รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวชุติกาญจน์มาส  แสงสว่าง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวรินรดา  ศรีพุฒินิพนธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนิธิศ  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายนิธิกร  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงทัตพิชา  กลันทกพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธนพร  คมขำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงนภัสพร  คมขำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงรวิภา  ถมยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายกิตติกุล  สุภาพกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชนากานต์  อมรวิพุธพนิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายญัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวรุจิรดา  พันธ์ุสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายสิรภพ  นาคะวัจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชยธร  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวจีรพรรณ  สนิทวงศ์ชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชุติพล  เกียรติศรีธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐพล  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายรวิภาส  สังขวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพสุ  กาญจน์วิเศษศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายดาเนียล  รียะวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปริตรา  วณิชชานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปราชญ์  วรโชติธนดล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธนพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวกันติรัตน์  เลิศพงศ์เมธี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุจิราพัชร  ราญมีชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปัณณธร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชมพุนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสุกฤษฏิ์  มโนมัยโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายกณิศ  ซื่อพัฒนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนกฤตษ์  วงศ์อาษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงญาณิศาน์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวจิดาภา  ต.วัฒนผล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นายยศพัทธ์  รุจิวราภรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกฤษฎิ์  ใจแจ้ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภัทรพล  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศิสวิทย์  คุณทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยชนะทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธีรนัย  พูลลาภ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวกรณิศ  พลราชม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอัยยะพิชา  สุสุวรรณสิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวกัลยาพรรณ  เชื้ออุ่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธวัชชัย  เยี่ยมพนมคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจักรภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปัณณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 นายนาทชัย  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภาพิมล  สุขสถิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปิติพัฒน์  คูสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายปัณณวิชญ์  โฆสิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวิมล์  กาญจน์วิเศษศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายธิติพันธ์  โคว์ธนพานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายธีรธร  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกมลนัทธ์  จงรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรินทร  ชอยุ่น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธนสร  ชุมชน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐพันธ์  จันทะชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพลเชษฐ์  อ้องสุพานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายศิปปกร  แสนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงทรงพร  ขันตี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงญาณภา  สิงห์คราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสรวิชย์  ไทรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริถัส  สิริธนสุข โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปารินทร์  สมบูนณ์พร้อม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายธนาวิทย์  โคตรโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธรรศเวธน์  ชัชชวางกูร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิดาภา  ปานนูน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธีรศักดิ์  โรหิตเสถียร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกฤตภาส  มาณะศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวรเมธ  เมธิชัยรามิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายโอชิษฐ์  จิระเสวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงจิดาภา  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นายวิชญุตม์  พิทย์วงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภูฟ้า  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงมิตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐชยา  อดทน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกรรณิกา  สกุลซ้ง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ตั้งมั่นดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงฉัตรลดา  ต่วนทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชญาดา  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชนกพร  ไชยพา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชลธิดา  ตั้งตระกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงชุติมา  ทัดสา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนริศรา  รามธรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพัฏฐริณี  หนองทองทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนกัญญา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเนตรชนก  กิคอม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงบุษบา  จึงไพศาล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปริณดา  อัศจรรย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวพรรณิษา  ดีมั่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพัชริดา  มาวงค์บอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพิยดา  บุญเจริญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเเพรณิชา  คุ้มยิ้ม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภัคร์พร  สอนวงศา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภารวี  รัตนชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงรัตนาวลี  ดงปาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวณีลวัลย์  โพชพันธ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่ลี่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวกนกขวัญ  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวกนกพร  สงทุ่ง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกัณฑิมา  บาลไทสงค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สว่าง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวกีรติ  มูลตรีภักดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงวศินี  หัตถสงเคราะห์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงศตกมล  โอนทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงชาติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงศไพพร  วรพุทธะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชลิตา  ตั้งอยู่ศิริ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริวารินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวฐิติชญา  เสนามนตรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุจิตรา  ทนทาน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสุฎาพร  เเสนขุรัง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวทิพวิมล  ศรีอินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุดถนอม  คำภูลา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุทธิดา  คำภาตัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวธันยพร  ทองลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีคัธนาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวธีราดา  พิมพ์บรรเจิด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอธิติยา  สนิทชนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวนภัสวรรณ  โพธิ์ยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอัครภา  ทองพิสิฐสมบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวนฤมล  โยธะชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอาริยา  เพ็งเเจ่มศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวนันทัชพร  เสรีอำนวย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปัญจมา  สมบัติกำไร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวภิญญาดา  คำดวง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวนัชพร  หาญพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรัญญา  นันทะรักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาววรัญญา  ศรีปัญญา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาววิจิตรา  เดวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวเววิกา  สมศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวศิรประภา  เสาร์ทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวกนกพร  ภักดีนวล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัลยาณี  มีสิงห์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  โอวาทฬารพร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนฤมล  ศรีคงเพชร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวพิชฌวดี  ปีนะสา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวมณัสวี  อาจวิเชียร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีวงราช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวน้ำฝน  ซุยใจทัศน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวเมธิรา  กองชนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวรวินท์นิภา  วงศ์สุริยา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิผา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวอริษา  ศรีสุดตา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาววิภาวนี  รักษาภักดี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวปณิศา  สมมี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกชกร  สมสีใส โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวพรรณนิดา  นามมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาววัชรินทร์  เพียแก่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวิสสุตา  รูปงาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวฐิติชญา  มาสะระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์รักษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชลธิชา  พลบูรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวปานวาด  มานะบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายอินทระชิต  บุตรดีจีน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาววัชราพร  ศรีธานิล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวศิริประภา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวชนิภรณ์  ขันธวิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกนกรดา  บุตรดีจีน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายธีรนันท์  สีมาตร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายสารวิน  ศรีชมชื่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงบัณฑิตา  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวเกษกนก  คงโนนกอก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุภาวิดา  ศรีพลไกร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุภาวิตา  ศรีพลไกร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปวีณา  ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกมลวรรณ  วะดวงชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายณัฐวัฒน์  ด่านกลาง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายคณิน  อัครพงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวชญานันท์  จันทร์แสงศร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวชลิดา  บุญดอนกลาง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรพร  พรมยาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอรรถพล  ทิพวัจนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวทิพวรรณ  บุญทรัพย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายธนพล  น้อยสีเหลือง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวศิริวิภา  วีระโห โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายบดินทร์  ดวงสำราญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายธนยศ  ดวลพล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวอิฐติยาภรณ์  ยังสีชาติ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวจิราวรรณ  ทองจันทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวอพัดชา  บามขุนทด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวพิยะดา  แสนปากดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายขจรศักดิ์  ไวแสน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาววรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวขวัญสุดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวอรชุดา  พากุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายธนพล  เฮ้ารัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวศุภรันต์  สายแสน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวภานุวรรณ  มหาวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาววันทินี  ศรีคำภา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวพรรณวศา  พงษาเทศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงรมย์รวินท์  แถมกลาง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวชลธิชา  พรมเสาร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวสโรชา  จูไหล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวธนิสา  เวียงวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายพีรพัฒน์  บุญยี่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวกนกนิภา  สิงหทองกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวจุฑามาศ  ไชยฮาด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงไพรลินทร์  ฟองกระสา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนลพรรณ  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายวิสิทธิ์  ผาสุข โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวอังคณา  มีนาชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวสุดารัตน์  คำชาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพรเทพ  ชนายนนาวิน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวกัลยา  บุดดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวรรณศิริ  ขาวสะอาด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวสุภิตรา  เประกันยา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวดาราพร  แสงสกุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวดวงนภา  ขนานแข็ง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชินวัตร  รินเพ็ง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวนภาพร  โสบุญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวปริดาวัลย์  จันทะวงศ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวสโรชา  ภักวาปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายครรชิตพล  ประดับศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ทะปะขาว โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวอลิตยา  เมี่ยงแก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายธนพล  พรมยาลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวชิญาวรรณ  อุดมสัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายพันธ์ฐศักดิ์  ศิริวานก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวิภาวี  สุพรม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวทิพวรรณ  โสวัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นายอิศเรศ  แพงหอม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวอริศรา  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายพุทธศักดื์  วงษ์อินทร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายอัมรินทร์  เสมอวงษ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น