รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวนันธิชา  เงินสมบัติ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวปียาภรณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายทินภัทร  เชาว์ปัญญา โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวศศิธร  อินทำ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายสรวิศ  อินทะระนก โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาววรรษชล  มาศเมฆ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวภัทรวรรณ  จันเมฑา โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายรัตพล  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวธันยพร  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวเหมหงส์  คงนุ่น โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวภัคจิรา  นิยมไทย โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายศิวกร  กรรมเเต่ง โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวชลิตา  ต้อยน้อย โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายทศพร  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวทักษพร  ชายแก่น โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายภูวไนย  วีระกิจ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวนัยน์ภัค  บุญดี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายกรวิชญ์  รอดการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวุฒิเกียรติ  หิโตปกรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนิสรา  พึ่งถิ่น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเจษฎา  มงคลเดชสวัสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายสิรวิชญ์  สะมะบุบ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกัลยกร  โล่ทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญฤดี  ถือแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาณาภรณ์  หลีประสิทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ค่าเอ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปณิตา  อิ๋วสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปารมี  ธารจักร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สาริพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงลภัสลดา  ณ นคร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เอียบสร้างกี้ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสุภาวิดา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายทรงกฤษฎิ์  แสงไฟ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปาณัชม์  สินแบน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธรรมจักรกรี  ตั๋นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายชญานนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอัคเรศ  เตี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรพฤกษา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกตัญญุตา  ครองยุทธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวิฬาสินี  เตี่ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงรดา  สูงสง่า โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวลนุช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวริศรา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงทัศมนต์  เกิดสม โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ภู่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีแสงปทุมพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพัชท์ธนันต์  นากิจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ ระนอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพรเทพ  พรหมภัทร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกฤตภาส  ชุมทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสนเกื้อ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธัญเทพ  เทพทอง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณณธร  ไสยรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายพัชรพล  ชาติไทย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเพชรไพรินทร์  ทวีตา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวรวีร์  เดียวจรัส โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวิธวินท์  บัวสด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวีรภัทร  พรภาสกร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายศุภากร  จุงจิตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสหพจน์  สุขกิจ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอัครนันท์  ตั้นเส้ง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอาชัญญ์  รอดทองดี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายอาทิตย์  บุญแสวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกุลธิดา  กนแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จั๋นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยกาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐริกา  เกตุแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันทนัช  แซ่จิ้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงบุษยมาส  กำเหนิดกลาง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปิยวาจ์  คงรอด โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปุณยนุช  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงภรณ์นภัส  ไชยรัตน์ธนโชค โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงลักษิกา  แสงแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวาทินี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศุธิดา  แฝงสีคำ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงโศภิษฐา  ยอดยา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสุพิชญา  ประกอบศรี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอธิชา  ยี่สูย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชูเพชร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสิปปภาส  แพใหญ่ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายวรุตน์  ์วงษ์กันยา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธาดา  ขอสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวาสนา  มีเย็น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนิตา  พวงเกษ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงคชาภรณ์  บัวแดง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพีรดา  เดชะพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปิยดา  เพชรอาวุธ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายก้องภพ  คงเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธัญเทพ  อัศวบุญมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายปุณยธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภานุกร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายภูริพัฒน์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภกร  นิลบุศย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามสะอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงปทิตตา  นิเวศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปัณรส  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงลักขิกา  คงตุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวริฏฐา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงวีรินทร์  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศิวารยา  รัตนสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอัญชิสา  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตติภณ  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายคุณานนต์  ชุ่มชื้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชานนท์  หนูตะพง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐชนน  แจ้งการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายดนัยธร  ซ้ายเบี้ยว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนโชติ  หลิมชูตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายนิติธร  หมื่นเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปัทมากร  ศิริธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปุญยวัจน์  พรัดวิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพชรพล  เอกศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายมโนพัศ  ศิกษมัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงลักษณพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายเลิศมงคล  ไทรทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายวิรวิศท์  รัตนคหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศีรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายศิวัช  ศานติสาธิตกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายศุภวิชญ์  ตันติวรสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายสิงหราช  มาตย์แสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันติบรรณกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพรภวิษย์  ศิลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกรกนก  กานต์ดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงฉันท์ชนก  นาโคศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชนัญชิตา  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญยกานต์  พรหมณะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปรียานุช  ขวดทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปาลิกา  เสรีวงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปิยธิดา  จำปา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงยูโกะ  ยามากุจิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรันธร  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศันศนีย์  เจริญเกียรติตรัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์วงศวนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกิตตินันท์  อินพยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายไกรวิน  ญาณไพศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชนกันต์  องค์สถิรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนกร  อัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายนันทวัฒน์  ผานาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปวริศร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปิยวัฒน์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพงศกร  เกษมงคลพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภัทรณรงค์  ส่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูณภัทร  วิมุตติสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายรังสิมันตุ์  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวงศธร  สุทธิบัญชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวิทวัส  ธรรมประดิษษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายศรชัย  สมสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสพล  เครือกาบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายสุรพิชญ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายโอซามา  วงศ์ตานี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจุฑามาศ  จานแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชนม์นิภา  ขวัญแคว้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงญาณธิชา  เหมแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำสอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปานิสรา  จันทร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปิ่นลดา  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตรจง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพิชามญชุ์  องค์วิมลการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงรวีรัช  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศศิณา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสิตานัน  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายฑวัต  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายตรีภัทร  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายเป็นไท  แตงอุทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพงศ์ฐวัจน์  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายไพสิฐ  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายวงศธร  ไพศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวาทิศ  หทัยศิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศุภกฤต  ไกรเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศุภกาญจน์  ตันภิบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสรรพวัต  ณัชตา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสรวิศ  พงศ์สิริฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสิรภพ  สัตยภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกชพรรณ  สุขเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงคริษฐา  สุทธิโอสถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณฐกมล  สำราญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณิชาภัทร  มาตย์แสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงด้วยเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธัญชนก  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธัญญวีร์  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนิพิฐา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนิวาริน  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงบุษบงกช  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปัทมพร  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัณณิตา  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีมั่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงวริศรา  เลิศวัฒิพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวริษฐา  ทวีสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวัลยารี  ดำหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วปราง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสโรชา  เสมอภาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอุษณีย์  เลี่ยวตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกฤตเมธ  ผลเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายก้องศิษฐ์  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกีรติ  ปานรังศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายคีตะวัน  ลิ่มอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายจตุรภัทร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเจตน์สพัชญ์  ตั้งวินิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายชยพล  นิ่มโวหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายโชติธวัช  ชัชพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายณัชพล  ฤกษ์ดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายณิรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนภัทร  จุลพรหม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธนา  เหมทานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายนรภัทร  อุกกุฏานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปรเมศร์  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภพธรรม  กอมสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูธนา  วารีทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายวชิรพล  พรหมาลิขิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอนุโรจน์  ปรัญญาภิมุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอัครชัย  ตันวิวัฒน์จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงชญาภา  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชนิกานต์  ฐิติวัฒนาสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิชกมล  สำเนียง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงธัญรัตน์  ธีรวาทีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธีริศรา  จักรสาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงเนตรฤทัย  คงขำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปณิวรัดดา  ซ้ายอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปัณณ์พิชชา  คันธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปาลิตา  เหล่าเฉลิมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิชญาภา  จินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงแพรวา  ฮอนด้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภัทรดา  อ่องอนันตพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงอสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงมุนา  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวชิราพร  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวริษฐา  กุลจรรยาวิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเหมสุดา  จิตต์ซื่อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอวัสดา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายก้องฟ้า  วามะสิงห์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกันตพล  วัฒนายนต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายคณิศร  พานิชผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายคุณัชญ์  ชูปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจักรพรรดิ์  เอกตันติสิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชยพล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชลันธร  พิมลจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายฐิติวัจน์  อังศุกีรติรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายณัฐพิศิษฏ์  เทียนทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธนพนธ์  หริเลิศรัฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนรัตน์  ห้าวหาญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธีรภัทร  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายนิธิพัฒน์  สุทธิสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปิยังกูร  เอ้งล่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ระนอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภัคพล  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายสดายุ  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายอนันตชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกชกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงชฎาวัลย์  บัวอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณฐพร  ปัญญาสิริกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมจินดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงทานตะวัน  บุญญฐี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธีรดา  พีระศุภวัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนทกมล  พนาพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงบุณณดา  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปริชมน  อินทรโอสถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปวีณนุช  ลิ้มธนะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปารมี  สกุลประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงแพรวา  ค้ำชูชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภัคจิรา  กองเงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หิรัญยศพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภิญญดา  เฉลิมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงลภัสรดา  พึ่งแรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวราสร  อุปถัมภ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสาธิตา  ซิมอาจิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงหทัยวัลภ์  เจียรนัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอรไพลิน  ปวงมีธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายกัณฑ์อเนก  กุณฑียะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกิตติพันธ์  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายคณิน  พรจรัสพิศุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายจีรัตน์  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายชัยวัฒน์  มูสิกะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนกฤต  ชลหัตถ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธีรศานต์  เจียวก๊ก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายนรบดี  ชอบดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายเนรมิต  หนาดคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายปรัษฐา  บุญชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปริชญ์  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปัณณธร  สถิรสัตยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภาคิน  แขวงโสภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูตะวัน  อนุโต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภูมิตะวัน  โสดารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรัฐนินท์  จิรเมธวิโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวราวิชญ์  ตันติพรสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายศุภกร  ทองมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศุภากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอินทัช  ท่อนทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายเอกกร  นวลพลับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกนกอร  สุขทวีกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกษมวรรณ  บุษยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกัณญาภัค  ขุนราช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกันติศา  ลูกอินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยี่ฉุ้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงชัชติญา  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชีวาพร  การดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงชุติปภา  พัดขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัชชา  สุทธิเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงณิชชา  สุทธินนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงนันทกาญจน์  ฉ่ำมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนิศารัตน์  ส่งบำเพ็ญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปริชาติ  ชูชุม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  โรจน์วัฒนะธาดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพัชรมัย  ภัทรวรวิศิษฏ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จันทร์อักษร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงแพรพลอย  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภูมรินทร์  ภู่พงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงมินทกานต์  ถนอมไถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงร่มฉัตร  คีรีรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงรมย์นลิน  ลักขณา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงวนัสษา  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรภา  เครืออินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวิภวานี  บุตรราช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวิมลสิริ  สลัดแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสริสรินท์  ปะจันทบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานเกลี้ยง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภูริช  ไชยนันทน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศิวกร  นิตย์กิจสมบูรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกนกกร  ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีนงนุช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงคุณาทร  คล้ายกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงญาณิฐา  บุญประสพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงแพรไพลิน  ขันภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทโช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงศราวดี  เร็วเรียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายกฤษดา  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเกียรตินรินทร์  อุดมลาภสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายคิมหันต์  ตันติกวินวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายณภัทร  พงศ์ธนาพาณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายดนุวัศ  ผลสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายต้นพันธุ์  ว่องเจริญวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายตรีทศยุทธ  แซ่เอี้ย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายตฤณ  อภินันท์ปรีดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายเทพศิริ  ตันติวิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายธนกฤต  สุทธิพัฒนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นายปัณณทัต  รุ่งเรือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นายปุรเชษฐ์  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายภูรินทร์  นาคบรรพ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายภูวกร  เจริญวณิชชากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายลาภวัต  เตียวิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายวรโชติ  สุขุมเดชะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวัชระพล  นิลคูหา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายศุภกร  งานทวีกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายอินทัช  อินทสระ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวจาฏุพัจน์  อิทธิวราภรณ์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวชัญญา  บัลลพาภินันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวญาณภัทร  ภาณุภาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวณัฏฐณิชา  ขอเกียรติวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวดฤถี  ขอพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวธนพร  ศรีอุทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวธนมน  ชิณการณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวธรรญญสรณ์  วศินวสุกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธีร์วรา  บุญสนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวปาณิสรา  ชนะกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพลอยพรรณ  กิตติภาดากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวภณิด์ณัทช์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวภูริตา  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวรวิสรา  ภิญโญวัฒนาพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวสิตานันท์  ศรีสุภาสิตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นายกฤตภาส  เทพนรินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นายจิตวิสุทธ์  ซื่อธรรมวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายจีรพันธ์  เวชสาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายฉันทัช  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายญาณภัทร  ยิ่งเจริญภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายณัฐนันท์  ตันนวกิจไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายณัฐวุฒิ  พงษ์นริศร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายธนกร  อึ๋งเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งอุทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายธัญวุฒิ  เหมแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายธีร์กรดล  คู่อรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนราธิป  ทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปรมัตถ์  หาญช้าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปุณณภพ  ประสมพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายพลานุภาพ  พรหมาลิขิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพิธิวัฒน์  ชัยเพชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายภัทรพงศ์  เชื้อทองฮัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายภัทรสมาร์  สุขลิ่ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายมณฑลทอง  ปานรังศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายมูซอลลีน  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายรุสลัน  รอเหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายวิชยุตม์  ธรรมบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายศรัณย์  จำปาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายศุภกร  โชติวิริยะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายอันดรา  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวกนกวรรณ  แก้วประยูร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวณภัทรา  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวณัฏฐพัชร  แก้วขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวณัฐวดี  โกยกอบสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวธนัชชา  ศรีโรบล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวธีร์ชญาน์  ชัยเลิศวัฒนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปนัสยา  ชรินชวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวปุณยาพร  คนโต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวพันธ์วิรา  นาวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวพิชชญามญช์  ส.สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวภควา  เจริญมาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวมุขมาศ  คมเฉียบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวอภิญญา  แก้วซัง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวอันนา  สุทธิบัญชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวเอกอุมา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายฉลองศักดิ์  เหลืองสุจริต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายชนาเทพ  นภาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายซุลกิฟลี  แก้วคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐชนน  เรืองศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายดาวเหนือ  ลี้สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายธนกร  วังสว่าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นายธนวัฒน์  ผลเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นายธีธัช  สมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นายธีรณัฏฐ  กระจ่างศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายปฏิญญา  นาคทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายปัณณ์  ตันตั้งตรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายพชรพล  โกยแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายพันธนนท์  มากวิสิฐธนธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายภัชปกร  อัศวธีระ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายภัทรพงศ์  จริยะเลอพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นายภาณุวิชญ์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายมาวิน  เตชะวิเศษพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายรัฐกร  นาคยิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายวรโชติ  ศิกษมัต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายศตคุณ  วิสมิตะนันทน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายศิวกร  แสงขำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายสรรฉัตร  แจ้งใจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายโอฬาร  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวกัญญณัช  มั่นคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกัลยกร  บุญล้อม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวญาณิศา  อ่ำทิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวณัฐมน  ศักดิ์เกษมกฤต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวตุลยดา  ตัณฑชน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวธัญชนก  เพ็งสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวบงกชมาศ  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวปรารถนา  กู้ปิ่นไพฑูรย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวพรลภัส  ใจอารีย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวพันพัสสา  ชนะกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวแพรวพรรณ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงมานิตา  อ่อนน้อม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวสโรชินี  ดุจพยัคฆ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอัญมณ  พนมจาตุพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวอัมนี  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวโฮอิง  ชิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายษณกร  ศิริชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายกณิศ  จันทเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวสุภัชชา  พลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศศิชา  แปลงงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวมาติกา  ปังคานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพลอยพรรณ  แซ่ลู่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพรรณสิริ  เอียบสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพนิตพิชา  จีระธัญญาสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปุณิกา  แช่มลำเจียก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวปิ่นปิลันธ์  คหาปนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จิตรวงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนัชพร  สวยงาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายศุภกฤต  อรรจธนศุภธาดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายผดุงวัฒน์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายกฤษณะพล  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายกษิดิ์เดช  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายกษิดิศ  แก้วประดับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายณัฏฐ์  รื่นจิตต์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายธภัทร  แผ่วรุณกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนเรศ  เฟื่องเวโรจน์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายปิยวัฒน์  เจียรนัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายพรพิพัฒน์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายพีรพงษ์  ทองเจือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายพีระพงศ์  สิวาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายวิศวะ  จตุรภัทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายษณกร  คีรีพอน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวสโรชา  แก้วสอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวจริม  รอดเนียม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวชนิดา  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวชุติกาญจน์  หมุนวัง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปาณิสรา  นวลสระ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวปิญชาน์  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพนิตพร  จีระธัญญาสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวพิชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวภัคจิรา  ริยาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวภัทรนิษฐ์  ขอพงศ์วิศิษฎ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวภุธิตา  โอปลอด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวภูมิผกา  ธิติถาวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญสว่าง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสิตางค์  อรุณพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุณยัษเฐียร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชูศักดิ์  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีบ ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสิรินทรา  โยธารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงสุณิสา  ไชยสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตามสายลม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกัลย์รัตน์  ตันนิมิตรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงณิชารีย์  น้ำขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปนัสยา  จิ้วล้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงบุณยนุช  โกมลม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพัชรมัย  ประแจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจันทรพร  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปรัชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเกวลิน  กาญจโน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงบงกช  สกุลแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงชนิสรา  เพ็ชรวิเชียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนาธิป  ธนากรสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงภัทริณี  สมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอภิชญา  สุขหร่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรัชนก  ทีปะปาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงณัชชา  เหี้ยมหาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวสุณี  รักเหย้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นางสาววราสินี  ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวลักขณา  สดาษเสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวกชกร  นิยกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวชนากานต์  เพิ่มสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวชนิดาภา  แบ่งส่วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวณัฏฐ์ชุดา  กมลศุภพาณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวธัญชนก  ตันกองโกย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวนลพรรณ  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนันทกร  ศิริเอก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวใบข้าว  แซ่ตั้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปารมี  อภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวปุญญิศา  นราดิษย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวภัทรศยา  ฉิมวัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวมัทรี  อาตาปิยธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวสรัลชนา  เถาว์แดง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวสุชานันท์  ลิ่วเรืองสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวสุรัสวดี  วงศ์นันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอาทิตยา  ชิณแสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกวินทรา  สารนอก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวไอยดา  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวไอริน  ถึงสุคติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายกรรชวิทย์  พลนิกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายประดิษฐ์  ตุ้งกู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวปภัสสร  โถสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวอภิชญา  สว่างเย็น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวพีรญาณ์  เอี่ยมพิกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวฐิติรัตน์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงแสนสิริ  ภวัครานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวอมฤตา  สุริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชวนากร  คงแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นายธนัทชนก  กิจประสาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่ข้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวชนิกานต์  ไกรทัศน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวเพชรศรี  ชัยวิรัชติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพรรณธร  เสียมศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาววริศรา  เริงสมุทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงรุจิสา  คำจีด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกันติยา  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวพิชญาภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเกวลิน  หริเลิศรัฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวกชกร  บุญโรย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงคัทลียา  โต๊ะสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนไพโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกชมน  มงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธารารัตน์  เครือพานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวสโรชา  วงศ์วัฒนวิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธีญาธิปก์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวกุลชญา  เทียนกระสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปรมินทร์  เสกสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ศิริธานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงญาณิศา  สันติกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพัชรธิดา  เชษฐพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เลื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวอรณิชชา  รัตโนภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงมนพัทธ์  สาลิกา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงรินทร์ลภัต  ถิระผจญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวธมลวรรณ  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวริศรา  รัฐกาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงวริศรา  สืบวิเศษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวรังสิมา  สีมาวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอธิชา  กล้าศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวสุนิสา  หนูพันธ์ขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงอรอุมา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวเกวลิน  ตรีสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทร์ชมคงทวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงตติชิลา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายนิธิวัฒน์  สัจจารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภาณุวัฒน์  มีปลอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายสิรภัทร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศศิธร  พรหมศิริกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงนันท์ชพร  ดำรงกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอะมูโระ  คชบก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปรียานันท์  บุญชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชามันดา  เตชะญานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนภสร  เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฟารีดา  หมัดอาดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกานต์ฌิมา  ราชเมืองฝาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพนิตวีร์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงศศิกานต์  สำแดงไพร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกัลยาณี  ทองสะอาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อินทการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปณิตา  พรหมทองแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอิศราภรณ์  กมลศุภพาณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสมิหลา  ศรีวะปะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกรวรรณ  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวรัญชดา  หนูเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชัยภา  วัฒนศัพท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงประกายวรรณ  หาดทะเล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวศรินทร  ใบสูงเนิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวฟ้าใส  เมฆฉาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวชัญญา  แก้วดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวสุจิรา  การะเกศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวธวันรัตน์  หวังดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวดาริกา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชฎาพร  ชาภูวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงนปภัช  แก้วแสวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปานไพริน  บุญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพรรภษา  บำรุงรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพิจักษญา  เสถียรจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงยลดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศิรดา  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสิณากร  สมนึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพนิดา  เมียนเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนริสรา  อ่อนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภัทรดนัย  วณิชยาพณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตันกองโกย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธัญญภัค  คุตติยานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกฤณณ์  โชติธนกุญชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงเมษญาดา  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงโบนัส  หนูเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธารารัตน์  ตัณฑัยย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอนาวิน  ศรีพึง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐภาสรณ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศุภกร  วรรณสกล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปัณชญา  ไทยรักษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธัญรดา  โทรรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณัฐชา  อ้นบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายกิติพัฒน์  นิมิตวงศ์ชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายสุริยา  เดชอรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายสุจริต  ประพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธนาธิป  สังวาลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายพงศ์พนิช  เฉิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงฐิจาภา  อานัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงทรรศน์สรณ์  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกันยธิษณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐริกา  ภักดีผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์จะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอมลพรรณ  ประคองสิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงบุณยานุช  มิตรวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัลลพาภินันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงเกษฤดี  เดชสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศิริพร  สมบัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงปณภรณ์  มานะบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวดารินทร์  ญาณไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวณัฐธยาน์  สมพรานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญวิวัฒนภักดี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายกิตติภพ  กินแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายจิรเมธ  เจริญผล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายฉัตรฆริน  มาลัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายชลันธร  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายเชษฐมาส  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายทศไชย  ลิ่มทองนพคุณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนรภัทร  จินดามณี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพงศ์พล  พรมตัน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายพงศพัศ  อู่เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพชรพล  นิมิตสถาพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายพิรุฬห์  สกุลแพทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพีรณัฐ  วุฒิอนันต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายภัทรพล  สมบัติแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายสุรเวช  เหล่าม่วงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกรกนก  เพชรสวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกล้วยไม้  ลายทองสุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกุลธิดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงจิราพร  ลิ่มสมพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณฐพร  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แววกระโทก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนงนภัส  ชาวสมุทร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงนัชชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนันท์นลิน  วิทย์กิตติลักษณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงบุษกล  จีระนาพันธ์ุ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงปิยธิดา  จำรัสทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพรรษมน  สังวาลวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีโซ้ง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงภควดี  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงภูสุดา  สุดสวาท โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงรวิสรา  หล่ออริยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงลีน่า  พลายพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวรรณรดา  ชุมนุม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศศิประภา  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอวภาส์  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายกรวิชญ์  ชุมนุม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายกษิเดช  ประทักษ์นุกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายกิตติภณ  ชูจิตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายกิตติภพ  พุ่มเกลี้ยง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นายขจรวิทย์  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายขุนเดช  พันธุโพธิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นายชนกันต์  สันติสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นายชนสรณ์  บุญวิภัทรเสวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นายชาฮีน  มะเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายธัชทฤต  ฉิ้มฉาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายนิธิกร  เลิศศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายปัณณพรรธน์  ตันตระการย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวุฒิกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 นายเอกทวี  ฉัตรภูติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวกนกภรณ์  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวกัญญารัตน์  บุญพา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชนกนันท์  ภู่ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงชัญญานุช  นวมะชิติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงฐิตวันต์  คงสมาน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงธนัชพร  มลิวัลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวธันยชนก  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงธีมา  โรจนอนันต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวนฤมล  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวนัสมีย์  นิลสอาด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวนิชาภา  ใสสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปุญญาลักษณ์  โมราศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวพิมพ์มาดา  สร้อยเสม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพิรญาณ์  แสนสีนาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวลีลาวรรณ  ลออศิริงาม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวศศิพร  อินทร์ดำ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศุทธินี  ภุมมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวอรพรรณ  ครุฑเพชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายสาริน  เพชรฉวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  ไทยบุญรอด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวเมธาวี  แซ่หลิม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น