รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรายุ  เครือทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฐดนัย  เขมะกำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนพรุจ  สถิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวชิรวิทย์  ปริสุทธิวุฒิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเศรษฐกฤษฏิ์  วงสกด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงณฐมน  เถื่อนศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ครองราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจิระพงษ์  จันทเลขา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชลันธร  ช่างเก็บ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายฐิติภูมิ  วีระเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณฐกร  อินทสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนทร  เหล่าอารยะวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธีรวิทย์  พงษ์คัณาวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเนติภูมิ  ทองแสน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายปัญญวัฒน์  มณีเรือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพันธวัสส์  วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพีรพัฒน์  ลือพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวรธันย์  ลัคนานันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสัณหณัฐ  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชาญอนัวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐตมน  เก่งกิจการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงเทมิตา  กิตติศาสตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธันยธร  นิตยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผลศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงพัทธนันท์  เวชมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงภูริชญา  วิมลสิทธิพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  จินตกวีพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวลัยรัตน์  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสิริการย์  ทัพฤทธิ์พรศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพรรณวษา  ขวัญศิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายต่อตระกุล  รัตนะนาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพงศกร  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกุลปรียา  ฝักใฝ่พวก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญรดา  โถรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงบุญสิตา  ฝึกฝนจิตตื โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พงศ์เลิศชนิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สารกาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐกฤษณ์  นามหนวด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายทัศน์พล  สินเมือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภัทรดนย์  ธนประสิทธิ์พัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศดายุ  หมู่ผึ้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุชยา  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐฏี  วุฒิเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชวนากร  อรรฆษจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปรัชญา  กลิ่นเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายพศิน  ลุสิตานุสนธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภูมิ  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูรินทร์  เงินถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสิปปภาส  เจริญสรรพพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงโชติกา  ลี้ทวีเกียรติสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงทักษพร  เพชรหลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปุณณดา  สินเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  ทองคำวัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุทธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธนพัต  บุญล้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนวพล  สกุลปั่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวรสิทธิ์  มาฆะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัชชา  ภุมรากูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปิญชาน์  สุขมงคลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นัทธีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเมลดา  รัตนาจารย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงรัตนากร  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกานดศ  ปัญญาเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายเตชสิทธิ์  ประจัญฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บูรณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงญาดา  ตัณฑะศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณฐรมน  พรสงเคราะห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ทบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธารณ์ใส  ตันตินิรามัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกุลธนา  รัตนภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเจตน์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธีรุจน์  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปุณณวิชญ์  เยาวพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพัทธนันท์  ผลอำพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงจิรนันท์  นพพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงณัฐวรา  ถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธัญรดา  สอนนาคงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  การประจำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภาวิดา  น้อยพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวัชราภรณ์  นามสินมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกันส์  สุวรรณมาลี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนนทภัสร์  ทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายวริทธิ์  โกษาคาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายชาญวุฒิ  ถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายธนธรณ์  มานะเพียรเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธนินท์พัชร์  ศรีเขาแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปองพล  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปุณณเทพ  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายพศวัต  พุ่มเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายพิรชัช  อินทรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายภัทธภณ  พันธมิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอภิชา  จันทรประภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกนกณช  พงษ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวธิติมา  เนินหาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  กิตติกุลกันยากิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวพัดชา  ธีระภิญญาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเพทายฟ้า  คงคารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตตินันท์  ธัญญารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิทธิกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปฏิภาณ  จันทรพิกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปวริศ  โชตินิคม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายปวริศ  ภูริสุทธิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปัณณธร  บุญทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายพงศกร  พึ่งแพง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภูวิศ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นายวรโชติ  เอี่ยมประเสริฐสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวันเอก  ตันตินิรามัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายศรันย์กร  วรโชติศตนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสุรวัช  นาคแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเกษมณี  สถิตวิภารวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวกัลยกร  โพธิกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณฑิรา  อมรรัตนอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐชยา  สุภัทรธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนวพร  บ้านไร่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงประภัสสรา  มัธยสินชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวปรียาภรณ์  ดุภะสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภาพิมล  ครองมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวมัลวิกา  พงษ์แผน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวรมณียา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวรัชชา  วีระเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศุภสรา  ศรีดารา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสหัสยา  คอนหน่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวสุพิชชา  วาจาสัตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอัญสิณีพ์  จันทร์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอารียา  ศิริฤดีภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชยพล  ปุระมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพชรภัทร  สุริต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายวรดล  พัฒนาพาณิชย์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงธัญญธร  เจริญกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปรินดา  พิศวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงรินรดา  รักษ์กิจการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงรินรดา  รัตนไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายณัทพร  ทีบุญมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายนันทรัฐ  เริองรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัชพรรณ  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิชญาภา  เย็นดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายสุกฤต  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายสิทธิฤทธิ์  ลิ้มรวยทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวชยาภรณ์  กรดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธาริณี  จิตเจือจุน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวปานตะวัน  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปิยะดา  สอนสุภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวเปรมรัศมี  ไหล่วิจิตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวพัชรโศภิณ  มณีนิล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงแพรวา  ประดิษฐ์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวสิริกร  สิงขรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายธนกฤต  สุขสิริรัตน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายพิชิตพล  น้อยทำทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายวิศรุต  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสุทธิพงษ์  ชนะมูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอาณกร  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพรนภัส  กิมศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจันทกร  ธรรมมุทิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเพ็ญภัทรา  เจียไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสริสา  สุขสว่าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐธัญวรา  จรัลทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หุ่มขุนทด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนภัทร  คามบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกมลรัตน์  เครื่องสาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนริสรา  บุบผามาโล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงลภัสรดา  จิตนาวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงนาราภัทร  บัลลังการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงชนิยา  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกฤษณา  เจริญสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพัชรพร  ผ่องผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอารยา  ทองอยู่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธันย์สิตา  ธนานนท์วีระกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพรชนิตว์  ราชดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงเจณิสา  ย่งฮะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเกวลิน  จินดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนัทธมน  ชากรแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกัลยกร  ภาคการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชริญญา  วุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงมณิสรา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัจฉรียา  ดิสสร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสิริยากร  คุ้มสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงวรรณิสา  มหายุญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลวงอินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอริสา  รัตนาอุดมสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิไลวรรณ  แสนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจิดาภา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงฐิตาพร  คงประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชุติมน  พลยานันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเนวิดา  เจริญรูป โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปุญญิศา  อาษากิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชนิตสิริ  ฤกษ์สนอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณฐกมล  นาคมีศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศศิธร  กุลศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกฤตพร  เจริญพวก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์นิตา  พัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงขวัญสิริ  ธรรมวิริยะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กะมะโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชรดาพร  อ้นสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกรรวี  ประวัติวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจียรวุฒิกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพรรณปพร  หลักทองไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศุภวดี  วรอรรถธนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นิ่มชนะสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชนม์นิกา  ไกรปราบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณิชาพร  ป้องเรือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงแพรพลอย  กลสิทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรปราบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธนาพร  บุตรจันทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพอวา  สยามไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิชชา  ภัทรกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิมพ์กนก  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุธิตา  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชลิดา  กองเขียว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปพัชญา  โกษาคาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิรัชญา  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอมรรัตน์  เฮี้ยวสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงบุษกร  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวราลี  สิทธิไตรย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศรุตา  แฉล้มศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนิสิตา  เจริญนาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธัญญ์กมน  สุทธิกุลธนวัชร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปาณิศา  ปิตุการ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุภานัน  จันที โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุชารัตน์  พูลษิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปิยธิดา  ดุลยมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภัควรินทร์  พงศ์ธนาบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงมุกรดา  รัตนวทัญญู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอารรีรัตน์  แก้วพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพัชรพร  คลองคต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกชการ  ละอองทุมมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บำรุงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัชนรี  บางพระไทยา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงยศยา  กองจินดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงมณิสร  สวัสดิชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศศิกานต์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสรินยา  เหมือนแท้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชลภิฌา  บำรุงชนม์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงณัฐธิดา  หัสคุณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกฤตติยาชัย  เนินชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธันยพร  อุดมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุภัสสร  เบ็ญจวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงญาดาวดี  หุลเวช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฎฐาพัชร  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาษานอก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แดงละอุ่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณฐภัทร  สุพรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนันทิชา  พาสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชนัญญา  วันละดา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงเบญญาภา  สอนเนียม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงภควรรณ  คำแพง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวราลี  คงเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนนิกานต์  หลิวอั๋ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนัญญา  มะลิต้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสิริยากร  แก้วแดง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงบุณยาพร  จิตรถวิล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชญานิน  อภิรักษาวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธนภรณ์  คชศิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชนิภรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วารีรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงญานิศา  ทองลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสรินยาภรณ์  แดงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิจปุญญญพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิมพ์นารา  นกเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  รักทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพีรดา  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงศศิธร  หลิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอภิชญา  ขาวพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมลดา  ตั้งมั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัชราภา  แรงสู้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอรณิชา  เจริญานกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอัญชิสา  มากพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุนทราพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงชญานิศ  จัตุกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงลลิตา  จรูญไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสิรภัทร  สัจจริง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเกวลิน  สมพื้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัชชานันท์  มิ่งมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงตรีณภัทร  แก่นกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธัชพรรณ  มีลาภ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วะสิโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอาภาสิริ  ชาวไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุวภัทร์  เบ็ญจกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  ค่าสอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจริยา  ประชุมมาตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสตกมล  ดิษฐขจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพุทธธิดา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภาวิตา  สมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงภัทราวดี  ชอบชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอารยา  บุตรเป้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสโรชา  ธรรมเนียม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนีรชา  มาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศศิธร  สมภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศิรินรัตน์  บำรุงวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงยศยา  ศรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรินรำไพ  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเกณิกา  รำพึงสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพัชรีพรรณ  ขจรรัตนานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนภัสสร  แซมสีม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนฤมล  ผ่องวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอารยา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธนพร  ลิ้มภักดีสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงณิชามาศ  โคตะมา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงพิชญณิ  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฐมน  มณีฉาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุวภัทร  สุพรรณพยัคฆ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสริตา  ธนาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐนรี  พลรักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงจริยา  นูแป โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีไพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอุบลรัตน์  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชัญญา  สัตยาอภิธาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนลินี  เจริญพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงศศินันท์  ศิรสิทธิ์นฤรต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐิติพร  มังคลสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำผัด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริวัฒนะกูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงพลพร  ทะแดง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจเย็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปรีดิญาภรณ์  ปาณศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยริปู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงลลิตา  แซ่โคว้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณัฐพร  โภคศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โพธิ์ทวี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสิรกัญ  ธงชัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนฤมล  วรรณวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอังคณา  ธรรมเกษร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรรณพษา  อิ่มสัน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปุญศิณา  อินทศร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปทุมมาส  คิดดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกรชนก  จะเชิญรัมย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวลัยพร  โอภาโส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิจิตตา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงช่อผกา  สายจันดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกมลกานต์  วงษ์เกษม์ศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเสาวนีย์  กิตติเวช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณิชชณัช  แซ่ลิ้ม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โนนม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงบุญยนุช  ประทุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงทักษพร  แก่นนาคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รูปใหญ่ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐชยา  นิลเจิดสิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงจันทมรี  วัฒนาศรีโรจน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกมลชนก  ติยะวนิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงปุณณดา  รักร่วม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชมพูนุช  อานามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสิรภัทร  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฎฐณิตา  แดงอ่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศิริพิชญ์  พงษ์งาม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพลอยชมพู  เชิดชมกลิ่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจิณณพัต  พิริยะพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงบุญสิตา  รุ่งรัตนาอุบล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงชญาดา  แพงพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภคนันท์  อุดม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงธันยพัฒน์  สิริมณีวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปณฑิตา  รักษากิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวรรณกร  เกษสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศรีฟ้า  สิงขุดร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนสร้อย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกานต์ชนิต  พนาเจริญไพบูลย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอาทิตชา  บุญเส็ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมนาค โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เรืองสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญทองเล็ก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงดวงเพชร  อิ่มผ่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรสิตา  สีมาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุทัตตา  สมใจนึก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรรณพร  กลางสุพรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงร่มไทรทอง  ไหว้พรหม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณิชาภา  เองสิริดำรงกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ธนานนท์วีระกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพรนิฏฐา  เจริญงามวงศ์วาน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สินสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายแก้วมังกร  บุญมี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายทวัต  สุริโย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายทัตธน  เอิบอาบ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธิติ  ขาวคม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพชรกร  สืบสอน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายไพบูลย์  อาจทวีคูณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวสุพล  วิจิตรสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญครอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเอกดนัย  ช่างจารึก โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกุลิสรา  ธนะประสพ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงจีราภา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัฒนาราม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงธนพร  ทิพย์มณี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัตดา  รูปสมวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์ทอง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงเปรมวรา  ลี้มงคล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรชกร  หัชลีฬหา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงรัญชน์หทัย  ศักดิ์แพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงฤดีรัตน์  เยกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงศศิกานต์  นันทบุญเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสุดาวรรณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอัณณ์  สกุลสันติพร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นายกิตวรุตม์  ลิมปณะวัสส์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายมติ  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นายนพรุจ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายเอกพนธ์  แก้วโวหาร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายบรรณสรณ์  แท่นยั้ง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายธนกานต์  นันทบุญเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายศิรสิทธิ์  ผาสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกนต์ธร  แก้วพฤกษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณัฐชนน  ชมเชย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายนัทธภูมิ  โพธิผลิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายศุภกฤต  ชีมุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายสุเมธ  อัศวสถิตทิพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอินทัช  ขันนาค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรวิกานต์  จิรฐิติโชติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวประกายดาว  ปัญจานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงทัศนีย์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุภชา  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอมรรัตน์  ผึ้งรั้ง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงปาณิสรา  นิลชาติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงไพลิน  ศรีประทุม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนวิยา  สารเนตร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงฉัตรนรี  ชำปฏิ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมนาหาด โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวรรณพร  ทองธานี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปิยะฉัตร  รักระเบียบ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธัญชนก  สุขใจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงสิตานันท์  บุญญากร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศิระประภา  จันทเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงบัณฑิตา  เบี้ยแก้ว โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุภัสสรา  บริหารพงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชายหาด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิชญาพัชญ์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวาริศา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงลลิตา  จันทเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอรัญญา  ใจสุนทร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น