รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณภัทร  พิมาพัมธ์ศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเต็ม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตระกูลโศภิษฐ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงควีนสิริ  มีเพชรอัฐมงคล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงจิดาภา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธนารีย์  สินทวีเดชา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงนรมน  คุระวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงวาริศา  จันทรประยูร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงพรรณพัชร  รอบรู้ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกนกรักษ์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงภาสินี  ภิบาล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพจน์อาภา  พวงลำไย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวนันทร์ณภัส  ศรีนพรัตนกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวพรนภัส  ดรุนัยธร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนันทัชพร  นพรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจินต์ณัฐ  บุญยเดชนราสิทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศักดิ์ดี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาถ้ำพลอย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจุฑามาศ  กรรณลา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชลสถาพร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอรจิรา  พ่วงรักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวณิชาพัชร  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวรวลัญช์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงญาณิศา  สตางค์ธนาคม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวิมลสิริ  นกอยู่ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเมชญา  โสพิมพ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวิชญาพร  เขจรจิตร โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวรทา  อัศวะศิริจินดา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชนิดาภา  นวลช่วย โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศศิกัญชณา  คงรักษา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาวบน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปวริศา  ถิตะพาณิชย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรือง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิด  จันทร์ตรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวภัทภิภรณ์  หาสิน โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวรัญญา  กำชัยสิทธิพล โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เจริญศิริโศภาคย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงศศิสมา  จิตรวิโรจน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัทณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภัคประภา  สมงาม โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเกณิกา  ทองสุภาภรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปุญญิศา  ผลวัฒนะ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภูริภัทร์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนงค์  สนิทวาจา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพีรวิชญ์  อินแก้วพะเนา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนกฤต  สอ้านวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิสาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชวทักษ์  พิริยะบรรหาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายโชติพัฒน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกองคลัง  โพธิรักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสุกมนิน  วงศ์มีเกียรติ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายพลวิชญ์  ธีรพันธุวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอาทิตย์ชล  เอกโกมลรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายรัชพล  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายอธิศ  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชวัลวิทย์  เกียรติณัฐกร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนิธิ  พูลวิทยกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายจิรายุ  จิตเป็นธม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ติวสร้อย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพชร  วิโรจน์วัฒนกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายอธิษฐ์  แก้วซิ้ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวรัญ  ลิมป์วิโรจน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชัชภณ  อยู่สุข โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัชปภพ  ยะสะวุฒิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนกร  ธีรปภารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปาลินธน์  โชคจินดาชัย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชวิศ  พิมาพันธ์ุศรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายเตชินท์  ปวีณวงษ์วรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอติรุจ  ธีรเรืองสิริ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิบรินทร์  เรืองเดช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายคณานนต์  รักกะสิวิทย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายภูตะวัน  ศรีเมืองเดช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณวัฒน์  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤษติศักดิ์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายเขมณัฐ  บุณยชีวิตานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณภัทร  ภูกองชนะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนวัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวงศธร  ฤทธิเดชรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชนทัต  รักษ์ชัยธนกร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวริทธิ์  ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสุรวัศ  กาฬภักดี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชลภัทร  เกษร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ถึกสถิตย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภัคพล  ทองสว่าง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสุวพัชร  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชนะชนม์  รัตนมังคลานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสิรภพ  ชลพนารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสุกานนท์  ชาวชะไว โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปรรณ  สีฬหาบวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเวอร์ซาส  อิสระประศาสน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเชษฐมาส  มโนวรกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนิธี  จันทรโกศล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายอนิรุทธ์  เทียมจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพีรภัทร  คำนึงสิทธิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายณัชชนน  วสุสันตกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายกันตภณ  เนตรพิศาลวนิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายโชติวิทย์  เทียมรุ่งเรืองวุฒิ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายพุฒินนท์  ไวยกูล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐภัทร  คงธีรภัทร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณภัทร  ชวาลาวร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายหฤษฎ  ศศิขัณฑ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศุภวัทน์  ติวสร้อย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายกรณัฏธ์  หิรัณย์ญาณกร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายนันทณัฏฐ์  วุฒิสินธุ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนันทิพัฒน์  ภู่สงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายจักริน  สมสกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเสฏฐนันท์  จันทรธาดาพร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริธนภัทร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจิรภัทร  ศรีผ่อง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชัชนินทร์  ปฏิมาอารักษ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอรุษ  กุลกัตติมาส โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปวัน  กันแจ่ม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นายพชร  สามารถ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนฤพร  จูบัณฑิต โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนัญชัย  ศรีดารา โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายมาวิช  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณภัทร  ชุมพล โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุภัสสรา  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัณฐมณี  สอนศรี โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายศุภกร  สุกใส โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาราสันติสุข โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศลิษา  สำรวมจิตต์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศักดิ์สิน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสโรชา  พิมวงษ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปพิชญา  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชนนิกานต์  พรมจีน โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงรมิดา  มหาธรรมกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภูหิน  ทองสุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสุรพรชัย  ธรรมศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสุภกร  กอกน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลืออริยทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวิชญ์  กุลเกียรติชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงติชิลา  เหมะภูษิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกฤต  เป็นทุน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกฤษมล  เตียตรงจิตรมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภกร  รัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติธัช  โสมารคพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฐนันท์  สาสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายจิรวัฒน์  เศษอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสิริยากร  พัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนนทเนตร  จันทร์ทับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิรภิญญา  เป็นทุน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเทพปรีชา  ทีบุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพิรดา  นันทพิศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงณิชกมล  พิทักษ์วารินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงทัสนันทน์  เสริมวงศ์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกษิรา  นพกูลวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธนิยาภาสุ์  บุญถาวรสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปวริศร  ภูมิพิพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงญาดา  สุขพราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณัฐมนต์  ชาบุญเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญชนก  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพศิกา  พงศาวดาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายประภากร  ตันยะกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายนรุตม์  เปรมประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายสหวิชญ์  สอนเต็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเจติยา  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจริยาภรณ์  กุลชอนสถิตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายญาณาธิป  สตางค์ธนาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายฐิติวิชญ์  ภาคะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกฤตภาส  จงชาณสิทโธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธีรภัทร์  เดือนแจ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิรดา  ทยายุทธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรฐพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงตรีธิดา  บุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนฐกมล  รัตโนภาส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรรกวิจารณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงญาณิศา  โกสินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อนพรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงภาศจี  ลีละบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนกฤต  สิริมงคลวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนวัต  รอดคล้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัทรภาธร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนุชปวีณ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพรกมล  ปกครอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกิตติธน  ธนากิตตินนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายราชย์  มณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปัณณธร  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงมาธวี  ตรีตั้งตระการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนภัทร  ศิริพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปิยาภัสร์  ธงชัยชยากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณัฐชนันท์  แต้มทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอเนชา  อติโรจน์ปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายณธีพัฒน์  กิตติสารพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนภิศประภา  ศุภวิริยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพัชรณิธน์  ฉัตรเจิญพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธัญวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณภัทร  ฤาเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ประจุคมน์ผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณิชนันทน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพสธร  ถาวรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายชัยชญช์  โยธาพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสาวิกา  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพศิญญาภาสุ์  บุญถาวรสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปวริศร์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชมิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปุญญาภา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวันไอยอาทิ์  วรนาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเจษฎา  ขุนหอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภีระพงศ์  ใจตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธงทอง  บางกุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพีรณัฐ  รัตตานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายมัชฌิมา  เพ็ญนุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อัชฌายะสุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ชนินทรานันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกฤตภาส  ราชบูรณะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงมาตาชนก  ศรีดาวเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอนุชา  ฉัตรสิริกุลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธิธัชพนธ์  นิวาทวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเอกภาพ  เพชรวรคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปัณณสิทธิ์  มีอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายศักดิธัช  วงศ์สุนพรัตน์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวนัทธมน  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฐดนัย  ชะอุ่ม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายกฤตณัฐ  วัฒนศิลป์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนะวัฒน์  เชื้อสุวรรณชัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจันทมาศ  ละมัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรชัยยุทธ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธมลวรรณ  เหลืองวิไล โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปณิดา  วโนทยาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนรกมล  ฉลองเจริญกิจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายธนวัฒน์  อัมพรวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอรอนงค์  จินตวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเมธัส  จันทร์งาม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชญานิน  คงเสรีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายภัทรพล  ณ เนตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายภูมินทร์  ศิริธร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภัคพล  พัชรนฤมล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปิยพันธ์ุ  อินทร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายชนชาติ  เหล็กดี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายณภัทร  วงศ์แก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงจิดาภา  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฐทิชา  บูรณะเรข โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์วีรธร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงบัณทิตา  บุตดาพวง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธนภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพริมา  นิภารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงทิพกฤตา  สินธุไสย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุพิชชา  แมนประโคน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภูดิศ  มณีพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุพิชญา  สิทธิพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพีรดา  เรืองธุระกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณิชากร  นุ่มมีชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปรีชญา  มากทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภาวัต  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชนธร  เพ็งเปิ๊น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกฤติน  สาครินทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐภัทร  เขียนดวงจันทร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงฉัตรพร  ฉิมภู โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงลภัสรดา  ปุกทะเล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปุณณวิช  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงจีรัชญา  วัฒนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายืพัฒน์ภูมิ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายโชติเวชญ์  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงลัลน์รดา  รุ่งแจ้ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสว่าง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายมรรค  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธรธราธิป  สิงค์ทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายนราวิชญ์  นามสนธิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวชิรวิทย์  อุษาคณารักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงโนภาส โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงวราภรณ์  จินตวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธรรณชนก  ทรงชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปภาดา  รนที โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายชัยพฤกษ์  มูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนิติธร  วงษ์เรณู โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภูริชญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวชนานันท์  หุ่มขุนทด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเขมิสรา  เสน่ห์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวพาณิภัค  ดลพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวชวาลา  อิณชิต โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวชนันธร  ศรีคลหนู โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงขจีรัตน์  สุคนธเกษร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวชิรพล  ยิ่งอำพล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายภานุมาศ  สิบลับ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงภัทรภา  อุดหนุน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกณิศ  เพชรมณีลำ้ค่า โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงญาณิศา  สิริเพชรรุ่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทร์สม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวีรภัทร  ทับเพ็ชร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุพิชชา  โสวัตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายศุภณัฐ  จันทน์ขาว โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายเนติ  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นายฐานวัฒน์  กาญจนะคูหา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงลภัสธากานต์  พงษ์กระสินธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนาราภัทร  เจริญชอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชุติมา  สมานสินธ์ุ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนกานต์  ใสสอาด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายไกรวรรณ์  รุ่งสิตา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายวรท  อุษาวิโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอนาคิน  ผลินยศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นายกฤตภัค  น้าเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายเดชาพล  ภัทรขวัญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายภานุพันธู์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชินวัตร  ศิลาธนสาร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกรรณชนก  ประสพดี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวธัญชนก  เวทวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวตรีรัตน์  เทพาคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงรัญชิดา  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปณชัย  วงศ์วีรธร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงโนภาส โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสุธัชญา  ม่วงแพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนันท์พร  ธนาภาดล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศดิศ  แดงสุนทรชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงภัคธีรา  ลาศโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนฉัตรชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูมิพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอานนท์  รณศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอุรชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเดช  วงศ์วีรธร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิชญากร  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอัญชิสา  ช้างทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงบัณฑิตา  วัดพ่วง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายนภัทร  อริยพัฒนพร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภูวษา  ยศตะมะ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นายโภคทรัพย์  ผาสุกสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวสาย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายฌาณ  ชาญด้วยวิทย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธรรมนิตย์  เจนสินชนกนันท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนริศรา  หวังความสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกัญธิชา  ไตรศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาววิสสุตา  เมืองชล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญสิริธนา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรักษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจิรัชญา  เกษตรรัตนชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวทักษอร  อุ่นไพจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายสระณัฐ  ชูวิเชียร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชลัยรัตน์  บุญโล่งศิริเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภัทรพล  เหลืองเชิง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกีรติยา  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายรัฐวิชญ์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนงนภัส  วีระบรรเจิด โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชัญญานุช  ใจมั่น โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสุภัคธิดา  ทองประเสริฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวิชชุนันท์  ช่างแก้ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพิมพ์พฤน  เนียมเตียง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัชชา  มณีวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภควัต  มีจุ๊ย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายเจตนิพันธ์  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงโชติกา  ชูสุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมานอุดมชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายณัฏฐชัย  สุขม่วง โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงสุพิชญา  สุนทรสัจบูลย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวชมขวัญ  เตมียศร โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายภูมิภัทร  พันธุ์เสือ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายชนาธิป  พงษ์ฉวี โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายปัณณ์  กลิ่นเกษม โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายบุริศร์  อภิชาติไพศาลสิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายอธิชา  สุวรรรนิล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายรชฏ  เสงี่ยมใจ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศศกร  พัฒนกิจเจริญชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศศิน  วงศ์สุริยศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายรัชนนท์  เรียวเรืองแสงกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  รุจิพิรานันท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสานฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายนภสินธุ์  รินรักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายปุณยวัจน์  พึ่งโพธิ์มิน โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปณตกร  สมานสินธ์ุ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธัญธร  ถาวรวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณพณัฐ  แวดล้อม โรงเรียนระยองวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนระยองวิทยาคม 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม โรงเรียนแกลง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วิทยะวรกาญจน์ โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงแพรวา  รุจิรังสิมันตุ์กุล โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอานุภาพ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปวเรศ  โอทาน โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธีทัต  สราญลักษณ์ โรงเรียนแกลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายนพธีร์  บัวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภกร  อ่อนจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายชัชพีต์ภัทร  ศิริวัชเดชากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธณัชช์ภรณ์  ศิริวัชเดชากุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกฤติน  มงคลพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายคุณานนต์  บำรุงรักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายซามูเอล  โทมัส วอร์ด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายฐณพณ  ชัยปัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายเทียน  เลาหพจนารถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนดล  บุญประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุวพัชร  ใจทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกรกมล  จูด้วง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงจีรภัทร  จันทรประทุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทองบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชาลิสา  มนต์ประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงฐิติพร  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณรัณทรา  สิงห์สม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์สมุทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธนิสร  ดาวเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงนภัสดา  วรรณทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปัญณิกา  บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วทองดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพรไพลิน  ทัศนียรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพิมลพรรณ  มณีนิล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรมย์นลิน  ลีพลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปณาลี  ชมฉิมพลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายณภัทร  จิตร์วิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น