รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธิดาวดี  เวียงศรีประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงพัชรา  สาระโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายพีรพัฒน์  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายพีรวิชญ์  รุจิรเสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายพัสกร  จอมพรรษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวญาณิศา  พิมพ์หาญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายกิตติภพ  คำปัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธีรภัทร  อุทากิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายเดชาธร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวเบญจมาศ  พระไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงญาดา  หมื่อห่อ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวพรรณวิภา  อารีเอื้อ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวธัญชนก  ประดิษฐ์บุญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญัฎฐณิชา  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายเฉลิมรัฐ  ณรงค์กิจพาณิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายกิตติธัช  เบ้าสิงห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายจิรวัฒน์  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายชยุตพงศ์  ชัยมงคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายณัฐดนัย  บุตรบุรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปรัชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายพลเพชร  สุพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายพีรวัส  มีแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายสองนคร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอภิลักษณ์  ไวกูณฐ์เวศม์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายอิสรานุวัฒน์  สาสาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวณัฐธยาน์  เลาหวิโรจน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวณีรนุช  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวนฤชา  สุวรรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปวีณา  ตรีภัทรพัฒน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวปัณฑารีย์  แววกุดเรือ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวปารียา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวไปรยา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวพนิตนันท์  พนมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรธีรา  พานเทียนทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพาขวัญ  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวพิชามญชุ์  ธนาไสย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสิริพิมพ์  พงศ์สุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอัญชนิกานต์  นันตะสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวอาริยา  ทองออน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกรณ์ดนัย  เมษาคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณมาโจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวณัฐวดี  สระแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวกัญญาภัทร  ศรีบุตตะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวกนกอร  ข่วงทิพย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวภัทรานิษฐ์  ขุนทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงศวิตา  เตโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรชญา  ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวกัญญารัตน์  บุญเกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัทรดา  ก่ออิสรานุภาพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวพีรพร  เลาป้อมวาปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาววรรณสิริ  ประยงค์รัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวชนกสุดา  ปิตพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวสุทธิดา  สีแสนซุย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวธัญญารัตน์  สามพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวปริยดา  จันทะขิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวอรสา  นิวงษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายสุเมธัส  โง่นทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายอภินันท์  ลวงไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวุฒิภัทร  สิงห์สี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายจันทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายวัณณุวรรธน์  วงศ์ชนุก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายนิธิโชติ  ทิพยารมณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาววิชญา  ทวีพงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายวัชรวิชญ์  เสรีกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายนันทิพัฒน์  สูตรสุวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนาคาร  เตโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวสิริยากร  ถอยกระโทก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาววีรปรียา  สายสืบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายคณิศร  ภูเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายโกมิทร์  พนมธีรเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายติณณ์  เดชทะสอน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายกฤติภูมิ  ผลาจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายทินภัทร  วาจนสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายนภกร  ทรัพย์สอาด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายกันตภณ  ชัยหน้า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรัตน์  ท่าค้อ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธนาดล  ศรีชื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศุภิสรา  วาสสี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายพงศ์วิพัฒน์  อย่างสวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวสุพิชชา  ศรีชนะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวศศิธร  นอริสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนาธิป  เจียมจังหรีด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวรรณพร  บุญมาก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวเขสรา  อุทุมมาลา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวจิราภรณ์  เจียรสุคนธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีรดนย์  เข็มปัญญา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายจิรวัฒน์  ริยะวงษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงประภาพร  ลักษณะฉาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธนพร  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนพล  พลหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวัชรพล  ฉัตรชนะชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวรังสิมา  อึ่งพอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวอาทิตยา  จันทะโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธัญนาฎ  โกษาแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวชนิกานต์  ขอดเมชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวร่มฟ้า  นามวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายชัยชนม์  ศิริรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายมาโรจน์  แท่งทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐนรีย์  ชอบสุขุม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายคณิศร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศรัญญา  จำปา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกมรพิสิษฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิรสุตา  นาโสก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวิลาสินี  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธนพร  มุงคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวญานิศา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปฤณ  ณ นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพชรพงศ์  สุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธิญาดา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงแพรวา  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิดาภา  เฟือยงาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกฤษฎา  บรรเทิงศักดิ์ศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายชิติพัทธ์  พลหาราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  อุทุมทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวชรวิชญ์  บุรชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอรินลดา  บุญวิจิตร โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปูชิกา  นุพรหม โรงเรียนธาตุพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอนวัช  บุญเรือง โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายคณิศร  บริบูรณ์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภัคพล  พรมน้อย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายภานุพันธ์  จันอบ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภานุวัตร  จันอบ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเอกนัยน์  ไชยปัญญา โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจิดาภา  ทองยอด โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงญาสุมิน  ศรีมณีรัตน์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงตุลาศิณี  ต่างศรี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำปุ้ม โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนราทิพย์  พาลี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนารัตน์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปณิตา  หอมหวล โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ดายกระโทก โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศิรินภา  ภูริพันธ์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงผกามาศ  บุตรศรี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวปิยะฉัตร  งอกวงษ์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวสวิตตา  สมศรี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองออน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปนัชดา  ซ้อนบุตร โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายเอื้อการย์  ปราณีนิตย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปาวีณา  ลาริมาตย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงดรุณรัตน์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุรัชดาภา  วงษ์เที่ยงธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายเกียรติภูมิ  ยะจันโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  ลาดบาศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัชพล  นครวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวรรณษา  มินตา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวศิริพร  อินทะนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอินทิรา  สุมนารถ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวนภาภรณ์  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวพิมลวรรณ  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายจักรพันธ์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาววราภรณ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวชนันธร  มหาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวกาญจน์ดา  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นางสาววิมลสิริ  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรวิวรรณ  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปูชิตา  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายนลธวัช  ธรรมเม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวช่อลดา  ปรัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกนิฐนันท์  วรรณดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอลิสรา  นวลงาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเจษฎาพร  เสนาช่วย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวกมลวรรณ  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปริดา  ประชุมเหล็ก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายจีรพัฒน์  ราชสิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายกานต์  ผาเหลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนากร  รินทรักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวรวินันท์  ราชชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภูลิพัฒน์  อัตถสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงญาดา  อุสาราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุทธิญาณ์  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายอัมรินทร์  มูลพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์  สุริยนต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวอาทิมา  ทักษิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายชยานันต์  มนตรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวชนลดา  ถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกมลลักกษณ์  ขอดเมชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอภัสรา  บุญชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวบุษบาวรรณ  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงดลนภา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สุนีย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายรชต  เหี่ยมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวปารมีย์  ศรีหาเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีระพล  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพรรณพัสสา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวฉัตรสุดา  เวชรังษี ณ ระนอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายจิรภัทร  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศุภิสรา  วิชาชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาววรินทร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปณิตา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวภัทรดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวชุติมา  วาทะวัฒนะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวธัญวรัตน์  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายปรมัตถ์  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวปาริชาติ  กระจ่างพุ่ม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวอติกานต์  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธันยพร  บุระพวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวกุลวดี  เบ้าคำกอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวฉัตรฑรียา  ภูมีศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเมธาวี  จันทนิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสุดาชนก  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวกัณฐิกา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวรัตนาวดี  อินธิชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวพนิตานันท์  เลิศทวีรัชต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวปริยาภัทร  อาจวิชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายธีรภัทร  เรทนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพสธร  จันทร์สองดวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายศิวดล  แซ่เฮง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายเทวฤทธิ์  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพรนภารัตน์  หล้าก่ำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายธนกร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายปิติภณ  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายอรรถกร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงรติกานต์  คำจันทร์ศรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วุฒิสาร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศดานันท์  ทรัพย์มีมหาศาล โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกชพร  ดอนวิชา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวกมลชนก  ทาทอง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุภาภรณ์  นานไธสง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุริวงค์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอรชา  วงษา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรติมา  โถบำรุง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายรัฐพงค์  โมธรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสนเพ็ง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวธีร์วรา  วงษา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาววนิดา  หาคำ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวรัตนา  ชื่นพรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวกัญญารัตน์  บุริวงค์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวทัศวรรณ  แก้วเกิด โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพรสุดา  พลภู โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกนกพร  ต้นน้อย โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปิยมาศ  สุวรรณโสภา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธิดารัตน์  สาบก โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกัญลักษณ์  พุทธกัง โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีสุก โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเกษม  มุ่งคำภา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนภาศิริ  เหนือพวน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายศิรศักดิ์  จิตรจักร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นายอนันต์  รังษี โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวฐิติมา  แสนเสิก โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกันต์ดนัย  ถวิลไพร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายฉัตริน  ผาชา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายชินภัทร  ชูคำสัตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐพล  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเตชินท์  สิริจันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนพลธ์  บุญประกอบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีรพงษ์  พลประถม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพชร  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายยศภัทร  ทองบพิตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวัชรพล  แสนโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกิจรัฐพัส  ปัญญาเลิศสิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐวรรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทอง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพรชิตา  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพิชญ์กาล  พื้นพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้าแหล่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีหาราช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเชษฎากร  ช่วยกลาง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุรภา  ไชยยายงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพศิน  ภวิสสันติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภูวดล  สุนทรส โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงขวัญจิรา  กิติกุลนันท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงมนต์นภัส  ไตรยวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายยุทธนา  พาทุม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธิติภัทร  อุระ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงแพวา  อังคะณา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมินตรา  น้อยน๊อต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงศิริขวัญ  บุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  ศรีแจ่ม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวรพล  นนท์นาภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รวมจิตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกันยารัตน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศิรินุช  สุทธิประภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายฐานะพงษ์  พละสูนย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายตะวัน  งามแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนันท์พงค์  ภูบรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวรเมธ  สีงาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกะรัต  นพรุจิกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐพร  สุวะศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธนพร  สวัสดิ์วรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิลาศิณีย์  วงศ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยมาโย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกัญญามาศ  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงเปรมสุดา  แก้วร่องคำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวนิดา  จอมสมสา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุวนันท์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพชรภณ  เดชบกุญชร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงหทัยชนก  จักรกลม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอริณญา  บุระเนตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอารีรัตน์  โคชขึง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกษมา  สิงห์วงษา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายก้องภพ  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนาวัฒน์  คำเทพ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปิยวัฒน์  นาโสก โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฐชยา  ใจตรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงประภัสสร  คนกล้า โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพัชรพร  สิงห์ศร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรุจิรา  บริสุทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอัยรดา  แก้วทอง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจีรวัฒน์  คนยืน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนชิต  ตรุวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสิริชัย  ศรีสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอดิเรก  จำปา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกิรัชฌา  แสงประจักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันติจิตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงปาริตา  ไวว่อง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงรัตนภรณ์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริยากร  เชื้อวังคำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุกาญจนา  พลชนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุชัญญา  จิบทอง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกาล  ชาเหลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธีรพงศ์  พันธชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภานุวัฒน์  ตรงเที่ยง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายศุภกร  จินตะนุกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปรางค์วลี  ฉะอ้อนศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพัดชรัตน์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงมุขสุดา  จันทรมาลัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงรัชนีกร  เคร้าดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรัชยากร  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูกริช  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายฉัตริน  จิตรส่องแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกษาปณ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัฐนันท์  เขียวสังข์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเทพพิทักษ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธิติวัฒน์  นามมูลตรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนพศักดิ์  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายประทีป  สุขรี่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายหลักฟ้า  อุบลอ่อน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกตัญณุตา  หล้ามา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อินทนนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกุลธิดาพร  ศรีมุงคุณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเกียรติสุดา  สวัสดิ์วรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจิรัฐิพร  บุญส่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงฉัตรลดา  กิมะโน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชรินฎา  รูปคม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงญาณภัทร  สอดโคกสูง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พรมมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนภัสสร  หิมะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงนวพร  บัวชน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงเนตรนภิศร์  ศรีเมือง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงเบญญาภา  หาญเจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปฐพร  ประจงสรร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัทร์นรี  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภัทรวดี  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงรวิณัช  พิพัฒน์ไชยศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงรัตติญา  รัตนฐานู โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงลักษิกา  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวิชญาดา  ภัทรพลสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศศิกานต์  คำบุญเกิด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศศิธร  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสลิลรัชต์  ประสุนิงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสิณัศกานต์  เกตุธรรมรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสิริกันยา  กันเที่ยง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคามิน  เอื่ยมอุตมะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนดล  แสนจันทะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภูเบศ  เสมืองยศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายวรากร  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอนพัทย์  ตั้งวิกรัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุชาดา  รุ่งปริยศรสกล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุคลทิพย์  เรียนวงศา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิชญ์ภรณ์  ศรีสุภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงอริสราภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายเจษฎากร  ขันตราช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงอำภาวรรณ  ทารศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายชยุตม์  ไวยาวุฒิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายรวิภา  ผิวงาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณชนนท์  พงษ์เจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอารียา  แวววงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนาธร  อาจวิชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนวัฎ  พลเยี่ยม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภูริชกานต์  ชื่นสุคลธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธิติสรณ์  แสงสุริยจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายบูรพา  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัทธนกฤต  สมหอม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายเปรมินทร์  กุลตังวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายรชต  พิพัฒน์วัฒนานุกูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพงศภรณ์  หอมกุหลาบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกมลกานต์  คนไว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพนัส  อินลี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอาชวัฒก์  ทองโรย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงชนชญา  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกมลวรรณ  หารบุรุษ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พั่วแพง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจิรัฐกานต์  บัวบุญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนภัสสร  ทะเสนฮด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเหลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุกดาพิพัฒน์กุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธัญยภัทร  ราชอุดม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัทรพร  รอบคอบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงบุณยานุช  งามแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คนไว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัทราพร  ทวีบุญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพันธลักษณ์  เตียตระกูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณิชาพร  สวัสดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงลักษิกา  โทนุวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศศิกานต์  ผลทวี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุกัญญา  พงษ์ธนากุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรมเมือง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นาโสก โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอนุธิดา  สายคำขาว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอภัชญา  พัฒนกิจดำรงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายคุณานนต์  สุนทราวาณิชกูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายเขตภูมิ  ไตรยศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสรวิศ  ขวัญจ่า โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงคีตภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนฤมล  ตั้งกุลสวรรค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงปริณาห์  ศิลปชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพรพิชญ์  หวะสุวรรณ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภัณฑิรา  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงวิมลนัฐ  บัวทัน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยั่ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนวพร  ยุติพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจตุเทพ  มะลิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายทศพล  ธนกุลสมบัติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายดรัณภพ  เตชะจันตะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายทิวัตถ์  สุพร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธนา  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธีรภัทร  มะโนธรรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายนพรุจ  จันนุวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายนฤปนาถ  ภวิลการ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปิยะวัฒน  พาสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายศากร  แสงคำพระ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายหฤษฎ์  พลเยี่ยม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธานี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชมัยพร  เครือแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชลธิชา  บึงอ้อ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงณัชชา  เสียงเย็น โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธัญภัทร  สมยา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนภัธทรา  ลี้เหมือดภัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนลพรรณ  จันทรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์เผือก โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปาลิตา  วงศ์พุฒ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงแพรวา  เมตุลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงภัณฑิญา  เผ่าหอม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชาคริต  กิตติวุฒิภัทร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงรสิตา  จิตนิยม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวรรณิดา  โชติมุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณประภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศศิกานต์  คล่องแคล่ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธราดล  ไชยทองศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสิริโฉม  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกมล  เจริญศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสุภัทรกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงเกศนฎา  ผ่านเมือง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงชนาธินาถ  ทองขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงกมลเนตร  มุกดาฐิติกาญจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงโชติกา  สารคาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวิชุดา  หลวงแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายณพวิทย์  อริยเมธานนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายยศพล  ลู่สมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชญานนท์  จิตติมาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงญาณิน  บวรกิจเจริญนนท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณพงศ์  วงศ์สาขา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงฐาปราณี  ทองผา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธัญญะนันท์  แก้ววรรณา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายณัฐดนัย  จิรไพศาลสกุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนรีกานต์  เหมธุรินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายแทนไท  ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงบุชกร  สรรธนากุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนดล  ภาระหงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพรชนก  ทองโสม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพรรณพัชร  ชมภู่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธรรมธรรศ  ประสังสิต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพัชญธิดา  ปราณี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายประภวิษณุ์  เตียตระกูล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงมุฑิฎา  สิทธิพรม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงหนูกานต์  ราชวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  บุตรภักดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปาณัสม์  ศิลปะชัย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอินธิกา  จันทราภรณ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเอกษรา  เหล่าน้อย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายปิยะเมธ  อึ้งธิตฺิพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายอภิวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงแก้วมุกดา  วงศ์พิบุลสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงชนัญธิดา  คนหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายผดุงพงษ์  ศรีอัน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนาตาชา  โทนุสินธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปณิดา  บัวสด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปวริศรา  กัลยาณลาภ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเมธาวี  ไขแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงรอยพิมพ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุภัคพร  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จีรโชติเดชา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูมินทร์  บุญทวี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายยศกร  โชติมุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายศิวกร  เกื้อปัญญา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายศิวกร  มุกดาพิพัฒน์กุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงกชกร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธรัสพร  เศวตปวิช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนิศารัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปนัสธยา  ลุสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปสุตา  หอมกุหลาบ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงมิ่งกมล  มุกดาพิพัฒน์กุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงมุกดารัตน์  กิตติวุฒิภัทร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสเตฟาน  ซีแบร์ก โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายเดชาธร  หลวงพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายญาณพสิษฐ์  กุลวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายชโยดม  เอืื้อกิ่งเพชร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายเตชิต  จันทรสาขา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพุทธ  ยิ้มเยาะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายกันต์พงษ์  ปุณมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายเชนทร์  กี่สุ้น โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตสีวอ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายทวีชัย  นามแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนบดี  สายตา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายะนาเศรษฐ์  พรศุภสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธีรพล  อยู่คง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายนรบดี  มณีฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายบุญพงษ์  อนุตรเวคิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายปฐมพงศ์  ทองมหา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพีรพงศ์  จอมจุมพลภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายภิญพันธ์  ภิญโญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายภูธเนศ  สุวรรณฉวี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายรัชชานนท์  ปัญญาสาย โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายรัฐศักดิ์  มั่งสิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธานุ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายสรวิชญ์  พุทธานุ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายสรวิชญ์  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายอนุชิต  ธนะสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกนิษฐา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขศิริ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกัญญานัฐ  พื้นพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีภักดี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกุลฑีรา  พื้นพรหม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกุลสิรา  เวียงอินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเกวลี  สลางสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงคณิศร  เขียวขำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกษมทรัพย์กุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงได้พลอย  พรไธสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธนพร  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงปิยนัดดา  เกื้อทาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โนรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรัชฎากรณ์  คำบุญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงรัตนประภา  สายยศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงสุกฤตา  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงสปวีณ์  พ่อศรียา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกรรณิการ์  นารีนุช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทับทิทไสย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพชรพร  แทนขุนทด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงนฤชล  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงรัชญา  นพแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสโรชา  บุตรกาล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแหล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายเจษฎา  สุทธิประภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชัยภัทร  ชัยล้อรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายชานน  ดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายพีระยุทธ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายพุทธ  รัชอินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายวุฒิพงษ์  เทพจั้ง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายหัฏฐากร  นิ่มพิศุทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิตบุตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงทักษพร  เลไชยสงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนิธิมา  น้อยห้องไล่ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เนาวโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปิยะดา  คนกล้า โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพิชญฎา  หลวงโป้ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสิญาดา  ผลสว่าง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสุญาดา  พรมมี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงอภิชญา  กออิสรานุภาพ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอรชพร  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงอริยาภรณ์  จันทรนิริพงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐนวี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพิพยดา  ศรีทิพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนพวรรณ  มะลิ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนวธิดา  ธนโชติภูษิต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนันทิดา  วงศ์จิรนันท์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพัชรภรณ์  สีมาลา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คนหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอภิลดา  ทองคำเจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอริสรา  ลู่สมบูรณ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวพรนภา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวนิราวรรณ  ศรีรงค์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวกุลนัฐ  พิกุลศรี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นายยุทธนา  ผากา โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นายวัชรพล  บุญมี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงมาลินี  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนภาพร  สุรศร โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกัญกร  อุปัญ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงมุฑิตา  คนยืน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิกุลศรี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายเสกสรรค์  ยืนยง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพิฌา  พิกุลศรี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนกฤต  คำควร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายสหวรรธก์  ปัตลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพิสินี  เลิศมุกดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปรียาภัทร  บุ่งวิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ก้านตง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพัชรพล  กมลดร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดังธนกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายนันทวัตร  วงศ์ศรีทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงอริสรา  ตะมิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายโพธิวิทย์  นิสา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงอัสมารีหรา  สนิทพ่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณัฐณี  บุญหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชลธิชา  สมภูงา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายชนกชนม์  เนวะมาตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายภูริภัทร  ทบแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวริศรา  รัตนโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปุณวิทย์  เกษียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายชยุตม์  ขอดเมชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายรชฏ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายไธพัตย์  ล้อธนวิจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงฐากัญญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวณัฐวิภา  คำเกษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวธัญลักษณ์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงบัวชมพู  วิริยะอุดมผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายจิรายุ  อินทรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กลีบรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายชวกร  โพธาราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพรรษมน  วรรณกาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐกมล  สาฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงญานิกา  บุญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอุรัสยา  งามหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธนกฤต  พันสีมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวิลาสินี  ใจภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัทรศยา  ทิวากรศศิธร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฐณิชา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงมนทกานติ  คำมุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อัศวภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอริสา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายไตรลักษณ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายวุฒินันท์  แสบงบาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธนันดร  ปัญญาโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายมิ่งกมล  แก้วพลงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสลิลดา  กมลตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายนฤเบศ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณัฐพงศ์  อภัยโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีหาราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรรณหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงศิริญญา  ธงยศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกชพร  มะลิต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พราวศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายฐิติเทพ  บุตรสาระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปิยธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนีรชา  เถาโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัชชา  วารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายษุภพ  ปัญญาจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายยุติธรรม  นันทศิริ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายธราดล  วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงบุญศิริ  บุญศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปุณณดา  โมราสุทธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศิริศร  คนซื่อ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยุระศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวกุญชรีพร  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวแพรฟ้า  วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพชร  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น