รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฮุสนา  บือราเฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนัสรีน  เซ็ง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงชาลิสา  มากหนู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประถม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงมนัสวี  โอฬารสิริ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอัมนี  หวังแอ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายธนกฤต  สอนกลั่น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงศารัทวดี  ทองช่วย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมยา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายอนุภัทร  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายศิลาดล  ทะประสิ์ทธิ์ชิต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชยธร  ดำรงศักดิ์์วิรุฬห์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดอล  ร่าหมาน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชนนิกานต์  รักษ์เชื้อ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงภวิษย์พร  พรหมเจริญ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวราญา  คงเมือง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธนากร  กูลณรงค์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงมูรณีย์  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายมุตะวัลลี  หะยีเจะแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจีฮาน  เจ๊ะสนิ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนิอัสมาอ์  ดือราโอะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายวาริส  เบ็ญจวรรณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ณ นคร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธัญชนก  เขียวเข้ม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงแพรวา  ทองเกื้อ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายอัซฟัร  ตาเยะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุมน้อย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชาฟีกี  ลาเต๊ะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชฎาสันต์  รัฐโชติชัยภัทร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนราทร  ดวงสอดศรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงฉัตรชนก  สังขพันธ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนารีมาน  เจะโนะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสิริรัตน์  เบญจม์ภัทร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงวรากร  เรืองยังมี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนิฟาตอนี  ดือราแม็ง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงกัณฑิตา  กีสาม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายเดียอุลฮัก  นรเสกุลภักดิ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวิมลณัฐ  จันทศิริ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพัชรธาดา  รัตนถาวร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอนัส  เฮงตาแกะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บางพงศ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพักตร์เพ็ญ  รอดยิ้ม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงต่วนนาบิ้ล  วัดเส็น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงฟาฮานี  ต่วนปูเต๊ะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงการ์ติณีย์  ดาแม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฟาโรซา  กีละ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงฮานา  กาโฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสรกรรณ์  กิจพิมล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวิลาสินี  ทิพย์ยอและ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงภัทราจิตร  ตนัยพงศกร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงฟาร์เซีย  ฮะยีดามะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปรเมษฐ์  ฮัดเซ็น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายดนพ  ศิลามณีเวช โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายวันเกษม  สะมานะอะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปาณิศรา  ทัศนา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพิชามญช์  สุริยงค์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอภัทรสร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมแดง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงสุฑิตา  ศรีประทุม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสุจิตรา  ผึ้งดี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนาเดีย  ตรือแน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนิฟาติณ  มะกาเจ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงไมลดา  เจะมะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงต่วนนูรมี  นิแม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปีปรินา  บุญปิยทัศน์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตังติวิวัฒน์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนัสรียา  นราจร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงวชิรสา  สุวรรณรักษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐธิดา  โต๊ะหลาง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนพิษชา  สุวรรณมณี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงมาริษา  หะยีมะมิง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงแวนาดียา  ตูแวตีมุง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอัจฉราพร  อุ่นอก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนิธิพร  แซ่โง้ว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงซามิมี่  เจ๊ะนิ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงรุสลีต้่า  วาเตะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวรรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกมลชนก  ไหมคง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงบุษรอ  หรนหลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนูรจัสมินทร์  ตาเยะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมขวัญ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฟิรดาว  กะรีสามา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายมูฮัมหมัดชามัล  เจะเฮาะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนทัต  ดำนุ่น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพรรณราย  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงชนิดาภา  หนูเกต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายไพศาล  มะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  เบ็ญอาลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายฮานีฟ  หะยีเด โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายมาลิกี  ยูโซะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกนกพร  รักหมอ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุฑามาศ  อินทร์สำราญ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณปภัช  อุ่ยตระกูล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอตินุช  ใจบันทัด โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนุอัยม์  เปาะมะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงญารินดา  ยะโก๊ะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนิสรีน  การะเกต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงญารินดา  บาเหม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงมุฑิตา  นุ่นประดิษฐ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอาลิฟา  หะมิดง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายชาญวิทย์  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายนาซรี  สาและ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนิรัชพร  อุไร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายนาราวัสส์  ชีวะกุล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงทิพปภา  บุญจันทรเพชร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงญารินดา  รูปอั๋น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุ่นเรือน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายวาคิม  หมานระโต๊ะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปวีณา  ภามี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกิตติณัฐ  พรหมเทพ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตกำจร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ตันติสุนทรวัฒน์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนัศรินดา  สะรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงศุภรดา  พรบุญเรือง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกวินท์  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธาริน  ทวิชศรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงฮัยฟาฮ์  กาเดร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอิงฟาเดีย  สาแยตือปะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐสุดา  โฉมแก้ว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธีรธิดา  ไชยชาติ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนูรฟา  นาถปุตรี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขาว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพันธ์พิสุทธิ์  บุญพรหม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงมัณฑนา  มุกดาหาร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวริษฐา  มัจฉาชาญ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุมัยยะห์  สะแม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอัสลีนา  เจะหมะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนิโซเฟีย  เล๊าะนะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปณิดา  จันสีสุก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนัสริน  อีซอ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงซารีฟะห์  อาลีซ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกัญญณัช  นครมณี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอรุณี  ละอองจิตร โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศิรกัสสร  วัลยาภิรักษ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนูรฮาญัร  สาและ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายต่วนอัฟลัม  วัดเส็น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศิริวิมล  ทัศวิล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพีรพล  ศิริวิริยาภรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกรกานต์  ชูเกิด โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงแสงลี  พันธนู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  แก้วบาน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงศศิพร  ศิริวรวงศ์เจริญ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฟารากิฟ  เจะสะตำ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอิสราพร  หุ่นงาม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเทพ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปวิชญา  ไวยากรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงศุภศรี  โลหะประธาน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายอรรถชาติ  ศรีราษฎร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัคจิรา  กุลมาตย์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอาภิชา  ตงฉิน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงโซฟีนา  บือราเฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนารีมะห์  ลาเตะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภูชิส  วรรณกลัด โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงซูซานา  แวหามะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงฟานีตา  ยีสาอุ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนาดียะห์  สาเฮาะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภาริตา  สะดี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพุทธิดา  หนูมาก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสาริศา  แก้วเขียว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงฟาตินนาดร่า  ยูโซะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอิสมาณี  กะลูแป โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงฟาร์มี  หะยีดามะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภารตี  สุหรรษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชนิสรา  บัวแท้ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อาจสุวรรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชาภัทร  หมันหลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนารีรัตน์  เจะแล โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอริศรา  ฟะสู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอีมาน  วามุ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนริศรา  ฮะซา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอับดุลฟัฏตะฮ์  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายอุไบดิลละห์  คงคะจันทร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสิริภัทร์  ซ้ายเล้ง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปัฐวีศานต์  บุญทอง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  เจะดาแม โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงจันทการติ์  ทองตราชู โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนภสร  อุทัยรังษี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชูอินทราช โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกฤษฎิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายฮากิม  เจะโนะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงเมธินุช  ชูพิทักษ์สิน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายอนัส  แวโต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวสุรัยดา  บือราเฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงอัฟนาน  มาหะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวอานีฟา  เวาะยี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวนูรอัยมี  อาลี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวซิลมีย์  อาแวและ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวซูวีร่า  เจะเลาะ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวอัซวานี  เจ๊ะหะแว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุรเดช  อาจสุวรรณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธันสมร  ขุนทิพรักษ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายนรา  ภัทธิยประเสริฐ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐวรา  สุทธิศักดา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนาวิชญ์  ทองคุปต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนาอิฟ  มะยีแต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายบิลาล  สุไลมาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายฟัครุดดีน  มัสปาทาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายฟาเดล  อาแว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภคพล  แดงมณีกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายวงศธร  ทองโรย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายวรเมธ  ยิ่งยงสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวฤทธิ  วรวิวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายศุภกร  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุวรรณชะนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกฤษณพร  พรหมเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเจณิสตา  วาริชชาญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชัญญาพา  ตนายวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนภัสสร  ลิ้มชนะชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนาเดีย  เบ็ญลาตีฟ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญญภัทร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปราณวรา  รักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปัณณธร  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงทักษิน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเปรียบดาว  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรรณี  ศิริเสถียร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงแพรวา  ขุนหมวก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงวรนิษฐา  หลิพันธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวรภัสสร  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวิภารวี  เด่นปรีชาวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศุภกาญจน์  หงนิพนธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศุภดา  แสงสมนึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภาชโน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอัฟฟะฮ์  เตะโระ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอัสมา  เฮ็งปิยา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงฮัมดียะห์  จาเงาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายกฤษณะ  สุขใส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกันตภณ  ถนอมวงศ์ธนา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายโกสิน  อรุณวงศ์สานุกูล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายคฑากริช  ไชยสุวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์แก้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชารีฟ  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัฐชนน  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนกฤต  ไชยฤกษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนบดี  ธนรงค์กุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพันธุ์ธัช  มากจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายมุมิน  แวอาลี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเมธาวี  เมธาวิวรรธน์กุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายวัชรากร  หลงขาว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรเทพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายฮาริส  ฮามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกรกนก  เดชอุดมการ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงอุไร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธันยพร  เกียรติขจรเดช โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนพณัฐ  ศรีพงษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนันทกร  เทพบุตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนิชาภา  พิศวง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนิฟิรดาวส์  อัลอิดรีสี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปทิดา  เจนวิทยาขจร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรสิริ  ศรีเปารยะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิรญาณ์  ธีรศานต์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงรุจรวี  พนาวรางกูร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญยอด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุวภัทร  แก้วเขียว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอันดา  ธรรมชีพ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอัฟฮัม  มะเห โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกริสนันต์  อามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายกรุณรักษ์  อุ้ยดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกฤษณพงศ์  วรวิวัฒน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายกองเงิน  ทองคำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายชิตวัน  แก้วเหมือน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัชพล  ทิพยาไกรศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มชนะชน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวกวินทิพย์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายตามตะวัน  คงถาวร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนัช  จันทโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธนาภพ  โกญจนาวรรณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายนักรบ  คล้ายเลี่ยน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปพน  หงนิพนธ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพชร  ลิขิตปํญญโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพริษฐ์  เศรษฐประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพัสวินท์  รัตนไพศาล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายสรวิชญ์  หนูบ่ม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสหภูมิ  ชมจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอธิป  ดิษฐพงศ์ภักดี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายอนัส  ยะมาแล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาโร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฉัตรวรี  แดงกระจ่าง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณหทัย  ณ พัทลุง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐวรา  หนูสอน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายเทียนหอม  ยานุทัย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนัฐชนก  รัตนแคล้ว โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็งสง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงฟาติณ  โต๊ะเก็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงรุ่งรดา  ลาภาพันธุ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุทิกานต์  พึ่งประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุภัสสรา  หทัยพิทักษ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงแพรแก้ว  แก้วช่วย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอาดิล  เซเมาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเก็จมณี  หัสไชย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงญาณกร  คารวพงศ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนัศรียา  แวหามะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  สนิ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรรณทิพย์  พัฒฉิม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงหิรัณยา  จันทรกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายชินาธิป  แก้วกำยาน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่อุ่ย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธราเทพ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธีรกมล  ลิขิตปัญญโชติ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายประมินทร์  กระจ่างลิขิต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวาลิด  เหงบารู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภวิชญ์  คงเหล่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสรรพวัต  คงย้อย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายอันฟาล  สิทธิภูมิบำรุง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายอิซซัค  เอิร์ซเซ่น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกมลรัตน์  นวลจันทร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีคง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชฌา  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงซัลมา  โตงนุแย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงซาฟีนา  โตงนุแย โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรดำ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงทักษิณา  อับดุลกาเดร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญญกุล  รามศรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธีมาพร  รอดทุกข์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ขวัญเชื้อ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนิซูเฟีย  สาและ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนูรุลวาติฟ  ดุลยเสรี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงยัสมิน  บือแนสะเตง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสุกัลยา  เขียวแดง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุธิดา  ไชยลาภ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงรัตติยากร  รัตนะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายรุฟฟี่  ยีระแมะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เทียนจู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญชุม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทวีกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงมินตรา  ศรีตมะกุล โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงโรสมี  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศศลักษณ์  ทองเสน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสวิตตา  ภรนนทรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทคุตโต โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายชนพัฒน์  โชติกุลรัตน์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพิณพิลาส  โชติพิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเีกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเีกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ติ้งดิง โรงเรียนเฉลิมพระเีกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงบุญธิดา  ชัยเดช โรงเรียนเฉลิมพระเีกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงศิวกาญจน์  กาฬสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเีกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองวัตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวันทนา  ณ สงขลา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัฐพิมล  เดชประภัสสร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวริศรา  นพรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอภิญญา  เจ๊ะโส๊ะ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสรวิชญ์  บุญธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมโสภณ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนัสวีณ  เจ๊ะเล็ง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสรวีย์  ศรีชมภู โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกิตตินันท์  ศรีพลอย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนลัท  ตุลยนิษก์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรังสิมา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชาลิสา  เลขานุกิจ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วพุฒ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนิบัสกีน  ชุมประเวศ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุรัชต์ชยา  ไกรแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอริศา  อร่ามวิทยา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพัทธมน  ไชยสงคราม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธรรศ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงฮิลมี่  แวอาแซ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายภัทรวินท์  ศิริ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวัณวิสา  พงศ์พานิช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภควัต  สุขใส โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  ดำทองเสน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงภูริชฐญา  ขุนแดง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรวิพร  อุไรกุล โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรัฐนันท์  ไชยณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิริยา  โลหะวิจารณ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวรันธร  จิตนาธรรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสุรสีห์  มุณีรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุ่มเฉิดฉัน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนลินรดา  อออิปก โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสือสิงห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงขวัญกมล  ชีพเจริญรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอริสรา  เจริญฉิม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอามีร่า  มหัศนียนนท์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศุภนัฐ  ศรีพะเนิน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกัญญ์ชฎา  เจียรบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุตรมาตา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐพงค์  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายเสฎฐวุติ  รุ่งสุข โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสิรวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธีรศักดิ์  นัคราบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนันทกร  มะยีแต โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพีรดนย์  จำนง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายบุญยวัฒน์  ชูพัฒนพงศ์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรซ้อน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายถิรวิทย์  บุหลัน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายษริภูมิ  แสนโยชน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนาอิฟ  อุสมาน โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกนกพล  ส่งแสง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายซาลามัส  อมรทิพย์รัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธีรศักดิ์  ไหมพรม โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเขมาพร  พรายแก้ว โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงสุพิชชา  บรรจง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธีรดนย์  พรมวิจิตร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธนาวรรณ  สังคนาคินทร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพัชรพร  หวังศุภพาพร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายฆรวัณณ์  จอมเสนา โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภูริภัทร  เลิศวิลัย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนัฐฐา  นิลอินจันทร์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชนิศร  ช่วงรัตน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พุฒทอง โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวาริชา  ศีลบุตร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายกิติกานต์  อีหวั่น โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงทิพย์สลาลี  โชติชูทิพย์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายชัยพิทักษ์  ธัญภัคดีพัฒน์ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โชติธนิตไมตรี โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกรนิศ  มีเดช โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรังสิมันต์  ทองโรย โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์เพชร โรงเรียนสตรียะลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอุรัสยา  เอกทัตร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิชชภา  จันทรประภา โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศวัฒนาวณิช โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธราดล  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวิชชา  เลี้ยงกิจพิพัฒน์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอดิเทพ  แบบเหมือน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงยามีล๊ะ  ซียง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอิสริยา  ศิลาไศลโศภิษฐ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายชนวีร์  ชาญวิรวงศ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายวิชญ์พล  เหล่าวิวัฒน์เกษม โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายจิรภัทร  เรืองตัณฑวัฒน์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชลธิศา  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกุลภรณ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายธัชกร  เที่ยงบุญกุล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอัครพล  แซ่เลื่อง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอิศราภรณ์  วิทยานันทพงศ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายกษิดิศ  ศรีขวัญ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพัสวี  พัฒนปรีชาเสถียร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพลกฤต  วงศ์พิพัฒน์กุล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณฐพร  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธราธร  รังสฤษฎ์วีระโชติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรชฎากุล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงรัตนาวลี  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงปุณษร  พัฒนปรีชาเสถียร โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธันยธรณ์  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกฤตพร  ลีตระกูล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปภาดา  อุดมวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนัยน์ปพร  โชตน์ธนานันต์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนัชชา  จิตดวงฤทัย โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกัลยา  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงประภาศิริ  ชุมนวล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพนิดา  แซ่ท่อง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสุจิรา  ทิมพวงทอง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงศิวนาถ  สินทศานนท์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงดาริญญา  ใจแปง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงซีตีราชิด๊ห์  บินตีโมหะหมัดรีด้วน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณัฐรุจา  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชนิสรา  แซ่ไล่ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิยดา  พลอยแสงโชติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงนภสร  เกษมสถิตย์วงค์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภณัฐ  ไตรประคอง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกนกพล  แซ่่แต้ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายชาคริต  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนากร  จงวิไลเกษม โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธัชชัย  วณิชย์ไกวัล โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจิรภัทร์  ธารานุวงศ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธนยศ  จุลภักดิ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนิรมล  เวหน โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกัณฐิ์ลดา  เจโตวิมุติ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภารดี  แซ่โฮ่ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายเด่นชัย  แซ่ซิม โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงณภัสสรณ์  วัฒนาบุญญะพัฒน์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงนดา  หนูชูสุข โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงทอง โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงลักษิกา  สีคำดี โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงบุญยรัตน์  เขียวรัตน์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปิญชาน์  แสงหิรัญ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงซัลวานี  หะยีมะ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชญาดา  ธารีลาภรักษา โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวเจนจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวพิมลพันธ์  เพชรเติม โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวมัททรี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวพิมพ์มาดา  พัฒแก้ว โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายธีรภัทร  ไชยธรรม โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาววินัดดา  ดำแดง โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวอรสา  คงมณี โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายชลันธร  วงศ์รัตน์ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายจุลพงศ์  ลลิปัญญกุล โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายกิติศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงโนรี  อาแว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายฮาฟิส  บินกาเซ็ม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธเนศณัฏฐ์  อณุภาบุณยวัทน์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวัทธิกร  จันทร์เต็ม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายณัฐดิษฐ์  พูลภักดี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชารีฟ  มาหามะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายไรยานูดีน  มาหิเละ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายอับบาส  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศรารินทร์  กอเดร์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกฤตธีรา  ชุมเกื้อ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงนูรูลนัซมี  พิศพรรณ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงแวนูรอัยนี  บินแวอูมา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนภัสกมล  แซ่โก้ย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  ชูชื่น โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายณซีม  มะณี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวรากร  จันทร์บุญรอด โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอามาร์ล  มาแจ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกันตพร  สังข์ทองจีน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนุรฟาเดียร์  อารง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนูรฮาซีซัน  มะสูยู โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปุณญิศา  เสริมสุข โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยมงคล โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เพ็ชรดี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงเสาวคนธ์  โอภาศรีโรจน์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงหมอนอิงค์  จำจด โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอดิวรรณ  น้อยเอียด โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอัลฮาร์วานี่  สะแลแม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงฟาติน  บินยูโซะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธันวา  มั่นคง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายจิรพัส  หะยะมิน โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ชูสงค์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายญาซีน  เจ๊ะโซะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายอามีน  มาแจ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายอรรถวุฒิ  หนูน้อย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงฮาซีนา  ศรีคำขลิบ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนิศารัตน์  แวดอเลาะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงฟิตเดียร์  มามะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงบารอกัต  สติรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงโรสโซเฟีย  มะมิง โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายพลภัคร  วงค์ชนะ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวรวีย์  เรืองจันทร์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมณี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายยศพงศ์  หยุ้งนา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงนิติยาห์  นิแม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายก้องกิตติ  ตันสกุล โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภาณุภัทร์  สธัมบุตร โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวจิราพัชร  แสงเวช โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงนูรกัซมีย์  บินเปาะซา โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวนูรฮาซีฟัน  บะอู โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชัยพล  ยะโสธรรัตน์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงนูรซาฮาดา  รัตนพงศ์ภักดี โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปีสิริ  ภูธรารักษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนูรฎ์อัยมี่ย์  คอลออาแซ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงมณียา  อุทรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธนัชชา  เทพยรักษ์ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงทัศนวรรณ  ปุย โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์เอิบ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนพร  อ่อนทองงาม โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 นายภูมิธเนศ  หนูแก้ว โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายศุภเวช  การสมเกตุ โรงเรียนนราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวอภิภาวดี  สีสันงาม โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาวอารีตา  จิ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวฮาพีซา  เจ๊ะเลา๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวกูไซมะห์  ดือเระ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวซีตีคอลีเยาะห์  ลือโบะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงยูรณี  แวกะจิ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวซีตีแอเสาะ  แล๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวกาตีนี  โว๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพีรเดาร์  สะมะแอ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนิฟาร์รีฮัณ  กือเด็ง โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอัฟนาน  สามะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอายุสมีน  แวหะยี โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เจ๊ะตู โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนูรฟารีซัน  สาแล๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนูรญาณี  ลาเต๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ศิริเปาะจิ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น