รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวศศธร  ศิริกุลสถิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวชนม์นิภา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาววิศัลย์ศยา  หนูทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวพิชญ์สินี  ใจอารียฺ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวชนิกานต์  จุลสัตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวอนัญญา  สุพรรณพงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายวีรภัทร  ชาครานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวกวิสรา  ชาตะกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาววรรษมน  เอกสมทราเมษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวภัณฑิลา  เพชรหลิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายชิรวัฒน์  บุญยารุณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวธนันท์วรรณ์  รุ่งนิรันดรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวกฤตพร  อักษรนิตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวพจนวรรณ  สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวปภาวี  เรืองวัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวภัทรดา  แก้วอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวสุรีย์กาญจน์  สุทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวธมลวรรณ  โล้ววัชรากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวชนิตา  สะสิสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณิชารีย์  เนาวพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวสัสดาวดี  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวฐิดาพร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวภััทรภร  โออุไร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกรกนก  เหรียญไกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายรัชชานนท์  มีไข่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกิตติธัช  สืบถวิลกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนัญธิตา  ชนะชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปูริดา  อารีพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธีรวิชญ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พิมลศิริผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายนิติ  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายนิธิ  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงนพธีรา  นิพิธกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณิชา  ฉันทรัตนาคินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีไวพจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงเพชรบงกช  มากทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายปีย์วรา  นิติยารมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธีนิดา  ทรัพยาสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสรวิทญ์  บุกก์ลิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภูริภัทร  ดำสี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวพชรมน  ตราชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวกิ่งกาญจน์  พิกุลหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธรรมรัตน์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกชพร  จุลศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจอมยุทธ์  พูนช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายศุกลภัทร  พรหมทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปานรัตน์  กว้างขวาง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชมพูนุท  นนทสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายมูฮัมมัดดานิยา  สุดวิไล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงลักษมี  ศรีใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายคณิศร  ไชยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายพิศุุทธิ์  ประยูรธำรงธิติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวพิชญ์สินี  ชูจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายศุภกร  จันทนฤกษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิรัชญา  พัวพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายมณัสพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายคริษฐ์  วานิชวัฒนรำลึก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพีรดา  เตติรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่เซียว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสาธิตา  สหจารุพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 นายณัชนนท์  อิ่มด้วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวญาณิศา  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนฤวรรณ  ขาวทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงทักษพร  พุ่มทิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายวัฒนาธร  หนูเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงศ์วัฒนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวิศรุต  รัตนมุกดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเดชาธร  เทวะผลิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงภทรกร  นิสภวาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงดาริญญา  พัชนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสุวิจักขณ์  เชยบัวแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธนัชชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสาลินี  จำปีพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศศิกานต์  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิเชียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกรกนก  หงษ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปัทมพร  เตียสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุตรภาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวฐิตินันท์  เดชทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวกมลธลักษณ์  วรรณวิมลกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายจุลฉัตร  ซันใจซื่อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายกฤติน  เหล่าอรรถปรีชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศิรประภา  มณีฉาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 นายชัชนันท์  แก่เมือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายกฤตวิทย์  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชนูดหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายสรวิชญ์  เอี่ยมมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายภูริภัทร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายศุภณัฐ  เพชรหนองชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประดงจงเนตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐวดี  ใจสบาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายเตมีย์  ชูช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายภูสิทธิ  คงยืน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายชยพล  จันทรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายณัฐดนัย  ดาษถนิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายอนัส  ดือราแม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายปรินทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายปวิช  แสงแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวนาฎนภัส  ขิมทองมาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวธมลวรรณ  ตราชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวปัทมกร  รอดสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวปรารถนา  ขวดทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวศุภกานต์  ทาระ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวปวิมล  สมาทิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวปริม  ประวัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นายสุทธิภัทร  บัวขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสุชาวดี  แก้วประจุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภากร  รุจิระยรรยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายดิชพงศ์  มุสิกะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุขใจ  คำนุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวพัชรีพร  แก้วไชเถร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายหยกเพชร  ไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกรันฑรัตน์  ไหมนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายคุณานนต์  มณีสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็งหนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุรภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเบญจมาศ  เครื่องกลาง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพรพิมล  เพ็งสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพรรณสิตา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นายกันต์นรากร  หลงขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปัตทิมา  คงเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพรหมพร  เมืองสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพิชญนันท์  ชูแสง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วแกม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวรินยุพา  วงค์ภักดี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวชื่นหทัย  เกลี้ยงประไพ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปิยนุช  ทองเอียด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีคุ่ย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายณโยดม  ไพชำนาญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวณัฐชยา  เหมือนขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวนริศรา  นักทอง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวธัญชนก  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวฉมาบดี  ฤทธิ์เลื่อน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายชนาธิป  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวอาซีดะ  หมัดอุสัน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวกุลภรณ์  วงศ์ดาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาววิลาสินี  ขาวสังข์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวปฐมาวดี  บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญาณิศา  ทองรักขาว โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวสลิล  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวขวัญเรือน  หมวดมะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณิชพน  นพคุณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมุหเสนีโต โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูมิปกรณ์  ณ บางช้าง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วมี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงจิตติมา  คงสม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธนันท์ชนก  หลักเมือง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมเพชร โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรุจดนัย  ปราบปัญจะ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอังศุธร  ทองมาก โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงธารเพชร  โทปรี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกันต์หทัย  เกื้อเหลือ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนพรัตน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอัญชิสา  คงจรัส โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอภิษฏาพร  ทองร่วง โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงธันยพร  ช่วยเทศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงย้อย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายฮัซซาน  หมันปาน โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐวุฒิ  มากภิบาล โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงศรุตา  บุญโรจน์พงศ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศลิษา  นิตมรรัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศุภวดี  ดวงประเสริฐ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสาริศา  หนูชู โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสุชาดา  สามสี โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุพิชญา  อินนุพั?น์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสุวพรรณ  จิตเนียม โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุวภัทร  พงศ์วิทยารักษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนัชชา  เสี่ยงบุญ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนันทิชา  ดำสุด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปาณิศา  พูลเกิด โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายปุณกันฐ์  บุญช่วย โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัช  หนูพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสิวรัฐ  ขวัญจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายกฤตเมธ  แก้วชื่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธัชพล  วรานันตกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายณฐนนท์  มีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายธัชยนันท์  รุ่งรัตนกุลศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายปฐมพงษ์  ศรีอมร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายภูมินทร์  ชุมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายสรรเพชร  แสงนิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายอัครพล  ชูประสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกนกอร  เรืองเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเกษิณี  ชุมภูทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวจิระนันท์  จันทร์โสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวณัฎฐณิชา  เพชรกำเนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปริตต์สร  บัตริยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวพิมพิศา  อนุวัฒนวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวสุพิขญา  ไตรเชษฐกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวอภิสรา  สันทัดการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวกรวลิน  วรรณเผือก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายการัณยภาส  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายชญาณินทร์  โอคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวอาทิตยา  แสงกระจ่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายชนุดม  สามสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายณรงต์ศักดิ์  ธระปราบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นายพชร  วิชาดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายวิษณุ  หนูยิ้มซ้าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวจินดารัตน์  นพสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวชญานิศ  ทองเขียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวชวัลลักษณ์  สมาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวณัฐวรา  พลายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวนริศา  เหล็มหมาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวพิชญาภา  บุญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวศุภสิริ  นกร่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าทองมีสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพัชรพล  แก้วเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายพงวิสิฐ  ดำช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณัฐชัจน์  ฉิมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกรณ์  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวรภัทร  ปานโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภาวินันต์  สินไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงนันทัชพร  อาจชมภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกมลวรรณ  เดชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภูขจร  บุญประกอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายนคเรศ  กังสุกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายพงศกร  แก้วบุดดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่งเตื้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอนวัช  เอี่ยมภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายจิรภัทร  เขื่อนเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนภกชมณฑน์  ทหารไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐนิช  เชื้อพลพิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภกร  สันทัดการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนัชชา  รัตนอาภากรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงเบญญาภา  ทัลวัลลิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศพัศ  จรภมรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศรีชนก  ก้งเส้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  มาศเมฆ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปุณิกา  ทรัพย์แต่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพัชรพิชชา  เพชรกำเนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเมธัส  สาริพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤต  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชนาธิป  เชาวนการกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายถิรนิช  สวัสดิภาพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เพชรประดับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่อนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกฤตยา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรตันติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปานแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐริฎา  หนูมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณิศานันท์  แก้วซัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเนตรจันทรา  ทรัพย์ล้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปพิชญา  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  เพชรศรีสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศิริพิชญ์  บุญสนิท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุชัญญา  อำนักมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุพิชญา  นิลเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอัมณีย์  รัตนชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปีติสรรค์  จีนนุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คงจำรูญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ฮ่าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอัยนาอ์  นุ้ยผอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสุภาพิศ  ภูสีห์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 นายฐาปนัจ  ทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายก้องภพ  คงตาไหว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายนัทธพงศ์  ธาตุมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนัทธมนต์  ตินตะชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวกวิสรา  นาคเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวชนุดร  แก้วเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายอนุกฤษฎ์  บุญเลื่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวกัลยา  ถนนทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนพนธิ์  ชูช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายปณพันธ์  จิตต์ปราณีต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายจิรายุส  สินกำเนิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายนัฐวุฒิ  พิชัยกาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวสัตยาวรรณ  ขวัญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวปาริชาต  นาคเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาววริศรา  แก้วมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายภูวสุ  ชูมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายจักรพงศ์  ตรีพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปิยวรรณ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงบุญยวีร์  ดำช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวศิรภัส  โก้สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงศกลภัทร  ชยเจตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปาริฉัตต์  ชุมทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกีรติกานต์  เสนอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพุฒิตา  ดอกพุฒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วิจาราณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยบำรุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอิสริยา  ไชยลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายณัฐพงศ์  ปราชญ์ศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอณัฐญา  บุญชะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภัทรัลยา  ศิริศักดิ์วัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกชมน  ชูเซ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนาถชนก  ขำณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นายธรรม์  เหมจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายศุภณัฐ  ด้วงฉีด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวฐิติพร  แสงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวอัมภิกา  อุณาตระการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายชัชวาลย์  บุญจงเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เดชอรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายชิษณุพงศ์  อ่อนศรีทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายคณาธิป  ขำตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐดนัย  ปราชญ์นคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเดชณรงค์  มาธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายเตชภณ  ต้นฤดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปณทรรศน์  สุขเกื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศวัสกร  วัฒพรหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนภัสดา  แววดวงแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงทิพย์นารี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนันธิกานต์  ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมาลีเฉลิม  อินโท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวริศรา  ศรีรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวิรมณ  หวันมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศิริภัสสร  ผอมเซ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริกัลยาณี  หนูเอียด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ไชไพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอรปรียา  นาคกราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายปรภาว์พัศ  ผุงประเสริฐยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอนุตรา  จู้มณฑา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวฐิติรัตน์  จันทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายธนวัฒน์  พละบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายพีรพัฒน์  ภิบาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายพีรพล  ถาวรานุรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวณัฐนภัส  ภู่ขวัญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภคิน  จีนพวด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายนาคิม  คงวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายณัฐดนัย  ด้วงปราบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงมัณฑนา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายภูดิศ  อินทรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายชัยพิสิฐ  ฤทธิ์ชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายณัฐพงศ์  บัวแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธัชพล  ปิ่นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพิชญุตม์  ทับกะแดะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูมิศักดิ์  พลนาจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายกรวิชญ์  โมราศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวรินทร  สุทธิธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกฤตวรรณ  ศรีสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงข้องเทพิน  มีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปุณยนุช  ขนอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปรัสรา  จันทรสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันตังกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนณรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอัจจิมาพร  ชาติปัญญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงเอลียาห์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกฤตพล  เพชรแก้วณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชยณัฐ  คงตรีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธนกฤต  ใจเพียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธรรมธัช  ตันติเสวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายธนากร  รัตนบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพีรดนย์  ใจดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายภูมิ  ณ นรงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายภูชิต  มากสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอติชาต  อุปการสังข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายกฤษณ์  มณีเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกนกกร  เพิ่มเปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วหนูนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงเขมจิรา  เกียรติจินดารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงฉมชบา  ชนะเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศลิษา  ภู่ขวัญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอักษรกานต์  เกื้อมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอักษราภัค  สุประดิษฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวณิชนันท์  ราชธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอัครวินท์  โมรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกรีฑา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกชกร  ฝอยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเตชินี  หีตช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายพีรภัทร  คีรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภูชิต  ขวัญดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศิวพฤกษ์  ญาณสูตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 นายณัชพล  มีเสียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเมธัส  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนภัทร  บุณยประสาท โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายทัตธน  บุญโรจน์พงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสหรัฐ  มาทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธีรภัทร  ชยานุวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวิริทธิ์พล  ดวงจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนันทิพัฒน์  มาณะแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายนพรุจ  นุชิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายณัฏฐ์  วิวัฒสวัสดินนท์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศิวัช  ทองป้อง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพลอยพัชร  ทองขาวเผือก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายณัฐวิชช์  ชูพงษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปวริศา  ทองปันแต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงญาณิศา  ชยานุวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวาสนา  เกื้อทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมพงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงวริษฐา  สิทธิโชคชัย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรินทร  นิธิอุดมโชค โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงญาณิศา  นิ่มเกตุ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจันทร์กนก  คำจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงวันสุ  เทพเกื้อ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงรักษิณา  รักษา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธัญชนก  หนูไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปองกานต์  จันทคณางกูร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณฐนนท์  เบื้องบน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศุภสุตา  สมาธิ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงภูษณิษา  สุขแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายสุวิจักขณ์  ซื่อตรง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายสรวิชญ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายปุรเชษฐ์  ชอบชื่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายกายสิทธิ์  กิจเวช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปิยพัทธ์  ปะรา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายปุณณวิชญ์  ชูเพชร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเอกนรินทร์  ดิสสรา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายรวีโรจน์  คชเสน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวชิระกฤต  หาญณรงค์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมทิน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายชวัลกร  ชูเกลี้ยง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวริยา  ชูดำ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจิรนันท์  หนูชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงโยษิตา  อ่วมเรืองศรี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมอินทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุชาวดี  ชิงแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายราเชนทร์  ธุมา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเบญจมาศ  ไหมคง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉีดเสน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงมนัสนันท์  ท้ายเซ่ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนภสร  นุกูลรัตน์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็ญนิ่ม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงช่อผกา  ทองด้วง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูเรือง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงชัชชญา  หนูออ่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปุญญิศา  ภิวัฒนกุล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอนามิกา  แก้วนก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองฤกษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เอียดจุ้ย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรกมล  ชอบชื่น โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงศิรินทร์  อินทรละมุล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายวัชรพล  มากสง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนกร  วัฒนยัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายเอกพงศ์  ด้วงไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสริตา  ตันสุริยวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพนิดา  เกื้อไข่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงศศิภัทร  เหล่าภักดีพงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงฐานิดา  หนูนวล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอภิเชษฐ์  อนุรักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายพศิณ  ดิลกธราดล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายศิริพงศ์  เมืองแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายศรัณย์จิรัช  อังจารุศิลา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายศุภณัฐ  กุลฑล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายซิกศรัณย์  สดิน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายปิ่นพงค์  แก้วเกื้อ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธนพร  จงหวัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงภัคทีรา  บุญปล้อง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกฤษฎี  เกื้อวงษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงกชพร  นะนุ้ย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงคริษฐา  ชูวิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงภัณฑิรา  พุ่มพัว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวปฐมาวดี  บุญยะวันตัง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวธนภรณ์  เอกผักนาก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวอัญชิษฐา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพัชรวีย์  เขียวแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวชมพูนุช  โชคเจริญผล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวชิยากาญจน์  พิบูลย์จิรชาติ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นางสาวพชรพร  ชยานุวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอรจิรา  ดำพร้อม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวสุชานันท์  จุลอดุง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวสุชัญญา  จุลอดุง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิชญานันท์  เขียวแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวปาริฉัตร  จันทราชา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวสิรภัทร  ขุนทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายคเณศ  แววศักดิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูทิม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอภิมุข  คามิค โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายนวกร  ขุนทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพงค์ภักดิ์  มะโนเรศ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปุณวัตร  วิศาล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปรมัตถ์  วรานุชิต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนาริวัฒน์  พุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นางสาววินิตา  แก้วขาว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวปารมี  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงธันย์ชนก  สายทองแท้ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายกิตติศักดิ์  กิจเวช โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขโชติ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอุลยาอ์  สันสาคร โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงมนัสนันท์  อักษรผอม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฏฐ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพัฒน  รักใหม่ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขเผือก โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปฐมพงศ์  พันธุ์พุทธพงษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทองแดง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็งทิพย์นาง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายอธิป  จิตรวงค์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงสม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปณาลี  พูลเพิ่ม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงจอมสุดา  เมืองสง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอังค์วรา  สังขสัญญา โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงเบญญทิพย์  จิตชาญวิชัย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงวนิดา  รักชุม โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนภสร  หนูเอียด โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศิริพร  แสงมิ่ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงธนภรณ์  ชีวไมตรีวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนภกานต์  สุขแสวง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงจิณาภัท  สังข์ทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุนิตา  ขุนจันทร์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปพิชญา  คงเรือง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงจตุกาญจน์  เกื้อเส้ง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธัญวีร์  พุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภูวิศา  ปานแก้ว โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายอคิราภ์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายณัชพล  ฤทธิชัย โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศุภพล  อารีวัฒวงศ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปวิตรา  เทพรักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวิศรุตา  บุตรบุรี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงไปรยา  ปราบปัญจะ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณัฐวรา  พิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพิทวัส  โชโต โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสหรัฐ  ยวนทอง โรงเรียนพัทลุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงศศิพิมพ์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสกณธรัตน์  อุทัยรังษี โรงเรียนพัทลุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยวิริยะกิจ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น