รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัญชิสา  นามกันยา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวิชญาพร  ชินอาจ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชัชล  พีรกมล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชินภัทร  เสนานุช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธนาธาร  จันทร์โท โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเนติธร  สะตะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภีรวิชญ์  พิลากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสุริยภัทร  หอมตระกูลขจร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกานต์ชนก  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หัวใจแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงดารากรณ์  ศรไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธีรัชญา  ศิริหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงเปรมวดี  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมสถิตนิเวศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพิชาวรรณ  คำไล้ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพิมลนาฎ  ชารัญจ่า โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกษทองมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภัทรจาริน  สุวรรณมาโจ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกียรติก้องอำไพ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงรามาวดี  บุตรมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เร่งสมบูรณ์สุข โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสิรดา  สนธิมูล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุชานาถ  ไพศาลวิทย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงโสภิตา  ภัสดา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอุมาวดี  เพลียวิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติโชติ  ศรีมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายเดชาธรรม  ภมิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายทินภัทร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนวุฒิ  นีระพงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธราธร  เสมาทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธิติสรร  อุทธบูรณ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปริพจน์  สรรพการ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายป้อมปืน  ถิ่นแก้ว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายพงศกร  รุจิราไกรสิทธิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพีระพงษ์  พลชา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพุทธภูมิ  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายภูวนาถ  โคตรชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายรพีพัฒน์  สีโสพล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายลัทธวิทย์  คำตัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายศักรินทร์  วังคีรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสุวิจักษณ์  สมิติเมธา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกีรติยา  ระยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีสุทธิ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ชมภูคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจิรัชญา  กรีกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิราภรณ์  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชนมน  มนตรีศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองอยู่ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงญภา  สว่างโรจน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงณัฐริกา  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบุษกร  ทองเพ็ชร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงประภาวัลย์  ทุมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปาณิสรา  ผกากรอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิชญาภา  ธรรมมิยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงมณีรินทร์  อินทรกำแพง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ธนาทิพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงศิรภัสสร  โนนพยอม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสิริชานันท์  จันทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอารดา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายภณชน  แมตตา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิดาภา  นารินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสรกฤช  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพงษ์ชนะ  มณีโชติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปานเนตร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงมนัสนันท์  สายจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวิศวภัทร์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกาญจนา  ไตรฟื้น โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกิจจา  จันทร์บาล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพัฒนวัฒน์  ตันมิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกรกนก  หนูหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มาตย์วังแสง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเชาวน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกนกอร  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงดวงกมล  เยรบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกฤตภาส  บุดดา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปวริศร์  ราชเฉลิม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายกฤตภัค  กั็วศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสโรชินี  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  โม้แพง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธัญญาดา  โชติพิชญกานต์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสิริรัตน์  วุฒิประชารัฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เณรโต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเขมรัตน์  ศรพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนภัทรชนก  เยาวพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงซูแซน  วงษ์คำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธันยนันท์  สุวรรณชาติธนดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงภิศสิรี  เพ็งมีศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกนกกานต์  วงศ์ลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสิริมา  สิงห์ทองลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชลากร  แตงโสภา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธสิมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสุพิชญา  โกมลไสย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายชัชชัย  ถาบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายตุลยทรรศน์  จำปาศิริ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนากร  ประกิ่ง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพชรพล  พลพิมพ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภาคิน  นนทะปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอภิชาติ  แก้วพิลารมย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวรฤทธิ์  พันธ์มุก โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกมลชนก  ทองยา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกมลชนก  บุญมาพัด โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตรแสง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชนาภัทร  ธัญญะวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐกานต์  พินิจวัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐพร  แฮดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงทักษิณา  เชื้อในเท โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธัญมน  พลดา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนงนภัส  เฮงปฐมวัชร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนภัสสิริ  คำสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ศรีทะบาล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์มณี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงประภัสสร  สิมมาคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปวินรัตน์  รัตนวุฒิชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปัญญวีร์  ผุยมาตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ธงทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพิชญานันท์  ศรีราคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงภัทรวี  ทุมมาไว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิรนันท์  ครอบบัวบาน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสราลี  ภูทองจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษนอก โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงรัฐกุล  ตาดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพระรักษ์  พงศ์พันธุ์พัชระ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายจิรภัทร  จอมทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายภูตะวัน  นานวน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายวริทธิ์พล  ปราชญาวิริยะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธันยพร  คำมงคุณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายชนบดี  เทพวันดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวรรณพร  นาพม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐภัทร  ศรพรหม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสุทธิธรรม  แสงเงินดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงประภาณสาย  สายทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกิติยาณี  อินะเกตะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงรวิวรรณ  สิมมาคำ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชนิดาภรณ์  พรมดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัชชากร  บุญใหญ่ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธีรพงศ์  สารวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภวัต  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายศิริบุตร  ประฮาดไชย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอคิราภ๊  บุญลือ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวารุณี  ภาษาเวทย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงประภาพร  สิงห์เดช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงอังค์วรา  ปราบศัตรู โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วอาสา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุรฑริกา  ชัยชนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเรือง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐชนน  คิดคำนวน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอมรรัตน์  จูมพันธ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วกุลบุตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรมิดา  ดิ่งวัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิชญาพร  อุ้ยเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญรัฐ  มณีโชติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกัลยกร  สัตนาโค โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปพิชญา  ทองหล้า โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิลดา  ปรพสาน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ผิวพันธมิตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเจษฎา  ทานิล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิสุทธิเมธีกร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสิริกร  กุลชาติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภูวิศ  เพ็งมีศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชลสิทธิ์  วิศิษฎ์กิจการ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายดลธรรม  สุนทองห้าว โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนวัฒน์  สอนดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพงศพล  คำมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพชรพล  จันทร์สว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพัทธนันท์  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพันธวัสส์  ศุภรงศ์วรรธนะ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพิชชากร  ศรีฟอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภัทรวรรธน์  สิทธิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูดิศกุล  อินทะยศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูริณัฐ  เจนร่วมจิต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสหรัฐ  วุฒิประชารัฐ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอัครพันธ์  อมาตยกุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงคชาภรณ์  เมฆขยาย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ศิลา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงฐิตาพร  สรรพการ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธันวษา  นามกันยา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนันทนา  เพชรพนนพันธุ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนันทภัค  ปิติวิทยากุล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนันทิกานต์  เนติศานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงปรีญาวัชญ์  จิตรโคตร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพรธีรา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพรหมพร  ทองเพชร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพิริยากร  จำเริญทรัพย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภคพร  เป็นสุข โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภควดี  เหล่าขยัน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภารดี  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงรัชดาพร  สิทธิมงคล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงรินรดา  บุตรปาน โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรุจรวี  มูลถวิล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฤดีรัตน์  เต็มวงษ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงวนัทปรียา  หงษ์คง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศิรินันท์  ทันมา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุทธินันท์  จันทมล โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเอธิติ  รักษาราษฎร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอนุพงศ์  เนาวราช โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงนันทิยา  ประเศรษฐสุต โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงภัคธีมา  รัตนสีหา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญจิรา  พิริยะนิติ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธนพรพรรษ์  พุทธทองศรี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอรนลิน  นรัฐกิจ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงบุษราคัม  ตั้งสืบวัฒนา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรรษมน  ตรงเที่ยงธรรม โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรัชดาพร  สันติวรากร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธัญณภัทร  ชัชวาลย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงรักต์กันท์  อนุรักษ์ชนะชัย โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกษมา  สีภา โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนาโก โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงกชกร  นิธิปัญญาบดี โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปรายฝน  อุ่นผาง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงชวัลนุช  สุรินทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงน้องน้ำฟ้า  กรมทอง โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิราภรณ์  นันทกร โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรกนก  คลังจันทร์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงดวงฤทัย  สง่าแรง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาปู่ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพิชยา  คะเนนอก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศุวิมล  มูลทาสี โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยวัน โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนิติพงษ์  วงษ์พันธ์ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนุรักษ์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวฟ้าใส  หาญชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวภัทรวดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอชิรญา  ภูหงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงฉัตรพร  หินโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวปริชญา  ทองนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธนวรรณ  ดลรุ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวศศิกานต์  กาญจนาจินดานันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวสุพรรษา  ทำเลงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวณัฏฐกิตติ์  บุญประคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวรินทรา  แหกาวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายรักษิต  ศรีสำราญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอุทุมพร  นาควัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงสุริยันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนันทิกานต์  มาระมิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชนิดา  ทศไกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวสุรางคนา  โพธิ์ศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวอารีลักษณ์  หุมอาจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายธนิน  ไชยวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายศุภกร  บุติมาลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเยาวพา  โชติทรัพย์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายธนบดี  มณีเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาววัชรีภรณ์  โตเล็ก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวชรินรัตน์  ตลับนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวบัวชมพู  ภูวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณภรินทร์  แนววิไล โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวันวิสา  ครูช่วย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิยะดา  โชคชัย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปาริชาติ  พละกุล โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีส่วน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงวันทนา  ผาหัด โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวเบญจมาศ  สุทธิรักษา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายนวพล  สมบัติธีระ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาววนิดา  ปางชาติ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวอรัญญา  สารวงศ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาววราภรณ์  โคตรวงศ์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น