รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  ภูมิเจริญวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวรุจิรา  เทพปัชฌา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวดารุณี  ศิรินนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายศักดิ์ชัยราช  สุดตาสอน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเชิงชาย  ชาแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายปวริศ  มณีเขียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวณัฐวรรณ  เนื้ออ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงช่อพฤกษา  ตรีศกประพฤธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวชฎารัตน์  นารินรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวคีตะภัทร์  นาสมตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศุภการต์  โคตรวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววรรณรดา  ภาษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายนิรวัทธ์  เจริญพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวศิน  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายโทมัส  จันทรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธารน้ำ  พูลเกษม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายปุณย์พิภพ  กัลยาณัจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายยศกร  โมราราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีมหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนิน  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหิกขุนทด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงศุภกาญจน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกัญจน์พนน์  วงศ์วิชิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงภูริภัค  อินทรวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนาดล  ดงประเสริฐผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพงษธร  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายภควิช  ทวีศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายรัตนชัย  ศรีนาทม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายศุภกร  ทำนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวฐิติกานต์  ระบายศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุพรรษา  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวปรีญาพร  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวรินมณี  จักรเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงพิชญา  สรวิศมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเทพบังอร  ทุมกิจจะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายอชิรวิทย์  ณ นครพนม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวปัณฑารีย์  มณีสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสมบูรณ์  เต็มสกลธนกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวขวัญลดา  เชื้อตาพลอย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชนิดา  ภูมิภาค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงบุญสิตา  วรเมธลาภิณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปริญดา  สินปรุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สาขันธ์โคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวปิญาภรณ์  ใยปางแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลีบรัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวพิชญาภัค  โพธิ์ศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวศิยามล  ทองศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายฐิติวัฒน์  ตงศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายธนกร  เมฒิยานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายธนธรณ์  อินธิแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงประณิตา  อัมราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปรียาพร  สว่างศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอพิชญา  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายสุรบถ  เขาขำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐพร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายราเชนทร์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภานุชนาถ  นุ้ยเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปรียาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายโชคชัย  รัตนประภาธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนริศ  วราอัศวปติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชาญชัย  รัตนประภาธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณิชากานต์  เกิดทวี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพุธิตา  นพศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  วรโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยวงศา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐมน  ว่องไววุฒิกุลเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชญา  จักษุจินดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเศรษฐ์  ภิญญพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายณัฐกัญจน์  อุปรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายศิกวัส  ชาติวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทศธรรม  บุริพา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายกัปตัน  แรงสูงเนิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายวิชญ์พล  มีโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายบุญญวัฒน์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายธนกฤต  หาญชาตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายชลชิต  อินทร์ปรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายภูริณัฐ  สุราษฎร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกฤติมา  นิภานันท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายนวิน  ศรีอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  งอกงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายยศพัทธ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนิธิ  พรหมเทศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชัชกานต์  โสมาพิมพ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวริทธ์ธร  ไชยทัพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  ผายเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริกร  ไหลอุดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชินาธิป  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชินตา  สงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอภิญญา  ไฉนงุ่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรินยุพา  เมตตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอัศม์เดช  วะเศษสร้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสุเมธี  สุขที โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผลบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัชชนก  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกัลยกร  หมวดแร่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนพัตนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนันทกานต์  ขันทะชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายปกรณ์  รุจิระชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายประภาภัทร  ปากรพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวโรดม  โปร่งจันทึก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายอินทกร  ปัตโชติชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนสีหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงรพีพร  ภูวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงจอมขวัญ  ภูติยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธนกร  จันทฤชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายจิรกฤต  โยตะศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายศิระ  ริยะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกุลกิตติ์  กัลยานาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวิพุธ  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐธิดา  พาเสน่ห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธิญาดา  เทพารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอัจฉรพรรณี  ฮ่มป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสุวภัทร  ก้อนคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกฤติมา  ปาระคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงลลิตา  ศรีมาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชนชิต  ประกอบแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกานต์สุภา  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงจรรยพร  ไชยเอนก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิรัชญา  พละเสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงช่อมุกดา  ชานันโท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญดาพร  วินิจสุมานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันทกานต์  บัวศรียศธิยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปานตะวัน  ไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงโพธิรัตน์  หมั่นบุญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรุนทิพย์  แก่นสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงศิรดา  อาจสาระมนต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสินีนาฏ  สุขมั่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปราณวิไล  บารมีเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจีรพัชร  จิตรดาภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภาคิน  ภักคีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐธีรา  โยธายุทธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพีรดนย์  คำเพชรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอาทิตติยา  ทิลารักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวกิตติกา  ด่างเกษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงรมิดา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายวีระนนท์  จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสุภาพร  ดาบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีนวล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวนภัสวรรณ  หามนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวพรรพษา  เกศราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงชนกนันท์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวนัฐวิภา  อินทะเกษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสิริกร  ศรีมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวสิริกาญจน์  ทองวะอา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวบุณยาพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวตติยา  วิริยะกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวศศิมากรณ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวนภัสสร  เพิ่มผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทราพร  พรศิลปกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศศิวนนณ  ศรีสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวบุญยวีร์  วรรณการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวิศรุตา  อินธิเเสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกมลรส  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชญานี  โหมดพลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สรัคคานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปัญญากร  สีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวัทธิกร  งามสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิชญา  ข้อสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกันตฤทัย  สิทธิสาท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสิทธิชัย  ใจดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายศิริสัก  เดชะวรานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพัทธนันท์  โรจนพีราภัสร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศิลาลักษณ์  จิระสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุทธิดา  นาคะอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติศักดิ์  เอียดแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกัญจนพร  พลอาษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรินทร  คนซื่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปัณณวิทย์  จันทเสนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์ตะเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปรมินทร์  คำภูเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายทรงกลด  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายยศธชัย  คำทะเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนดล  สุพันธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายทรงพล  วงษาเวียง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภควัฒน์  อ่อนทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์วาสน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายขจรพล  ฉันประเดิม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศุภณัฐ  สมอบ้าน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกินิตา  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฮามวาวแวว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วอินธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยพันโท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิภาดา  บรรไพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพุฒิสรรค  อินธิแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกรณิศ  สุขสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพีรพัทร์  ปะคำมินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปรีดานุช  ราชเล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงจุฑาภัทร  แสนสุพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายคามิน  มะโนขันธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอธิวัฒน์  นันท์แพง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมัลลิกา  คำเหง้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศราณีย์  มนปราณีต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายชนินทร์  ตาระบัตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกิตติยา  มณีสาร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายฐานวัฒน์  วริยะไพสิฐ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอิงฟ้า  แก้วจันลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกฤชมณ  อันสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาววริสรา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวทิพอักษร  ไชยกว้าง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวมัลลิกา  พองพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวอริศรา  จรูญธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอาทิตยา  ขัดสี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณัฏฐ์กวีณา  ศิริขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวเยาวลักษณ์  เพ็ชรดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงวราภรณ์  ทวายตาคำ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวกัลย์สุดา  คำโคตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายนพดล  สุวรรณศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวตวงพร  ชุรัตนศุภนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงลักษณาพร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายภุชงค์  ขันทะชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก  พิมพ์คำภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายกรกฏ  อินทรพุฒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวพรรณษา  แสนพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวพนิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวไตรรัตนา  อ่อนสุระทม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวณัฐวดี  ติยะบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวธณัฐสรณ์  พงษ์มณีศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวศุภิสรา  บุนนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายธงไท  เพ็ชราชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาววริศรา  อินาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวศิริลักษณ์  ดุภะสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายรัชพล  พลวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวปิยะธิดา  ศรีระดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจริญญา  มูลตองคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวขวัญจิรา  ทุพแหม่ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวประภาภรณ์  นาถาดทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายสรวิศ  ดวงคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวธนพร  วันทองสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวศศิธร  หาจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายณัฐนนธ์  แก่นท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทวีทรัพย์  สระเสริม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายฟิสิกส์  เจริญชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายพิสิษฐสรรค์  ไพรจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนวมินทร์  สุตะโครต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวสุปัณฑิตา  นาคะอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนกฤต  จันทะวงษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายเทวินทร์  ราญคำรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธนัญชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพรธีรา  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธรณ์ธรรศ  ปรางเพ็ชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายสรณัฏฐ์  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายจิรภัทร  พาเพียเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุพรรนิกา  ปาข้างฮุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายเผด็จ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพิสิษฐ์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายติณณภพ  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูวเนตร  คนหมื่น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีคำแซง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปุณยภา  จันทรพเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงดวงกมล  อุปลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศิรภัสสร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวภรณ์นภา  เพ็งผกา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวณัฐริชา  เกษรรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจิรกิตต์  ชฎากุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายยศสรัล  โพธิ์เขียว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสุรบถ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันภูทัศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพรนัชชา  มุริเชย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญทองล้วน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวาสนา  ชูวงศ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายพงษ์ศกร  สุมังคะเสริฐ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายธาราพล  เดชศิริ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวพรริรา  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวเบญจมาศ  กรโสภา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวนิตญา  ชีด้าม โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวกันตา  บุตรนาแพง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายณัฐวุฒิ  จันทะมูล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายอาคม  ชัยสมคุณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายอัษฎาวุธ  คำศรีพล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายศุภนัฏ  สังสมานนท์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวจีรนันท์  จันทร์มาตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวรัฐติลักษณ์  สมัครการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายทนงศักดิ์  ทุมโส โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยศพิบูลย์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศิวะกร  ทิพม่อม โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกัณฐิกา  เหลาเกิ้ม โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธรณินทร์  คำควร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูศรี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอิศริยา  มูลชาติ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชัยฌานิชย์  จันทร์แว่น โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวีรภัทร  เสนาผล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายประกาศิต  ทะเสนฮด โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงดารารัตน์  ยันตังลา โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นายรัชพล  โพธิ์นะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภคพัฒภูมิ  ธรรมนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพลวัฒน์  เกวใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุระเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยตะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายโชคชัย  ยศทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเดชพนต์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนวคุณ  งิ้วพิมพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวกมลทิพย์  วรรณะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ทวายตาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  แสนเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปวิตรา  สาระรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปริชาติ  สงดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาววรรณพร  แก้วน้ำคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวกนกอร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวอริศรา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอพิณญา  อุมิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวพรนภา  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายสมภพ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพงษ์เลิศ  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายนวมินทร์  นามวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงดวงพร  มีผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกุลณัฐ  ฮามพันธ์เมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายสันติภาพ  สายอาจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายทินกร  นาโควงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงศกร  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายอภิศร  บรรลือหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชลิตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงบุศยมาศ  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวสกาวรัตน์  พาพรมลิก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวอาทิตยา  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวศิริยากร  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวปาริเนตร  ประทุมพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรทิตา  ชานุชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกฤษณ์ติวัฒน์  จุลทัศน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสิรินยากร  หีบแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพงศธร  ประทะมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวสุกานดา  พลวงค์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวกานต์ทิตา  นาคะจารย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายจิรานุวัฒน์  คำตลบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายพัชรพล  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายอนุวัฒน์  ออวิสัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายรติพงษ์  ราชิวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายภูธเนศ  กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพิเชฐชัย  โสภาพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณัฐพล  กลยนี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัฐฑิพร  พรามณีย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวกุลชา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวดาราทิพย์  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปิยธิดา  หมื่นมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรัตนา  ถิถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวพิมพ์วลัญช์  ทิพย์สกุลอนันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธนากรณ์  สีแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสุทธิเกียรติ  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายสิทธิพงษ์  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกิตติเทพ  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวนลิตา  ไกรเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุทธิดา  ทัคคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอนุสรา  จ่าวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวนรินทร์พร  รักษาพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวสานิตา  ยอจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศรุดา  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายศิรศักดิ์  บัวระบัติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกฤษฎา  งิ้วพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวรุจิรา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอรกัญญา  คะมุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  วงษาเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจิรวดี  นารินรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกฤษฏิกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายปริญญา  พรมไพสนณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายศักดา  โมละดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวอัญชลี  ธนารีย์กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงวรธิดา  ธุรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายชยุตม์  หาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพิษณุ  เมืองมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายชนะพล  ทิพย์บุผา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวอรอุมา  สีดาแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายฤทธิชัย  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปรเมศร์  ทิพวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายธนารักษ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนวพล  ศรีเชษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรชิตา  ตะปัดชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกนกนภัส  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวพิยดา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายปัญญา  ผาสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายดนตรี  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายยงเกียรติ  ปาละวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสุทธิพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวอารีญา  ภูวงษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชนัญชิดา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงโชติกา  เหล็กสีไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนพนธ์  วงศ์บาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณรงค์เดช  โว้วงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายอนันตวัฒน์  รถหานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวชณิกา  นามเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงแซง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธีริศรา  หงษ์คงคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอนุชสา  จ่าวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขวาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธีระพล  บาตดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐวุฒิ  กิตติชัยวัฒนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงแซง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวฐิฏามาศ  ชาพลดอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศิริวิมล  กลยนี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  คำหา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายวาสุกรี  ทุมมาเกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายยูนุช  กิจบรรณชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายสุขสันต์  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุอันธิกา  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงจิราภรณ์  กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพลวัฒร์  ฤทธาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเพชรรัตน์  สอนคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวอรอนงค์  ศรีบุญโฮม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุระชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพัชรา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายเทวราช  ศรีบุตรดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายคุณวุฒิ  ฟองอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายศักดา  คำตั้งหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หาญฉวะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรมน้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงวรรณกานต์  โคตรวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงบุศรินทร์  ประคองใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายจักรพรรดิ  เขียงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายชยุตม์  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายธนพล  ไชยภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสรยา  ยอจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธิญาดา  ไขประภาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงเกตุวดี  โนนหว่านไฟ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวรรัตน์  แสนมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงปณิตา  ศรีษะเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวนิดา  กิติผง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอรวรรณ  สหจิตรา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวชลิตรา  ผาลือคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอมตะ  สุทธิผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชาลิดา  คำชามา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอัญชญานี  อารีสนั่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอัมพวัน  แก้วไกรษร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายอภิวัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีคำดอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงลลิตา  ร้อยต๊ะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงมัทนา  โนนพยอม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายปิยะณัฐ  จักรพิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกฤษณะ  บุญเหลือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายเตชทัต  กำไรรวย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงเอมมิตา  ฤาชัยษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงเกษวรินทร์  มนปราณีต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์สนิท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพัทธพล  รอดอุตม์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายบรรหาร  สุยราษฎร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกรกนก  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอรษา  คุณโน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงรุ่งนภา  นามจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุกาวิตา  ไชนแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอรรณพ  ฝ่ายเทศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายพีรพัฒน์  โยธาไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสุวิทติยา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายจุลจักร  วันทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปิยะวัฒน์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนวพล  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวีระพล  เรืองรื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายพัสสน  ไผ่ตาแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธนาวุธ  นามศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนิธิศ  กวนพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายพฤกษ์  จักรเสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุภารัตน์  ประทุมโต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงรัตนภา  ชาแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวเขมวิภา  นามเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวปรียากร  ศรีษะเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพิมสุดา  เสื้อก่านคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสุชาดา  ผลาจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวชลธิชา  แสงสุรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงสุรีพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวโสรญา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงมัลลิกา  พินแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวกมลพรรณ  อุดมบุญศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวปัทมวรรณ  ปะทะดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายธนากร  โคตรผาบ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธวัชชัย  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศิริสานต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายรัตนากร  บุตแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายทัฬหพล  ศรีภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายรณกร  ศรีพลพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จรรยสัจจี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายนวัต  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนันทพงษ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอรประวีณา  ไทยเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอภิญญา  บุญพ่วง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปิยะธิดา  ช่วยเอื้อมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวจันพาลักษณ์  ถาระสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอารีญา  แก้วเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงนันชริกา  ชาภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงศรุตา  รัตนพิมาตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศรสวรรค์  ดีวันไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงกานธิดา  สังคาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาศรีภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพีรยา  ชนะชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวพรรพษา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงธนพร  นามสมบัติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณัฐกานต์  สิงห์โสด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพีรพล  ใจปอด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธรรมจักร  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสิทธิชัย  พวาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายสาโรจน์  ชาจันทึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีสถาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุพจน์  นนท์ไพรวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธนกฤต  พีระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนภูมิ  พิมดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแสงใส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฐวุฒิ  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายพีรพล  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายณัฐพล  สาริก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายนนทกร  วงชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงนันธิดา  นิครหล่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปรียานุช  เฮ็งสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลลินพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวสุกัญญา  ประทุมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปาริชาติ  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงชฎาพร  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุนิษา  มุ่งดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงลลิษา  เหล่าทองสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวศศิธร  นาโควงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงรุ่งทิวา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพิยดา  ลี้พล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวอารียา  บุระเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงอังกราบต์  นงค์แสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายขจรศักดิ์  ทาวะรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธีรชัย  พิมสำโรง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายดารัณ  ณ หนองคาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายจุลวัฒน์  วันทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายคมกฤษ  สิงห์วิโรจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายคมกฤษ  โคตรบรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายนันทวุฒิ  ตันมูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพรนิภา  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กำเกี้ยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสิรินทร  ยอดแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวอรนภา  อินทริง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงเยาวเรศ  มุลทาเย็น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนาตยา  จันทะลุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกรรยารัตน์  สุขขัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศรินรัตน์  อุดมศาส์นติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปรียากร  อุทาพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงทิพรัตน์  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศศินิภา  หัชบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายกุศะ  ชาตะรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายสิทธิพร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอรรถวัฒน์  ลาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายนิพนธ์  มิควาฬ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนาทร  แย้มกลิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายธนาศักดิ์  ไพเรืองโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ภูวงค์บัติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพรทิพย์  นีละสมิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชุติมาพร  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวอุบลวรรณ์  เทียมดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชนันชิดา  พนันชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวอัจฉรา  พลวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปริศนา  ศรีพลพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงญัฐริกา  ยอจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวัลลญาณี  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงประกายดาว  คิดคำนวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอติตา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายณัฐชนน  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายจักรี  สุขแซว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายอานุภาพ  เสมอใจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายเกียรติกุล  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์วันวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายเตชพัฒน์  นีอำมาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนวรรษ  พรมดม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภราดร  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายยศอนันท์  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายศุภกานต์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสุระพัทร์  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกีรติ  ศรีเชษถา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณัฐชิกาญจน์  แดงทัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์ดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงธิติพร  ใจเอื้อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงภัทรสุดา  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงลดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงวนิดา  ชัยเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวราภรณ์  สกลพูนผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศรินทร์ญา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอนุรดี  พงศ์กิติกวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงชญานิน  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกฤษฎา  ชิวแพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายเจษฏาพร  ทองขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายตะวัน  เชษฐาเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสุริยะเกียรติ  ยอจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอาริษา  ศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายธีรภัทร  ไขสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอัฉริยา  พุทธิไสย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายเมธิส  นครังสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายสุรนันต์  อินทนพ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเกศกนก  กุดทิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงไอลดา  ร่มป่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธนพร  เจริญกิจวิบูรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายทินภัทร  พรหมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนาวุฒิ  นาถโกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายนาครินทร์  ถาโนสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายปาลพล  พ่อครวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกนกนาฎ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายดุริยศักดิ์  จิมรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายอนุชา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกุลชนาถ  นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฐิตวันต์  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จิตเรณู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอรอนงค์  จรัสแผ้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายรัศมิทธิ์  ทัคคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายวีระชาติ  ญาติโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกิตติญา  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงนิตยา  พรมกาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอาจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงรุ้งฤดี  กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายชินพัฒน์  โพสาวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายจักรรินทร์  ทองสุขดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเฮ้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพรหมพร  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพัชรินทร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงมัลลิกา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงวิลาสินี  นนท์ไพวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงศิรดา  เทาอัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิมพ์รณัฐ  นีอำมาตย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายเดชา  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายโสภณัฐ  คำตั้งหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายภราพล  อึ้งสกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายนิติภูมิ  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกฤษณะ  ศรีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพัชชา  ทุมกิจะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นายดนุพล  สาคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายนิธิกร  อินทร์เพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกรรยารัตน์  คำปิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขขัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพุทธิชัย  เกตุเอี่ยม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทร์แสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีทิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายนฤเบศน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะนันท์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไพจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายทวีศักดิ์  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธนวัฒน์  อินทรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสิทธินนท์  สัพโส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายอัศฎาวุธ  นามบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงขวัญกมล  ลีสอนตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บาลวงค์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศศิกานต์  วิสิงเศษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายกิตติพงษ์  พังแสงสุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพีระพัฒน์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงจุฑาภัทร  แก้วทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรเหลือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงญาณิศา  วิเศษศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพกาวรรณ  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปิยารมณ์  ปักกาโส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายพัชรพล  ใจปอด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายศิรศักดิ์  วงศ์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกรกนก  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงทิพยาภา  ทองเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธิดารัตน์  กางกำจัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงนฤมล  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงปภาวี  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวนิดา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวรรณวิไลพร  ทองบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปนัดดา  อุทาพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงประวีณา  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพรทิพา  ศรีษะเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายบุญฤทธิ์  ปาระมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนันทิกาญ  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพัทธนันท์  กำเกี้ยง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวรางคนา  วงษ์น้อย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์วิโรจน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอดิศร  จินาเฟย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอัมรินทร์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอาทิตย์  ปากดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชลธิชา  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพิชญสินี  จูมสีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสุชีรา  จอยกระโทก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสุนิสา  พุทธจง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายกิดาการ  โพธิ์โคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายนัธวุฒิ  งอยกุดจิก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวรางครัตน์  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายเกียรติชัย  ยอดเจริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายทวีโชค  พุทธสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธนากร  ศรีวิไล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายบดินทร์  พรหมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพิยดา  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงอารีญา  ชมภูราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนฤพล  วงษ์แสนอาจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวรารัตน์  นครเพชร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงปาริฉัตร  อุดมพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงช่อผกา  กางทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงฑิตฐิตา  หอมหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงมาติกา  วงค์สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธนวันต์  จันทามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายศุภชัย  ขันติยู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายเศรษฐา  กัลยาบาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายอลงกรณ์  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายณัฐวุฒิ  นนท์ไพรวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธินกรณ์  ผลมะลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธีรภัทร  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอภิชาติ  หารดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัลยาณี  ต้องโพนทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพรรณราย  พังคา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายศราวุฒิ  นะรินรัมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนิศารัตน์  สายโรจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อรรถแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงปณิตา  คำภีระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุธารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงยุพารัตน์  โจมคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนิติยา  กงลีมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงญดา  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงปนัดดา  แสงคุ้มภัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายภานุพงษ์  เหลาแตว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายภูวนัย  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสุภวัฒน์  อุปแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงโยธกา  บุญช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายศุภกานณ์  ขาลางค์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงธาริณี  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวปัณฑิตา  เมืองยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายภานุพงษ์  ศรีระวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายภานุวัฒน์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอินทิรา  บัวชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาววนิดา  โสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำธิศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสาริกา  อยู่เย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาววิรันดา  วิจิตรเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเมธกานต์  ชุมปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปริญญาพร  แถมสมดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอรัญญา  ผ้างาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรัตดา  สุมังคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงนันทิชา  เทศเสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุนิษา  ถานทนดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไกรยะฝ่าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพรพิมล  ปานสังข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสันติราช  สิงนวน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพลากร  คำเห็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงจรัจนภา  ถวิลมาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปรียานุช  จิตอัคคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  ศรีนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายพรประสิทธิ์  จักรพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงพิยะดา  หลวงชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภัครพงษ์  ยงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายสหรัฐ  ปีกลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นายสุภาวัฒน์  อุปชาใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายธีรภัทธ  อินทรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 นายครรชิต  คติยะจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธิติพงษ์  ดรวงไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนาวุฒิ  กาละทอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายอาสารักษ์  ลีคำงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวอินธุอร  สีแดด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวกมลทิพย์  สุมังคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวปนัดดา  วันนะชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวปิยะธิดา  เพียรพัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปวีณา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวกวางกมล  อินนัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวรัชนีกรณ์  ปุยสุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชลธาร  อุปพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปนัดดา  อินธิแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นายโยธิน  ภาวะนิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายณัฐพงษ์  วาระนุช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายเจษฎา  สัพโส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายณัฐพงษ์  โพธิโคตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายกิตติพงษ์  ป้องสนาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายชัยนรินทร์  สุมังคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณัฐวลัย  กออุดม โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 นายเทียนชัย  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กออุดม โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสุพัฒตรา  นิลทะราช โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุมาลี  ดอกคำ โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปัทมวรรณ  เพ็งสว่าง โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายกิตติพศ  นามพิกุล โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณัฐฐาญาณี  คำโสมศรีกวิน โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภัทรมน  ฮ่มป่า โรงเรียนร่มเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายเกียรติภูมิ  สาระพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายวายุ  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายศิริวัฒน์  พันธ์นาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายสนธิ  โกฎิรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวผกามาศ  นามมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายสหรัฐ  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายชาญชัย  อุตวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นายสิทธิชัย  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายฐากูร  มูลดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพัชราภรณ์  งอยผาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายอทิลักษณ์  สุนิติโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกนกนารถ  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธุ์อ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวกุลธิดา  สีสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายณัฐกิตติ์  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงจิราพร  บาตดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กองสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงจีรนุช  แสงบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่นธง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายณัฐชนน  จอกกระโทก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปรัชชฎางค์กานต์  แก้วมณีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวมณฑาทิพย์  ทุพแหม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวมนทการณ์  แสนรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐพงศ์  รู้ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวศิรินภา  ศิริผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธนพงษ์  ทวยจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายธนากร  แสนรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสรวงสุดา  สีการัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพิชิตชัย  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวสุนิสา  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภูวดล  ดิลกลาภ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอมาวศรี  จันธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายภูสิทธิ์  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอารียา  อกอุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอุมาวรรณ  โถชัยคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายวรวุฒิ  เข็มเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพิทธภัณฑ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายเอกชัย  พัดลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายนพรัตน์  สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นายศิริวัฒน์  อุตศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวกัลยา  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวอารียา  ไชยหาเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงชณิกา  วงศ์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวอริยะ  ยศทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นายศิวากร  ศิริธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาววนิดา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายกรอินทร์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริจันทะพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงภัทรวดี  บุณรังศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกวิสรา  สายคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วะเศษสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเจนจิรา  สัหัสสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงณัฐพร  บุตนสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงฐาสินี  แสนต่างนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปฐมพร  แพงหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เพียรพจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แสนชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายทศทิศ  รังวิจี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายนาวิน  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายสรายุทธ  เข็มเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวาทิตา  บัวลอย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายอนุวัฒน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายอุกกฤษฏ์  คำพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงจิตลดา  ไชยเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสิริยากร  โครตผาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสิรามล  ลามเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายชยานัน  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายกฤษฎา  พิมมีลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงขวัญสิริประภา  แก้วอุดร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพีรพัฒน์  กองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายจุฑามาศ  คะทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายสราวุฒิ  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายจักรพันธ์  นิครหล่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพิราพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงจิราถรณ์  บุญวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายศักรินทร์  อุปละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายจิรายุ  ภูมิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายชานนท์  ด้างถางคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายจีระศักดิ์  นามสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงจิตราภา  เพียศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวาสิณี  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงเปรมฤดี  รุ่งวิสัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพิมล  เชื้ออินทรถา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวาธิจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกรวินท์  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายกลการ  ถานทองศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายกัมปนาท  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายกันตพงศ์  คุณเลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใยพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายก้องกาจ  สุตนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายไกรราช  ไชยวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายจักรเพชร  ช่วยสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายชินวัตร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายธนวิทย์  เชื้อคมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายธนากร  จักรเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายน้ำพริก  อ่อนอำพันธ์ุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายปิยะวุธ  สมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายพลพรรธน์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายพี่ระศักดิ์  นาลงพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายภาณุพล  นิละดาห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายภูริพัฒน์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายภูวดล  ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายมนูญกิตต์  ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายมหาชัย  แว่นศิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายวรพจน์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายวรพจน์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวัชรชัย  โพธิวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายวราวุธ  หินดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายศรชัย  วิลัยสูงเนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสายสิทธิ์  สายสิม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายอนุวัตน์  มูลรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายอรรถพล  โน๊ตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงจินตนา  พ่อครวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงณัฐชา  คำเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธนพร  ชาวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงนิชานันท์  วรรณชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์คำพระ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพรสวรรค์  เนื้อสะอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิชญ์สินี  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายชิตตะวัน  จันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายเทอดศักดิ์  จาริพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายนัฐวุฒิ  อามาตรทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายรัตนพล  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณัถยศ  อุสาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศิริชัย  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกฤติยา  กงแก่นทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงจิรวรรณ  จันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธิติยา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายนนทวัฒน์  คนเพียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงปิยนุช  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สะแสงสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงภคพร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายนัฐวุฒิ  อรอัฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงรุจิรา  ภานาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงทักศินา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายนันธิพัฒน์  ศรีกุลกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายปริวรรต  วงค์เข็มมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปรเมศ  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายจิตรายุส์  สุริมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายณัฐพล  นุชิตภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายณาศิส  นาคบัวจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายเดชบดี  วรกุลดำรงสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายทรงพล  พระราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธนสิน  แดงงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงยุภาภรณ์  ภาระยาท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงรัตนพร  เมฆไชยภักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศิริยากร  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงศุภารดา  พลชัยทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงสุกัญญา  ราชหาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายธนากร  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงสุจริตตรา  แก้วพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุจิรา  ทองมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุนิสา  ไม้แสนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงสุษิตา  เดื่อไธสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงอรดา  ขวามาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงอาลิสา  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอินทิรา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายธนากรณ์  เสียงล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนาดุล  บำรุงศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธนาวิน  ลายแพ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายนวพล  เหล่าลำลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพีรวัส  ใจเที่ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายภูตะวัน  อุทุมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายไพรัช  ไพไหล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภูพาน  พลายตานี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 นายกิตติศักดิ์  เกษงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นายโชคทวี  รัตนรินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นายธีรภัทร์  นาขะมิ้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นายภัทรพล  เขาทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นายวงศวัฒน์  ตันวรพิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายวศิน  ต้นงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายวัชรพล  ลาแสดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นายสิทธิกร  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นายสิทธิชัย  จันใด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกัญญาภรณ์สิริ  พรหมบิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวกัญญารัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวกุลสตรี  มณีจักร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวจารุพร  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวจินตนา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวจิรนันท์  กันทะไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวจิรัฐิติกาล  วงศ์คำแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นางสาวชลินดา  แสนปัดสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวฐิตาภา  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นางสาวณันฐการต์  พฤฒิสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวทัศนีย์  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวนลัทพร  เดือนนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวนัทธวรรณ  วงศ์ไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวนุชนาถ  ปัดถราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวเบญจภรณ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวปานชีวา  บุญเสริม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวพรนภา  พลเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวพรรณนภา  แซ่จู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นางสาวพิมพิชญ์  ไชยหาวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นางสาวพีรยา  ศรีวรรณะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวพุทธรักษา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวแพรวา  อุตสานนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายภัทรพงษ์  เภาวณะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 นางสาวเยาวลักษณ์  ไตรพิษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวรัชนีกร  น้อยคำลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายมนัสชัย  สอนสูญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาววรดา  สุภาวหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายรชานนท์  ไตรทามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีอุ้ย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวันวิสา  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  พลศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายวิทยา  จรหอมเฮ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวศิริอาภา  บุญทรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายวุฒิเดช  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงศิริญากร  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายสิงขร  คำสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงศิรินันท์  อุปลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายสิรภพ  มิตรสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศิริมาศ  สุพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุนิดา  สีอุคุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวสิริมา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงหทัยวัลย์  ชิตบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 นายกัสมา  พันธุกาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายอธิป  สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงหฤทัย  เปลไสล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 นายชญากรณ์  พนมคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอัษฎายุธ  ไชยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายชัยศักดิ์  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอภัสรา  พุ่มหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุมณฑา  ไขประพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 นายทศพล  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเวช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 นายทินภัทร  ทิพชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นายธนโชติ  ฐานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์บาตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 นายเนรมิตร  แก้วฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงจินดามณี  เฉียดไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 นายอติวรรษ  สีตะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายชยพล  พระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายไชยรัฐ  แว่นเรืองรอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายณัฐพล  ยศตะโครต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณัฐภณ  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธีรเดช  หนาดเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายธนภัทร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายธีระทัศน์  แสงจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายนนธวัฒน์  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายนวมินทร์  เขื่อนกองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายนิธิกร  จาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายบุญยกร  ผาแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายพลวัฒน์  สมด้วง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายพันธวัธน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายพิลมพร  แพงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายพีรพล  งามแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายพุทธิพงศ์  วงค์อาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายภัทรพล  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายวชิระ  พรมดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายสิริวุฒิ  นาคโครต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายอรรนพ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฐนรี  วงศืไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงนริศรา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงนิตยา  แววไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงปภัสสร  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงประติพร  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงปรียานุช  วงค์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงปานไพลิน  สื่อน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปาริชาติ  โครตสำนวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงเพชรไพฑูรย์  มูลดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ป่าตอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงวนิชชา  คำหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงศิริวรรณ  มิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสุกัญญา  สายพันธ์ุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงสุขภาดา  ระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสุนันทา  สาระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอรปรียา  บุดชาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอาทิตยา  กันนุลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงเตชทัต  พลชำนิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอาทิตยา  กองพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายกิตติศักดิ์  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายจิรพันธ์  พรหมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายชิตพล  วิลาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนดล  อุปพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายณัฐกิตติ์  แจ่มทิม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธีระยุทธ  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธราเทพ  ใสวิจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายนรภัทร  คุณปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายพรหมพิสุทธิ์  มณืเติม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายลักษมี  ไชยมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายภูมิพงศ์  พลนารี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวรรณกร  คำหวาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายวันชนะ  หงษ์มณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายวีระพงษ์  เเสงมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสนธยา  ประจงจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายสุทธิพงศ์  เกตุสาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอธิปไตย์  แสนวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายอุกฤต  พุ่มเจ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายเอกภาพ  ศรีสมัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงกรรณิการ์  สามศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงกัญาพัชร  พบกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงจตุพร  สังกฤษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงจินตนา  พันธ์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงจุราวรรณ  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงฐิติชยา  ต้นลำภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงนิชานาถ  ดวงมูลลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงประภาพร  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงปิยธิดา  ประณต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  มีเที่ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศรีผูย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงไพลิน  โหนกขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงภักจิรา  แสนต่างนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงศรีสุดา  พรมพาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพรษิตา  งอยหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอรพินท์  ชาปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายพีรพล  เรียนแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงธาราทิพย์  มีพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงนิตยา  อินทร์ตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายพันกร  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอนุสรา  มูลสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงกมลพรรณ  กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายวราเทพ  นาคราชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายกิตติพัฒน์  เลิศพงศ์สุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายชุติพงศ์  กลีบรัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายรภีภัทร  ประชัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายพลวัฒน์  สอนสูญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงธันยากานต์  ธัญภัทร์วัชรสิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงสาวิณี  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงภัรทณิช  มิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงภาวิมล  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงมะลิสา  ราชปี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงรุ่งเทียน  สุนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงวรรณธิดา  วันชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงวินิธา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงศดานันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศลิษา  ภูจอมจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  คงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุพัตรา  อุ่นใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงอนัตตา  ขาวดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงอรอุมา  สิบหว้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายทักสิน  สีนวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอรจิรา  มณีนารถ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงศศิประภา  ผาผุยคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงศรุดา  รันละโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงมุฑิตา  มังทะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงมธุรดา  เขจรพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายณราทิพย์  หันโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงภูรีรักษ์  เเสนพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพรีชานิกา  อาจพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายณัฐพล  จูมสีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงพรชิตา  บุตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนันสิณี  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายนวพล  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงนันทพร  ไชยฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายปรมินทร์  สิงห์คู่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงนราทิพย์  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงดาริกา  เลิศล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงดลนภา  พานะลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพฤฒิชัย  บุญปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงญาณิศา  ธีระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายราชัน  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงจิรภา  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงจิรประภา  เขตสินบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายมิ่งขวัญ  โมระดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายอิทธิสิทธิ์  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายรชตพงศ์  สามหากไทย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายอภิรักษ์  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายสุเมธ  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงปิยะวดี  เกียรติกุลกังวาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวปรายฟ้า  รัตน์วิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพรศิริ  มูลวันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวสุพรรษา  นันทจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นายพงศธร  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายธีรภัทร  ผงสินสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นายธนวัฒน์  เชื่อคมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายศรันย์  ขอพึ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายฐานกรณ์  หลอดเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายจรูญพรรณ  อุนาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายนวพล  โรมรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นายกฤษฎา  เทบำรุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายณัฐพงษ์  แพงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นายรัฐศาสตร์  เหลาสะอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นายบุญญฤทธิ์  บุญเขื่อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายภูมิศักดิ์  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นายธีรดนย์  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายวีรพงษ์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นายกิตติชัย  แสนศิริมงคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 นางสาววริศรา  มีรัตน์คำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงอพินญา  ลีคำงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 นางสาวจันทร์จิรา  อินทรกรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวณัฐริกา  นามเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นางสาวสุทธิลักษณ์  ยุติธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายศุภกร  ธีระนุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาวสายน้ำ  เหนือทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคตรวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 นางสาววรรัตน์  สีมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวพรณภา  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวพลอยสวย  ฐานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวสุพัดตรา  ประชุมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายปุระชัย  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นายปรเมศร์  สารหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นายภานุพงศ์  เทพบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 นายณรงค์ศักดิ์  ดาโอภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นายธีรีศ  โต๊ะชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวกัลญาภรณ์  ทองบุญธาตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นายปรมินทร์  อัคบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายธนากรณ์  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นายอิงครัต  สัพโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวชลธิชา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธรรมวุฒิ  ปานเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนาตาชา  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายกฤษกร  เข็มใคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายกิตติภัทร  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายจีรกฤต  บุพศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนภัทร  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนาศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธนาวัฒน์  ใครบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายธนวัต  บุญวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายนิธิ  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายพศวัต  มะโนมัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายมงคล  ศรีหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายยุทธการ  สิงห์ชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายรชฏ  คำทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายศุภวัฒน์  ดีทองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มธุรส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงกันตา  ศรีสำราญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงเขมิกา  พิทักษ์กุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีวชรเมธากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แก้วก่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงช่ออุรา  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงดารากร  ถาทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงตวงรัตน์  จันทร์พรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงธารทิพย์  ผิวฝาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงพนิตพิชา  ขวาธิจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพลอยชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปุญญศิริกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงมณฑิตา  เนื่องสิทธะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงมรรษธร  พิทูลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  บุญจอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอรกัญญา  ยาทองไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงเอมวลี  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงชนากานต์  บุญกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แจ้งสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายศิริศักดิ์  โทแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายอภิรักษ์  เมืองศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายอาณกร  กลยณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายเพิ่มพูล  ศิริสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงขวัญเนตร  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงจุฑามาศ  อสุระพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทิมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชนันดา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงชลธิดา  บาตดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุดสอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงธาราทิพย์  สระแจ้งตูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงนภัส  เก๋าจอหอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงนวลอนงค์  สิงห์สนอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปาริฉัตร  โมครัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพรชิตา  นิ้วน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพรนภา  เจริญมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพิชญามล  สิงห์ใจบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงลักษณี  นาคคูบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ส่งเกษมสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงสุปริญญา  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุสวดโม้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสุภรพรรณ  เงิบหลับหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงอริศรา  กิรัมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงอารยา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงอารีญา  ปาวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายธนากร  เพ็ญใจหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายธนากร  อุปละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายพินิจ  หอมไกรลาศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายภูมินทร์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายอดิสร  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายเอนก  ชัยผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงขวัญชนก  หัตถี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงชมพูนุช  เสาร์ทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงชัยพร  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงนิชาภา  ดวงมูลลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปนัดดา  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงผกามาศ  สาสัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงพรชิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงพัชรินทร์  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงแพรวา  สิงห์วงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงวรัญญา  นครวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสุชาดา  เนียมจ้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุชาดา  ครีมสนิท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงพานิช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสุธาริณี  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงสุมินตรา  ใจชอบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายขจรศักดิ์  แถวไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายครรชิต  ก้อนทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายชาคริต  อรุฌจินดวรรฌ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายฌัฐชนน  กลึงในเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายชินวัฒน์  พิชัยเชิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายธนกร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายธีรภัทร์  นพคุฌวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายบูรพา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายปฐมพร  ฮวดสกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายพงศชัย  โทษาธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายพลพิพัฒน์  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายภาณุพงศ์  ภูจำเนียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายรัชชพล  สอนระวัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายวีรวัฒน์  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายอนุรักษ์  ประสุตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายอภิเชษฐ์  อินธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายอัครพล  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายอำพล  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงห์วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาวสุภัทรา  พิทักษ์เสมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวสุมิตตรา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงส่าหรี  เเย่ทิว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงอนันดา  พรหมหากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวอรัญญา  คงยาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายพฤหัส  วงศ์ศรีชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายภัคพล  นนธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายภานุพงษ์  ครุธคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นายภาราดร  ร้อยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายยุทธนันท์  สมบูรณ์มี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายวรวุฒิ  ศิริสงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นายวสันต์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายศราวุธ  หล่อนสิ่ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายอชิตะ  ติยะบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายอนุกูล  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทัศคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวกัญญาดา  คำยศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาประชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นางสาวขนิษฐา  ชาติผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ชูเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวเจนจิรา  ก้อนกั้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นายอัจฉริยะ  พังคี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นายกิตติศักดิ์  อัศวภูมิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นายไกรวิชญ์  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นายเจษฎา  จันทร์มณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นายธนากรณ์  ประทุมทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นายธีรภัทร์  สุเมผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นายนคฤทธิ์  ทองมุน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นายนันทภพ  ศิริพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายปุระชัย  เขื่อนกองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายปวริศร์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายพัชรพล  ภูวะนะผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นายพัฒนชาติ  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นายพิพัฒน์พล  คลองโคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายภาณุพงษ์  บุราณฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นายรชานนท์  จุฬารมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นายลาภิน  ปัญทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นายวายุ  พิณดนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นายวุฒิชัย  ผาพองยุน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นายสมรรถพล  สิทธิมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นายสิทธิพันธ์  ทาใบยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นายอนุรักษ์  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงครีมพัชร  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงชลลดา  เข็มศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงธัญจิรา  สิมเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวธิดาทิพย์  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวประกายทิพย์  แก้วเฮียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวประภาพร  หลาบคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวพัชริดา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาววนัชพร  อุทโธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาววนิดา  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาววรพรรณ  เดชกุมาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวสิริยากร  บรรหารบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวสุดารัตน์  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวอภิชญา  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวอัครมณี  หมอกมีชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวอินธิลา  ลาลุน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวกนกพร  ชารับคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายจิณณวัตร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงอัญชิสา  คำประกายกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงนวนาถ  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายณัฐชัย  ศรีทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายณัฐิวุฒิ  หาญนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายธราดล  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพรเตี้ย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงอัญญาณี  ทุมรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงเสาวนีย์  เพียรดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงสหฤทัย  บุญนุเคราะห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงศิริอนงค์  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงวริศรา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงพีรดา  ราษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพรนิชา  จันดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงปาณฤทัย  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีหาภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงธีรนาฎ  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงธิญาดา  ลิภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงจีระนันท์  กุลมิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงกิตติมา  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงกันต์กมล  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกนกอร  เกตุวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกนกพร  แก้วมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่วมมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายอภิสิทธิ์  ก้อนแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายอติพล  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุนถม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายศุภมิตร  ไชยมงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายวีรพล  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายมหรรณพ  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายพีรพัฒน์  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายพิชิต  บุญตาท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเย็น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพงษ์ธร  ภูทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายปรัชชฎางค์กรณ์  แก้วมณีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายปรเมศร์  แสงพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายปกรณ์  ชมภูหลง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายนิตินัย  เมฆฟัก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาววิมลมาศ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาววิมลรัตน์  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงวิสสุตา  ไชยศรีหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงศศิธร  นักรำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงสินีนาฏ  ชูใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงเกศรินทร์  โคตรวิชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายจตุรพร  เเสนเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายเจตดิลก  เเก้มดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 นางสาวอภิชญา  วงศ์ศักดิ์ดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายฉัตรคุปต์  อุ่นจางวาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 นายชญานนท์  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นายพิริยะ  ตระกูลวาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายวิศาล  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงกรชนก  ไวคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงกัญญาพัชรอัจฉราพร  เว็ช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงชญาดา  เจริญขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เสาสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นางสาวณัฐธิดา  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นางสาวปวริศา  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงผุสดี  สีมืด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงพรณภัส  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวพัทธ์ธีรา  ไชยนุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงพิมพกานต์  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงเพชรลดา  จิตอัคคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  พรมอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวมลธิรา  คำพัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงระรินทร์ทิพย์  เรียบร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 นางสาววริศรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 นายวีรภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยบัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวศิริลักษ์  ไชยบัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทองขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงสุจิรา  พนมวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงเพชรพกา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุปสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงนิศารัตน์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายภุชิสส์  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชาย พีรพัฒน์  พลเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายธีรยุทร  ขัดจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายภูมินทร์  ชัยเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชาย ธนากร  โพธิ์อามาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายชัญญา  บุตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธิบดินทร์  ทองเชตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายชานนท์  ศรีอุบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายณัฐวุธฒิ  ทาดาวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายทัศน์พล  สีมาเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายธนภัทร์  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาซิโย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นายกฤษณะ  ฉิมป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงศรารัตน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายจักรพรรดิ  คณานันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายธรรมสรณ์  ตันหนึง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงปิยะนันท์  สังขะวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปฏิวัติ  หมื่นแพน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงจิราภา  แสนสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 นายปธานิน  หายะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นายพันธกานต์  ยศตะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงดลรยา  กลยนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 นายพีรพันธ์  มะสุใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายสรายุทธ  ขันทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงยอดหญิง  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวจิตตราพร  ผ่องใสศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงจิรภัทร  จิตงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงลักษิกา  พันธุ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงณัฏฑฎา  กุลยะนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงพฤกษา  กองแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงภัทรวรรธน์  หวานยืด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงศิริพร  ศรีดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงสุธิสา  ศิริพรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงสุทธามาศ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 นางสาวพรนภา  ผาอิดดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงใจทิพย์  สองสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงปัฏทมา  โสพุดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงชลธิชา  รูปพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงรัตติกาล  อุลังกา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไพคำนาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงนภัส  เครือทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงศิริพร  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงจุฑามาศ  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงทิพาพร  เปาวะนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงสุพิชชา  พลทามูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ฉิมป้อง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงยอดขวัญชนก  เทียมเพ็ชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 นายเทพพิทักษ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายอนุสรณ์  ตันนาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงณิชานันท์  งอยภูธร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงทัศณี  มีพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายณัฐพงษ์  อัทัยวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายโกศล  โกศล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงธัญญาศิริ  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายจิตติพัฒน  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายธนากร  สิงคิบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปสรรค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงบุลพร  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายพิพัฒน์  หมอแพทย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงปฐมาวดี  กะประโคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายภูมินทร์  ทันงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายศิรวิทย์  เกษรมาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายศิรศักดิ์  มหัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายสมชาย  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงพรพิชชา  พวงศรีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายอนุชา  เทพอำวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงวรรณลดา  ไตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงกันตยา  สิงห์เทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงกันต์กมล  สีหาพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายวรปรัชญ์  ขุนวิชิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงศศิกาญจน์  จุลนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงจิรัฐิกาล  ดันงา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงญดา  ทองทวีสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงจุฑามาตย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงกวิสรา  จำปาบุรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงภัทราพร  มีสุขนำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงนรินทิรา  ลีขวางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงนุชจิรา  ถานะลุน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงปิยนุช  คิดเข้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงรัตนา  มโนรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 นายนพวุฒิ  ผาใต้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายเมธัส  เข็มเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงจันทิรา  โพธิ์ศาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงอัญญิกาวรรณ์  ละอองโชค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงชนาภา  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงญาติกา  อินทร์เจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 นางสาวสุวิมล  ไชยมาโย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงณัฐฌา  จามน้อยพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงณัฐนรี  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 นางสาวอภิญญา  บุตรจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงอรุโณทัย  เหรียญทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายนิรวัชร์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงนุจจิรา  แสนสุุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 นายไพศาล  จะลอ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 นายสหฤทธิ์  เจริญศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 นายอภิสิทธิ์  สุนันธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงจุฑาพร  เเสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 นางสาวกัญญารัตน์  สุขนิรันด์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาวกัลย์สุดา  คำเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงจิรวดี  วจีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 นางสาวกิดาการ  สายบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 นางสาวจันจิรา  กุญชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 นางสาวจีรนันท์  สุขทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงต้นหญ้า  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงธีรดา  บำรุงวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงนันทิชา  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงปรียาวี  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงปิยธิดา  วิลาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงพรไพลิน  หาไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงนันญาภรณ์  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงปิยภัค  ทามณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงทิพย์นภา  คำพิมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงอรอนงค์  ลำพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงธิญาดา  พันธ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงกัตติกา  ถวิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกาญจนา  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงเขมิกา  หนองกุ่ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงจริญาภรณ์  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงจินดามณี  งามวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงจีนลดา  อุตศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงชลิตา  แสนสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงฐิติมา  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงณัฐวิภา  นนท์คำวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายทัศนัย  เอนกบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  จิตรักนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายคมเดช  จันทร์เหลือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายธีรวัฒน์  ฐานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายพลวัตร  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายปราชญา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายภูธเนศ  ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายภูวมินทร์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงจุไลลักษณ์  สายสมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายสุปัญญา  ชุมผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงปภัทรสร  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงพลาพร  วงค์งาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงปิยะธิดา  ช่วยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายวิวรรธ  ภูอาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงพรธิตา  บุนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงไอลดา  คำภูษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิงห์เต่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 นายณัฐวัชร์  แพพวก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนฤมล  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาวชญานิษฐ์  พรมหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวชนิกา  ฟริชิทาวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวชลดา  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 นางสาวชลธิชา  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวฐิติมา  ไชยบัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวณัชชา  อยู่ไทย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 นางสาวณัฐจิรา  สอนวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 นางสาวทิพานันท์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวธาริณี  จันไตรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวนววรรณ  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงบุษบง  สุพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 นางสาวเบญจวรรณ  วภักดิ์เพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 นางสาวปริษมน  เบทุชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวปิยะดา  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวพรชิตา  อินหนอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวพิชชานันท์  สกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นางสาวมานิตา  เพชรโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงวรรณธนา  สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นางสาววรัญญา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาววริศรา  ร่มพุทธศาสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 นายเกรียงไกร  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 นายจีรภัทร  ทองดีเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 นายโจนธารย์  นาโคงวค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 นายโจนธารย์  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กชายชาญชัย  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 นายธนวัฒน์  ขามไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายนครินทร์  อุ่มอาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงกัลยา  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงวันทิพย์  ภพศิริพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายยศกฤต  สอนสุราษฎร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงปิยะพร  ศิริสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงรุ่งนภา  เริงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงพิริยากร  เขตปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงอาภาวรินทร์  ทัศมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกัลยกิตต์  จิกจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงกัลยณี  ดาวกระจ่าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงธัญวลัย  ศรีวิลัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงอริษา  ผาชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูไชยยัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงคำแก้ว  สายสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงสุพัตรา  มาลัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงอาภัสรา  พรมอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงสุพรรษา  หงษ์สิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงอินทิรา  สุทธิมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงอารยา  ลิ้มไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงมุทิตรา  การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  อุตสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงพิยะดา  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงพรรวษา  สีคำทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงปิยาพัชร  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิตุทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงนภาพร  วิลาพัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงธาริณิ  จองทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายเจษฎา  จันโท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายธีระนันท์  แสนหมู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายปรีชา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายธนัช  หมุ่ยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายนฤดล  พวกสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงอลิษา  ปาทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงสาวิตรี  ขันบรรจง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงนันทิชา  ดาสุภี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายอมรเทพ  จิตสวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายทินวงศ์  พึ่งสุขแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายณัฐพงษ์  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายอิศระพงษ์  รัตนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงจิราพร  ไชยเพ็ชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงศศิกานต์  หมอกมีชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงอลิชา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์กลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงชลธิชา  อยู่เย็น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เเสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงภาวินี  งามวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงมาระดี  บัวระบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงมินทิรา  หาญภูบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงสุนิษา  ดอกไม้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงอภิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงกรรณิการ์  สกุลจิตรารัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงินภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงศิริพร  โถคำนาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงนงนภัส  มีพวงผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สมตา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงธีรานาถ  แสงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงธัณญารัชนีกร  พรหมบิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงนริสรา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงนัฐชยา  สุขเสริม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงเนตรปรียา  สุขสำราญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุุราษฎร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงปารณีย์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงพรชิตา  ราชพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงพัชริญา  กุลบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 นางสาวสุวนันต์  เพชรก้อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงอทิตยา  อ้นมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงอภัตศร  ปริหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงอมรรัตน์  พิมพ์ศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นายปะการัง  เฟื่องใต้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายพชรกร  อัมพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายพิชิตพงศ์  มหานิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 นายพีรพล  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นายภานุ  ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 นายภานุพงศ์  อุปครราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 นายมงคล  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 นายมานพ  ศรีนวนเเล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  โพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงพินมนี  พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงภัทรกร  โครตวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงรชฏ  หัวเมืองลาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 นายนานพ  ศรีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายสิทธิกร  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงศศิกานต์  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 นายสุวัตน์  ปัตถราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายอนิรุต  มูลรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายอิทธิพล  ทรงเหล็กสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงกุลวรินทร์  มีสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวเกวลิน  พิษสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงจีรนันท์  อ้อมนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวชญาดา  ตาลาคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาวชลดา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 นางสาวทิพย์ชนก  เคนสี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวทิพวัน  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงพานิดา  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 นางสาวธิดาภรณ์  กระระธุนิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงนิภาพร  พูลวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงน้ำเงิน  อ่อนอำพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงประภัสสร  บาตดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงพรพรรณ  ดิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวพรรษา  เสาร์ทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวพัชฎาภรณ์  ไชยมงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงแพรว  จิตอัคคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 นางสาวมินตรา  เสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงรุจิรดา  ยิ่งนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงศุภมาศ  บุญราศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 นางสาวสัณห์สินี  พันธดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นางสาวสุทธิรักษ์  พินไธสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 นายก้องกิตติภูมิ  รอดซอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายชาญชัย  วัตนสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายภาณุเดช  สีสังชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายศุภเกียรติ  ไขแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงชลธิชา  เข็มศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงชุมผกา  อุปครราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงณัฐริน  คำฤาเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงนิวาริน  คำจวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบสีพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงปวันรัตน์  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงปาริชาติ  พิลาทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงมะลิรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงรุจิรา  จิตงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงวารุณี  บุญเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงศรัญย์ยา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงศิริภากร  ค้าขาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพิมลพร  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายอภิเชษฐ์  เพ็งพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 นางสาวนันทกานต์  อาจวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1830 นายนวพล  ครุฑตำคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงปานชีวา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงอริสา  ดวงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงนัยนา  ห่อทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายธีระภัทร  นนตระอุดร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายภคพงษ์  สมบูรณ์มี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงเกวลิน  เฟื้องบริบูรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 นางสาววรดา  บุญประคม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงวิภาพร  ไชยสุระ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงสุธิตา  ปุนจันตัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายสุริยา  แฝงสุธา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงพจมาน  โอระนำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงประณยา  ผุยหันธาตุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงศิริกาญจน์  อุดมเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงอัญมณี  พ่วงขำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงรักษิตา  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 นางสาวเพ็ญนภา  ยางเบือก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 นางสาวศิริพร  บงพันธ์แก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตาริไชย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์คำป้อง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นางสาวนภาพร  แดงงาม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 นางสาวสุนิตรา  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 นางสาวจารุวรรณ  จำนงค์ไทย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาวอมรรัตน์  ปัญหาชัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 นางสาวพุฒิมาส  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 นางสาวชณิตา  รูวันมอม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นางสาวชลธิชา  วรแก้วเมือง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวปานตา  รันชิตโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวอัญชลี  จันจุลา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นายพุทธินันท์  ขันบรรจง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวฐิติมา  ไพกรณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 นางสาวพรทิพย์  ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงเนตรดาว  ก้อนแพง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาละคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงวราพร  มุงวงษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงอรทัย  สายกาลย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายชัยธวัช  แสนวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นางสาววรรณิดา  ซึมเมฆ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาวจารุวรรณ  ใบอุดม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นายอิทธิพล  พิกุลทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นางสาวอัญชลี  พรมประศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 นางสาวบุญยวรรณ  ผึ้งศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงสุชัญญา  บุราย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 นางสาวนิตยา  ปัจจูมลี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 นางสาวนฤมล  บุรีรัมย์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงกาญจนา  อุปพงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 นายพรชัย  มาวงแหวน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 นางสาวพิศสมัย  จันคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นางสาวภัทรา  ธานีกุล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 นายอัษฎาวุฒิ  กล้าหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงศรินทิพย์  คำธิศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 นางสาวดรุณี  ทูลไชย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวพานิช  เมืองปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงการันตี  วงศ์ศรีชา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นางสาวสุมณฑา  คำสอน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 นางสาวพรสวรรณ์  วระโคตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาวจิตต์ลัดดา  คำธิศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 นางสาวสุมิตรา  สันดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวขวัญฤดี  หาดสูง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 นายไตรภพ  พาลีรักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวอัจฉริยา  เถาสอน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นายจักรพรรดิ  ผลถวิล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นายธีรพัฒน์  ป้องหลักคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายวีกฤษ  ศรีวงษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 นายอภิรักษ์  พรหมหากุล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายสิทธิราช  บุ่ยวัน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 นายพันธวัชน์  แสนบรรดิษฐ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงบุณยนุช  ใบหะสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงอภิสรา  บงค์บุตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงชลิตา  ศิรินาม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงเพชรลดา  นำคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฤทธิวงจักร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงรุ่งนภา  สร้อยจักร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายณัฐชนน  สะอาดศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงกนิษฐา  ประสบผลสุจริต โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงกรวรรณ  พลอาษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 นางสาวณัฐริกา  โพพาลิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 นางสาวปวีณา  แซ่จาง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายพรสวัสดิ์  ใครบุตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงสุธีมนต์  สายจันดา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ภู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายวรวิทย์  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงวันวิสา  ไชยชมพู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงจิลาภา  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงดารณี  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงสิริยากร  นารินรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายสุเมธ  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงภัทรพิชญา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงวราภรณ์  คำมะเมือง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยโชด โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงจิดาภา  อุปสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงสุนิตา  ไชยรา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายกฤษฎากร  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 นางสาวมณีรัตน์  มุงคุณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นางสาวกัณฐิกา  จันเกตุ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงเนตรมาดา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงอมฤตตา  ธิศาเวช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 นางสาวกรรณิการ์  ผุยอ่อน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงวิยะดา  ลิคำแง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงสลินลา  ทองสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงรัชดาพร  วงศ์สาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกชกร  ทวีพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงอัญชิฎฐา  ชัยประโคน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายกรเวช  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอรอนงค์  สุจริต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายวรากร  วิเศษชาติ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่แจ้ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงนิติยา  วรรณวาส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายศตวรรษ  นามบุตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงนริสรา  พันธุรา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงศศิริยา  ทองดอนเปรียง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงกัลยา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกวินนา  มโนศิลป์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงธารารัตน์  พุทธมาตย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงศศิธร  เบียนชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงรมย์นลิน  อิจรีย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงชลลดา  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงวริศรา  นิราวัลย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายเดชาวัต  ตรีสาตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายสัจจาวุฒิ  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงปวีณา  แสงเขียว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงธนพร  นาธิกา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงธาญาลักษณ์  ถวิลไทย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 นางสาวเขมิกา  สุนรบดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงญาณิศา  จันลาวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุจริต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงอภิสรา  การีชุม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงอารยา  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงศิริวรรณ  จอมสีวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีกา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ลือชัย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงผกากรอง  มาตะรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงศุภัทศร  สมบัติมี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงวิมลพรรณ  มาสู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายวิบูลย์  ดิษดำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงเกศแก้ว  ไชยชมภู โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงชลธิชา  บาลลา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายเสกสรรค์  ขันแก้ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงชนิชฐาพร  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาวแววเพชร  ทัศนิตย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 นางสาวพรพิมล  โสภาคำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงวิภาภัทร  ลัพเสถียร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงปพิชญา  ยืนสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงเวธกา  พรหมส่วน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงภัทรา  ชาลีวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายสุทธิชาติ  เผ้นดุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงจีรญา  ประทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงรักหทัย  คุณาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงนุชบา  เทพวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพสาวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาขามุละ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงชนนิกานต์  พลเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงวิชชุดา  จุดตะโพน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงเพียงรวี  สุขโข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายภุธิวัตน์  บุญศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายภูเพ็ก  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงฐิติมา  เคนท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงมุชิตา  พันเกษราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายฐิติกานต์  วรวะลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาโควงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายพุทธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายจิราดช  ราชาหงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงธิดาพร  ธารดอนรัตน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงนริศรา  จันทะรังษี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงอรุโณชา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โคตรเพชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุดชาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงสุภาวินี  ปะทักขินัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงพรนิภา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงนลินี  ทนุพร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงจันทร์นภา  วิถี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงภู่กันศิลป์  ยืนยั่ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายภาสกร  ต้นงาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงฐิติพร  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงเมริษา  โพสาธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงศรัญญา  ชัยรินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงสาริณี  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงชญานิศา  การุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงชนาการ  จันทร์มาลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เดชสอน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงเปรมปรียาภรณ์  สิทธิสัตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงกฤษติกา  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงวรรัตน์  ช่วยสุด โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ถาปันแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงนภสร  ช่างนิรันดร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงอริสา  ทองกัลยา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงอนัญญา  พาเสน์ห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงณัฐการต์  เก้าลิ้ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงวรรณิดา  จันทโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงสุพัตรา  สมผล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์งาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงอรวรรณ  เวียงแจ่ม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุขจิตวิบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงอรปรียา  กาขาว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สีนานวน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงจินดามณี  มีพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายฉัตรชัย  หาญคำอุ้ย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงประณิตา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายจีราวัฒน์  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายพรรณกร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายภควัตร  แมดคำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายชิษณุพงศ์  นันทราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายอารดา  ธรรมกุลธีระกิจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายนพปภรณ์  ศรีซองเชษฐ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ตฤษณานนท์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายวุฒิพงษ์  ศิริวาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงศุภัสสร  คุสิตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายพิชิตชัย  นิมาลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิอาจ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงนงลักษณ์  หลาบเหมทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูสมสาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงวิชญาดา  ชมมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงอุบาสิกา  เหลาราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงจิราวรรณ  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายเพขรศิริ  จรัสการุญวัฒนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปีเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 นายอุดมศักดิ์  หงษ์สระแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงธัญสุดา  สาระหงษ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 นางสาวสุถาวรรณ  มาลัยทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงวายุดา  วะชุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายพิสิษฐ์  ศิริวิวัฒนากุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงกมลวรรณ  พุธาเจริญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงธนัชญา  พลศรีลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 นายฐาณวัฒน์  สุรำไพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงปะวิณา  ศรีวังสุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 นางสาวธีร์สุดา  ทองอันตัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคสะเล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2068 นายเดชาธร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงจุฬาศิริพิพัฒน์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 นายภูมินทร์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงจิรนันท์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 นายธนกร  จีระศิริโชติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 นายชาคริต  ประสารศักดิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงอนิสรา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2075 นางสาวกัญญาพร  ต้นประเสริฐ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงเสาวรส  อินทะเสย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงสิรินาถ  คูณป่าข่า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2078 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายไกรยุทธ  คะสีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์กระโซ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 นางสาวธณิตา  โพธิศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายจักรเพชร  จิตธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนอินทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 นางสาวสุขิตา  ภูชะธง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงณัฐธดา  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายทรงชัย  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 นางสาวบุรีรัตน์  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายธนพัฒน์  เพชรเสถียร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณเพชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงอาภัสรา  คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายนภัส  ต้นงาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายนธี  มายูร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายนราธิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายสุเมธ  มะลิทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 นายอนันดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงวรินดา  โถคำนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายภาติยะ  ยนต์จอหอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายปิยังกูร  โพธิสว่าง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายภูมินทร์  รัตนมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 นางสาวลลิตา  จักรไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์พรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายวัชริศ  ปริญญานุกูลวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาวตรีนุช  บุตรเพ็ง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายกิตติวินท์  พิสุทธาดามงคล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายวุฒิชัย  ประสมศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายปรัชญา  ฮ้อเถ้าว์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 นางสาวสุดารัตน์  ธิวะโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายสุรจิต  แก้วดวงดี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงกัญรัตน์  ทีอร่าม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 นางสาวกุลสตรี  ฝ่ายซ้ายคราม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายเสฎฐนันท์  พรมบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายอัศนี  โอตพล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงกนกรดา  ศรีเทพย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเทน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 นางสาววิภาดา  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงธิสุตา  นันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงนริศรา  แก้วมุงคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงนิรวรรณ  สมัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวปนัดดา  เนียมประชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงเจนจิรา  เพียสา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงแพรทอง  โพธิสาวัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 นายชรินทร์  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงศิรประภา  ออมสิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวเบญจมาศ  ขันเดช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงสุพิชญา  ใยบัว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2130 นางสาวปนัดดา  ขำพิมาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เปลี่ยนบำรุง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงรัฐนันท์  เจริญชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงอภิญญา  รังษีร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงณัชชา  พานจำเป็น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 นางสาวอารียา  ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 นางสาวจันทร์จิรา  สิงนิสัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงกัญญาพร  พลโทบุญ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2139 นายภูตะวัน  โคตรเครื่อง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ใยแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2141 นางสาววรัญยา  ชัญถาวร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันชะลี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงไปรญา  หวังถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงศลิตา  จันทร์หล้า โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงอธิติยา  กางทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงอภิชญา  มาท้วม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ธรรมเนียม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 นายเอกราช  ชาติชำนิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายณัฐวรรธน์  พร้อมวงค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.3