รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัท  พันธุฤกษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายยศวัฒน์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนิติธร  ล้วนเส้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูมาลี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพัชรพล  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญนาฏ  ณ นคร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายเอกภัทร  ซ้ายลิ้มสร้าง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุภัคชา  สมจิตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายรวิพนธ์  นินชนะ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงญาตาวี  มะรุมดี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงนับสรัยก์  เกียรติ์อนันต์ชัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงภัทริยา  แก้วสมทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายชินาธิป  ศิริคติธรรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วคง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายภูวเดช  ทองเกิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายทินกฤต  สองแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทรา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภูมิธีรา  ไทยเมือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชลภัทร  วิวราวรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์หนู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสิรีธร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชากร  นะตะชูสงค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายวสุพล  นนทพันธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกานติ  สังข์พงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชนกณภัทร  ถนอมจิตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายทัศน์ชาวัฒน์  สุวรรณเรศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายวิภู  ทองนิ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายรณภพ  นวลศิลป โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนาภัทร  ทองคง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ราชยอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายพรรษนนท์  นุชพุ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพิชญภูมิ  รักจริง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณกระจ่าง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสิริยากร  ชุมวงค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพรรวินท์  สุธีรานันท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงรติมา  ศิริยอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอินทิรา  ไพศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพรพิพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธีริศรา  อินตรา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธีรี  ณ สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายเอกรัฐ  พัทธนุกิจ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงรตามันต์  ลิ่มตระกูล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชานนท์  คณะทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจักรภัทร  พุทธวาศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพัทรดนย์  รักแดง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปรนันท์  พุ่มมา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธัญนพ  คงสี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายจรรษณัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปรัชญา  สังขรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธีธัช  อทินโณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปรชิต  มณีรักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐพล  เฑียรกาญจน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายคุณานนต์  จิตต์ละออง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจิตธีรา  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวรวราวรรณ  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุธาวี  แสงอรุณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกุลทิวา  พวงสอน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงไสรตา  ทองฤกษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธิชาชล  เรืองหิริญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงพงษ์พิชญาพร  สนสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธีรภัทร  พวงสอน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปุญวัชร  ทองนอก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัฐภัทร  ตุกชูเเสง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสุริอัญตา  วีระชาญชัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพฤกษา  วัชริยา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวราภรณ์  คำมณี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงอภิชญา  รองพล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณยศ  ศรีติพันธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงรุ้งทอง  จี้เพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทองแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบุญญภรณ์  อรมุต โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวชิรวิทย์  ชำนาญวงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชาญวิทย์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงหนึ่งเมษา  ด้วงเอียด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ลาภอุดมพันธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกฤตพร  สยมภาค โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีหยนตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชัญญา  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงบุษยา  มุสิกะไชย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐดนัย  สุขเกษม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงทัตพิชา  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิตา  ชูเมือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธัญชนก  หอมบุตร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปริศนา  บัวดำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชลนรี  เทพหนู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอชิรญา  นพสุวรรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัฐินี  วงษ์งาม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงตีรณา  มาชาตรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปักษี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงชานตตี  แสงเรือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวรนุช  เพียรเจริญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศศิวิมล  ปาลเมือง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกชกร  ปานทองคำ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัชชธร  หนูปลอด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงรุ่งกานต์  สุวรรณโณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธัญชนก  วิสมิตะนันท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณิชากร  ชูช่วย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายทองทัศน์  ทองสามสี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายศิวกร  รักนิ่ม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐรัตน์  บรรจง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงวีรดา  แก้วใจจง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกมลภัทร  สุขจันทร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพักตร์อร  ภักดี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วเอียด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณิชารีย์  นนทิกาล โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัณวรรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศวิตา  แสงสุข โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงญาณิศา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมชื่อ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนฤต  หวานคง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิรดิส  หวังจิ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวฬิศา  อินขาว โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวทัญญู  บุญพันธ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวัชรพล  พฤษาระยับ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเตชภณ  บุษบงค์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฏฐอมร  แย้มปู่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อารรรักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอรัชพร  วรรณโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
121 นายอุกฤษฏ์  เหลือลมัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณดา  ด้วยกาแด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนอุดม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวรกร  นาราญานนทน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐวัตร  ศิริคุรุรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายรามิล  หนูสงวน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายรัชชะดล  ผลวงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงทัชมน  สุรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณิชากานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพรนัชชา  นาคินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพิชญ์  ลี้วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐวรา  อรุณพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงต้องใจ  เวทย์ประสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศิวกร  อัครสุต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกฤติน  ธรฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปุญชรัสมิ์  เขียดสังข์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยมิตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายปฏิหารย์  ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณรงค์ทอง  สาระรัมย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐพล  พ่อนุ้ย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปิยดนัย  บัวชื่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายกานต์  บุญโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพัธนันธ์  ปริธรรมมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายสิรภพ  จ่ายพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกฤติมา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนกร  ประไพสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปุณณภพ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกฤษณภัทร  ชาติวัฒนา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายจักรกฤษณ์  จงไกรจักร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณิชา  วิรุฬห์พานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวุฒิภัทร  รัตนเกษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวศิน  พรหมจรรย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลปธีรธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเภตรา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายมนชนก  เย็นใจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวสุวดี  บุญเรือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกันตภณ  ตันธนวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายเสฏฐศิษฎ์  มุริจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงลภัสรดา  องค์เทียมสัคค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสิรวิชญ์  เหลืองอักษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมมาดา  ชูดำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายปัญจภพ  แก้วเนียม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชินตา  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศุภวิชญ์  พระสุรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพรสิริ  แซ่หลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุพิชญา  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวรอนงค์  หทัยพิทักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายนนทพัทธ์  นิลพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวิชชากร  โตรุ่งนิพัทธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายฏิณห์  สายตรง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภาณุมาศ  โถสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเขียว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธนวรรณ  แซ่เจียง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณภัทร  เฉลิมวัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพรยมล  วัฒนพงศ์กิตติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธัญพิชา  ฉิ้นเตี้ยง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงปรางชมพู  ช่อดอก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชญานิศ  วีระสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุชานันท์  กาญจนารัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภษธร  เต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญชนิต  มากชูชิต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชญาภา  บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายนิธิกร  เจริญกลกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายวงศพัทธ์  นวลเปียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอนุวิท  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงสวรรยมน  ว่องจิรกิตติ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัชพร  สุขไพศาล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายภีมพศ  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจีฮาน  สองเมือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงซีมิยาอ์  สองเมือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกัลยดา  จุลภักดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชินอัครวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชีตภัทร  หมื่นแจ้ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายฉัตรมงคล  วิทย์การพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายหัสวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชลิตา  วิจักษณ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกุลปาลี  โกมาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธิษณามดี  เกตุทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐณรินทร์  โจวรรฐะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเณรัชฌา  นิลสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชณัฐณิชญา  นัครา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายแทนใจ  เศรษฐวัชราวนิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายสุทิวัส  เเจ้งสว่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสุวิรยา  ขุนจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนติกานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พนาโนธากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพิชานนท์  มานะจิตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงผไทมาส  แซ่ล๊ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายรัชชานนท์  ถนัดสร้าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชญาณิศ  ภูษิตภูริโสภณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสัณหณัฐ  เกตุทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงฐิตาพร  ดีสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพนิดา  อัศวพานิชย์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายอานันท์  ดีสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวณัฐสุรางค์  ไชยภูมิ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีธัช  รัตนสิงห์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นางสาววิศรุตา  แก้วหัวไทร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงภิรญา  ไพโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายลาภิศ  ลาพินี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงโชติกา  ชูลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนันทวัจน์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายไกรสิทธิ์  ถาวรสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงทักษอร  เหมทานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภูรินทร์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงโมทนา  อภินวถาวรกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวมานา  อภินวถาวรกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกมลพรรษ  อินทรชูติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกัญญภัส  นกแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวลักษิกา  นกแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณีรนันท์  แจวอาภาชล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวรกฤต  บัวแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวรายุฑ  กาญจนทัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมเจริญศักดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายวงศ์พัทธ์  ชินอัครวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวณัชชา  เลขยานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์ดำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนัชชา  ผาติวิทยาภรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายชนะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญญาภัค  มีชูภัณฑ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิมอร  อัครบวร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงดลฤดี  เเก้วบุบผา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนวินดา  ณ อุบล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปภาดา  เหล่าเจริญสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณิชากร  พยัคฆศิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเอื้อกานต์  เศวตสุทธิพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอิดเรส  ดือเร๊ะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานยิ่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวพิมพ์กัญญาภา  มณีอ่อน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีเรืองรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกันตวิชญ์  นิชรานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธารทองเทพ  อมรเจริญทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรโณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเจณิสตา  หวังเกียรติขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพงศ์ปณต  พิทักษ์บุตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวชญานันท์  ขันติกุลานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายวีรวิชญ์  จินดาราม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชนากานต์  สุกระมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปิญชาน์  แก้วขำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงเทียนรุ่ง  สวัสดิโภชา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภาวินี  เขียวสิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพะสิษฐ์  วชิรอนันต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธนัญชนก  ระวังสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายณัฎฐ์ณภัทร  นาภูมิ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชนิกานต์  หวังภัทราวานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธนญดา  วรธรธนาดุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธัญกร  จารุสิริรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงศศิธร  จีนหนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวิรัญญา  บาลทิพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสาริศา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แซ่อึ่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกิดากาน  แซ่โล่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนิรชา  ลิ้มสิริสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายศรณ์วิชญ์  ชุมช่วย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเขมิสรา  บุปผะโพธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสรชัช  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูษณ  จารนัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงภูษณิศา  นิยมเดชา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภัสสรา  ศุภธรรมรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกชกร  พิทักษ์จินดา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุเมธา  ฟาง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายจิรพัส  บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยกายุทธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธนวัฒน์  ต่ง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  กุลเกียรติดิลก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายเอื้อ พัฒโน  ภัทรปีติกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายราเมนทร์  มรกฎ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายชญานนท์  ฟองสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายชิน  เมฆพิรุณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณัฐชนนท์  หนูเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภัทรวดี  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปฤษฎาภัทร  หนาเเน่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวศลิษา  อภิวัฒน์การุญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศศิภา  ชายา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายปานญุตม์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปีติมน  เจริญสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงซูฮานา  บินอาหวา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งหนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภัทรเดช  แสงสว่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอาภาภัทร  คณาวิวัฒน์ไชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายศิวกร  อินทวังโส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเมธาวี  สุขศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวาริส  เก็มเส็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุภจิรา  มิลำเอียง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีสมัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอรรถภูมี  แก้วดำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภัทรภัทร  จันทร์จุฬา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูริศ  หงษ์ทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สืบถวิลกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายนิธิภัทร  รัตนกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายณพงศ์ธัชญ์  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายภูวิศ  ชูลีวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพิชญุตม์  โสพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปุณรดา  นันทกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวริทธิ์  ชูเอียด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนัจมีย์  มูหาหมัด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนภูมิ  กิตติวราพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสลำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศุภกานต์  มณีโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกุหลาบพันธุ์  พัฒนกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิสมิตะนันทน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์หนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนภูมิ  หิรัณยธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวภิรมณ  กำเนิดมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงธนพรรณ  เรืองสุข โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายพลกฤต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวบัวบูชา  ฉุ้นประดับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวิชญ์พล  เลิศไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัชชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภูษณิศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
346 นายณัฐนันท์  คงชู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วนะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศศิธร  บุญศักดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายณัฐพณธ์  จันทวดี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพรนภา  วงค์งาม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภควัต  เพ็ชรสกุล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิรภัทร  อมราพิทักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงมณิศา  รอดเรืองฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงแพรวา  รัศมีพงษ์นันท์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายยศภัทร  โภคา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพรรษพร  พงษ์จีน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กระจายศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงลฎาภา  เสนแก้วปรมัท โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายมันตา  รักทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมัดอะด้ำ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงภาวิตา  สุวรรณะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนรวิชญ์  บริเพ็ง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนนทพัทธ์  อรุณโชค โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพิมณัฐฌา  คงประสม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอมรรัตนื  ศักดิ์เจริญผล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกชพรรณ  กองคิด โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีษาพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพาฝัน  ทองแท้ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายสิปปกร  สุขโน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธีรดา  ทองขจร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชนม์ลดา  คงมี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงธนิกา  เรือนแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกัลยกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงณัฐิดา  เกษศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนวพร  แย้มสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกฤษณา  อนุญาโต โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐกมล  ธรรมกุศลากรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนัฏพิศุทร์  ชูแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สวนทอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสหรัตน์  เพ็ชราการ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนันท์นภัส  หมานสะยะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนวัฒน์  ทะระเกิด โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงศิรดา  คชาฉัตร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพงศภัค  กาญจนรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงโชติกา  เปียสี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสุภางค์  ชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวภัทรมน  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายคุณาธิป  คุ้มไทย โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสุธีธิดา  เพ็งแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายรณชัย  ถิระผะลิกะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายนวพล  อินเลียม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภัทร์ชรินธรณ์  ชวัญทอง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศุภกานต์  คุณฉิม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายเศฎฐวุฒิ  บุญวิริยะรัชต์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงเพทาย  หนูยัง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปฐมพงศ์  วงศ์ชนะ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายทนุภูมิ  เนาว์ชมภู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายปวริศ  ช่างสาร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอินทิมา  ราชปักษิณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงจิรัสยา  วุธรา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐวดี  กุลทวี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศิษฏา  ศรีประภัสสร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพงษ์เดช  พันธ์คีรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นายอภิธัช  วชิรแพทย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปวริศ  ณ พิบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายปราชญ์  บุญชด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพีรกานต์  นกแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธนัญญา  จันทสงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกันตวิชญ์  ปัญญาเถิง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอินสิริ  วะชังเงิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพิชญ์สิธ  สังขะชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสุปรียวัฒน์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทร์ทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงวริศรา  มานะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศุรัญญา  นรากุลมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองจารุแข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวพรพิมล  สอนเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอภิชญา  ทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงตัสนีม  มู่เก็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนุดฮาตี  แลหมัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐพร  ชูมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงบัซลาอ์  ศิริพัธนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจอมขวัญ  ภมรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณิชกุล  ชาวสวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงปิยะธิดา  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภัทราพร  โต๊ะเหล็ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวริสรา  ไหมฉิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวริศรา  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอัซนียาอ์  ศรียาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสิริภักดิ์  มาวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศุภนิดา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงรินรดา  แสงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรัชฎา  แดงนุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเฟิร์น ดลภัค  พิริยะไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิศโร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพรรภษา  เรืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนุมา  จินเดหวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธมนพัชร์  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงทัศนีย์  แหมถิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงธนิษฐา  ขานโบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยูงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐกมล  ธรรมดำรงจิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงไลลา  มิหัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญนิตินัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอารยา  ไชยพูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกลอเรีย  อาหมัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วิริยะสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสมิตานัน  ก่อประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกนิษฐา  โกศัลวิตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงฟิตดาว  หีมปอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศิริธร  สมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทระ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายซอฟรอน  วุฒิโรจนธาดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงษ์อภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงลภัสรดา  แซ่ตัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภูษณิศา  ชัยชนากานต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนัซรียา  มะมนัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปรมี  อุโหยบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกฤติน  คุณอารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณัฐสิทธิ์  หนูเกื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายเมธา  เอกเจริญกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนาวาวี  ยุทธสะอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปิยวัฒน์  เทพษร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายพีรวิชญ์  เฮ่าฮู่เที่ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายริฟฮาน  ดือราแม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธนวิชญ์  ธนัตวรานุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายยุทธพิชัย  เยี่ยงยุทธพิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายชาคริต  หลงหัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธีร์ธนิน  ตุกังหัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายฟานีล  นนทรีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิตย์สีแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนดล  อินทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายฮาริซ  วารีรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายฐปวรรฒ  หมื่นสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายรุดฟาน  ไมมะหาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโรจนสิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงบัซลาอ์  หยีราเหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชญาดา  ชาวสวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงจิตรางคฑา  สิทธิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงทักษิณี  ลาเตะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงซิลมีย์  หมีนคลาน โรงเรียนละงูพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงฮาลีม๊ะ  ใจดี โรงเรียนละงูพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น