายกฤติน  เจริญสาร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายธนชาติ  สุวรรณภูสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายพิเชษฐ์  คุณทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายธัญกร  สุทธิประภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายกิติศักดิ์  เนตรภักดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวรพิชชา  ตรัสศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวอภิสรา  อภิญสถานนท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงดวงใจ  นามวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงมุนิสสรา  อุณาศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงบุปผชาติ  กดสาพรมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนฤสรณ์  ประพัฒน์รังษี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพินทุณิชา  เปรมกมล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณรินธร  บูรณอารีย์พงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอติพร  ศรีนวลแสง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชิดชนก  สุ่มมาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวจิราพร  ขุมตินพิทักษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวพนัชกร  บุตรศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมินลดา  ปาละสานต์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงบุษมาพร  มนตรี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มณฑา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวชลิตา  นาพรม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวสุนิสา  สะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภามี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวธนัชชา  วิชัยคำจร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิชฌา  เมืองวงษ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวชนยชา  แสนเสนยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสิริขวัญ  ชาญชัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวกนกพชร  แก่นที โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐภพ  วัฒนกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดเพชร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัฐณิชา  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวิภาดา  เหล่าวงษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจักรินทร์  จำปา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกุลญัฐต์  ถังยิ้ม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณิชกุล  คำภูมิ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนุสรา  ไปวันเสาร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงอิง  เอาะน้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอิสรียะ  ฤทธิยา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  หลักคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงฉัตรญา  พัฒนะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนัญญา  บุราณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธาราพร  สุขขา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปาณัฐฐิดา  ดวงสาพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอารยา  แสงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอริษา  ข้อยุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงอารยา  นามใคร่นุ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสัญญพงศ์  พิพัฒน์โภคิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชนพัฒน์  บำรุง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายสมประสงค์  สังฆพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวงค์วรัญ  คำพิละ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอียววิสารทะกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายศิวกร  คำแสน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นาคทวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงรัตนา  ชุมหว้า โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงบุณยาพร  ลิละคร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงบุญญารัตน์  อุดม โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไกรมะณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐานิดา  อามาตย์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยุคกลาง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเกวลิน  จวงจันทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพชรลด  เพ็งพันธ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสุพรรษา  สอนสะอาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงแพรวา  หาจำปา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปรางนภา  วิบูลย์ณัฐพล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวัน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรัญญา  อาราษฎร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปวีณา  พระลับรักษา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศุทธินี  แสนกิ่ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธนิดา  อยู่คงแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐนรี  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงศศิธร  บุญชาติ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนฤภรณ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายปิยะพงศ์  คงใหญ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายศรายุทธ  คิดอ่าน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ดิตะปัญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายไอศวรรย์  นามสีฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงนันทภัค  คำแดง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมิลธิดา  แก้วสำราญ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกมลพรรณ  โนนศรีคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐลดา  ขำตา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธรรมธิดา  เสงี่ยมณรงค์กุล โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงศศิธร  อุปฮาด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศิริมาพร  เซาะแสวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายศุภกรณ์  มีกุญชร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายอมรเทพ  ภิรมราช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกุลธิดา  คำพะแย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธิติยา  ปาณาราช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปิยขวัญ  คำพะแย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงมนัสวี  ปะทะกะ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฐกิตติ์  โชคดี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกชกร  รัชชปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกาญจนา  เขม้นกิจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงขนิษฐา  ราชมณี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงธัญจิรา  แก่นสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนาราภัทร  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเปรมจิตต์  กอศรีพร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทรสุดา  สารสี โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวรัญชญา  เสถียรหมั่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกรกนก  สุดวิสัย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิชามญธ์  เทียบเพชร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายนิตินันท์  สร้อยหิน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธัญภรณ์  สีโนนอด โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกนกพร  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกรกนก  ศรีวงศ์แก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงชัญญานุช  วันเพชร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงดวงกมล  พจนา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปวรวรรณ  ทอดทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิชชากรณ์  โทวรรณา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัคธีมา  ศิริสุภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงมณฑิตา  สกุลทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศิริญญา  ชินบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุวรรณอักษร  ขุนอาจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอิสรีย์  กัสนุกา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายชนะศักดิ์  อินทร์โก โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายธนกร  คำภูเวียง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายธนภูมิ  แหวนแก้ว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายวัชรพงษ์  แสงดาว โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายโสภณ  วงศ์ปัญญา โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณธูป โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสนิท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีจันโท โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปรมิตา  ฤทธิเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงลลิตา  บุญจวง โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีผาย โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอภิญญา  มังคละเดช โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายทินภัทร  พันธ์วงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีดอนชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐวดี  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปริชญา  แคนติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวิชญาดา  สีดามล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอัญกร  คำทวี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาคมคง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงลิมาลัย  ปิยะแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสกุณตลา  ทองกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงสิริญญา  วิเศษวุธ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวีริสา  ศรีภาแลว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภูชูธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวริยา  พารา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงภษวรรณ  ชาปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพีรดา  ทินแท่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศิระจันทรศักดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หล้าบ้านโพน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธะศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชนาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเจตสุภา  วานิชชัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญนุวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกรกนก  ทวีศักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงรัชเกล้า  แซ่จง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรักษิณา  นามเข็ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุธางค์รัตน์  อาจหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศวิตา  นาสินพร้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงปพิชญา  ตุระซอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกมลพร  บุตรกัณหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายคามิน  ลิวไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิมฬภัทร์  บรรลุผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกรกฤษฎิ์  โคตรงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายคชินทร์  พิทักษ์พนัสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจคง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วบุดดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชลธร  ชาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงดุษฎีพร  บุญเล็ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายโกมล  เสาร่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอัญชลี  ปิยะวงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอติพร  พระคุณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชมพูนุท  นุชตราวงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกัลยกร  สอนฮุ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกุลสตรี  ไชยหัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณัชชา  นิลสาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงมนต์มนัส  เกษนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายจามิน  ลิวไธสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายเจษฎา  ศรีตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนตาแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายทินภัทร  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธราดล  วิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายเนติธร  ทัพเจริญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสิทธิโชค  แสนโสภาวัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์พรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชุติสรณ์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงณิชาภา  อุดมสถาผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงดวงหฤทัย  ไชยโชค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธมลวรรณ  จวงทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนวพรรฎ  ศรีนาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปรีชญา  ราทะวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปาณิสรา  ภูนาสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงรินรชา  สูงนารถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงลักษิกา  หนูกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรรษมน  ดอนบันเทา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวริษา  โทวิชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศศิธร  ศิริวงจักร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศศิธร  สูนทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  สาเสน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงศุภลักษณา  ภูสีโสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุพิชชา  โศภิษฐ์โฆษิต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์แก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอลินตา  สิงห์คำหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสมรรถชัย  สมมุติรัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสืบศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนลินพร  ทองเหลือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจิตกร  สาบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธนัญญา  สารสี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชญานิศ  ฉายมงคล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปินิดา  ศรีบุตรราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายภูมิปัญญา  หาญกล้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปิยวัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสิริพัทธ์  อัครเศรษฐัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศาสตราวาหะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงญาณิศา  คุณยงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนภรณ์  พลล้ำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชัญญา  หล้าปุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าวชิระสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพัทธนันท์  แสงสิรินันท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฉลากาญจนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิตตานันท์  พฤทธิพันธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวิชชากร  ชมภูโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายกัปตัน  จันทะบาล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงธนาพร  วงศ์วาสน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอริศรา  แก้วมาตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกุลนาถ  เวทสรากุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ทองทับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายพีรณัฐ  กังวานธรรมกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงยุวนัดดา  สิงหาพรหม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงบัญจรัตน์  ไชยจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนากร  สาวิกัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปรเมศร์  รักษาภักดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภูริณัฐ  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปริณ  นิลคูหา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธัญญธร  ซาเหลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายปฐวี  ถียัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภวัฒน์  โชติอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะสอน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอภิบัณฑิต  เครือไกรวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนดล  นารีคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายคุณากร  นาคอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายทัพเทพ  จารีรัตน์ตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพนิต  ศรีแจ้งรุ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฤทธิดล  บุญยิ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายรังสิมันณ์  โวหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจารุกัลย์  พรสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสิงหา  ทับปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นายเอกวิทย์  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชลชาต  ทบด้าน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสหภูมิ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ประโมงมุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงชญานิศ  จักรบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวแพรพลอย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายคมชาญ  วิลัยศิลป์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงมาริสา  กลมเกลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงลักษณพร  ผิวอ่อน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกณิศนันต์  เขมวาส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายจิรภัทร  เวชสกล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายฐากูร  ศรีมงคล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณัชพล  แสนเมือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธีรพัฒน์  ดีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายบุณยกร  โกษาเสวียง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายปฏิพัทธ์  ดาวังปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพิสิษฐ์  พลอยงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภัทรภณ  หวันเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายภูมินทร์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายเมธัส  เยาวศรีสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายรุจิภาส  ชื่มชมกิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวรภพ  พลงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายวิริยภัทร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกีรติกา  ทองสุขแก้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเกวลิน  ศาสตราวาหะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์คำซาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณชนก  จันทะเริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัชธิภรณ์  วินทะไชย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณิชา  กลางประพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงดวงกมล  หยองเอ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเนตรชนก  วงศ์หาริมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปัณณธร  ประสบคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพรหมพลอย  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเรณุณัญช์  นันทพฤกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวิภาวดี  พรมสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุกัญญา  เดชะสุรวานิชย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายกนกชัย  ผาสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายกรวิทย์  พรมโส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกฤตพิชญ์  แก่นนาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกฤตวิทย์  กฤตเวทิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายเจษฎา  โพธิ์นิล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายญาณวรุตม์  แสนแก้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณัชพล  ศิริแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายธีระ  นิลสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายบุญชนะ  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปฐมโชค  เชาว์ชื่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภัทรพงษ์  บัวภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายภูบดี  ผิวเหลือง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายภูรินทร์  เนตรพุกกณะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายรเณศ  แสนเทพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายรัฐศาสตร์  เรือนพิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสองสวรรษ  สอนหมวก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีธรรมบุตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอดิเทพ  กองคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัลปพฤกษ์  ติยะจามร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเกวลินธร  เบิกขุนทด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวจนิสตา  หาญจิรวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงฉัตริยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวณัฐกฤตา  จันทมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวนิภาภัทร  อินทร์เพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายปัตติทาน  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพรนภา  หนูจิตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพัชริดา  โยชน์รัมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นามตะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงภูริชญา  ใบพั้ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงมัชฌิมา  ชัยคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงมุทิตา  วัชราธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงรุ้ง  ศิรินันทวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวรัตรา  ผาวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุพรรวรินทร์  จันดีสุข โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกิตติมา  ชูราษี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวพลอยชมพู  ภูชาดา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรจิตกร  มีลุน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวโยษิตา  คุณาณุวัฒนวนิช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวศศิวรรณ  อรรคฮาต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชัญญารักษ์  ค่าเอ่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนัทกานต์  พิมพ์ภูลาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวหัทยา  ชนะอรรถ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวศศิกานต์  วังนุราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศรัญภัทร  แสนศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวพิมพ์วลัญฬ์  เฉลิมพานิช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชัยพฤกษ์  วางอภัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายกิตติกร  โกสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายนนทกร  อินทะแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวพรพิชญานิน  ช่างเรือนกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวจีรนาฏ  สาโพธิลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวชนัญญา  แก้วพา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวปลายฝน  ณะรงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงภัคจิรา  ผาภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวรัตนาวดี  จรัสพิริยโชค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาววรินยุพา  สายจำปา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวอนันตญา  บัวภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายมนภัทร์  ตุ้งสวัสดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายอริย์ธัข  รุนรักษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายตะวัน  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวเนติญาดา  นนตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาววณิชยา  อุตถา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวณัฐธิดา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวศิริกานดา  มีสัตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวลัลธริมา  เพียรโคตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัดทุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงภาวิกา  นาคสระฮาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาววนัญชญา  ศรีบูจันดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวทิพรัตน์  ขุ่มด้วง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวดลญาพร  ทินราช โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายภูวเนศวร์  ทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาววรางคณา  ไสวดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวเกษสิริ  ศรีนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวอรวรรณ  ขนานแข็ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธนัชพร  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวพนัชกร  นิ่มสง่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวพีรญาณี  ดอกสวย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวพรรณพัชร  ศิริวงศ์วิไลชาติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวเพชรธิดา  ประยูรหาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวชนิตา  สงสม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุภัทฌา  กัสนุกา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงอนันตญา  วิชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โรจน์บุญถึง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวลลิตา  รัตนานิคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวภัทรา  ธนเมธีกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรินรดา  เทียมรินทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอินทิรา  สายต่างใจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวอรปรียา  พงษ์ภักดิ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวอมรทิพย์  กิตติโชตินราแย้ม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงสุมนา  ภู่ยินดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุภกาญจน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสุจิรา  มันหาท้าว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวศิริลักษณ์  จันทะบุรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวศิรประภา  ถมภิรมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวศศิวิมล  พันธภาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวจุฬาลักษณ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นายอิสรา  กิตติกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวสุพพัตรา  วงษ์กรวด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวชัชชนี  อรรคฮาด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวจิราภา  ดีบ้ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายวิชญ์  เจริญไชย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวพรรณพิไล  ปัญญาผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวปกิตตา  เสนาทิพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวพรรณพษา  ภูมี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายอิทธิวัตร  ปราชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวณัฐกมล  ค้ามีผล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวรุจิกาญจน์  วิชาคำ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวสุพิยดา  รักเชื้อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวสัจจพร  ศรีเนตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายพสิษฐ์  พลอยงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวชญานี  กองทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงศิริพร  สุระกาญจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โชติโกศัยกานนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวกีรติ  ศรีมงคลกาญจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวศรัญธร  ขันตี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวลลิตา  ประดับกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิมลพร  อามาตย์มนตรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวนับเดือน  บุญจวงสิริสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวิชญ์พล  ชำนาญพล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายสุภาพ  พลศักดิ์ซ้าย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นายเดชาชาญ  ดวงชิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฏฐพร  จองลีพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาววชิราภรณ์  ประทุมชมภู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวอรญา  วงนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวอาทิตยารักษ์  กงเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวปิยธิดา  เฉลิมสีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายชินภัทธ์  สีหามัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุภรมย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวชุติกาญจน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายภูมิวรินทร์  สุระกาญจน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวเบญจมาพร  สีนามโหน่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายพุทธิพงศ์  โจทย์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวศิรินทิพย์  สารสังข์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวศิรินันท์  โชคพิริยะกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวภัทรภร  สีดามุย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวอังคณา  เขตต์สูงเนิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงญารินดา  โสวาที โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวเจนฤทัย  พรมจักร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศดานันท์  เพชรวิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพรรัชดา  โชติวัฒนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนงนภัส  บุตรตรา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายเนติพล  พาละเอ็น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวราภรณ์  เลิศประเสริฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวชนัตดา  แพงมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงฐิติพร  ชัยดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวสุรีรัตน์  ละสุวรรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวศตนันท์  หันแจ้ด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นายกัมพล  อินทรชัยศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ภารมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวสุภาสินี  บุญทองแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์อำมาตย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวอัจฉราภรณ์  เขียวสลับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกฤษขจร  สุดตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์มาตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอภิชญา  ราชวงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวขัตติยา  พันพินิจ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวจันทร์จิรา  พลเขต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นายกษิดิศ  เมืองเก่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงรสิตา  ขัติยนนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายพิทยุตม์  พลสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวนันท์นภัส  จันทวิภาค โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายวัชระ  มาป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายฤทธิชัย  อุดมพงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวณัฐสรณ์  โดนาฮิว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวชฎาภรณ์  ไชยบุปผา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงมาลัยรัตน์  สุริยะพิทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวรชยา  ชำนาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธนกาญจน์  นาคะรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวพรรภษา  ดรพรมยุ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวปานชนก  วงศ์เชียงยืน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอาชัฌฌาณัฐ  พันธ์ชมพู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวนิภาภัทร  นระทัด โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวบุณยวีร์  อวะศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพิมพ์ชนก  นันโมง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวศรันย์ภัทร  เพชรนาคิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวิชญาดา  กาละพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาววารุณี  สันหนัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวันวิสา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวรัตติกาล  เรืองขจร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวรัชฎาพร  มีธรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวมัลลิกา  ชนะบัว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวมนสิขา  สีโมรส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภัทรสุดา  วีระกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวภัทรพร  หวันเสนา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงแพรพรรณ  กมลเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวพัชรินทร์  พุ่มแจ้ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวพลอยรดา  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวพรรณวณี  ถียัง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวพรไพลิน  สุดจริง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวปุณฑาริกา  นรสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวปรียาพร  ดวงอุปมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวปภาวรินทร์  ซ้ายบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปนัดดา  มูลเหล็ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวปทิตตา  มะโน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวบงกชมาศ  เกษมาลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนฤชนต์  ไชยหงษ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวธนารีย์  แซ่บู๊ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนพร  ลิ้วขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจิรประภา  ชมชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวทิตาวีร์  วงษ์นารี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีพลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นางสาวฐิติมา  แก้วแสนสินธุ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงฏิญาพร  ต่อเติมตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวชัญญานุช  ขวัญถาวร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวชนิดา  อุดดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวจริญญาภรณ์  ลีกา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงคันฉาย  วงษ์สังข์ศรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวกานต์กนิษฐ  เวียงเกตุ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวกรองกาญจน์  คงกุทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นายอุกฤต  ศรีแก้วน้ำใส โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นายอนุชา  เงินขาว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายวัชรพงษ์  วรบัณฑิต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายปฤศนัย  หินเธาว์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายณัฐพงศ์  เหลาแพง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นายณรงค์เดช  เจริญโสภารัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายณตะวัน  พงษ์เดชาตระกูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายชวนากร  บุญญรัตน์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายจิรพัฒน์  ยามโสภา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายกิตติศักดิ์  เคหาไสย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายกัสมัน  ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายอธิปไตย  โชติทอง โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพรพิมล  แสงศรีเรือง โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายวีระชัย  กรกฎ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายศิริชัย  ศรีคลังไพร โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐธิดา  เงาะปก โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวจิราพร  โพธิปัดสา โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวอาทิติยา  ศรีษา โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวประภัสสร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนนครขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวพรธิชา  มีชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวสุดาพร  พรมกัณฑ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวณัฐภัสสร  พุ่มเข็ม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายสรรเพชญ  โสโท โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรโพธิ์ศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงบุษยมาส  สมบูรณ์ทวง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายรชต  โทอุทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวทวินวิกา  ชัยสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอภัสนันท์  อานุภาพไตรรัตน์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพัณณ์พนิต  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กลางเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอริษา  สาชำนาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพรรณธร  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายชินวัตร  คำใบสี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุดารัตน์  ค่อมสิงห์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะเสน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวชลลดา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายปภานุวัฒน์  ดีแหบ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวพิมปภัส  ชัยสรรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวปารย์ไพลิน  วิสาสังข์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพรรณดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวปุณณิกา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจิรวรรธ  โจ่ซิว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภัทรวดี  เชื้อกุดรู โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาววนิดา  เกษณี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นายธีรภัทร  มังสังคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวนัฐชยา  มะสีโย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาเกตุ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธัญยพร  วิเศษวุฒิ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนกฤต  พูลล้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายอติกานต์  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงฉัตรธิดา  รือหาร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายตะวัน  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายอภิชาติ  คุณเนตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธัญวิชญ์  ศรีเงิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกุสุมา  บุษราคัม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพรพัฃรินทร์  พันสารคาม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสุวิตตา  ชัยวงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสุธนัย  สิทธิจันทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภัคพล  วรรณพงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงวิดารา  สุวรรณมณี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายณัฐพงศ์  ดอนวิชา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงกนกพร  ศรีบุญฮุง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนิภาวดี  ต้นโลห์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงขวัญทิพย์  กำหนัด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชัยมงคลลาภ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงรัชดา  ดงใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธนัญญา  นามฮาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภานุพงศ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายพงศกร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงบัณฑิตา  เดิมหลิ่ม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงจิราภรณ์  จังหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายนาธาน  ทองแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปิตินันท์  พัวทวี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงกัลยาณี  สีตาแสน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงเกวลิน  จันทะรัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงปานชีวา  นาทองถม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิชญา  ทองกอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงจรรยพร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสาธิตา  ศรหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงหงษ์ขาว  เหมะสุรินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาทองถม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงนิมิตา  คำอ้อ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายกุลนันท์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงมนัญญา  เชื้อคมตา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปณิตา  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงธนัชญา  สีฮาด โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพรไพลิน  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายนิรันดร์  เวียงอินทร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงประภัสสร  พัศดร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงบุษราคัม  ผิวเพชร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธัญญภรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงมินธิดา  พรมสีแก้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายอริชญ์  ดวงมาลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายเนติธร  พรมบาง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอภิรญา  เหมาะราศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชุติมา  ดงใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายธนรัชฏ์  นาหนองตูม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพรรณภษา  กอมาตย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายธนพล  คำเหลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงชลิตา  ศรีพุทธา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงรวีวรรณ  แก้วกองเงิน โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนฤมล  มงคลฉัตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หลาบหนองแสง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาสี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมูล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอภิญญา  มังสังคำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงนลิสรา  ภูมิวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอภิษรา  กลางหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายอนิรุธ  โคตะมะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงจันทร์นภัส  แสงศรีเรือง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอุมาพร  อุดมคำ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเจนจิรา  โทวันนัง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีพิเมือง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพินตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์โฉม โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงสุภัสสรา  กาวี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธนพร  ดีบุรี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงภุมวารี  มีชัยมาตย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงมณฑิรา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิชยา  เลิศอุดมสุข โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปภาวี  บุญยอด โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอภิสรา  จิตอรุโนทัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายพิสิษฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธรรพ์ณธร  สาดมุณี โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชนิกานต์  ตัณทนะเทวินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มุ่งต่อ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายอมินทร์  ฤาชา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายสุรเกียรติ์  ศรีหนองแก โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าทูนธีรกุล โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงศศิธร  ดีมิตร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงสุคนทา  ลาอินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวรรธนสุทธ  ทองเทียม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายนักรบ  มีโนนทอง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นายธรรมทรรศน์  ทุยเวียง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นายชิษณุพงศ์  ฝากเซียงซา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพลพล  ซื่อตระกูลพานิชย์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นางสาวชนิตาภา  พิชัย โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวนภัสสร  ทองเเย้ม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงอนันธพร  ทานาม โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายปภังกร  สมณะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฉายาวัฒนะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายสืบศักดิ์  สำราญจิตร โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายพุฒิเมธ  มีดินดำ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 นายพงศกร  จันสนิท โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น