รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายขวัญพงศ์  ภูแล่นปิว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายชนาธิป  เขตอนันต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณัฎฐเนศ  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายณัฐชนน  รัตนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายตุลยวัต  แคนสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายธรรมธัช  โคตมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายธีรพรรธ  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายธีรภัทร  นิระภาพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายปิยะวัฒน์  พรพนม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูอาราม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายศิขริน  เพียรภายลุน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายสุรยุทธ  เอ้วะเม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวจิณณะพัต  ฆารไสว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวจิรดา  พันธุ์เทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจเมตตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวชาลิสา  สารชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวชุลิตา  ชูศรีโฉม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวณัฐวิภา  เขตอนันต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวณัฐนิช  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้วภิรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปิยะธิดา  โยราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงแพรวประภา  วุฒิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวมัญชุธร  ใจตรง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรัญญา  ผลาเหิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อันทะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิริกมล  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวสิรภิณ  ไขแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวสิรินดา  หนูเผ่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวสุประวีณ์  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวหทัยชนก  พงษ์นุ่มกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรนภา  สมศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอาริยา  นาไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงอารียา  สุทธศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงปรีดีญาดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายจิรศักดิ์  ภูดรโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายพชรสุพล  ฆารพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายพศวัต  ภักดีสมัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายริชาร์ด  สวีทแลนด์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายวัชรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายสธน  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายสิรภพ  โคตะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายอภิชาติ  นามประภากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวณัฐณิชา  นะคะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธนภรณ์  ภูธรรมะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวธัญญาภรณ์  ใจกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงบุษกร  มูลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวปาจริยา  เครือวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปาณิศา  เทียมฉิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวปารีมา  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลชาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรรษพร  ภูพันใบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัทรพร  ชุมทอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวศิริพัชชา  พัฒนะราช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอลิศรา  อุ่นฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวอารีรัตน์  ศรีชาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวอุ้มศิริ  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศุภโชติ  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปริม  อันสงคราม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกษมา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มัยคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสาฑิกร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพีรภาส  แสงสุรีย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงธัญธิดา  ภูฉายา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายนรวิชญ์  ไชยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธิติวัฒน์  ทับทะมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงพุธิลดา  แก่นนาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมัชฌิมา  ใจแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนพร  จงรัก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงญานิภา  พร้อมมูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูไกรลาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายยศวัฒน์  ชวนินทวิสุทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวัฒน์สมันต์  ภูแล่นปิว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงแพรวา  รัตนไพบูลย์ผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสิรวิชญ์  พุดหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอัมฤทธิ์  ยิ่งคงดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณีรพรรณ์  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพรหมวิวัฒน์  พลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณภัทร  นันภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมเจดีย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายจุลจักร  ภูดรโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายญาณภัทรฒ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนโชติ  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายบูรพัทธ์  แก้วเกษร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายบุญญพัฒน์  อรัญเวศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสหธนกฤต  พรรณจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตามวิสัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชนัญธิดา  พลวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชลิดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธีร์วรา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพรจิรา  ไกรวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพิรุณพร  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภัทรมน  นามมุงคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวรกมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุชัญสินี  ภูผิวโคก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติยเวชวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภัทรพล  ศรีเตชะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกติกา  โคตะวินนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณภัทร  ภูเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธารบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภัทร  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปิยะภรณ์  บุตตะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลิงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงแพรพันธุ์  จันทร์เพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวรวรรณ  ลีรัตนเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศศิกานต์  มะลาศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสุพรรณภัทร  จองหนาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอนัญพร  ทำทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพัชริดา  สาระดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนัยรัตน์  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงทิพย์สุดา  กิ่งก้าน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสุชาดา  ศายุธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงเปรมกมล  พลสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพรหมภัทร์  เวียงแก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายภานุรุจ  ไชยศิวามงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอินธิธาณี  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิยดา  นาสมวาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพุทธ์รักษา  ไชยสัตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนูรอัยนี  หมัดอารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงกิตติวรา  แซ่ลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสวิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงธัญญา  ไชยสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศิริมงคล  พรมไตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุทธิดา  นามวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรนัชชา  พันประดับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธัญเทพ  เพชรสิงหาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอรอุมา  อันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายอิศรวัชร์  กล้าขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวัลยาลา  วรรณญาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าบุบผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจรรยาวดี  นาถ้ำพลอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพนิดา  ศรีวรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปภารดา  อุ่นบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสุรเดช  พิชัยเชิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนภัทร  ดลเฉลิมยุทธนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณพล  ทองอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพงศ์ศิริ  ปริมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฐพงษ์  อรัญถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายมณฑล  บุญเพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเขมณภัทร  สินสุวงศ์วัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภูผิวนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายเกียรติยศ  บุคลิก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายชูเกียรติ  ฆารเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตร์อารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสิรวิชญ์  สุระภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายทินภัทร  สำราญพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงเกวะลิน  ไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพรพรรษา  แก้วทะชาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจิราภรณ์  คำภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงบุษกร  เสริฐเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมนิรามัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สอฮอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอรุโณชา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธัชธีรา  วงศ์ธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หันจรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชนัษฎา  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงมณัฐชนก  ผดุงสิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธนัตพร  รัตนโรจนากุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงทักษิณา  พิลาพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงลีเชีย  บาราเนลลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงนภารัตน์  ศรีชะตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพิชญาภา  ธารเจือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนิพาดา  กลางยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงดรุณี  เขตปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธิดารักษ์  ภูพันใบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมัณฑนา  อุ่นทรพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฟ้าประทาน  ภูบรรทัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอัณศยา  บุญศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัญญาภักดิ์  ทรัพย์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงแก้วมุกดา  แจ่มศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายเตชาพนธ์  ตุระซอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศดานันท์  สังข์ทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอาริตา  ศรีเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงหยก  ไชยรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยาดโยด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชยุดา  โตเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงคุณัญญา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายเจษฎา  ภูกงลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายยุทธการ  นันจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉายวิไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวธัญลักษณ์  แสงศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพิชญาภัค  พรรณจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอักษรสวรรค์  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายเวอร์เนิร์น  ต่อง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายรัชชานนท์  ตรีกามน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีตระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวิภาดา  ภูบัวบาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นายณัฐชนนท์  วิชญธีรากุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวลัดดาวัลย์  การสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพนิดา  เพียชำนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายอนันตชัย  นามวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายศุภกฤต  ธาตุรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวอารยา  มาณะศิลป์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูจ่าพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายบริพัฒน์  หมอยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฐิตาภา  พ่อค้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอาริสา  บุญสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนธรณ์  ภู่กันงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นายพงศ์วรินท์  แก้วธานี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายพรรสุพล  ฆารพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายพัดยศ  ปรีดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพุทธิพงษ์  ภูขันสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภัทรพล  พรหมสุริยรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายศุขวงศ์  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายเศรษฐภูมิ  พุดลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงมุกลดา  อิ่มเขจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงลลิตา  อินทะพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายภาณุพงษ์  แก้วจิตตะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายสิทธิกร  จงฤาชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายภูสิทธิ์  ภูปรางค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายกัมปนาท  กุลไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายปิ่นมนัส  ไพบูลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายสุทธิพงศ์  ภูชมศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจิรานันท์  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภารสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปัทมพร  ภูร่างทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวศุภิสรา  ดูระภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวีรดา  กาฬหว้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาววิศิษฎ์สิริ  ทองนาคะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนัทธมน  คุรุศาสตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โคตะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอนันตศักดิ์  พันโกฏิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายก้องภพ  กรโสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาววรินทร  พิมดา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวศศิกานต์นภา  ฐานโอฬาร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวณัฐเบญจภัค  คณินนันธนัฐ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวสาวิตรี  พัฒบุบผา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวกนกอาภรณ์  นันประดิษฐ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวศิริกัลญา  สีอ่อนดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายศุภณัฐ  แสงส่อง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวภัทรลภา  ใจเมตตา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวกรรณิการ์  ภูจันหา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวนภาพร  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวอาทิตยา  ชนะอุดม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวสุพรรษา  บัวผาย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวนิลยา  ขันผนึก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวชลรดา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวรุจิรา  ประชุมแสน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายศุภกฤต  สีสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวกัลยกร  นพคุณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวกลมชนก  ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวสุพรรษา  แย้มคำ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวชนิกา  อินทรไกร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวกรกนก  แสนสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวสโรชา  คงพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนารีนาฏ  ปุ๋ยนอก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฐิติมา  พรมจิตร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกชกร  วังระหา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนครินทร์  ตามบุญ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูสีเงิน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสิราวรรณ  หารโสภา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปภัสสร  สักการะ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอรณิชา  ลพโภชน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนันธิกานต์  ระหารพงษ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชนัญธิดา  หาญโสภา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรนริน  ไชยดำรงค์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงยุวธิดา  ขันธ์รักษา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปณิตา  ภูแสงสัน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพิมพ์รดา  หาหัตถี โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชูกิจ  มณีชัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  พันธ์ยุลา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวะโล โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกิตติญา  สาแขม โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปัญญวรรธต์  ญาณกาย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิสารักษ์  ไชยสาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงจิราภา  พรมทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงมณิภา  โมฆรัตร์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวารี  บุตรจันทร์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสุวิช  ทองดี โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชานนท์  ภูดวงจิต โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายฐานวัฒน์  สินธุประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายนนทพัทธ์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภัทรภูมิ  คชอุฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนวพนธ์  อุ่นสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายธวานนท์  พิมประชาไชย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายรัฐกร  แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนราวิชญ์  มโนขันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอภินันท์  ยะวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพงษ์เทพ  โม้หอชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนนทวัฒน์  นุตโร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายจิรภาค  พุฒทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายโชติพัฒน์  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนเทพ  สุริยา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนกฤต  ยมศรีเคน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนเดช  หาวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปัณณวัฒน์  อัดโดดดร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงชนิภรณ์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวรฤทัย  ภูโปร่ง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิราภรณ์  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุพัฒนา  การรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐริกา  คามจังหาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวรรณยุภา  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวชัญญา  ชุมกาแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายราเชนทร์  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภณิดา  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพนัชกร  เอื้อเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวอรพรรณ  ญาณสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอารีรัตน์  ดลเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวชุลีพร  สารกุมาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวพิมลดา  วรรคศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวนุศรา  สีสุทัศน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวกรรณิการ์  สมอ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวช่อแก้ว  ทองคำห่อ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตรีกามน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 นายอภิรักษ์  แสงบุตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวณัชชา  ศรีหาญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชัยนันทน์  จงชมผา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายนภสินธุ์  เผือดผุด โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาววราพร  ลมชาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายประดิพงศ์  ใจศิริ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวศิริประภา  บาลศรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายกรวิชญ์  แก้วคำแสน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวลักษมณ  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาววิชุดา  นฤมิตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายอภิชัย  ช่วงพิมพ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายวัชรเกียรติ์  สิงห์หนสาย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น