รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกร  ภิรมย์กุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงฉัตรพร  ทับทิมทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวเปมิกา  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายเอกวัส  ปัญสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงมนพัทร์  สมประเสริฐกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐภัทร  กลั่นด้วง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกีรติกร  ไกรยะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวนภารัตน์  รัตนคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายสุรชัย  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ชัยเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวพิมพ์ลภัส  ขุนพินิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปัทมพร  เกียงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายวรินทร  สินวาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายณัฐวุฒิ  เจือไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายอลงกรณ์  แสนจำลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายอรรถพล  ดีเสมอ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญณัฐรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงตติยา  ทวีกิจถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวรชยา  นิ่มพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสุภชีพ  สาสนทาญาติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวธีรตา  ถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนภสร  ศรีกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจตุรภัทร  สุขรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณไตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐวัฒน์  พนาลิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายนครินทร์  รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายพัทธดนย์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวกชสมนพรรณ  สันหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธีรภัทร  รัตน์รองใต้ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกานต์ชนก  ถาละคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวจรรยพร  นันทะมีชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐชา  บุตรรส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสันต์ภพ  บุตรสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวเจตสุภา  ทาขันทา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวฟ้าใส  เปียคล้าย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวพลอยชิสา  ธีระพัฒน์ธัชกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวพิชญานิน  สมภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปฐมาวดี  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงณฤมล  บุตรโยธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวพิริยาภรณ์  พิมพ์บึง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฐยา  เขียวขำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายวสุรัตน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจินนี่  อิชิมาทสุ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายบุณยวีร์  เกษมสงคราม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายสธน  สุวรรณวารี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวพรนภา  พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภัทรีญา  สุขเสริม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวปัณณิกา  หอมเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวลภิศรา  ไกรวีระเดชาชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายโชติ  สุขรมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำชาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายชัยชวิน  มูลประดับ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวชนิสรา  เรียงลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวนภัสสร  แสนโภชน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงธิญาดา  ตู้นิลจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวประภัสสร  จันทะอุ่มเหม้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายปฏิภาณ  มูลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชุติกาญจน์  บุรณะสุทธฺ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวณิชาภัทร  น้อยตะริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวธนพร  รวิภาสกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวจตุรพร  รัตนะเลิศนภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวสายสุดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไตรยะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายอภิรักษ์  จันทรภิรมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิณรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายคณิน  พิมพศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอรช  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิตราพร  ขันตี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิรัชยา  พุทธาสมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธีระศักดิ์  ดวงดาวพาร์มย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งตระกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบุญญา  พรหมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณภัทร  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภัทรจรูญวิทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจรรญาณ๊  สิงห์คำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวธัญวรัตน์  นามราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายณัฐภัทร  ชมพิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงปานวาด  วรรณกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงตติยา  อาฆราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอัจฉราพร  ทะอ่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายภูมิเดช  เหรียญเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายอุดมทรัพย์  ศิริสมบูรณ์พัฒนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวศศิวิมล  วอทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพิชญาภา  คำดีบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุภาวดี  คลังชำนาญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐนพิน  แสงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวพิชามญชุ์  ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงทิพประภาพร  แก้วคำแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวจิรพร  วนานุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนราภรณ์  จันดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจรรยพร  เพียสุระ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสชลพรรณ  ไตรชัยดิษฎ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายปรมินทร์  สัจจะเขตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวฑิตฐิตา  จันทรมนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพิมลวรรณ  อมรดลใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรนัยน์  บุปผชาติสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายญาณวุฒิ  ภาษาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปรมาภรณ์  การุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวปารมี  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธนภรณ์  พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงประภาภรณ์  วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวฐารดา  ฉิมพลีพงศ์ลดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายคณิศร  วิปัดทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงรามาธิบ  ปุณขันธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธานีรัชต์  สุขรักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวรินทร  ธิมาหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภโชค  ผมไผ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวจุฑามาศ  ชมเชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงลออรัตน์  มากสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชญาภา  ย้อยสำโรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจิรารัตน์  เรืองรัมย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวเจนจิรา  ชัยมานันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชนิสรา  ภาคโส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกรวีย์  มัทกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัชชา  กายสี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทักษณีย์  อ่อนแค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลาลด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวิภาวนี  ตู้เงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายอธิภุ  พรมศร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงชลธิชา  สุราษฎร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฐิติยา  ชัยจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงนลินี  วัจรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกรรณิกา  แขมเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตตินันท์  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศิริกานดา  สุทธิ์จักร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนภูมิ  บุทเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสิรินภา  สมอรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธีรภัทร  พลพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกิตติกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชานนท์  ดวงบุญมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายทศรัสมิ์  โสชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนรวิชญ์  ประทานทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงธิติ  ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายธนภูมิ  คำพวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนวมินทร์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนุสรา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศักดิพัฒน์  ขวัญกิจฤทธิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสัตยา  เลพล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพัชณพน  จิตรกูลสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายสิปปวิชญ์  ธรรมวิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวีรพล  พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงญาณิศา  ผานิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพราวรวี  ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงญาตาวี  สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกนกพร  เกลาฉีด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐกานต์  แมดสถาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสิริยากร  กุนเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงทรงพร  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรสีทัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปณิชา  ตังคะวัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปาณิดา  อิ่มเสมอ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงคัทริยา  อาสนานิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอพิชญา  สร้ายสูงเนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปิยะพร  วงหาริมาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชญานิศ  ตัณทเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรชนก  ตันติเยาวฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงชนิตา  บุญพามา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงรินรดี  จันเทพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชลิดา  อินทร์จงล้าน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงลลิตา  จงดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวาสิตา  ต.เทียนประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  พุทธิวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐรีญา  คำวันดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศศิธรณ์  พิกุลแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมศร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุปรียา  สิงห์พริ้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนิ่มนวล  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงอภิชญา  สุดแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอัจราพร  ชาแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงบัณฑิตา  มะโนขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพชรพงษ์  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายเจษฎา  เถกิงผล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐกานต์  วีระคุณาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายอนาวิล  แก้วดอนรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมนัสนันท์  นามสง่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทะยางค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเยาวเรศ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนกฤต  หมั่นพลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศมนวรรณ  ถิ่นกุสุมาลย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายปรียาวัธน์  สมวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศิรประภา  สุวรพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพัสวีสรวง  ภูมิชัยบุญเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงศิรินภา  นาควิเชียร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภาธร  ปิติพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายยศวิญญ์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสิริกานต์  อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุพิชญา  ราชรองเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภชัย  ไชยนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอภิญญา  วนจารี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรุณรัตน์  เรืองศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายสรสิช  แก้วโกมินทวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอิสริยา  โทสาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายสิรภัทร  ปัญญา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณภัทร  ทองชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกฤติมา  ไชยอาจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงบุษกร  โสภาเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกวิสรา  ลาภภัทรนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายพิชาภพ  อุทัยวัชรานันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกัลยากร  เหง้าพรหมมิมทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายสิรภพ  ลานอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงการต์ชนก  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนวัฒน์  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศิรภัสสร  กิติอาษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงคีตกานท์  สอนกุลภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธมนวรรณ  พันธุระ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีมะโรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวรโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจิราภรณ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธมลวรรณ  สีกะมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริศักดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชญาดา  พันธ์หมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสโรชา  สุทธิประภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชนิสรา  หารินไสล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณภัทร  อินทร์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลทวีวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเดชาธร  ปานมาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพชรพล  ผลยังส่ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพ์โคร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภานุพงศ์  ด่านดุษฎี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายยอดกวิน  วิโย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เปียกไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศิวะโชค  ทองปฐมวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิฐชญาญ์  เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสมศักดิ์  สมเทศน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สุระคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกียรตินอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจิรภัทร  สุขสวัสดิ์นำโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงภัคจิรา  อิงไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินเสมียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงยศวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงดวงฤดี  ร่มเย็น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวรนุช  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงทิราภรณ์  มาลาสรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรรณวิสา  ขุนศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนริศรา  แสนไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงวรัญญา  พานแก้วชูวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุนาเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเนตรกนก  เอกหิรัณยราษฎร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงษ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวรารัตน์  อินมียืน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรทิพย์  ริกำแง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพรนภา  พิมพเคนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศิวะพร  ทองปฐมวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์เหม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปาระมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กิติรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภัทรวดี  โชติกานต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสรารัญ  โยคิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสโรชา  จันทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอรณิช  คำเหลือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญญาณัท  สุวรรณศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงแพรใจ  วุฒิธรรมธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกฤษกรณ์  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุรีณ่า  เนาคำแพง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสิโรธร  โพธิ์สะอาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนาทร  วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรธรรม  เบ้าธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงรวิสรา  วิเศษลา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภูริวัจน์  ศิริธรรมพัชร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ธีระกุลชาญยุทธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายอาชา  อภัยวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภัทรวดี  ปิตะสุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกุลสตรี  ฮงทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปลายฟ้า  ฝ้ายเทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจารุชา  วงหาจักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชยุตรา  พระสาวะนัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงโชติกา  สุภัณวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงดวงกมล  นันทะมีชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนัทธมน  อุ่นมะดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปฏิพร  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนพล  พรมจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นายอนุพงษ์  ศรีกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายญาณวัฒน์  หล้ามณี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนพล  มืดโพธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายประกร  บุญยงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายจิรวัฒน์  คานิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาเต๋ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธนกาญจน์  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายกฤตพัฒน์  พรมจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพิชชากร  ธีมาบุญญาพร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาววริศรา  คำแดง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพรธิชา  แสวงชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวพัชรี  กุลพัฒน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัฐชา  ทะสดวก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวนิชชา  จันทนะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวจิราวรรณ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวนภัสวรรณ  พระชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวฐิติวรรณ  กับบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเบญญาภา  เวัยนจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวจิรภา  ภูธรศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาววราภรณ์  มูลสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวาสนา  เหล่าคูณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวอริสรา  ศรีหาโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐกานต์  นามขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฎฐนิช  ชัยสงคราม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพรรณภษา  ผ่านไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวสุธิชา  ทัศนัตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวกัญญาภัค  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาววรรณิภา  พรมภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวสุภาวิดา  สุขวัฒน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวอินทิรา  คำธาตุ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอารียา  เรืองศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวสิริภัทร  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภูรีรัตน์  จันตุ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชลทิชา  เหล่าไทย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายทศกร  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชนสรณ์  ต่ายสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายภราดร  วงพงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายรัชพล  ยาสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายนราดร  อุ่นพรมมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสันติสุข  กันธิมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายณัฐพอน  เทศศรีเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธีรภัทร  แสงตะวัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกีรติ  ตะมะนัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฐดนัย  ภูจอมดาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนารักษ์  พานุรักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสุรนาท  มณีรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอภิรักษ์  ภาษาเวทย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอัฐพล  กมลเปรมปรีดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณภัทร  ผาบจุงกุง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวรรนภา  ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาญรบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอารียา  วัจรินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสิรภัทร  กองธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกมลชนก  แสนขวา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงฉัตรบงกช  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอนัตตา  เดอะไคร์เตอร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุจิรา  พุฒเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงมนัสนันท์  พระชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัฐากมล  เทศสลุด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปวิชญา  บุตรสาระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงยัสมิน  เบิช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกานต์ณัชชา  หัสดิพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชญาธร  บุญไชยศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรามกระโทก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนิรันดร์ฎา  โทอุธทา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปวีณา  พรมภักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปิยาพรรณ  ลาชะเลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพิชญา  เขียวแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศศิธร  แซ่แต้ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอนุสรา  แก้ววงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกัลยา  เรืองอร่าม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณิรัฐชา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงดวงรัตน์  ป้อมผาลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนงลักษณ์  ผายชำนาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเมทิกา  มณีเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอภิภาวดี  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล่ามาลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงนิธินาถ  ฉันดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอรรัมภา  จันทหงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงภัทรวดี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธาดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกษมา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหวดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุญเรือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสุพัฒน์  โยธะวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงพิสิทธิ์  อุ่นอาษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายตะวัน  ฉาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุรศักดิ์  วันเทาแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวีรวัฒน์  อานาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายจีระพัฒน์  สยะรักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายอนุชา  สนิท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายอดิเทพ  แสนสีมนต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายทับตะวัน  สันทิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอนพัช  บุญสูง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายฐานิกร  ธรรมคณา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภาสกร  ดิลกพัทธ์โชติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤษนัย  อสุรินทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายเอกพล  ประสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธารินทร์  เดตะอุด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนนทวัฒน์  ปาสาเนาว์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายพีรภัทร  สยมชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนันทิยา  โพธิ์ขี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนฤมล  เพชรนาค โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอนัญญา  ต้นสียา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงคำซาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนลินี  ชาวยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงจิราวรรณ  พานทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวาสินี  ตาสาโรจน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจิรวรรณ  คำหงษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุลิตา  ศิริทอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐฐิชา  คำเชียง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปุณยนุช  สีสุตะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ประกอบศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุภาวี  หีบแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวรางคณา  ชัยชนะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกรกนก  พลทะรักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกฤตยา  อาจอักษร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทอนอดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธนพร  หอมสมบัติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัลยกร  มีชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงฐิติยา  โฮมหงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธีราพร  ทัศนัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงรวิสรา  หงษ์ษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิราพร  จงกลรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชลิตา  ชัยจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณัฏฐญาภา  ผลบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธิดารักษ์  สอนกอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงมุกตาภา  ภูนุภา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชนาพร  โชคค้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายบูรพา  หาสอดส่อง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐภัทร  วีระคุณาพร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนวุฒิ  บัวคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายจรัสพงษ์  มีธรรมแก้วกล้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายธนากร  สีชมพู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเมธพนธ์  ธิมาหาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายศตวีร์  บุษปวนิช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปวริศ  สิงห์ทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจิรกิตต์  เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายธีรนัย  ชินบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชลชาติ  เคหะฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกนิษฐา  นพเก้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณุญามาศ  จันทชำนิ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรัตติกาล  โคตรพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงธนวรรณ  ปริปุณณะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงญาณิศา  น้อยมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวรรณพร  พรหมโยธิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุมินตรา  ทองเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงจุฑามาศ  พระโพธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสาวิตรี  ชื่นชม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุดารัตน์  นอกเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนวรัตน์  เรือนเพ็ญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูชากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอนุศรา  ภูธรศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอริสรา  บำรุงภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฉัตรศิริ  หล้าคำภา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงรุจาวลี  แสงเพชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศศิธร  แท่นหิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงฐิติพร  นาศฤงคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศุภนุช  เหมืองทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวริศรา  กรมนันทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกณัฐดา  วรเกษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกฤตบุญ  บุญเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วทา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงศศิวิมล  ชาลี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุกัญญา  ยศอ่อน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสาระ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเนตรทราย  ไชยโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปรารถนา  วิชาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงแพรวา  วิชาชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกาญจนาพร  จำเริญใจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศิริพิชญ์  แสนม้าว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายชลธิชัย  อุทุมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายชินวัตร  ใจปัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายจิรเมศ  ชาวยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายอนุชา  ผ่านคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงภิรมย์ภร  ไพรบึง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงสุนันญา  แววไธสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนุสรา  อนงค์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพัชราภา  เรืองมณีนพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  พรมหันต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจันจิรา  จุดตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงรัชนก  ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชลิตา  นันทราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเนตรนารี  แวดล้อม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงมัตติกา  เรียงน้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธวัชชัย  บุญราศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไม่เศร้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายฤทธิพร  วันทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายอนุวัฒน์  จิตธรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายวัฒนนันท์  สีสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายณรงศักดิ์  โจทจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาภิรมย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนายุทธ  อินทพาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอภิวัฒน์  ปักกาสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐพงศ์  พฤกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธราเทพ  ขวัญสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพงษ์ศธร  เหรียญทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกลวิชร  ช่างคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพานิชย์  ปะหุปะโมง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภัทรศักดิ์  ผาบสิมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธีรนาท  ประดับจิตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวารี  แสงบัวภา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฐธิชา  วันทิสุทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงอาทิตยา  ขาวเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงยุพารัตน์  ยุบรัมย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัชชา  สุขวัฒนา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธนพร  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงบุญศิริ  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงภัตลดา  ชาวยศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงอรัญญา  โคตรภูเขียว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอรวรรณ  สุขรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจณิสตา  สุรารักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงปนัดดา  เมืองแพน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอารยา  บัวนันท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุภารัตน์  เกษร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนสวาท โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุธาศิณี  มิตรศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคุณเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกชพร  ปัญญาศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงชลธิชา  สุนทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐวรา  สรสินธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงประภัสสร  สามัคคี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมนัติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิริกัญญา  จุมพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  อรัญพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอรพิมล  บูชากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอุมารินทร์  นามสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงฐานวาสก์  บุรุษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชลธิชา  แสนเสนยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิตวัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงนภัสสร  ของอ่อน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงนัฐนันท์  ดอกบัวเผื่อน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชนิดา  บุญปรุง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวิลาสินี  ระงับพยัญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวัชรพล  สมวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายโกวิท  จันทร์ซ้าย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายตะวัน  บัวบาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพงษ์ศิริ  เซ่งจัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอัมรินทร์  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายณภัทร  บุญเรือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายสุธิวัส  สมสอาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธนกฤต  ปาปะโข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงมาฆะศิริ  แสงจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาฬพันธุ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงจริยา  ศรีประไพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงภควดี  ภูงามทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอัญธิดา  เสนานิกรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงญานิกา  แสงฉวี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธีรภพ  บุญคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวทันย์  กุลอ่อน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอารยา  ราชบุรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นพเก้า โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายก้องภพ  พรมเขต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธรรพ์ณธร  บวรศักดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายณัฐพล  พรมมา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงกรกนก  กุลเทียนประดิษฐ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงโชติกานต์  ศรีมังคละ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิสลิด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกมลชนาถ  โยธะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงณัฐนรี  โสนาเรือ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงบุษกร  คำยอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงยุวรี  สุวรรณขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐทีการย์  เวียงคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ปฎิบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพงษ์พันธ์  กึ่งมาตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายศุภชัย  แพงไทย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรัญชิดา  สาวิสัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จานลาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุพิศชา  สิงห์เนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงศุภศิริ  ลาวัดพรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงค์ศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสุกัญญา  วันนิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พันธ์น้อย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงไปรยา  จรจรัญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวิภารัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปิยฉัตร  ชึดนอก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศศิธร  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพรรณิภา  อุดรพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายวัชรชัย  พรนิติพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายศุภชัย  กิติอาษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายฉัตรชัย  เนียมหอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฐพงษ์  คำบุญเรือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพิษณุวัฒน์  มังคละแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายธีรภัทร  ไผ่ล้อม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายศิวกร  ลามคาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นายทิชากร  พิมพา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายทรายุทธ  บรรณบดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายทัศพล  ชมภูอาจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายชัยยันต์  กามาพร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชรินธร  นาคเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวัชรพล  จันทะแจ่ม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายเทอดไท  ทารด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายปรัชญา  ประจิมทิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายชนาธิป  สุระอุดร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นายโฆรวิส  เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นายพาณิชย์  วินัยวัฒน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวพรรณภษา  มาตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงนันทิกา  โสดาวิจิตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิลาสินี  ชินรักชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุภัชชา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอภิญญา  พิสัยพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญวัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วหอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกนกนก  จันทร์หนู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงฉัตรสุดา  สวารักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงจิรติภรณ์  ภักดีวุฒิ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงชญานิน  เสนาอาจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงศราวิณี  ประจันติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงสุพัดทิรา  กระจ่าง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรวิน  สวนคาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปริศนา  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวจี  พาที โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงศรัณยา  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพิชามญช์  วงหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงช่อลัดดา  ปาทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงธัญชนก  สีมืด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวชิราวรรณ  สีเทพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสาวิตรี  สุกรรณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงสุนิตา  โยธาคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  นันทะจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงอารีรัตน์  พรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ธรรมชาติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสุวดี  ถิมมะนัด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพิยดา  ตาดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสิริมาศ  อาจหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายจิฏฏิภัค  พลหงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัทรกฤต  มะลาศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายมินธดา  สุโพธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายรชต  อรรถวิลัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอธิปติ  มานะการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายตรีศักดิ์  ร่มวาปี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายอนุชา  สำเภาลอย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายอนุชา  อัสภัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายบูรพา  ปะตังวะสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายก้องภพ  ชัยชนะชูวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพีรพงศ์  เหล่าพุทธา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธนะยชญ์  ชากำนัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชลชาติ  นามวิชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายปิยะ  ไชยสงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายนัฐพงษ์  พินตะพาด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายปริวัตน์  กัณหา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศักดา  กุลสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายสราวุฒิ  สนิทบรรเลง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงจิณัฐตา  เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  คำเหลือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงศิริรัตน์  จอมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงศิริญญา  โนรีรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกัญณพัธช์  คงพิทักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชลธิชา  ดีเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชีภาพร  ทิพลาภมงคล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพรรรณิภา  มนัยนิล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงบุศบา  พาราศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงจริยา  ประวันเนาว์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวรรณษา  หักขุนทด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงเบญจมาศ  พวงทวาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงมนธิรา  พลเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนฤมล  ผดุงพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปฐมกาญจ  มุขธวัช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพัชชา  สองจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวีระยา  นามสุโน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกรกนก  สีหามนตรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงขวัญนภา  เหลือประสพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณัชชา  ชัยเวทย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แพ่งกล่อม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงปรัชญา  โคตะวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวิจิตรา  หล้าคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวิพร  อนงค์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอุษา  พรหมประกาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธันยาภรณ์  โคมทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวิชุดา  เงินกลม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนันทกานต์  ชัยชนะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกุลธิดา  วงทองหลาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจินตภา  พฤติกาล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายวทัญญู  จิตต์ซื่อ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายศิรชัช  ประวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธีร์ธวัช  โยธิกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรีระสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายภูริพัท  ชมภูโคตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสภากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายตะวันฉาย  โฮมชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายธีรพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศุภกิตต์  ตะโสรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภานุเดช  ดรโคตรจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอภิญญา  แก้วศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวิลัยวรรณ์  พิมพเสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอธิฐิญา  สังมีแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอาทิตยา  สุกามิน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชนิชา  สนิทบรรเลง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงบุษยมาส  ช่วยศรีทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภัทรวดี  วรจักร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธิชาดา  ยามีภักดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายนันทิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายบารมี  ศรีสร้างคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายอนิรุทธ์  บุตรพรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายชานนท์  โฮมชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีสงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายศุภสิน  ภักดิสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายพธากร  โคนุตะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายปฏิพล  วงชัยยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอัศวิน  พลดาหาญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธนกฤต  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอดิศักดิ์  พูดเพราะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายณภัทร  แสนกระจาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะสาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชานนท์  ถาวันนา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพงศ์พาณิชย์  บูชากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายศรัณญ์  ฝอยทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายอนิวัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายจักรพงษ์  ทักษิณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธราดล  สุวรรณคำภู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายเกียรติ์นครินทร์  นามขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายจุฑาทิพย์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชรินรัตน์  ทิพราช โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงนิรัตน์  วงษ์ชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปิยธิดา  การุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีโนย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงมุทิตา  ชนูนันท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายอุทุมพร  ลือเรื่อง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพรรณวษา  สมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายสุชาดา  กามาพร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธนวรรณ  เหล่างาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชลลัดดา  พฤคณา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกมลชนก  บุระพวง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชลธิชา  ศรีวรรณโณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวิชุดา  ผ่านไธสงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกฤติยาณี  พลพิทักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเกศแก้ว  บูชากุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายจุฑามาศ  ผลบัว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายชุติมา  ศาลางาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณัฐนิชา  บุญช่วย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปทิตตา  เพชรฤทธิรอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงภทรพร  ชากำนัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศศิวิมล  พลทะรักษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอภิญญา  กิติอาสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอมรรัตน์  วรขันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัฐณิชา  อมตเจริญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพรธิตา  เหมืองทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ไชยคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธิดารัตน์  มานะดี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวสุทธาสิณี  ศรีระษา โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวจณิสตา  คำหาญพล โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวแสงเพชร  สุขเกษม โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวจุฑาทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวนภาพร  เครางาม โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายธนกฤต  ธนโชติธารี โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวนฤคริตส์  ป้องเทพ โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายพิทยาธร  ทองจุน โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาววราภรณ์  แสงศรี โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดิ์เจริญ โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวสุชาดา  ผิวนวน โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวเพียงฤทัย  กันยะวงศ์หา โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวณัฏฐณิชา  บุญธรรม โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายสิรภพ  อำพร โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายปรมินทร์  วงศ์สุกสี โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นายพรมแดน  ดีนาค โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายโรนีปีเตอร์  แคปเพิลล์ โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายอวิรุทธ์  สุดจริง โรงเรียนท่าบ่อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพงศภัค  สวยสะอาด โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายอภิสิทธิ์  ผลชอบ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายเอกชัย  ยาตาล โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกชกร  เดชนุ่น โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลิดสมิน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอภิญญา  เหล่าจันอัน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอรัญญา  ต่างโอฐ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวมนต์นภา  อินสำราญ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายวุฒิชัย  ขันทะพล โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงฑิตยา  เกษนัด โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวดารารัตน์  ทาสาจันทร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุวลี  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงจิณท์นิภา  สิงห์โคก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวประภาพร  พระนมทิง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวจิราวรรณ  หาญคำหล้า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวศศิธร  นาทสีทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายชัชพงศ์  บรรเทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวรวิสรา  ชาวดอน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวกมลชนก  ชมภูบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวสุธิตา  สิงห์บลินธร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูถูกเงิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพัชรินทร์  เปริน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงุจุฑามาศ  ตาลเจิม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีทะนีทอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญาลาภ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงุสุชาดา  รัตนมาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวณัฐชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายชัยนันท์  นววงศ์เสถียร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาววีนัสรา  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวไอรดา  จันดาประดิษฐ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวศิริรัตน์  เมืองหนองจอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวภัทริน  จำปาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวสิตานัน  ถาทุมมา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวเขมิสรา  สุพร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวปิ่นมนัส  มูลเวียง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวพรประภา  ราษี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวกุลยา  จันทร์ดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวณัฏฐณิชา  คำวงษา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายพลพล  เนตรทิพย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นายธัญธร  ชัยวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายเนติธร  แก้วเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายนราวิชญ์  ศรีคราม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวกิมิทา  ผลเลขา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนภัสกร  โพธิ์คำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงลลิตวดี  ไกรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงชิดชนก  ระทะนาม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวเกตน์ศิริ  ดอนเงิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายสรวิชญ์  ปานราษฎร์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุดารัตน์  มากเพ็งมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปวีณา  มากเพ็งมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายณัฐิวุฒิ  วิเศนศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาวไร่ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงมาริสา  เคกเกเลเนน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงจิรภิญญา  อัคฮาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนันทินี  ปิดตังนาโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไชยสุระ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายวรวุฒิ  ญาณประสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 นายพัฒน์นรี  ผิวสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวรษา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงนภวรรณ  อนันทสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนุชริน  บรรณบดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปวีณา  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงธิติสุดา  ราโชธร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอภิญญา  มาติยา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชยุดา  อินทิโคตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงธันยาพร  พรหมวงษา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพิรญาณ์  ทวีวัน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสวงดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายกรณ์ดนัย  พันธุ์นิยม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงมนฑิตา  ศรีใคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวณิชาพัชร์  โดนโยทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวภัทธิฌา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวปฐมากุล  กิจวัชรบูลย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพรไพลิน  ดุลนีย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวธนภรณ์  ศิลปรัศมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงนภาวรรณ  แสนหมื่น โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวสรณ์สิริ  โสขำโชคอนันต์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวมณิภา  นามมนตรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวณัฎฐา  พินะสา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปวีณา  พวงสูงเนิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวพิมพ์ชนก  ลอยศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวสุปรียา  แสงจักรวาฬ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวสุชานาถ  อุระพนม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวบัวชมพู  ธาราธรนินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวกัญญาณัฐ  ไกรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวจิวรินทร์  ศรีชุม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวนรินทร  เห็มลม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงเกสร  กุสุมาลย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายจินตภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงผกาวรรณ  จันทร์เอก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธนกร  ป้องของพล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนงนภัส  คุ้มบุญ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงลลิตตา  ราชชาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวิชุดา  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายณัฐธัญ  กวีกรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงจุฑามาศ  พานะเวช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศิริยากร  แสนพยุห์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงน้ำฝน  กัลยา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพันธวัช  พรมสมบัติ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวชลธิชา  สุผลทอง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเรณุกา  พลสงคราม โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงภัสทลักษณ์  คำจันโท โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกัลญาณี  สิงคลีบับถา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วันทอง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงชญาดา  วงค์ประชา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายวิวัฒน์  บุญมี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายชัยพร  ตะวงษา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพีรกานต์  เม้าพิมพา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงวิไลภรณ์  มะธิปิไข โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวอภิสมัย  มีลา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวศศิธร  สุทธิดี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวณัฐชา  มุ่งหมาย โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วทุ่งมน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นายอภิเดช  บุญธรรม โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาววรัญญา  ปักขะพล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวสุภาวรรณ  หอมชื่น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายบริพัฒน์  คำเพชร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นางสาวสุดารัตน์  ศรีพลัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวนิดา  โป๊ะขันที โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงทิพยดา  อำคาศักดิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวรุจิรา  นิลภาทย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 นายธีรวัฒ  พวงจำปี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพิชญภัส  อริยะนภากุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปราณปริยา  ยอดคีรี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวมณธิณี  เดชนอก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาววาสนา  ศรีสงัด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวกุลจิรา  ศรีวรษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวอารียา  ดอกพิกุล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ธิวงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวฑิฆัมพร  น้อยแก้ว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวไตรรัตน์  โสรสาน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวนารินทร์  ลินสา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายศุภกร  หารศึกษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวภัททิยา  คงทัน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นายเสกสรรค์  เรืองสา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวนริศรา  อินทร์อาน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงอรทัย  เฉลิมภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวจิราภรณ์  สอนพงษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวดวงฤดี  สิงสาทร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวนัสราภรณ์  สิมผาบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวสุพัฒน์ศร  แสนหอม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปุริตานัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวเจษฎารัตน์  ราชวัง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวรุ่งฤดี  ศรีสุภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 นางสาวจิกา  คำจันทร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวพิสิรินี  จันทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวพัฒฌา  แก้วไพลิน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวอรอนงค์  เพชร์แพง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายศักดากร  นิกรเทศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นายนันทวัฒน์  อินทิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงปีย์รดา  ฉิ่งวังตะกอ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสุพัตรา  จัตุรงค์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นายกำชัย  ศรีนามล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงตฤณมาศ  อุ่นจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวกุลณัฐ  เขียวคราม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวเสาวณี  แสงโลกี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวพิยดา  กมลสินธุ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นายวุฒิชัย  บุตรพรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวศุภิดา  ภาคภูมิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวฐนิดา  ลินธโพธิ์คา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กว้างขวาง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวชลดา  เกาะสมบัติ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายปีติภัทร  ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นายปวริศ  สุดแก้ว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทนงยิ่ง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงณัชชา  ทาซ้าย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงณัฐกมล  โคมทอง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พวงสำลี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นาหมื่น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกัญชพร  ริมมาลย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอริสา  จิตกุศล โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศิริยากร  เยาวรัตน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวิลาสินี  อังกาบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงบริมาส  หลานวงษ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนิตยา  เลือดสูงเนิน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกฤติกา  แก้วอาษา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงปนัดดา  เย็นใจ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีธรรมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอนัตยา  พิมพา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกมลชนก  ดวงตาผา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนิศาชล  เนื่องชมภู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายพิชเยนต์  พูดเพราะ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมุดตะโสภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถามูลแสน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงจิตติภัทร  คำสา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวอาภัสรา  เขียวคราม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิศนภางค์  มุขขันณ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นายอดิศักดิ์  อินทร์แสง โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงศิวพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอริษา  บุดสีทัด โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายศรัณย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายพิพัฒน์  สุวรรณระ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวกนกพร  แย้มกรานต์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายพงษ์ภานุ  แสนสุข โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวเสาวณี  แสงโลกีย์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงณัฐภัค  ติธรรม โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 นางสาวจันทนิภา  อินแก้ว โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุราโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงชนกานต์  สาลีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงฐิติมา  ชนวิสุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวารินทิพย์  มูลมะณี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดจริง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์สุริยะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงวริสรา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  โงนมณี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงวริศรา  เอมสันต์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายสิทธิพงษ์  สาระมาต โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภูวดล  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอิสสริยา  โสภาพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงมานิดา  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภาศิริ  ศรีโยที โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงวิพาดา  บุญจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพีรนันท์  นันทะโพธิ์เดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวเวโรจนีย์  แรงสู้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายศิริโชค  ดวงบุญชู โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวสิริยากร  มิ่งโอโล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายจิรัฎฐิ์  สุวะมาตย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนภัสสร  โยธนามิ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นายอานน  ผิวเหลือง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 นายจักราช  โสดา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นายธนกฤต  สุดาทิพย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นายกมลศักดิ์  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นายวัชระ  คำศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นายกษิดินทร์  จิตร์จักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวชลิดา  กรมลคร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวณัชาภร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวสุภาวิดา  โยหาสิทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นายศัจธร  สนดา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นายชลสิทธิ์  คงแสงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาววัทนวิภา  วิจารณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวจิราภา  สุภาปุ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาววรางคณา  ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวจุฑามาศ  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวธนัญญา  สีหลิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวรัชฎาภรณ์  พลพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นายภานุวัฒน์  โพธิ์บึงกาฬ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวปรารถนา  วงษ์หอม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวทิพาพร  ฝ้ายขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวทิพยาภรณ์  จันทะวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวนันท์สินี  ลามคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวพิมลรัตน์  แทนคอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายบุญญฤทธิ์  จิตรจักร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาววิภาดา  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 นายโชคทวี  สีสมพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวจุฑามาศ  บุญธรรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นายอภิวิชญ์  ศาลางาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวจิราพร  แขมพิมาย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นางสาวภัณฑิรา  วงศ์วิจิตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวภัทธีมา  ไชยพรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชลธิชา  โคตรเมืองยศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวอภิชญา  โพธิ์บึงกาฬ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวพรนภิทร  สว่างวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพรรณพษา  พิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงดวงกมล  พลวงศ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงชนากานต์  ต้อมทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงบูชิตา  ชาวไร่ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทียบหนู โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายแท่งทอง  ประกิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกฤตภัค  พรมพิกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายณัฐนันท์  เทียนทา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายชนาธิป  แสนแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงศศิรนันท์  ศรีนนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงอภิญญา  กะนุสิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงจิราพร  พ่อค้าช้าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงจันทิมา  ยาสาสัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งเผ่าเสถียร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงเปมวดี  โสมอินทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงปิยธิดา  อุทกศิริ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงนิชนันท์  พวกเมืองพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธิติยา  นาลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีสรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุทธารัตน์  พิมธุนิบาตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุพัตชา  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงสริตา  พันเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงวราภรณ์  ไขโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตะดวงดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงรัชนีกร  มีทองแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงปิยะพร  ปริโยทัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงนิลระณี  ดิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอรนิภา  อินทร์ลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มูลสาโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวนภรณ์  โนนทิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพรภิมล  ราภูมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงนันทวัน  พลศรีดา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วสังหาร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายทัศมา  มานะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายณัฐสิทธ์  ประภาการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพชรไพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายนวพล  จันทพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงศศิมณฑล  กล้าหาญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสิวะพร  ไทยอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายวรเชษฐ์  มรมิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปวีกรณ์  สายสินธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพิมลพา  ขวัญมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายอัมรินทร์  อุทกศิริ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงเปรมฤดี  คำแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงธัญชนก  สีใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 นายสุรธัช  หล้าหิบ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองคำ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวกัญญารัตน์  เตยสอย โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นายคนาณัฐ  บุญธรรม โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นายจิตรเทพ  เรือนนา โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นายชัยพงษ์  วงศ์ประทุม โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายณัฐชนน  ฤาชา โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นายภัทรพล  การวิชา โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงวราภรณ์  เสนาบุญ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายจิระพงศ์  ชาจันดา โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายนันทยศ  งามดี โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอทิตยา  สืบสิงห์ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายนิธิศ  พินิจมนตรี โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายสุวรโชติ  ชินเฮือง โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คุณาคม โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฐฐภรณ์  บุญกระโทก โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอารษา  พิกุล โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธณภัทร  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสุดธิดา  เรืองโหน่ง โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงอพัชรา  รูปสิงห์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงนัทติกา  ขันตรี โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายวัชรากรณ์  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาร โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงกฤติยา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงณีรนุช  ภูละมุล โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงปนัดดา  นามปัญญา โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกฤษณัญญา  จันทร์โคตร โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงปิยาพร  สารกิจ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรเวทย์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปนัทดา  ปัญญารส โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนนายอ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำบุญเรือง โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฮาดดา โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายจิรพงษ์  วิเชียรเลิศ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงวรินทร์  ชันอินทร์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงศวิตา  ชานนท์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพัชริดา  ยาลัย โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุหะวงษา โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายศตวรรษ  ปุ้ยไชยสอน โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงทิพย์ประภา  สุกทน โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงจิราวรณ  พงษ์สังข์ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิพันธุ์ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณัฐวดี  ชนะดี โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกมลชนก  ชัยเทศ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อะคะบุตร โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วลาย โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวญาสุมินทร์  จันทร์โคตร โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวจุฑามาศ  จิตจักร์ โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวนิภาพร  ดวงบุตร โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงธัญญพร  สาขามุละ โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวสุพรรษา  พินิจมนตร โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นางสาวสุจินธรา  ช่วงไชย โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาวสุกัญญา  สมควรการ โรงเรียนเซกา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายต้นกล้า  สุกทน โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวรพล  กุลตา โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สาฝั่งซ้าย โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงสรียา  สารแสน โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสุวัจน์ชัย  เสนจันตะ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พระภูเงิน โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงชีวรัญดรา  แสนอามาตร์ โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงบุญมาตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเซกา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพรหมพร  ขันติมนต์ โรงเรียนเซกา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวพิลาวรรณ  โสภา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวญารินดา  หงษ์กา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวศศิธร  แสงโพธิ์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชมพร โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวคุณัญญา  ผลดี โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น