รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายปฏิพัทธิ์  รัตน์อนากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายสพล  เจริญสมบัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายธรรมไท  ไชยเสนีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนศักดิ์  หวังอุดม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายดลยวัต  บุญมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกษิดิศ  เจ้าสวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายปรัชญา  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายธนบดี  สีนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นายกิติพัฒน์  ลิ่มวัฒนพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายพัสกร  ทองสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายหัสชัย  เอ้งฉ้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายชาญวิทย์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวณัฐรดี  สุรภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาววาสนา  ชูชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวภิมาฎา  ช่วยช่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวนวพร  เสรีรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวพิชญาภา  พรหมรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวปัณฑิตา  จันทร์ทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวระวีวรรณ  จริงจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองปรุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวธนพร  สันติราชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวลักษิกา  อ่ำอิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวพิมพ์ลภัส  สมบัติแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชินวัตร  พิมุกต์จิรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายอภิชาติ  ชูทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายรณยุทธ  ศิริกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายดุษฎี  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายพฤหัส  สินไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐวัฒน์  พีรสุขประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายปรมัตถ์  เทพกุศล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธีรุจน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายทศวัจน์  แพกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสรณัฐ  ไพรไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายภานุวิชญ์  ช่วยศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายฐานทัพ  แซ่จั่ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริพัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพัชรากร  จันเสนี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวฐิตินันท์  ปานเนียม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวอัญชิศา  ภิรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวชนากานต์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวณัฐวดี  อัตถกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวพิชญ์สินี  มะโนรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวชาลิณี  สืบกระพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวปิยะดา  สุขกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงฌัชชา  ใหม่ด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐชยา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาววรันธร  ว่องนิติธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพงศภัค  สร้างสมจิตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายปรัตถกร  กำลังดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายณัฐภัทร  รอดเที่ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นายสุดเขต  บุญถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอติวิชญ์  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายรพี  แหลมม่วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายธิบดี  สิริสงวนศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นายสันติพงศ์  บุญราศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายศุภ  ฉัตรจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายวรนนท์  พยุงกุลอนันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายสิวะกัลป์  วิทยานุกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวณัฏฐณิชา  ยิ้มหิ้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาววิไลลักษณ์  ก้งซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวธนภรณ์  เพชรสองเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวสิริยากร  อั้นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนากานต์  โชคณัติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวณิชกานต์  จิตอักษร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนันทิกานต์  พงศ์ภัทรกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสโรชินี  ลีลาธนากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกัลยกร  คงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวอาภากร  หลีกภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวสิรภัทร  พัฒนพิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายวัชริศ  บุษบรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายชุติพนธ์  ตันสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นายเชาวนนท์  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายภีมพล  ฝันเชียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภัทรกร  สีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายธาวิน  ธรอาภาพิสิฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายโสภณวิชญ์  ณ ลำพูน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายกิตติกร  แสงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายชินกฤต  แสงวิสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายกฤติพงศ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายภัทรพล  หวังนิรันดร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพิชญ์สินี  สงชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวนภัทร  สรรเสริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวปัทมพร  ลิ่มบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวชนกานต์  หนูสนิท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวปรานติยา  ประภากรสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวชนนิกานต์  ศรีสมุทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวปัณฑิตา  ตั้งพิตรพิบูลพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวนลินนิภา  เรนเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาฬสมุทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวญาณิศา  รักแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายธรรมธัช  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายนันทกร  ประมวลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภาณุวัฒน์  คงมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายรัชชานนท์  สุภัทรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอภิวัชร์  อินทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธีรเมธ  แสงสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสุวิโรจน์  กว้างขวาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศิรภพ  ทองแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีภพ  ชัยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงอรอุมา  สะดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  เซ่งง่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปวิชญา  นภาพงศ์สุริยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณภชา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจินดามณี  ช่อเจี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชนิกา  เต็งรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพิมพ์ไท  ไชยเสนีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาชีวะสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสิริกร  มีลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพรลภัส  ชูสกุลตันติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสธานิตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายเจษฎากร  ทวนชีพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปลายพฤษภ์  รัตนนิรมลสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอิทธิ์  จับปรั่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนาวิทย์  จิตราวุธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บุญสิทธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวรท  เชาว์บวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายชยางกูร  บาลทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพชรพล  คล้ายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพีรศักดิ์  มุขพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภูริภูมิ  สงวนวงศ์ขจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แดงงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัชพรรณ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฐชกานต์  ปาติปาเลท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงไอริณ  รัตนสำเนียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญนิวัติกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐสินี  ศาสนโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจันทกานติ์  ยอดทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงทักษพร  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนิฐินันท์  ฮมแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงอาลิตา  หลำหง๊า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพุทธธิดา  สุภาสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนิติภูมิ  พรหมปลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพลัฏฐ์  รุ่งเชวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายคามิน  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายทัศน์ไท  ทองเยาว์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกันตพงศ์  เพ็ญนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปิยะรงค์  สนธิเศวต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายวรเวทย์  เวชมะโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวริทธิ์  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอุกฤษณ์  ตุลยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเสฏฐินี  พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ส่งศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพิชญ์นิตา  เขาบาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หลีจิ้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอัญญตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงปานตะวัน  คำสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงอภิชญา  เย็นใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศจีรัตน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกันธิชา  ทองนอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงมุกดารัตน์  ชายทุ่ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวารุตา  จันทร์ทองพูน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐยา  อั้นซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายปรินทร  สุวรรณทวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสิรภพ  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสิทธิกร  อั้นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพงศธร  ชูสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนกฤต  กัญจนโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายอนุรักษ์  หนูคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนากร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายยศวร  ชูมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  กั่วพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายทัตพล  ปากบารา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภาคิณร์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชลิตา  นานช้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดำทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธัญมล  ดวงมหาทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงน้ำใส  นิลสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงภัทรเกสร  ตูลเพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แดงนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงมินทร์นัทรา  เพชรอาวุธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปาณิสา  ดำสิโก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชนกนันท์  โอมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพรรณเลขา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุธาสินี  เขาคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชนิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธัญชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภูริณัฐ  ใส้เพี้ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเชษฐชัย  เกียรติชัยประสพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายนวกร  บุญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวรท  นวลแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกฤตย์  หนูรุ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายถิรวิทย์  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองวัตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภูดิศ  วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายคมชาญ  ตันเวชกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภาณุพงศ์  รอดความทุกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธัญชนก  เอกต๋อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปัณณ์  มหรรณพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงเมธาวี  ทองอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชญาภา  ศิลาวัชนาไนย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงศิริปรางค์  ยิ่งโสภณพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงเวนิกา  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพิชชาภา  ตัณฑสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธันย์ชนก  คิ้วนาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรพุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บริโท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธัญญพัชร  เกตุสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพิชญา  ตั้งพูลผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพัชรนุช  ข่ายม่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองรอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายกฤตบุณย์  จึงจงจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภัทรกร  คงวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายยศกร  กาญจนวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายตระการ  แซ่เขา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายนิธิศ  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนภูมิ  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภูเขา  นิลสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายอำพล  ยะโกะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสิรวิชญ์  รำไพรุจิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายชลเทพ  จีนประสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงศิรดา  ศรีรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปาณิสรา  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงภัทธิรา  ญาณสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณโณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจารุพิชญา  พูลเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปพัสส์ลิตา  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงออมทรัพย์  พูดเพราะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรลภัส  ขุนบุญจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์สุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพชรพรรณ  อดทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงศุภธิดา  เพชรชนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสิวรรณวรี  อ่อนเกตุพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพรรษนันท์  ทุ่งปรือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวิศัลยา  สุขไชยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปัณฑิตา  มิตรเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายทัตเทพ  แดงลาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภาณุพงศ์  ชีพสถาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายจักรภพ  ชูมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายนภสินธุ์  ศรีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพัชรเมศร์  กุลดิลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณัฐกฤต  เกื้อสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวะทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธนิชานันท์  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายทำนุรัฐ  ชูจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกิตติภูมิ  ไพรรุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายกวินท์  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกรกฎ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงญาโณบล  สมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เจียมสายใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงบัวบุศยา  ศุภศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศศิธร  คงดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวาศินี  จันทร์มัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายชานน  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณกฤต  ชูหนู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเธียรแทน  ทองสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพริษฐ์  รองเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายเกียรติยศ  องสารา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพลธรัตน์  จันแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายณภัทร  แซ่หวัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปวเรศ  ศิริวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายเปรม  คงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจักรกฤษณ์  ตันซื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนภัทร  แก้วหนูนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประยูรวรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนิสรา  พุกบุญมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุสิคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชนะพาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐวดี  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์จันทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิกษมัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงวิรากานต์  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงนิสภานันท์  บุณยรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสาริศา  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอรสา  สุวรรณโณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกิตติวิชญ์  เลาหะสราญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายจิรภัทร  หลงขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจิระเดช  ทรัพย์สิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายญาณารณพ  เมฆมงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐพล  จินดาแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนวัต  ศรัทธานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปฏิพล  สมบัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายประวีร์  งามจารุกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภัทรนันท์  คงชูศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภัทรวุธ  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูมิณทร์  ชาลีวัลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภูมินทร์  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายหฤษฎ์  จงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกรพิน  หิมรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกุลนาถ  สงสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แสงแจ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญานี  แก้วกล่ำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนเมธาวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐมาศ  มีโชคชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงดวงสุดา  จันทราชสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปภาวรินท์  บาโง้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพรชิตา  เรียบร้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพรธิดา  เรียบร้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพัทธ์ธีมา  ทองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพีรดา  ป่ากว้าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงมุกมณี  สุทธินวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงรัตติยา  อ่อนสนิท โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวิชชุริณี  ชุมพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกรเชษฐ์  พลอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐพล  ปิยะพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่จอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณฐพงศ์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธฤต  เพทาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปรัชญา  วงค์เดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายปุณยวัจน์  นุ่นรักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงษ์ศิริ  โรจชนะกาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูเบศ  เครือเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเมธัส  สุวรรณโณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายวรปรัชญ  แก้วบุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวัชรพงศ์  กัญญาพัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชิตชลธาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศรวิษฐ์  สถาปนาวรรณนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ชีวาธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐยศ  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปฏิพล  สุภาศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพสธร  รักเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพิชญานนท์  เครือยศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภาณุเดช  วันแรก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวิธวินท์  ชุมชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศฐาธนินท์  ธีระประภาวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสิทธินนท์  สงสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสุประว๊ณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอัษฎา  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  โออินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตี้ยนซี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชนิสรา  บริบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดีชูศร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธัญพร  อั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงชาญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จิตมาต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปัญญธิดา  กาเยาว์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพันธ์ุทิพา  พันธ์พิเชฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงวิไล  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวิชญาดา  วิโนทัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอาจาริยา  เกิดผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายจักรพรรดิ์  เสวก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายจาฎพัจน์  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐชนน  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐนิติ  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภคิน  แซ่โค้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายภูเบศ  สงพิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูฟ้า  ทองทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายมูฮามัด  ขาวดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวชิรวิทย์  เตียวฉิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายวีรภัทร  วิเศษพันธ์ุชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสิทธิพร  เกตทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงเกสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงเบญญาภา  ถนอมใจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเพชรลดา  เกียงเอีย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกมลทิพย์  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจิตมาส  เชียรวิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชฎาภา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชนิตา  กังงา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชุติพัฒน์  สีสาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฐิตากร  จันทร์น้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธนกมล  อาจชอบการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธัญชนก  โพชสาลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เชยชื่นจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนิชานันท์  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงปริชาติ  แสงอาทิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพชพรรณ  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภัทร  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วศรียงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัสรา  จันมัด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภูวนิดา  อินทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงมินตรา  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงรัชนี  หวังหลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศุภณัฐ  หยกสุวรรณกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชินสงคราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวราลักษณ์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงศศิวิมล  คงพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศุภมาส  เชยชื่นจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิริพัชร์  แขกไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุภาวรรณ์  สินอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอภิษฎา  แพ่งพิสาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกรรณ  จันทร์มีศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกันตภณ  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธิปก  เจียมจราพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธีรภัทร  พุทธรัตนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายนพนิพพิชฌน์  เมฆมงคล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปรวิทย์  สาราบรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายพิสิษฐ์  น้อยหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูมรพี  ชูเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายภูวศิณ  สายทองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายลั่นฟ้า  ทองทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวรเพชร  นาคเป้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวัชรพล  ศุภศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสิรภพ  พยับบรรณางกูร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขวัญเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรหิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงเจียรไน  มณีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชนกนันท์  ศิวะวิชชกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชิยาอร  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรพัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐชา  เต็มพร้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงธนธรท์  ชุมอักษร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเนตรชนก  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปณิดา  แก้วมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปณิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปวีณ์รัศ  ใจตรง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงโปรดปราน  จันเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองนอก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอนัญญา  พวงซ่อนกลิ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอภิรตา  รักราวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายวชิรวิทย์  เกื้อพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายสุทธิเกียรติ์  นิลสงวนเดชะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสุรกานต์  จันทร์แผ้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจิรณัฐทร์  อนุเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพีรวัส  เปรมปรัชญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรภัส  ทินประภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกรกนก  อนันทกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพรรษมนต์  เอกอัครรุ่งศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หงษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เบญจศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชนัญชิดา  จิตบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงชิดชนก  แคนยุกต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงธัญญา  โอฬาร์รัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธัญมน  แก้วเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนรัญญา  บุญรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพัชรินทร์  คงเที่ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงภวรัญชน์  ห้องโสภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงมณฑิรา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงมุสลีมิน  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงเวเนสซ่า  จิตรพงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จำนงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนพนธ์  จันดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเทพสิทธิ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายชนม์บวร  ด้วงนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายชินพงศ์  รักใหม่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณัฐนันท์  รุณแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธนพงษ์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีรธน  สิริโสภณวรกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวเขียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวัชรินทร์  เสาวภาคย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงเบญญา  สงเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกติยา  อยู่คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงก่อกานต์  เนตรประชา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กังแฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงครองขวัญ  ไทรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชญาดา  ทองแดง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงชนกนันท์  สามห้วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงฐนิสรา  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงดวงกมล  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญวลัย  วินสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงประภาสิริ  มกรพันธ์ุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปาลิตา  สุดหาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงปุณยภา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปุณณดา  ดำคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ้มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงพัชรมัย  พุ่มทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิมลรัตน์  รามยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงมรกต  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวนัชดา  ปูเงิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงสุวลักษณ์  บัวกิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอัญญรัตน์  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกิตติพศ  หมุกรอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายชวรัตน์  ลั่นสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณฐิวัฒน์  นิ่มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณัฐปคัลป์  จิตรบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนวิไลย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนัท  ชูมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนราวิชญ์  เสมามิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายนันทพงศ์  รอดรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุดศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายพรพิสิทธิ์  สุขรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายพรภวิษย์  คุ้นมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพิทยุทธ  เดชารัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภีมพศ  นวลนิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายภูดิศ  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอรุชา  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเกตน์สิริ  แดงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงกนกพร  จิตขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงณัฐนารี  ลิกขะไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐพร  คชภูมิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงบุตร์ธิพร  ราชสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงประภัสรา  มีปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงปิยาพัชร  ง่วนสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพลอยสวย  แสงสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์น้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงวิจิตรตรี  ตรังคธนสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงศันศนีย์  พิทักษ์ลิมนุวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงศิริรักษ์  เกียรติเวชสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ส่อสืบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมเสนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุวิกรานต์  รอดภัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอัจฉรา  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอาภาวรรณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายคฑาพจน์  น้ำแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายจิตรกร  หูดัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายชนกนันท์  สากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายชยกร  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธรรมวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายพัสกร  อรรฆยานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายภูมิพันธ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายวรากร  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายวรินทร  ทองเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวิจักษณ์ธร  หนูพินิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายวิศิษฏ์ศักดิ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายศิวกร  กลิ่นหอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายศรวิชญ์  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอภิชัย  ชูทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายอรรถพล  บุญกราน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอัครพล  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอัยการ  คำปันนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนกพร  ชูงาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกนิษฐา  ทองเกียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงจิรประภา  กิตติคุณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชลัสยา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงญาณิศา  ดำทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  ธนโชคบุญญรัศมิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐพร  บัวสด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงทักษพร  คงอินแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธัญญมณฑน์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนงนภัส  เมืองคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนภสร  ซ่วนยุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนันทิรา  รัตกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงปวันรัตน์  ผอมปิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภัทรลดา  พลกำแหง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงมาลิษา  บัวศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเมธาวี  แก่นแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรวงข้าว  ธนูศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวรเนตร  พิพัฒน์สารพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสุดารัตน์  รำมะนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอินทิยา  ไทรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณัฐพัชร์  ชูศรีนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายกิตติธัช  หลักเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายชลันธร  ยุกตเวทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงชานนท์  ชุมนูรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายชานนท์  จิตตะปาโณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายณัฐนนท์  จริงกระโทก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายณัฐภัทร  วิเชียรโสภพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายธนพัทธ์  พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธนวัฒน์  ลือลั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายถิรายุส์  ฮึ้งฮก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายภูมิ  ภูมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายยศิลป์ธร  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายรัชเดช  ทองหลิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายศุภวิชญ์  ระเบียบดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายวงศพัทธ์  จันทร์โหนง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสิรภพ  จูห้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ตุลยสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอดิศร  หนูนุ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชูทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชนาภา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชลิตา  เหมทานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐนรี  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงณัฐวีร์  ดำเกาะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธรรมพร  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงธัญสิริ  จิตราวุธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนรีรัตน์  นาคทองกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนันทรัตน์  จินตนปัญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงประกาศิณี  ทองศักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพรลภัส  ทิพย์กำเนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองหอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงรังสินี  พลหลา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวีรดา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาครบัณฑิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงศุภิสรา  สุริโย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสาวินี  เอียดสงคราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิรภัทร  หนูเริก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุจรี  สมกำลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอริสา  วุฒิเนตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอาภิชญา  พิพัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกฤษฎาเทพ  โสภากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายคณิน  แสงสร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผ่อนย่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปฐมพงศ์  พิมพ์เภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายพนาย  ฐิติเวโรจน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายพรพรหม  คงอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์หอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายภูมิพัฒน์  ก้องกิจวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภูวเดช  ฉุ้นย่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายลีลวัฒน์  ทองชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวสุพล  โสภณพลศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวีรวิชญ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายศิวกร  สีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายศุภณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายชินภัทร  เต็งรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกนกรัตน์  คูเปี่ยมรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกัลยา  ตันเองฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกิติปภา  พิชญาพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิดาหลา  เพชรไข่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชนาธิป  จิตบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชลิดา  หนูเหมือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงณฐมน  มีกอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธวัลหทัย  คงหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธัญพิชชา  ล่องตี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนภัส  ประสานสงฆ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงนภัสสร  มิตรมุสิก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปาณิสรา  ลาภเทวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปิยพร  โพธิสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพชพรรณ  แซ่โซว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงแพรวพัชรา  ชุมดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภัทรวดี  นาหาญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงภัทริกา  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวรนุช  หมาดหลู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวิชญาดา  กอวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศรศรัตน์  บุญขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสวรรยา  ทองบำรุง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงอรไพลิน  เกลี้ยงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายกฤษณพงศ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายกิตติพงษ์  เพทาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกิตติภณ  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายจีรภัทร  ทองดียิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายชนัยชนม์  ทองจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฐภาส  เรืองจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายธนธรณ์  ชำนาญยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนภัทร  เจ๊ะหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนากร  สุริยะรังษี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธีรธรรม  รักษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธีรภัทร  อัดชิ้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายนรานนท์  จันทรชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพชร  แก้วระยับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายพลวัตร  มาลยเวช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภิสรรณ  จิตสุภานันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยพนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายวรพล  วีระกาญจนพงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสิรภัทร  ภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายหฤษฎฺ์  ก้าวลิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอัษฎาวุธ  เพราะยิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกมลฉัตร  ช่วยออก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกัลยกร  ลายละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  นวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจิรัชชญาภรณ์  มีพอเห็น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีทรสุทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงเทพอักษร  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงธมนวรรณ  อำนักมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธารินี  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพชรอร  แก้วศรีทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงนิรันดา  จิตบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงเนตรดาว  รอดคืน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพนิดา  ยังอุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรุจีรัตน์  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงโสภิดา  บุญชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอติมนต์  หนูนาค โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอรปรียา  ผาณิตพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอังคณา  มากนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอัสรีนา  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอิษฎาอร  จรเสมอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอุษณีษ์  รักไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายกนกพล  เพทาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายกฤติกานต์  พรสุธีนิวัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายชุติพนธ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายชุษฎ์ตมา  เกิดสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายณัฐวัฒน์  เวชพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายเดชาธร  เหมือนแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธนภูมิ  ราเหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธีร์ธวัช  หลีเจี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายนันทกร  นุชกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายปิยวัฒน์  ยุกตเวทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพงศกร  ทองมั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวชิรญาณ์  บรรจงช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายวรเชษฐ์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศรัณย์กร  พิพัฒน์วรากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายศิรภพ  ภัทรธันยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายศุภสิน  เมืองสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปานมาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายอภิศักดิ์  คีรีรัตน์ชูพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงนคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกานต์สิรี  ตั่งเล่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงเขมสิริ  พันจิตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงชนัญชิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงชนิศา  นกรู้รัก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารดิษฐ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัชชา  ขันชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนรีกานต์  ประจง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนัสทินี  ชะนะพาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงปณิตา  รักภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งรัศมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หยงสตาร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงมณฑิตา  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวริศรา  เศษวิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสมิตานัน  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงหทัยกานต์  ก้องกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงทิพย์ราตรี  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายพัสกร  สกุณา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายดุลยพล  สนิท โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายธีรกร  ทองพลับ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายสุปรีชา  คงสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายสรวิศ  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภัคพล  ตันติธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวิญญู  ศรีอ่อน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายกฤษณพงศ์  คำสูง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายรัฐนันท์  รักการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยวิรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายนิติธร  ทองทิพย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายชนภัทร  ทองทิพย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  สืบเหตุ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายณภัทร  หนูแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สีสว่าง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงภัทราวดี  สุกดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวรัมพร  มันตะวัตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงนลินี  ครุฑะสูต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปริญ  กังแฮ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปภาวี  มณีมัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณัฐชยา  มีหิ้น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายนัธทวัฒน์  โชคชินนวัญณ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายนราวิชญ์  อิสโร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพศิน  พจนะวาที โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายจิรพัฒน์  ณ พัทลุง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายกฤติน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายกฤษฎา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายไกรภูมิ  แก้วคำเครือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปภังกร  วิภวกานต์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพัชรพร  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงณภัทร  คงสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสุพิชญา  กิจภาณัฐการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ทองด้วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงโชติกา  คงชุม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี๋ยวพานิช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลภักดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเทพ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงณอร  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงคณิตา  แตงนิล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 นายพีรพัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายญาณวิชญ์  หอมชื่น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายธนพัฒน์  เขมนิวัฒน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายภูริ  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นายยุทธนา  ทองรอด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายวรวิทย์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายสรวิชญ์  กังแฮ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวกฤติมา  พุ่มแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกันธิชา  รามดิษฐ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวฑิตฐิตา  สพานทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกิรณา  ธีระชนาธาร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงชนิกานต์  สันติวรวงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวณัฐกานต์  ขวัญพร้อม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวตวิษา  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวนิสรีน  กะสิรักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวนิสรีน  กาหลง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวฝากฝัน  รักนุกูล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวรมิตา  สิงห์โต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวรวิพร  พัชนี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวรวีวรรณ  เจริญรูป โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวศิรประภา  แต่งแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวสิราวรรณ  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายธัมมจัก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 นายคมเพชร  ช่วยวิรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวชมพูนิกข์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงวรสรณ์  นิธิกรกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายศิวกร  น้อยสันโดด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพชร  พงศ์พัฒนบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายปรมา  ช้อยชาญชัยกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวอณัฐสรา  ชูศรี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาวนวิยา  นายาว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวภัสสรณัฐ  ขุนเพชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวฐิติรัตน์  ล้ำเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวจิดาภา  ชิดเชี่ยว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวคณิศร  สังข์คำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายธนชิต  ดาวเรือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นายศิวกร  ศรีเกิด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นายชาญณรงค  ดำหาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นายกฤตภาส  กาหา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกัณตภณ  มุ่ยบง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายธนากร  ชดช้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธาดา  หวังสง่า โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายธีรภัทร์  ไชยพงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายนิธิกร  วศินสกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายปัณณวัตร  เปล่งแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายพชร  อินพูลใจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายภูดินันท์  จันทร์เทา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นายมูฮัมหมัด  แดงหนำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายสุเชาว์  ชดช้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นายอรรถโชค  มีแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายอัสมาน  มุขศรีประเสริฐ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นายเทพรัฐ  รัฐการวงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวกรรัตน์  สาระวารี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวกฤติกานต์  โพธิประสาท โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวกัญญาพัชร  อองนวล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวฐานิสา  มานะสกุลกิจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงฐิติพร  ภู่พันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณภัสสรณ์  เกกินะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวณัฐกฤตา  หาญชนะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวณิชนันทร์  เลี้ยงเครือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวทัศณียา  ขันทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวทิพย์จันทรา  เนียมภิรมย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนัชวรรณ  สุดใจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไชยมาตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวพิมพ์ลภัส  อธิษฐ์โภคิน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวฟารีดา  ดินแดง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวมัชฌิมา  ชูเพ็ชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวมานิศา  รักเมือง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวรุจิรา  บุญก่อ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงวารีรัตน์  รัตนบุรี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงศรุตา  สุจิระวงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวศิริกัญญา  รองรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เรืองสงค์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมขุน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวโชติรส  เลือกถือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธารทอง  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงชลธิชา  นุกูล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพัชรพล  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 นายปฐวี  แก้วกำเหนิด โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นายปณิธาน  เกื้อโดย โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นายธีรวัฒน์  คงโคก โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายธันยบูรณ์  ชูชะนะ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวพิชญ์สินี  รองพล โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายทศพร  กี่สุ้น โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงดารารัตน์  รามรักษ์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอมลวรรณ  ช่วยเรือง โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น